Acte normative

Ordin nr. 284/2002 (alin 3,art.4 abrog. prin Ordin 186/2003)

ORDINUL nr. 284

din 21 iunie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Publicat în M. Of. nr. 733 din 8 octombrie 2002

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 58 alin. (3) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002,

ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi ministrul educaţiei şi cercetării emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Ecaterina Andronescu

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, sunt emise în temeiul art. 58 alin. (3) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002.

Art. 1. - (1) Cursanţilor care au promovat examenul de absolvire li se eliberează, după caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, denumite în continuare certificate.

(2) În funcţie de tipul programului de formare profesională absolvit se eliberează certificate dupa cum urmează:

a) pentru programe de formare de iniţiere, perfecţionare şi specializare se eliberează certificate de absolvire;

b) pentru programe de formare de calificare sau recalificare se eliberează certificate de calificare.

Art. 2. - Evidenţa desfăşurării programelor de formare profesională şi a eliberării certificatelor pentru persoanele cuprinse în programele de formare profesională se ţine prin următoarele documente:

a) registrul de evidenţă a programelor de formare profesională, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2; acest registru se completează de către compartimentul de formare profesională al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti şi conţine date de identificare a persoanei admise la un program de formare profesională, precum şi informaţii privind pregătirea sau ocupaţia/meseria actuala şi cea dobândită în urma absolvirii programului;

c) programul individual de pregătire, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3; acest document se completează în cazul în care formarea profesională în ocupaţii sau meserii simple şi perfecţionarea profesională se organizează, cu aprobarea directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, când nu se pot constitui grupe de cursanţi;

d) catalogul cursanţilor pentru fiecare program de formare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4; acest catalog se completează de formatori pentru instruire teoretică sau, după caz, formatori pentru instruire practică, pentru fiecare program de formare profesională, şi evidenţiază disciplinele pentru care se face pregătirea, prezenţa la curs a persoanelor, precum şi notele obţinute pe întreg parcursul pregătirii teoretice şi al instruirii practice;

e) condica de prezenţă la ore a formatorilor pentru instruire teoretică şi a formatorilor pentru instruire practică, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5;

f) procesul-verbal al comisiei de examinare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6; procesul-verbal se încheie la susţinerea examenului de absolvire a programului, evidenţiază rezultatele obţinute în urma examinării şi se semnează de toţi membrii comisiei de examinare;

g) registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7;

h) registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8.

Art. 3. - (1) Documentele prevăzute la art. 2 sunt formulare tipizate, cu regim special, se completează conform instrucţiunilor în vigoare, se numerotează, se şnuruiesc, se parafează şi se certifică, pentru conţinut, numar de pagini şi serie, de către directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(2) Documentele cu regim special se gestionează de un angajat desemnat de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(3) Aceste documente se păstrează în arhiva agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în dulapuri încuiate, care prezintă siguranţă, în timp nelimitat, cu excepţia cataloagelor care se păstrează timp de 5 ani.

(4) Distrugerea acestor cataloage se poate face numai după ce directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti a constatat că datele privind situaţia cursanţilor au fost trecute în registrele de evidenţă nominală a eliberării certificatelor.

(5) Lucrările scrise ale cursanţilor la examenul de absolvire se păstrează timp de 2 ani în arhiva agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 4. - (1) Certificatele sunt imprimate-tip, conform modelelor prezentate în anexele nr. 9 şi 10, au regim special, sunt tipărite şi gestionate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi nu pot fi folosite de alţi agenţi economici sau furnizori de servicii de formare profesională.

(2) Primirea certificatelor de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă se face pe bază de delegaţie scrisă şi numai cu proces-verbal de predare-primire.

(3) Certificatele prevăzute la alin. (1) sunt valabile până la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 375/2002.

Art. 5. - (1) Completarea certificatelor se face pe baza datelor din registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională şi a procesului-verbal al comisiei de examinare la examenul de absolvire a programului de formare profesională.

(2) Certificatele se completează cu tuş negru, corect, citeţ şi fără ştersături; numele şi prenumele titularului se scriu fără prescurtări, cu litere de tipar, trecându-se şi iniţialele prenumelui tatălui, care trebuie să corespundă cu datele înscrise în actul de identitate al cursantului.

Art. 6. - (1) Certificatul se eliberează absolventului însoţit de un supliment, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, pe baza actului de identitate, de catre agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti care a organizat programul de formare profesională, în termen de cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire; absolventul va semna de primire în registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor.

(2) Formularele certificatelor se păstrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în casă de fier sau în dulap metalic.

Art. 7. - (1) În cursul unui an, cel puţin o dată pe trimestru, directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti verifică situaţia certificatelor eliberate, a formularelor certificatelor primite şi a formularelor tipizate, precum şi modul de păstrare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) La eliberarea sau schimbarea din funcţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti formularele certificatelor se predau prin proces-verbal, specificându-se numărul şi seria acestora.

Art. 8. - (1) Certificatele completate greşit, cu ştersături, adăugări suplimentare sau cu ştampila aplicată în mod necorespunzător se anulează, cu aprobarea directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea foţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin scrierea cu litere mari, format de tipar, pe toată diagonala imprimatului, a cuvântului "ANULAT", atât pe actul care urmează să fie eliberat cursantului, cât şi pe matcă; aceeaşi menţiune se face şi în registrele de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de calificare sau, după caz, a certificatelor de absolvire.

(2) Înregistrările greşite în documentele prevăzute la art. 2 se corectează cu pastă corectoare, se semnează de persoana care a efectuat corectura şi se autentifică cu ştampila agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 9. - (1) În cazul pierderii certificatului sau în cazul certificatelor parţial distruse ori pronunţat deteriorate se poate elibera duplicat, pe baza aprobării directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(2) Pentru eliberarea duplicatului solicitantul se adresează în scris directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, anexând urmatoarele documente:

a) declaraţia scrisă a titularului certificatului, autentificată la notariat, care să cuprindă: numele sub care s-a eliberat certificatul original, împrejurările în care acesta s-a pierdut sau s-a distrus şi data absolvirii programului de formare profesională;

b) dovada publicării anunţului de pierdere a certificatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(3) Modul de eliberare a duplicatului este identic cu cel de eliberare a certificatului original, prevăzut în prezentele norme.

(4) Duplicatul este semnat de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de o altă persoană desemnată în acest sens.

(5) Evidenţele duplicatelor se păstrează nominal, în registrul de evidentă nominală a eliberării certificatelor făcându-se menţiunea: "S-a eliberat duplicatul nr. .............. din data de .............".

(6) Duplicatul se eliberează o singură dată.

(7) Pe duplicat se va scrie în mod explicit "DUPLICAT eliberat conform aprobării directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, nr. ........... din data de .............; se confirmă autenticitatea datelor cuprinse în act".

Art. 10. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentele norme.

Ordinul nr 281/2004

ORDIN nr. 281 din 22 iulie 2004

privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

In temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. II din Legea nr. 107/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

secretarul de stat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, emite urmatorul ordin:

ARTICOL UNIC

Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Litera a) a punctului A al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"a) carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;"

2. Dupa litera a) a punctului A al alineatului (4) al articolului 5 se introduce litera a^1) cu urmatorul cuprins:

"a^1) adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;"

3. Litera a) a punctului B al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"a) carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;"

4. Litera d) a punctului B al alineatului (4) al articolului 5 se abroga.

5. Punctul C al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"C. in cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au incetat in perioada de suspendare a acestora:

a) carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;

b) dovada din care sa rezulte ca nu mai este posibila reluarea activitatii la angajator;

c) declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reluarea activitatii nu mai este posibila la angajator, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei;

d) act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;"

6. Punctul E al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"E. in cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale:

a) actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie;

b) declaratie pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;

c) adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii;"

7. Punctul F al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"F. in cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale:

a) actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie;

b) declaratia absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;"

8. Litera c) a punctului G al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"c) adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii."

9. Literele d) si e) ale punctului G al alineatului (4) al articolului 5 se abroga.

10. Litera e) a articolului 18 se abroga.

Secretar de stat, presedintele Agentiei

Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca,

Ioan Cindrea

Bucuresti, 22 iulie 2004.

Nr. 281.

---------

/ Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 85/2002 (modif si completat Ord 281/2004)

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului .......….....................………/ municipiului Bucureşti

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă

………………………………………………………

CARNET DE EVIDENŢĂ

Nr. ……………/……/……….

Nr.*……………/……/……….

Seria ……. Nr. 000000

* se completează în cazul transferului dosarului titularului la o altă agenţie pentru ocuparea forţei de muncă

FOAIE DE EVIDENŢĂ

Angajatorul cu care a încetat raportul de muncă sau de serviciu : …………………………………….

Data stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj ……………...

VIZE LUNARE

Data încetarii/ suspendării dreptului de indemnizaţie de şomaj ………………….........……………………….......

…………………………………………………….….....

Motivul încetării/ suspendării dreptului de indemnizaţie de şomaj ………………...................…………………… ..........………..........................................................……..

Numele.………………………………......………..……

Prenumele.…………………………………..…….…....

Cod numeric personal.. ....………………………….…...

BI/ CI seria ……… nr. ...……………………………...

Domiciliul/ Resedinţa:

Localitatea……………………judeţul/sectorul…....….

Str. …………………….….. nr. …… bl. ……sc. …….

ap. …… tel. ………………………………………….. Oficiul poştal nr: .....................………………………...

Ocupaţia/ Meseria: ….…………..………………………

Şeful agenţiei locale Semnătura titularului

pentru ocuparea

forţei de muncă , ……………………..

………………………

( loc de ştampilă )

Notă:

Prezentul document atestă statutul de şomer indemnizat şi de asigurat în cadrul sistemului public de pensii şi de sănătate.

Obligaţiile persoanei îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde este înregistrată pentru a primi sprijin în vederea încadrarii în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă unde este înregistrată, orice modificare privind:

- încadrarea în muncă;

- emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăţura activităţi independente;

- realizarea unor venituri lunare mai mari decât indemnizaţia de şomaj;

- satisfacerea obligaţiilor militare;

- plecarea din ţară;

- concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului;

- pensionarea;

- admiterea într-o formă de învăţământ;

- alte situaţii;

c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde este înregistrată;

d) să facă dovada că a căutat activ un loc de muncă.

/ Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 85/2002 (modif si completat Ord 281/2004)

Observaţiile funcţionarului public:

Semnătura funcţionarului public

ANEXA Nr.1

la procedură

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............................................../municipiului Bucureşti, cod judeţ/sector ..........................................................

Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă (AL)/Punct teritorial de lucru (PTL) .............................., cod AL/PTL ...............................

Funcţionarul public: Nume............................ Prenume.......................marca ....................................................

FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PERSOANEI

ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ*)

_______________________________________________________

(numele şi prenumele persoanei înregistrate)

Identificare fişă:

Tipul solicitării ..............................................................................................

Numărul dosarului .........................................................................................

Data înregistrării fişei ....................................................................................

* Fişa se completează pentru toate persoanele care seadresează agenţiei, indiferent dacă sunt sau nu indemnizate.

Datele de identificare a persoanei înregistrate:

Actul de identitate: tip ..................., seria ................. ,numărul ....................., data eliberării ........................ autoritatea, ....................................

Numele .............................. ,prenumele ................................ fiul/fiica lui ................................................ şi al ..................................................,nume anterior ..................................................... .....................codul numeric personal.....................................,sex....................... ,data naşterii ........................................

Locul naşterii: judeţul/ţara: ..................................... Localitatea:..............................................................

Adresa persoanei înregistrate:

Domiciul stabil :Judeţ/Ţara: ...............................Localitate: ...................................................................

Strada: .................................Număr ........................Bloc ........................Scara .....................Apartament .............. Telefon .....................................

Resedinţa: Judeţ/Ţara: .............................................. Localitate:.....................................................................

Strada: ............................Număr ........................Bloc .............................Scara ........................... Apartament ........................ Telefon.........................

Oficiul poştal pentru comunicarea cu persoana înregistrată: cod ................... nume.........................................

Date cu caracter social ale persoanei înregistrate:

Cetăţenia: .............................Naţionalitatea/Etnia:..............................Serviciul militar: .................................

Stare civilă: ......................Persoane în întreţinere .......... din care copii .....unic întreţinător de familie ..........

Studii / calificări / competenţe / experienţa profesională dobândite de persoana înregistrată:

Ultima formă de învăţământ absolvită: ...........................Tip act de absolvire: ................................................

Act absolvire: serie ........ număr ............... data eliberării ....................... autoritatea ......................................

Ocupaţii dobândite prin forme de pregătire cu atestare:

Ocupaţia
Tip calificare Act de atestare a calificarii
Experienţă

(ani)

COR
Nume
Cod
Nume
Cod
Nume
Serie
Nr.
Eliberat
Autoritatea

nr.
data

Alte ocupaţii cunoscute şi declarate de persoana înregistrată: ..........................................................................

...................................................................................................................................................experienţa (ani)

Alte abilităţi/competenţe: carnet de conducător auto..............limbi străine......................operare PC.........dactilo..................steno..................................altele (descriere) ...........................................................

Experienţa profesională dobândită prin muncă:

Ocupaţia
De la
Pâna la
Domeniul CAEN al angajatorului
Experienţa

(ani)

COR
Nume

Cod
Nume

Starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice ale persoanei înregistrate:

Capacitatea de muncă:......................... Restricţii ...........................................................................................
Calităţi personale ale persoanei înregistrate: explicaţii ...................................................................................

Altele................................................................................................................................................................

Statut profesional dat de ultima ocupaţie:........................................................................................................

Încadrarea în categoriile de beneficiar conform legii: cod ..............explicaţii.................................................

Date privind ultimul loc de muncă de la care provine persoana înregistrată (dacă este cazul):

Ocupaţia
Angajator
Tip contract
Încetarea raporturilor contractuale

COR
Nume
Cod
Nume
Cod
Nume
Motiv
Data

Cod
Nume

Opţiunile persoanei înregistrate privind formarea profesională / loc de muncă:

Formare profesională: Ocupaţie:...................................Forma de pregătire: ....................................................
Loc de muncă: Ocupaţii: 1....................................................................... 2.......................................... 3........................................................

Domeniul CAEN: .........................Tip contract: ............................Timp de muncă: .......................................
Disponibilităţi: stres ...... în echipa ....... orar prelungit ....... schimb 2/3 .....ture ....... naveta ......detasare ..............în străinatate...................................orice muncă.................................................., altele (explicaţii) ..........................................................................................................................................................................

Alte servicii din partea agenţiei solicitate de persoana înregistrată:

.................................... 2. ...................................................3. ................................................................
Prezenta fişă este conformă cu declaraţiile şi documentele prezentate.

Semnătura persoanei înregistrate

.................................................

Ordinul nr. 85/2002 (modif si completat Ord 281/2004)

ORDIN nr. 85

din 22 februarie 2002

privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj

Publicat în M. Of. nr. 181 din 18 martie 2002

Secretarul de stat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,

în temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 4/1999 privind Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 64 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Ioan Cindrea

ANEXĂ

PROCEDURA

de primire şi de soluţionare a cererilor

de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj

Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, denumită în continuare procedură, reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumită în continuare lege.

Art. 1. - Înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă se face la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă ori la punctul de lucru în a cărui rază îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă a avut ultimul loc de muncă sau a realizat venituri în acea localitate, prin completarea fişei al cărei model este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

Art. 2. - Pentru completarea fişei persoana în căutarea unui loc de muncă va prezenta următoarele acte:

a) actul de identitate;

b) actele de studii şi de calificare;

c) carnetul de muncă, în cazul persoanelor provenite din muncă;

d) adeverinţa medicală din care să rezulte că este aptă de muncă sau că are eventuale restricţii medicale.

Art. 3. - O dată cu înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă se va întocmi şi planul individual de mediere, conform procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 4. - În cazul în care agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau punctul de lucru poate oferi, în urma procedurii de mediere, un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale şi nivelului studiilor, se va emite dispoziţia de repartizare, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

Art. 5. - (1) Dacă persoana în căutarea unui loc de muncă nu poate fi repartizată corespunzător pregătirii profesionale şi nivelului studiilor, dar îndeplineşte condiţiile pentru a primi indemnizaţie de şomaj potrivit art. 34 din lege, va depune o cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, conform anexei nr. 3 la prezenta procedură.

(2) Cererea va fi completată de persoana în căutarea unui loc de muncă sau de funcţionarul public al agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă şi va purta semnătura olografă a persoanei în căutarea unui loc de muncă.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi insoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate, în original şi în copie;

b) actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;

c) certificatul de naştere, în original şi în copie;

d) certificatul de căsătorie, în original şi în copie;

e) adeverinţa medicală, din care să rezulte că este aptă de muncă sau că are eventuale restricţii medicale;

f) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj;

g) declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte că nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj.

(4) În afara actelor şi documentelor prevăzute la alin. (3), care urmează să fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţită, după caz, şi de:

A. în cazul persoanelor provenite din muncă:

a) carnetul de muncă, în original şi în copie, şi adeverinţa eliberată de ultima unitate, din care să rezulte data şi motivul încetarii raporturilor de muncă sau de serviciu;

b) copie de pe hotarârea definitivă de reintegrare în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată în muncă anterior din cauza încetării definitive a activităţii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

c) dovada din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului, respectiv adeverinţa de la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte desfiinţarea postului;

d) declaraţie pe propria răspundere a persoanei în căutarea unui loc de muncă, în cazul în care aceasta nu poate obţine dovada din care să rezulte ca reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului, urmând ca agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă să verifice la organele competente veridicitatea declaraţiei;

B. în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă:

a) carnetul de muncă, în original şi în copie;

b) decizia de revizuire medicală, în original şi în copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacităţii de muncă;

c) adeverinţa de la ultima unitate sau dovada de la organele competente, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza încetarii definitive a activităţii angajatorului;

d) declaraţie pe propria răspundere a persoanei în căutarea unui loc de muncă, în cazul în care aceasta nu poate obţine dovada din care să rezulte ca reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetarii definitive a activităţii angajatorului, urmând ca agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă să verifice la organele competente veridicitatea declaraţiei;

C. în cazul persoanelor care au beneficiat de concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap:

a) carnetul de muncă, în original şi în copie;

b) certificatul de naştere al copilului, în original şi în copie;

c) dovada din care să rezulte ca reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;

d) declaraţie pe propria răspundere a persoanei în căutarea unui loc de muncă, în cazul în care aceasta nu poate obţine dovada din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetarii definitive a activităţii angajatorului, urmând ca agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă să verifice la organele competente veridicitatea declaraţiei;

D. în cazul persoanelor care au cel puţin vârsta de 18 ani şi au încheiat contract de asigurare pentru şomaj: copie de pe contractul de asigurare pentru şomaj, încheiat cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa;

E. în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 18 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă:

a) actul de absolvire a formei respective de invăţământ, în original şi în copie;

b) declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor că nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului;

F. în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap sau ai instituţiilor de învăţământ, în vârsta de 16 ani, care, în cazuri justificate, sunt lipsiţi de susţinători legali sau ai căror susţinători legali dovedesc că sunt în imposibilitatea de a presta obligaţia legală de întreţinere datorată minorilor:

a) actul de absolvire a formei respective de învăţământ, înclusiv a şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie;

b) declaraţia absolvenţilor că nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului;

c) actele doveditoare privind lipsa susţinătorilor legali sau insolvabilitatea acestora de a presta obligaţia legală de întreţinere datorată minorilor;

d) actele de deces ale părinţilor sau ale altor susţinători legali;

e) actele eliberate de organele competente: instanţe judecătoreşti, autoritate tutelară etc., din care să rezulte imposibilitatea susţinătorilor legali de a presta obligaţia legală de întreţinere datorată minorilor;

f) actul care consemnează rezultatul anchetei sociale efectuate la cererea absolvenţilor;

G. în cazul persoanelor care au efectuat stagiul militar:

a) livretul militar sau adeverinţa de lăsare la vatră, în original şi în copie;

b) declaraţie pe propria răspundere că înainte de efectuarea stagiului militar persoana nu a fost încadrată în muncă;

c) carnetul de muncă, în original şi în copie, pentru persoanele care înainte de efectuarea stagiului militar au fost încadrate în muncă;

d) dovada din care să rezulte ca reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;

e) declaraţie pe propria răspundere a persoanei în căutarea unui loc de muncă, în cazul în care aceasta nu poate obţine dovada din care să rezulte ca reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului, urmând ca agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă să verifice la organele competente veridicitatea declaraţiei.

Art. 6. - (1) Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau punctul de lucru va întocmi un dosar cuprinzând toate actele prezentate în vederea acordării îndemnizaţiei de şomaj.

(2) Actele pentru care prezenta procedură prevede prezentarea lor în original şi în copie se păstrează la dosar în copie.

(3) Copiile de pe acte se certifică de funcţionarul public care întocmeşte dosarul, prin:

a) înscrierea menţiunii "în conformitate cu originalul";

b) numele, prenumele şi semnătura funcţionarului public care a facut menţiunea;

c) data la care s-a făcut menţiunea.

(4) Actele în original pentru care s-a păstrat copia la dosar se restituie titularului.

Art. 7. - Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau punctul de lucru verifică actele şi documentele prezentate şi în urma soluţionării cererii eliberează titularului dispoziţia privind stabilirea sau respingerea dreptului de indemnizaţie de şomaj, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezenta procedură.

Art. 8. - Dispoziţia privind stabilirea sau respingerea dreptului de indemnizaţie de şomaj se întocmeşte în 3 exemplare.

Art. 9. - După semnarea dispoziţiei privind stabilirea sau respingerea dreptului de indemnizaţie de şomaj de către directorul executiv sau de persoana împuternicită în acest sens, un exemplar al dispoziţiei se înmânează titularului, un exemplar se păstrează la dosarul şomerului, iar cel de-al treilea exemplar, împreună cu formularul "Informaţii privind indemnizarea", prezentat în anexa nr. 3, se transmite compartimentului plăţi.

Art. 10. - Dispoziţia privind stabilirea dreptului de indemnizaţie de şomaj se înmânează titularului la data aplicării primei vize în carnetul de evidenţă.

Art. 11. - Persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj li se eliberează, pentru perioada acordării acestui drept, un carnet de evidenţă, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezenta procedură.

Art. 12. - Evidenţa dosarelor persoanelor cu drept de indemnizaţie de şomaj se ţine în registrul întocmit conform anexei nr. 6 la prezenta procedură.

Art. 13. - Carnetul de evidenţă va purta acelaşi număr de identificare cu cel al dosarului întocmit pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Art. 14. - Carnetul de evidenţă se vizează lunar de către agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau de către punctul de lucru, pe baza actului de identitate, iar în cazul persoanelor provenite din muncă, şi pe baza carnetului de muncă.

Art. 15. - Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau punctul de lucru are obligaţia de a-i comunica persoanei îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj data la care se face plata drepturilor cuvenite.

Art. 16. - Persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei de şomaj li se comunică dispoziţia de respingere a dreptului de indemnizaţie de şomaj, împreună cu actele care însoţesc cererea soluţionată nefavorabil, cu excepţia celor care au stat la baza respingerii dreptului de indemnizaţie de şomaj.

Art. 17. - Evidenţa persoanelor care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, dar care solicită un loc de muncă, se ţine în registrul întocmit conform anexei nr. 7 la prezenta procedură.

Art. 18. - Persoanele care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi solicită un loc de muncă sunt cele care:

a) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj;

b) au primit dispoziţie de respingere a dreptului de indemnizaţie de şomaj;

c) le-a expirat perioada legală de plată a dreptului de indemnizaţie de şomaj;

d) ocupă un loc de muncă şi din diferite motive doresc schimbarea acestuia;

e) au statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională;

f) nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie.

Art. 19. - În situaţiile prevăzute la art. 44 şi 45 din lege se va elibera dispoziţia de încetare/suspendare/repunere în plată a indemnizaţiei de şomaj, al carei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură.

Art. 20. - Pentru repunerea în plată a indemnizaţiei de şomaj şomerul depune la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau la punctul de lucru o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta procedură.

Art. 21. - În cazul în care persoana care primeşte indemnizaţie de şomaj îndeplineşte condiţiile de pensionare în conformitate cu legislaţia în vigoare, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, încetează plata indemnizaţiei de şomaj şi întocmeşte actele în vederea pensionării.

Art. 22. - (1) În cazul în care şomerul îşi schimbă domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dosarul de şomaj va fi transferat agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă sau punctului de lucru în a cărui raza îşi are noul domiciliu sau reşedinţa, în baza cererii depuse la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau la punctul de lucru unde este înregistrat, anexându-se o copie de pe actul de identitate care atestă schimbarea domiciliului.

(2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau punctul de lucru va acorda un nou număr dosarului transferat.

Art. 23. - Pentru evidenţa dispoziţiilor privind stabilirea, respingerea, suspendarea/încetarea şi repunerea în plată a dreptului de indemnizaţie de şomaj agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă sau punctele de lucru întocmesc separat registre, după cum urmează:

a) registru pentru dispoziţiile privind stabilirea dreptului de indemnizaţie de şomaj, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 la prezenta procedură;

b) registru pentru dispoziţiile privind respingerea dreptului de indemnizaţie de şomaj, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezenta procedură;

c) registru pentru dispoziţiile privind suspendarea/încetarea dreptului de indemnizaţie de şomaj, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;

d) registru pentru dispoziţiile privind repunerea în plată a dreptului de indemnizaţie de şomaj, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta procedură.

Art. 24. - (1) Registrele menţionate la art. 12, 17 şi 23 pot fi ţinute atât pe suport magnetic, cât şi pe suport hârtie.

(2) Numerele de evidenţă din registrele prevăzute la alin. (1) se acordă în ordine crescătoare, pentru o perioadă de un an calendaristic.

Art. 25. - Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau punctul de lucru va completa rubricile formularelor, cu respectarea codurilor şi instrucţiunilor de completare a acestora, elaborate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

ANEXA Nr.1

la procedura

ANEXA Nr. 2

la procedură

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a

judeţului............……/municipiului Bucureşti

Agenţia locală pentru ocuparea fortei de muncă ……………………………………

DISPOZIŢIA DE REPARTIZARE

Nr. ……… data ……………

Domnul/ doamna ……………………......…………,cod numeric personal ...................................................... , cu domiciliul/ reşedinţa în………..…………………………,Carnetul de evidenţă nr........................, având meseria/ specialitatea.…………………......………………………….se repartizează la unitatea ……........................................…………………,codul fiscal……………………………, din judeţul………………………………., localitatea ………………………….,str. ………………….nr. ………….,pentru a fi încadrat/încadrată în funcţia/ meseria de ………………………………cod COR………………,prevăzută în oferta dumneavoastră din Adresa nr. …………………………la poziţia ……………… .

Data prezentării la unitate conform ofertei................................ .

Şeful agenţiei locale,

.................................

Semnătura de primire,

....................................

Angajator...........................

Sediul/adresa.....................

Contul/Banca.....................

Cod fiscal...........................

Telefon..............................

ÎNŞTIINŢARE

privind încadrarea în muncă

Nr. ……… data ……………

În conformitate cu Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, vă informăm că domnul/ doamna …………………………………………….,cod numeric personal.................................................., cu Carnetul de evidenţă nr. ……………

Ø va fi încadrat/încadrată în muncă pe durată determinată, mai mică de 12 luni/ nedeterminată, începând cu data de.............................

Ø nu a fost încadrat/încadrată în muncă din urmatoarele motive:

q refuz;

q nu corespunde cerinţelor postului;

q locul vacant a fost ocupat anterior.

Data Semnătura angajatorului

............... ......................................

ANEXA Nr. 3

la procedură

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului

..................../municipiului Bucureşti, cod judeţ/sector

....................................................................................

Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă

(AL)/punct teritorial de lucru (PTL) ....., cod AL/PTL ...

CERERE

pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj

Nr. ........ data ........

1. Numele şi prenumele .............................................................................

2. Actul de identitate: tip ....., seria ...... nr. ....., data eliberării ........, autoritatea .........

3. Codul numeric personal .......................

4. Data naşterii .........................................

5. Domiciliul/Reşedinţa: Localitatea ............, str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ....., Oficiul poştal nr. ......, tel. ............................

Vă rog să aprobaţi plata indemnizaţiei de şomaj conform prevederilor Legii nr. 76/2002.

6. Acte prezentate în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj:

a) actul de identitate BI/CI/AI seria ........ nr. .......;

b) adeverinţa medicală nr. .........., data ..............;

c) acte eliberate de organele financiare teritoriale: nr. ......, data ......;

d) alte acte, după caz (denumirea, seria, numărul, data):

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru fals în declaraţii, că nu am loc de muncă, nu realizez venituri sau realizez din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj.

Mă oblig să comunic, în termen de 3 zile, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrat orice schimbare a condiţiilor care au condus la acordarea dreptului. În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Semnătura solicitantului

......................................

INFORMAŢII

privind indemnizarea*)

1. Data încetării activităţii ................................................

[conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 76/2002]

2. Stagiu de cotizare: total ....... ani ..... luni ....... zile .......

3. Categoria de şomer indemnizat:

- 6 luni;

- 9 luni;

- 12 luni.

4. Data dobândirii dreptului la indemnizaţia de şomaj ................................

5. Salariul minim brut pe economie la data stabilirii dreptului ................ lei

6. Indemnizaţia de şomaj la data stabilirii dreptului: % ....... cuantum ... lei

7. Data expirării perioadei de plată a indemnizaţiei de şomaj ....................

Întocmit, funcţionar public:

Numele şi prenumele ...............

Semnătura .........................

Verificat, şef agenţie locală .............

Numele şi prenumele ...............

Semnătura .........................

Vizat, CFP:

Numele şi prenumele ...............

Semnătura ..................

-------------

*) Se completează de funcţionarul public.

ANEXA Nr. 4

la procedură

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

DISPOZIŢIA Nr ........

privind stabilirea/respingerea dreptului de indemnizaţie de şomaj*)

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă .........., reprezentată prin director executiv ............., numit în baza Ordinului/Deciziei nr. ......, având în vedere prevederile art. .......... din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,

DISPUNE:

Art. 1. Începând cu data de ................ se stabileşte/se respinge dreptul de indemnizaţie de şomaj acordat domnului/doamnei ............, cu domiciliul/reşedinţa în ............, în cuantum de ........ lei, pe durata de ...........

Motivul respingerii dreptului de indemnizaţie de şomaj este .................... .

Art. 2. Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţa judecatorească competentă, potrivit legii.

Director executiv,

..................

---------------

*) Se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, exemplarul 2 se înmânează titularului dreptului, iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plăţi.

ANEXA Nr. 6

la procedură

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a

judeţului ................../municipiului Bucureşti

Agenţia locală pentru ocuparea forţei de

muncă/Punctul teritorial de lucru ...............

REGISTRUL

pentru evidenţa dosarelor persoanelor cu drept de indemnizaţie de şomaj

Nr.

dosarului
Data depunerii dosarului
Numele şi prenumele
Codul numeric personal

ANEXA Nr. 7

la procedură

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a

judeţului ................../municipiului Bucureşti

Agenţia locală pentru ocuparea forţei de

muncă/Punctul teritorial de lucru ...............

REGISTRUL

pentru evidenţa dosarelor persoanelor fără drept de indemnizaţie de şomaj

Nr.

dosarului
Data depunerii dosarului
Numele şi prenumele
Codul numeric personal

ANEXA Nr. 8

la procedură

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

.................................................................

DISPOZIŢIA Nr. .......

privind încetarea/suspendarea/repunerea în plată a indemnizaţiei de şomaj*)

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă ................., reprezentată prin director executiv ............, numit în baza Ordinului/Deciziei nr. ......., având în vedere prevederile art. ..... din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, faţă de faptul că domnul/doamna ........., având carnetul de evidenţă nr. .......,

DISPUNE:

Art. 1. Începând cu data de ......... încetează/se suspendă/se repune în plată indemnizaţia de şomaj acordată domnului/doamnei ............., cu domiciliul/reşedinţa în ....... .

Motivul încetării/suspendării plăţii indemnizaţiei de şomaj este ................... ........................................................................................

Art. 2. Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

Director executiv,

...........................

-------------

*) Se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 ramâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, exemplarul 2 se înmânează titularului dreptului, iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plăţi.

ANEXA Nr. 9

la procedură

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............

Subsemnatul/Subsemnata .................., codul numeric personal ............, cu domiciliul/reşedinţa în ........, str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........., prin prezenta vă rog să dispuneţi repunerea în plată a indemnizaţiei de şomaj, începând cu data de .............., în baza carnetului de evidenţă nr. ...... .

În fapt, motivul suspendării a fost ......................................................

Data. .............. Semnătura

..............................

ANEXA Nr. 10

la procedură

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a

judeţului ................../municipiului Bucureşti

Agenţia locală pentru ocuparea forţei de

muncă/Punctul teritorial de lucru ...............

REGISTRUL

pentru dispoziţiile privind stabilirea dreptului de indemnizaţie de şomaj

Nr.

dispoziţiei
Data stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj
Numele şi prenumele
Codul numeric personal
Numarul dosarului de evidenţă în şomaj

ANEXA Nr. 11

la procedură

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a

judeţului ................../municipiului Bucureşti

Agenţia locală pentru ocuparea forţei de

muncă/Punctul teritorial de lucru ...............

REGISTRUL

pentru dispoziţiile privind respingerea dreptului de indemnizaţie de şomaj

Nr.

dispoziţiei
Data respingerii dreptului de indemnizaţie de şomaj
Numele şi prenumele
Codul numeric personal
Numarul dosarului de evidenţă în şomaj

ANEXA Nr. 12

la procedură

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a

judeţului ................../municipiului Bucureşti

Agenţia locală pentru ocuparea forţei de

muncă/Punctul teritorial de lucru ...............

REGISTRUL

pentru dispoziţiile privind suspendarea/încetarea dreptului

de indemnizaţie de şomaj

Nr.

dispoziţiei
Data suspendarii/încetării dreptului de indemnizaţie de şomaj
Numele şi prenumele
Codul numeric personal
Numărul dosarului de evidenţă în şomaj
Cod:

S=suspendare

Î=încetare

ANEXA Nr. 13

la procedură

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a

judeţului ................../municipiului Bucureşti

Agenţia locală pentru ocuparea forţei de

muncă/Punctul teritorial de lucru ................

REGISTRUL

pentru dispoziţiile privind repunerea în plată a dreptului

de indemnizaţie de şomaj

Nr.

dispoziţiei
Data repunerii în plată a dreptului de indemnizaţie de şomaj
Numele şi prenumele
Codul numeric personal
Numărul dosarului de evidenţă în şomaj

Emite conţinut
urchinTracker();