Acte normative

H.G. nr. 1090/2002

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.090

din 2 octombrie 2002

privind modul de plată a unor drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Publicată în M. Of. nr. 741 din 10 octombrie 2002

În temeiul art. 107 din Constituţie,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează modul de plată a drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, constând în:

a) indemnizaţii de şomaj;

b) sume pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prevăzute la art. 72, 74 şi 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurăilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

c) sume reprezentând venituri de completare, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 403/2002;

d) sume reprezentând venituri de completare, prevăzute la art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alte drepturi care, potrivit prevederilor legale în vigoare, se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 2. - Plata drepturilor acordate cu titlu de venituri de completare, conform art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001, se face în condiţiile legii, în conturi curente deschise la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A.

Art. 3. - (1) Plata drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 1, cu excepţia celor prevăzute la art. 2, se face, în funcţie de opţiunea beneficiarilor, în următoarele moduri:

a) prin mandat poştal;

b) în cont curent;

c) prin card.

(2) Plata drepturilor prin mandat poştal se face prin Regia Autonomă "Poşta Română".

(3) Plata drepturilor prin card sau în cont curent se face prin bănci selectate prin licitaţie deschisă, conform legislaţiei privind achiziţiile publice.

Art. 4. - (1) Taxele şi comisioanele percepute pentru prestaţiile privind plata drepturilor prevăzute în prezenta hotărâre se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj în limita creditelor bugetare aprobate prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Cuantumul comisioanelor poştale se stabileşte prin negociere între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Regia Autonomă "Poşta Română".

Art. 5. - Procedurile şi instrumentele de plată, precum şi modalităţile de decontare privind plata drepturilor prevăzute la art. 1 se stabilesc pe bază de convenţii încheiate între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile prin intermediul cărora se efectuează plata acestor drepturi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanăsescu

H.G. nr 790/2004

HOTARaRE nr. 790 din 19 mai 2004

privind modificarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002, publicata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Litera D a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:

"D. cel putin 25% din personalul cu atributii an prestarea serviciilor de ocupare sa aiba studii superioare an una dintre specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere, precum si experienta de minimum 3 ani an domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea."

2. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Acreditarea se acorda pentru o perioada de un an, putand fi prelungita cu perioade de cate un an, la solicitarea furnizorului, adresata agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, cu 3 luni anainte de expirarea perioadei pentru care i s-a acordat acreditarea.

(2) Furnizorii care si-au desfasurat activitatea pe o perioada de cel putin 3 ani consecutivi se pot adresa agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru a obtine acreditarea pe termen nelimitat."

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Ministrul muncii,

solidaritatii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 790.

H.G. nr. 277/2002 (modif prin H.G.790/2004)

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 277

din 21 martie 2002

privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

Publicată în M. Of. nr. 224 din 03 aprilie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Se aprobă Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXĂ

CRITERII

de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

Art. 1. - Prezentele criterii de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, denumite în continuare criterii de acreditare, reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumită în continuare lege.

Art. 2. - (1) Serviciile specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, denumite în continuare servicii de ocupare, constau în:

a) servicii de informare şi consiliere;

b) servicii de mediere a muncii pe piaţa internă.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă ori de alţi furnizori de servicii, denumiţi în continuare furnizori, acreditaţi în conditiile prevăzute de prezenta hotarâre.

(3) Furnizorii pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat ori persoane fizice autorizate să desfăşoare o activitate independentă, conform legii.

Art. 3. - În vederea acreditării furnizorii prevazuţi la art. 2 alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

A. să aibă prevăzut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicită acreditarea;

B. să deţină baze de date, după caz, privind:

a) persoanele în căutarea unui loc de muncă şi, respectiv, cererea de forţă de muncă din partea angajatorilor, astfel încât să poată evalua tendinţele de pe piaţa muncii locală;

b) potenţialul existent în domeniul formării profesionale pentru a corela cererea cu oferta de pe piaţa muncii;

C. să dispună de baza materială, după caz, pentru:

a) evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;

b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

c) instruire în tehnici şi metode de căutare a unui loc de muncă şi de prezentare la interviuri în vederea ocupării;

d) mediere electronică;

D.a) să fie asigurat cu cel puţin 30% personal angajat cu studii superioare în specialităţile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere;

b) să fie asigurat cu cel putin 25% personal cu experienţă de minimum 3 ani în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea.

Art. 4. - (1) Acreditarea furnizorilor în conditiile prezentei hotărâri se face de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a caror rază teritorială işi au sediul sau, după caz, domiciliul.

(2) Filialele şi sucursalele furnizorilor, persoane juridice, sunt considerate unităţi distincte şi se supun separat procedurii de acreditare.

Art. 5. - În vederea obţinerii acreditării furnizorii vor depune la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, o cerere insoţită de următoarele:

A. documente care dovedesc înregistrarea:

a) autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi independente, în original şi în copie;

b) certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului sau, după caz, de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în original şi în copie;

B. actul constitutiv din care să rezulte că obiectul de activitate cuprinde serviciul pentru care solicită acreditarea;

C. documente care atesta eligibilitatea:

a) acte din care să rezulte ca nu s-au operat cereri privind înscrierea de menţiuni referitoare la existenţa unei hotărâri judecătoresti definitive pentru săvărşirea de infracţiuni în legatură cu activitatea pe care o desfăşoara, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea stării de faliment ori lichidării, cedarea contractului în favoarea altei persoane juridice sau existenţa unei hotărâri judecătoresti definitive în defavoarea sa privind litigii contractuale;

b) dovada privind bonitatea, eliberată de banca la care furnizorul are deschis contul;

c) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, inclusiv către bugetele locale, precum şi a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la Fondul asigurărilor sociale de sănătate;

D. documente care dovedesc capacitatea tehnică şi managerială:

a) documente care atestă situaţia juridică a spaţiului în care prestează serviciul pentru care solicită acreditarea;

b) declaraţie care conţine informaţii privind dotările specifice, echipamentul tehnic şi alte mijloace fixe pe care se angajează să le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicită acreditarea;

c) declaraţie care conţine informaţii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare şi obiectivele stabilite, grupurile-ţintă, asigurarea cu personal de specialitate;

d) prezentarea activităţii desfăsurate până la solicitarea acreditării, a proiectelor la care au participat, a rezultatelor obţinute şi a unei recomandări din partea beneficiarilor sau clienţilor;

e) documente care atestă studiile de specialitate efectuate - diploma de studii;

f) documente care atestă experienţa în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea - curriculum vitae şi, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă;

E. dovada achitării taxei de acreditare.

Art. 6. - Pe baza documentelor depuse şi a constatărilor de la sediul furnizorului agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucureşti, va evalua îndeplinirea criteriilor de acreditare prevăzute la art. 3 şi va soluţiona cererea în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Art. 7. - (1) Acreditarea furnizorilor care îndeplinesc criteriile de acreditare se face prin eliberarea unui certificat de acreditare, conform anexei nr. 1.

(2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor comunica Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 15 zile de la eliberare, o copie de pe certificatul de acreditare.

(3) Pentru înregistrarea furnizorilor acreditaţi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă înfiinţează Registrul naţional al furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi, al carui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Modul de ţinere a registrului prevăzut la alin. (3) precum şi de efectuare a înregistrarilor se stabileste prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

(5) Lista cuprinzând furnizorii acreditaţi şi pe cei cărora li s-a suspendat, respectiv li s-a retras, acreditarea se publică în cursul fiecarei luni în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 8. - Furnizorii acreditaţi în condiţiile prezentei hotărâri au urmatoarele obligaţii:

a) să presteze serviciile de ocupare în conditiile prevăzute de lege;

b) să trateze clienţii fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, religie, rasă, opinii politice, origine socială, origine etnică, statut familial şi să respecte principiul egalităţii şanselor;

c) să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor despre clienţi şi să permită accesul acestora la datele personale;

d) să se asigure că încadrarea în muncă a persoanelor mediate s-a facut cu respectarea condiţiilor legale;

e) să permită accesul personalului cu atribuţii de control al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru verificarea îndeplinirii şi respectării criteriilor de acreditare şi a obligaţiilor prevăzute în prezenta hotărâre;

f) să comunice lunar agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei rază teritorială îşi au sediul, date privind numărul şomerilor mediaţi şi încadraţi în muncă, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002.

Art. 9. - În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte criteriile de acreditare prevăzute la art. 3 sau documentaţia depusă este incompletă, agentia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucuresti, va respinge cererea de acreditare prin dispoziţie de respingere, pe care o va comunica furnizorului, însoţită de motivele pentru care s-a dispus în acest sens, restituindu-i, totodată, documentaţia depusă.

Art. 10. - Acreditarea se acordă pentru o perioada de 4 ani, după care, în urma verificării îndeplinirii criteriilor de acreditare prevazute la art. 3 şi a îndeplinirii procedurii de acreditare, se reînnoieşte pentru perioade de câte 4 ani.

Art. 11. - (1) Acreditarea furnizorilor, acordată în condiţiile prezentei hotărâri poate fi suspendată de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucuresti, dacă se constată de către organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, ale Inspecţiei Muncii şi ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă următoarele:

a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de acreditare prevăzute la art. 3;

b) nu s-au respectat obligaţiile prevăzute la art. 8;

c) s-au înregistrat reclamaţii şi sesizări din partea beneficiarilor serviciilor de ocupare şi s-a constatat de către personalul cu atribuţii de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă temeinicia acestora.

(2) Dispoziţia privind suspendarea acreditării se comunică în scris furnizorilor, în termen de 15 zile de la data constatării abaterilor prevăzute la alin. (1).

(3) În perioada de suspendare furnizorii nu mai pot presta serviciile pentru care au fost acreditaţi.

(4) Suspendarea acreditării încetează dacă, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, furnizorii dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri.

Art. 12. - (1) Acreditarea poate fi retrasă dacă furnizorii nu fac dovada înlaturării cauzelor pentru care s-a dispus suspendarea, în termenul prevăzut la art. 11 alin. (4).

(2) Furnizorii cărora li s-a retras acreditarea pot solicita o nouă acreditare, în conditiile prezentei hotărâri, numai după un an de la data comunicării măsurii de retragere.

(3) Furnizorii cărora li s-a retras de două ori acreditarea acordată pentru realizarea unui anumit serviciu de ocupare pierd dreptul de a mai fi acreditaţi pentru respectivul serviciu.

Art. 13. - Împotriva dispoziţiei de respingere, de suspendare sau, după caz, a dispoziţiei de retragere a acreditării furnizorul poate înainta contestaţie, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Art. 14. - Sub sancţiunea decăderii furnizorul poate introduce acţiune, conform legii, la instanţa de contencios administrativ, în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, de la data expirării perioadei de soluţionare a contestaţiei.

Art. 15. - Furnizorii acreditaţi în condiţiile prezentei hotărâri pot să presteze servicii de ocupare, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe bază de contracte încheiate cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit art. 32 din normele metodologice de aplicare a legii, ca urmare a selecţiei, conform procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.

Art. 16. - Furnizorii acreditaţi în conditiile prezentei hotărâri pot fi selectaţi de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform legislaţiei în vigoare, în vederea realizării serviciilor de preconcediere prevăzute la art. 51 din lege.

Art. 17. - Avizele provizorii eliberate furnizorilor de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri işi încetează valabilitatea după 90 de zile de la această dată.

Art. 18 . - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din Criteriile de acreditare a furnizorilor de serviciile specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

ANEXA Nr. 1

la criteriile de acreditare

Agenţia

pentru MINISTERUL MUNCII şi SOLIDARITĂŢII SOCIALE

ocuparea AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

forţei de

muncă Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă

________________________

.........

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Furnizorul de servicii …………..…………................................ cu

sediul/domiciliul în …………...……..…….....................înregistrat

Nr. ........ la oficiul registrului comerţului sub numărul de ordine ... …., cod

Seria ...... fiscal ......, cod unic de înregistrare (C.U.I.) ......., se acreditează

Data ....... pentru a presta, în condiţiile legii,:

...........................................................

...........................................................

Semnătura ...........................................................

..........

DIRECTOR EXECUTIV

Semnătura Seria ...... numar ....... ...................

de primire Data ....... Semnătura şi stampila

..........

Falsificarea acestui document este ilegala şi se pedepseste conform legislatiei în vigoare.

ANEXA Nr. 2

la criteriile de acreditare

REGISTRUL NAŢIONAL
al furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi

Judeţul .........…………………….

Nr.

Crt.
Denumirea

Furnizorului
Adresa
Codul fiscal
Atributul fiscal
Codul

unic de inregistrare
Numărul de telefon, fax
Serviciile de ocupare acreditate
Numărul, seria şi data eliberării certifica-tului de acreditare

1.

2.

3.

H.G nr. 278/2002

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 278

din 21 martie 2002

pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora

Publicată în M. Of. nr. 224 din 3 aprilie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic - Se aprobă Procedurile privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXA

PROCEDURI

privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului,

modalităţile de finantare şi instrucţiunile de implementare a acestora

Prezentele proceduri reglementează punerea în aplicare a prevederilor cap. IV "Măsuri pentru prevenirea şomajului" din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumită în continuare lege.

Art. 1. - Măsurile pentru prevenirea şomajului se realizează, în principal, prin furnizarea serviciilor de preconcediere.

Art. 2. - Serviciile de preconcediere se acordă, potrivit legii, persoanelor care urmează să fie disponibilizate în cazul unor restructurări ale activităţii care conduc la modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului şi, la cerere, persoanelor ameninţate de riscul de a deveni şomeri.

Art. 3. - Sintagma "modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului" din textul art. 49 din lege se interpretează în sensul art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, denumite în continuare norme.

Art. 4. - Serviciile de preconcediere pentru persoanele disponibilizate în condiţiile art. 49 din lege se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, sau prin furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, cu care se încheie contracte, potrivit legii.

Art. 5. - Angajatorii care disponibilizează personal în condiţiile art. 49 din lege au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă asupra restructurării activităţii care poate conduce la disponibilizări de personal. Înştiinţarea se face în formă scrisă, în termenul prevăzut la art. 50 alin. (3) din lege, şi cuprinde şi lista cuprinzând persoanele care urmează să fie disponibilizate, conform anexei nr. 1.

Art. 6. - În scopul prevenirii şi reducerii efectelor sociale nefavorabile ale restructurării activităţii angajatorilor agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă comunică în scris disponibilizările de personal ce vor fi efectuate pe plan local prefecturilor şi autorităţilor administraţiei publice locale, pentru ca acestea să participe activ la elaborarea şi realizarea măsurilor pentru prevenirea şomajului, potrivit dispoziţiilor art. 104 din lege.

Art. 7. - (1) Pentru acordarea serviciilor de preconcediere agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă contactează conducerea unitaţilor, precum şi organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, în vederea stabilirii unui program comun de lucru.

(2) Prin programul comun de lucru se stabilesc: data şi locul desfăşurării serviciilor de preconcediere, tipul serviciilor furnizate, numărul participanţilor, precum şi reprezentanţii angajatorilor, ai organizaţiilor sindicatelor reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, care colaborează cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pentru realizarea serviciilor de preconcediere. La stabilirea programului comun de lucru se ţine seama de situaţia în care se afă angajatorul, respectiv restructurare, închidere operaţională parţială sau totală a activităţii, schimbarea profilului de activitate, privatizare, lichidare, reorganizare judiciara ţi faliment.

(3) În vederea acordării serviciilor de preconcediere agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă culeg informaţii cu privire la datele personale, planurile de viitor, tipul serviciului solicitat, pe baza unor chestionare ce se completează de către beneficiari. Conţinutul minimal al chestionarului este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot propune angajatorilor care vor efectua restructurări ale activitaţii, ce pot conduce la modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale ale personalului, următoarele măsuri:

a) constituirea unui comitet de sprijin pentru salariaţii care vor fi disponibilizaţi, format din reprezentanţi ai conducerii angajatorului şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale legal constituite şi reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, din reprezentanţi aleşi ai salariaţilor, coordonat de un preşedinte neutru. Scopul comitetului de sprijin este de a ajuta angajaţii care urmează să fie disponibilizaţi în găsirea unui nou loc de muncă adecvat, în cel mai scurt timp posibil, de preferinţă înainte de încetarea activităţii în unitate;

b) constituirea unor centre de tranziţie care să ofere un cadru organizat pentru acordarea în mod rapid a serviciilor de preconcediere, ce se organizează, de regulă, în spaţii puse la dispoziţie de către angajatorii ce urmează să işi restructureze activitatea.

Art. 9. - (1) Persoanele ameninţate de riscul de a deveni şomeri, prevăzute la art. 52 alin. (1) din lege, sunt persoanele angajate care urmează să fie disponibilizate de la angajatorii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 30 din norme sau care consideră că în cazul unor restructurări sau restrângeri ale activităţii îşi pot pierde locul de muncă.

(2) Cererea de participare la serviciile de preconcediere a persoanelor prevăzute la alin. (1) este cea prevăzută în anexa nr. 6 la norme.

Art. 10. - Serviciile de preconcediere oferite sunt cele prevăzute la art. 51 din lege, după cum urmează:

A. Informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională au ca scop cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj, documentelor necesare pentru înscriere la şomaj, cuantumului şi duratei legale a indemnizaţiei de şomaj, precum şi a serviciilor de care pot beneficia în condiţiile legii.

Acest serviciu presupune prezentarea principalelor prevederi din legislaţia cu privire la:

a) sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

b) formarea profesională a adulţilor;

c) asigurări sociale şi pensii;

d) asigurarea venitului minim garantat;

e) înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii, asociaţii familiale şi activitaţi independente;

f) asistenţa socială;

g) relaţii de muncă.

B. Plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în ceea ce priveşte modalităţile de căutare a unui loc de muncă au ca obiectiv prevenirea şomajului prin ocuparea imediata a locurilor de muncă disponibile, precum şi creşterea şanselor de reintegrare profesională prin dobândirea de noi tehnici şi cunoştinţe.

Aceste servicii se realizează prin:

a) oferirea de locuri de muncă în ocupaţia de bază, vacante pe piaţa muncii atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional, pe perioadă determinaă sau nedeterminată;

b) prezentarea activităţii serviciilor de mediere în vederea ocupării unui loc de muncă, precum şi a posibilităţilor de formare profesională;

c) prezentarea serviciului electronic de mediere a muncii pe Internet (SEMM) şi instruirea în vederea accesării acestuia;

d) informaţii privind stimularea financiara prevazută de lege pentru încadrarea în altă localitate, cu schimbarea domiciliului, sau pentru încadrarea la o distanţă de peste 50 km faţă de domiciliu;

e) instruirea pentru participarea la bursa locurilor de muncă;

f) informarea şi pregătirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă;

g) informarea cu privire la alte acţiuni organizate pe piaţa muncii în vederea oferirii unui loc de muncă: proiecte locale, programe de ocupare prin muncă la domiciliu, programe pentru persoane defavorizate pe piaţa muncii.

C. Reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată are ca scop dobândirea de noi cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru a ocupa un alt loc de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi sau un loc de muncă vacant existent pe piaţa muncii.

Această măsură se realizează prin asigurarea unor servicii de informare şi consiliere privind cariera profesională, precum şi prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurta durată ori de instruire la locul de muncă.

D. Sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului au ca scop identificarea necesităţilor şi priorităţilor persoanelor asistate, în vederea orientării acestora către cele mai potrivite măsuri active.

Modalităţile de realizare a acestei măsuri constau în chestionarea persoanelor care urmează să fie concediate cu privire la planurile de viitor, la serviciile solicitate, la experienţa în alte activităţi decât cele în care sunt calificate, precum şi în evaluarea şi valorificarea chestionarelor în vederea orientării lor spre măsurile de combatere a şomajului.

Art. 11. - (1) În situaţia în care serviciile de preconcediere nu pot fi realizate de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, acestea se acordă prin intermediul furnizorilor de servicii de ocupare din sectorul public sau privat, acreditaţi şi selectaţi în condiţiile legii.

(2) Selecţia furnizorilor de servicii de ocupare se efectuează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

(3) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie, în condiţiile legii, contracte cu furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi şi selectaţi în condiţiile legii, declaraţi câştigători în urma selecţiei efectuate.

Art. 12. - Cheltuielile de finanţare privind măsurile de prevenire a şomajului se fac din următoarele surse:

a) bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru măsurile care se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de către furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi, cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte în condiţiile legii;

b) fondurile angajatorilor, pentru măsurile care se realizează la iniţiativa acestora cu forţe proprii sau prin intermediul unor furnizori de servicii de ocupare acreditaţi în condiţiile legii;

c) alte surse financiare atrase prin diferite programe şi utilizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi în condiţiile legii.

Art. 13. - (1) Pe baza analizei datelor înregistrate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi a celor primite de la furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi se realizează evaluarea rezultatelor acordării serviciilor de preconcediere, care urmăreşte în principal: numărul persoanelor asistate, numărul persoanelor plasate pe locurile de muncă vacante existente, numărul persoanelor care şi-au gasit un loc de munca în termen de maximum 3 luni de la acordarea serviciilor, numărul persoanelor orientate în măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, numărul persoanelor cuprinse la cursuri de scurtă durată.

(2) Sistemul de indicatori şi procedurile de evaluare a rezultatelor acordării serviciilor de prevenire a şomajului se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 14. - Evaluarea impactului serviciilor de preconcediere se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă trimestrial, semestrial, anual sau ori de câte ori este cazul, evidenţiindu-se cele mai eficiente servicii, precum şi identificarea dificultăţilor iîtâmpinate în implementarea acestora.

Art. 15. - Rezultatele finale ale evaluărilor la nivel judeţean se centralizează şi se cuprind în Raportul anual de activitate pe care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă îl supune spre aprobare ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

Art. 16 . - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele proceduri.

ANEXA Nr.1
la proceduri

Societatea Comercială ................

Adresa ...............................

Codul fiscal .........................

Telefon/fax/e-mail ...................

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......./municipiului Bucureşti

ÎNŞTIINŢARE
privind salariaţii care urmează să primească preaviz în vederea acordării serviciilor de preconcediere

În conformitate cu art. 50 din Legea nr. 76/2002 vă înştiinţăm că începând cu data de ....... urmează să fie disponibilizat un numar de ........ salariaţi.

În prezent în cadrul societăţii comerciale este angajat un numar total de ......... salariaţi.

Preavizul va fi acordat începând cu data de ............................., conform:

. Codului muncii

. Contractului colectiv de munca

Anexăm tabelul nominal cuprinzând salariaţii care urmează să primească preaviz.

Director general sau altă persoana autorizată,

...........................................

(numele şi prenumele)

ANEXA Nr.1.1.

la proceduri

Societatea Comercială ...............

Adresa ..............................

Codul fiscal ........................

Telefon/fax/e-mail ..................

TABEL

nominal cuprinzând salariaţii care urmează să primească preaviz

___________________________________________________________

Nr. Numele Cod numeric Denumire

crt. şi prenumele personal Domiciliul Ocupaţia cod COR

(6 caractere) 12 ...

___________________________________________________________

Director general Lider sindical/

sau altă persoană autorizată, reprezentantul salariaţilor,

.............................. .............................

(numele şi prenumele) (numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila Semnătura şi ştampila

ANEXA Nr.2

la proceduri

CHESTIONAR

Date personale

1. Numele şi prenumele ...................................................

2. Codul numeric personal ................................................

3. Domiciliul ............................................................

4. Telefon ............ 5. Data naşterii .......... 6. Sexul: M F

7. Studii: Şcoala generală Şcoala profesională Şcoala de maiştrI Şcoala de ucenici Liceu Şcoala postliceală Studii superioare

8. Calificare: meseria ...... alte calificări ...... alte aptitudini ......

9. Vechimea în muncă ........... în meseria de bază .......................

Planuri de viitor

10. Doriti un loc de muncă? DA NU

11. Sunteţi dispuşi să faceţi naveta la o distanţă mai mare de 50 km?

DA NU

12. Sunteti dispuşi să vă schimbaţi domiciliul pentru ocuparea unui loc de muncă?

DA NU

13. Doriţi să vă (re) calificaţi? DA NU

Dacă da, în ce meserie? ..................................................

14. Doriţi să desfaşuraţi o activitate pe cont propriu? DA NU

15. Doriţi să vă pensionaţi? DA NU

16. Alte planuri (agricultura etc.)

..........................................................................

Doriţi sprijin în domeniile:

17. Tehnici de căutare a unui loc de muncă

18. Consiliere şi informare profesională

19. Activităţi pe cont propriu: Nu ştiu DA NU

Dacă da: Comerţ Servicii Producţie Agricultură

20. Alte domenii (specificaţi)

.....................................................................

21. Credeţi că informaţiile oferite vă sunt utile? DA NU Nu ştiu

--------------

H.G nr 410/2005

HOTARARE nr. 410 din 5 mai 2005

pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. I

Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 59. - Beneficiarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri sunt persoanele prevazute la art. 71 din lege."

2. Alineatul (1) al articolului 60 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 60. - (1) Serviciile de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda gratuit, la cerere:

a) persoanelor prevazute la art. 16 din lege, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca;

b) persoanelor care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj, o singura data, pentru fiecare perioada in care au calitatea de asigurat;

c) studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 86 alin. (4) din lege."

3. Dupa alineatul (2) al articolului 64 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Persoanele care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj vor depune cererea prevazuta la alin. (1), insotita de copia actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, pentru persoanele asigurate in mod obligatoriu prin efectul legii, respectiv contractul de asigurare pentru somaj, in cazul persoanelor asigurate pe baza de contract."

4. Titlul sectiunii a 3-a a capitolului VII va avea urmatorul cuprins:

"SUBVENTII

acordate angajatorilor care incadreaza in munca persoane in varsta de peste 45 de ani sau unici intretinatori de familie, precum si angajatorilor care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia de a incadra in munca persoane cu handicap si incadreaza persoane din aceasta categorie."

5. La articolul 103, litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap si incadreaza pe durata nedeterminata persoane din aceasta categorie;".

6. Dupa articolul 103 se introduce un nou articol, articolul 103^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 103^1. - Prin angajatori care nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap se intelege acei angajatori care, in raport cu numarul de angajati, nu intra sub incidenta prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

ART. II

Hotararea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ministrul muncii,

solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 410.

______________

Emite conţinut
urchinTracker();