Anunturi FSE

Anunt pentru sistem de supravegere video interior si exterior AJOFM Giurgiu

Anunt pentru sistem de supravegere video interior si exterior AJOFM Giurgiu

AtaşamentMărime
SKM_224e15120816370.pdf170.72 KB

Anunţ în vederea achiziţionării de servicii hoteliere-INSTRUMENT INOVATIV DE MONITORIZARE A MASURILOR ACTIVE DE OCUPARE -ID15531

În cadrul proiectului „INSTRUMENT INOVATIV DE MONITORIZARE A MASURILOR ACTIVE DE OCUPARE -ID155314", va avea loc conferinta de inchidere a proiectului. În acest context, Agentia Naţională pentru proiectul „INSTRUMENT INOVATIV DE MONITORIZARE A MASURILOR ACTIVE DE OCUPARE -ID155314" servicii hoteliere -cpv 55100000-1, servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel-organizare workshopuri-cpv 55120000-7, pentru perioada 16-18.12.2015.

CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
• SITUAŢIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI /OFERTANTULUI
• SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
• CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA
CRITERII DE ATRIBUIRE
• PRETUL CEL MAI SCAZUT

AtaşamentMărime
anunt.PDF50.44 KB
DOCUMENTATIE.pdf625.06 KB

Cardul Profesional European 2 - Comunicat de presă nr. 9

Stadiul proiectului
"Cardul Profesional European 2 - instrument inovativ de modernizare și eficientizare a activității SPO"

"Cardul Profesional European 2 - instrument inovativ de modernizare și eficientizare a activității SPO" este un proiect strategic implementat la nivel național de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în calitate de beneficiar.
Partenerul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în acest proiect este furnizorul de soluții IT, SC Soft Business Union SRL.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ", Axa prioritară 4 „ Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", domeniul major de intervenţie 4.1- „Intărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare" și se află în cea de a douăzecea lună de implementare.

AtaşamentMărime
Comunicat de presa Card2 nr 9 .pdf427.52 KB

Contractul de furnizare de materiale consumabile ID 151603 cod SMIS 151603

e-licitatie
[start]
[deconectare]
RO
EN
ora e-Licitatie
Detaliu invitatie de participare nr 375626
Detaliu validare
Numarul documentatiei de atribuire: 195225 / 24.06.2015
Data transmiterii in SEAP: 25.06.2015 10:41
Data acceptarii ANRMAP: 25.06.2015 10:55
Data publicarii in SEAP: 25.06.2015 10:55
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU
Numar invitatie: 375626 / 25.06.2015
Denumire contract: FURNIZARE de echipament IT si de materiale consumabile in cadrul proiectului FII ACTIV SI ADAPTEAZA-TE LA PIATA MUNCII cu nr.de identificare POSDRU/183/5.1/S/151603 cod SMIS 58168
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU
Cod fiscal: 11333027, Adresa: STRADA MORILOR NR. 51A, Sibiu, Telefon: +40 269230089, Fax: +40 269210882 , Email: ajofmsibiu@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
STRADA MORILOR NR. 51A CUI 11333027, Sibiu, Romania, cod postal: 550197, telefon:+40 269230089, fax:+40 269210882, persoana de contact:SORIN HAZOTA
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul AJOFM SIBIU,STR. MORILOR NR 51 A
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Protectie sociala
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
FURNIZARE de echipament IT si de materiale consumabile in cadrul proiectului FII ACTIV SI ADAPTEAZA-TE LA PIATA MUNCII cu nr.de identificare POSDRU/183/5.1/S/151603 cod SMIS 58168
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
FURNIZARE de echipament IT si de materiale consumabile in cadrul proiectului FII ACTIV SI ADAPTEAZA-TE LA PIATA MUNCII cu nr.de identificare POSDRU/183/5.1/S/151603 cod SMIS 58168
II.1.6) CPV: 30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 16,771.25 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare In cuantum de 2% din valoarea estimata respectiv 335.42 de lei.Se constituie in conditiile prevazute in art 86 al.1 din Hg 925/2006(contul autoritatii contractante este RO 32 TREZ 5765005XXX000195,Trezoreria Sibiu).În cazul ofertantilor din categoria IMM,care fac dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevazute în Lg. nr.346/2004(art 16 al 2 si Anexa 1)garantia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat.(Declaratie IMM –formular F).Garantia de participare trebuie sa fie valabila timp de 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor .Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.In cazul in care oferta nu este insotita de documentul ce face dovada constiturii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa in conditiile art 33 al 3 lit b din HG nr 925/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conditiile prevazute de art 87 din HG nr 925/2006.Garantia pentru participare se va restitui in conformitate cu prevederile art 88 din HG nr.925/2006.Daca garantia de participare va fi constituita intr-o alta moneda,echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR anuntat cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri garantia pentru participare va fi constituita in numele asocierii si va trebui sa acopere in mod solidar toti membrii asocierii
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica - Declaratie privind eligibilitatea - formularul A va trebui prezentat si de catre tertul sustinator,daca este cazul 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 - formularul A^1 va trebui prezentat si de catre tertul sustinator, daca este cazul ,doar pentru situatiile prevazute la lit.a,c^1 si d ale art 181 din OUG nr 34/2006 3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are sediul social ,privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat ,((sau echivalent pentru persoane juridice straine), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor , in original ,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractelor 4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (sau echivalent pentru persoane juridice straine),din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractelor. In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitarii se poate depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.4 din HG 925/2006. 5.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de interese) –formularul C Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea ,derularea si finalizarea procedurii de atribuire ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt: Director executiv Mircea Dorin Cretu Director executiv adjunct Dan Dumitru Hurdu Manager proiect Laurentiu Grobnicu Comisia de evaluare pentru prezenta procedura Sorin Hazota presedinte cu drept de vot Adriana Pausescu membru Dana Barbusiu membru Maria Verzescu membru Dorin Ianc membru Adriana Pastiu membru de rezerva Andreia Ifrim membru de rezerva Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 se va completa si de catre tertul sustinator 7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta –formular D Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Certificatul constatator poate fi prezentat si in forma electronica avand incorporata ,atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice/fizice straine –documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna traducere autorizata.Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc,daca a prezentat documentele in copie cu mentiunea conform cu originalul , sa prezinte ,inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , pentru conformitate , documentele in original/copie legalizata
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani (2012 , 2013 si 2014 ) de minim 33.542,50 lei fara TVA Ofertantii vor depune bilanturi sau orice alte documente edificatoare in vederea demonstrarii situatiei economice si financiare Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani continând valori,perioade de livrare ,beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Se solicita o lista a principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani(cei 3 ani se vor calcula de la data limita de depunere a ofertelor) astfel: Din lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani trebuie sa rezulte ca au fost furnizate produse similare in valoare cumulata de minim 16.771,25 de lei fara TVA,la nivelul a minim 1 maxim 3 contracte . Echivalenta Leu/valuta se calculeaza potrivit cursului de schimb mediu anual comunicat de B.N.R. si valabil pentru fiecare din anii 2012 , 2013 , 2014 si 2015 .Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certif./documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si,din motive obiective,operatorul econ.nu are posib. obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia ,demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic,Declaratie pe proprie raspundere referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii,Informatii privind sustinerea tehnica (daca este cazul) În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica invocând si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune, neconditionat, la dispozitia ofertantului resursele tehnice invocate Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art 69^1 si art. 180 si art 181 lit a,c^1si d din Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006. Certificat de atestare cu privire la implementarea unui sistem de management al calitatii ISO 9001 Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 13.07.2015 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 13.07.2015 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2) Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
Data expedierii prezentei invitatii: 25.06.2015 10:41
Sorin Hazota (AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU)
Prima pagina | Termeni si conditii | Ajutor | Cerinte tehnice | Wizard
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă În mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © 2014 A.A.D.R. e-guvernare. Toate drepturile rezervate.

AtaşamentMărime
model contract.doc374.5 KB
Formulare.doc791 KB
Caiet de sarcini.doc359 KB
Formular C modificat.doc1011.5 KB
CLARIFICARE 2 - MAT CONSUM 151603.pdf264.43 KB
FisaDate_No195225_IP (1).pdf21.82 KB
CLARIFICARE 3.pdf320.91 KB

COMUNICAT DE PRESĂ-INTEGRAREA PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI "ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI" care a avut loc în data de 29.05.2015, orele 11: 00 în Sala de Conferințe a Hotelului Ibis Palatul Parlamentului București.
Obiectivul general al proiectului lansat se referă la modernizarea şi creșterea capacității Serviciul Public de Ocupare pentru furnizarea de servicii inovative care vizează creșterea angajabilității clienților SPO - persoane cu dizabilități, prin dezvoltarea unui model care să fie implementat la nivel național și pilotarea implementării unei soluții de tip self service pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

AtaşamentMărime
COMUNICAT PRESA „ Îmbunătățirea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități “ 2015.doc22.pdf56.11 KB
Emite conţinut
urchinTracker();