Sibiu

Contractul de furnizare de materiale consumabile ID 151603 cod SMIS 151603

e-licitatie
[start]
[deconectare]
RO
EN
ora e-Licitatie
Detaliu invitatie de participare nr 375626
Detaliu validare
Numarul documentatiei de atribuire: 195225 / 24.06.2015
Data transmiterii in SEAP: 25.06.2015 10:41
Data acceptarii ANRMAP: 25.06.2015 10:55
Data publicarii in SEAP: 25.06.2015 10:55
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU
Numar invitatie: 375626 / 25.06.2015
Denumire contract: FURNIZARE de echipament IT si de materiale consumabile in cadrul proiectului FII ACTIV SI ADAPTEAZA-TE LA PIATA MUNCII cu nr.de identificare POSDRU/183/5.1/S/151603 cod SMIS 58168
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU
Cod fiscal: 11333027, Adresa: STRADA MORILOR NR. 51A, Sibiu, Telefon: +40 269230089, Fax: +40 269210882 , Email: ajofmsibiu@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
STRADA MORILOR NR. 51A CUI 11333027, Sibiu, Romania, cod postal: 550197, telefon:+40 269230089, fax:+40 269210882, persoana de contact:SORIN HAZOTA
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul AJOFM SIBIU,STR. MORILOR NR 51 A
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Protectie sociala
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
FURNIZARE de echipament IT si de materiale consumabile in cadrul proiectului FII ACTIV SI ADAPTEAZA-TE LA PIATA MUNCII cu nr.de identificare POSDRU/183/5.1/S/151603 cod SMIS 58168
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
FURNIZARE de echipament IT si de materiale consumabile in cadrul proiectului FII ACTIV SI ADAPTEAZA-TE LA PIATA MUNCII cu nr.de identificare POSDRU/183/5.1/S/151603 cod SMIS 58168
II.1.6) CPV: 30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 16,771.25 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare In cuantum de 2% din valoarea estimata respectiv 335.42 de lei.Se constituie in conditiile prevazute in art 86 al.1 din Hg 925/2006(contul autoritatii contractante este RO 32 TREZ 5765005XXX000195,Trezoreria Sibiu).În cazul ofertantilor din categoria IMM,care fac dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevazute în Lg. nr.346/2004(art 16 al 2 si Anexa 1)garantia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat.(Declaratie IMM –formular F).Garantia de participare trebuie sa fie valabila timp de 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor .Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.In cazul in care oferta nu este insotita de documentul ce face dovada constiturii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa in conditiile art 33 al 3 lit b din HG nr 925/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conditiile prevazute de art 87 din HG nr 925/2006.Garantia pentru participare se va restitui in conformitate cu prevederile art 88 din HG nr.925/2006.Daca garantia de participare va fi constituita intr-o alta moneda,echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR anuntat cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri garantia pentru participare va fi constituita in numele asocierii si va trebui sa acopere in mod solidar toti membrii asocierii
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica - Declaratie privind eligibilitatea - formularul A va trebui prezentat si de catre tertul sustinator,daca este cazul 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 - formularul A^1 va trebui prezentat si de catre tertul sustinator, daca este cazul ,doar pentru situatiile prevazute la lit.a,c^1 si d ale art 181 din OUG nr 34/2006 3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are sediul social ,privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat ,((sau echivalent pentru persoane juridice straine), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor , in original ,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractelor 4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (sau echivalent pentru persoane juridice straine),din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractelor. In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitarii se poate depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.4 din HG 925/2006. 5.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de interese) –formularul C Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea ,derularea si finalizarea procedurii de atribuire ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt: Director executiv Mircea Dorin Cretu Director executiv adjunct Dan Dumitru Hurdu Manager proiect Laurentiu Grobnicu Comisia de evaluare pentru prezenta procedura Sorin Hazota presedinte cu drept de vot Adriana Pausescu membru Dana Barbusiu membru Maria Verzescu membru Dorin Ianc membru Adriana Pastiu membru de rezerva Andreia Ifrim membru de rezerva Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 se va completa si de catre tertul sustinator 7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta –formular D Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Certificatul constatator poate fi prezentat si in forma electronica avand incorporata ,atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice/fizice straine –documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna traducere autorizata.Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc,daca a prezentat documentele in copie cu mentiunea conform cu originalul , sa prezinte ,inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , pentru conformitate , documentele in original/copie legalizata
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani (2012 , 2013 si 2014 ) de minim 33.542,50 lei fara TVA Ofertantii vor depune bilanturi sau orice alte documente edificatoare in vederea demonstrarii situatiei economice si financiare Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani continând valori,perioade de livrare ,beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Se solicita o lista a principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani(cei 3 ani se vor calcula de la data limita de depunere a ofertelor) astfel: Din lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani trebuie sa rezulte ca au fost furnizate produse similare in valoare cumulata de minim 16.771,25 de lei fara TVA,la nivelul a minim 1 maxim 3 contracte . Echivalenta Leu/valuta se calculeaza potrivit cursului de schimb mediu anual comunicat de B.N.R. si valabil pentru fiecare din anii 2012 , 2013 , 2014 si 2015 .Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certif./documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si,din motive obiective,operatorul econ.nu are posib. obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia ,demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic,Declaratie pe proprie raspundere referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii,Informatii privind sustinerea tehnica (daca este cazul) În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica invocând si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune, neconditionat, la dispozitia ofertantului resursele tehnice invocate Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art 69^1 si art. 180 si art 181 lit a,c^1si d din Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006. Certificat de atestare cu privire la implementarea unui sistem de management al calitatii ISO 9001 Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 13.07.2015 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 13.07.2015 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2) Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
Data expedierii prezentei invitatii: 25.06.2015 10:41
Sorin Hazota (AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU)
Prima pagina | Termeni si conditii | Ajutor | Cerinte tehnice | Wizard
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă În mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © 2014 A.A.D.R. e-guvernare. Toate drepturile rezervate.

AtaşamentMărime
model contract.doc374.5 KB
Formulare.doc791 KB
Caiet de sarcini.doc359 KB
Formular C modificat.doc1011.5 KB
CLARIFICARE 2 - MAT CONSUM 151603.pdf264.43 KB
FisaDate_No195225_IP (1).pdf21.82 KB
CLARIFICARE 3.pdf320.91 KB

Contractul de achizitie de tonere si echipament birotica - Proiect SPCP POSDRU/124/4.2/S/130999- SMIS 50698

Detaliu validare
Numarul documentatiei de atribuire: 173117 / 12.01.2015
Data transmiterii in SEAP: 13.01.2015 13:14
Data acceptarii ANRMAP: 13.01.2015 14:52
Data publicarii in SEAP: 13.01.2015 14:52
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU
Numar invitatie: 369157 / 13.01.2015
Denumire contract: Contractul de furnizare de tonere pentru echipamente IT,de stick-uri USB si de echipament birotica in cadrul Proiectului S.P.C.P- Specializare si perfectionare în vederea îmbunatatirii competentelor profesionale ale personalului SPO POSDRU/124/4.2/S/130999 cod SMIS 50698
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU
Cod fiscal: 11333027, Adresa: STRADA MORILOR NR. 51A, Sibiu, Telefon: +40 269230089, Fax: +40 269210882 , Email: ajofmsibiu@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
STRADA MORILOR NR. 51A CUI 11333027, Sibiu, Romania, cod postal: 550197, telefon:+40 269230089, fax:+40 269210882, persoana de contact:Adriana Pausescu
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul AJOFM Sibiu,str.Morilor nr 51 A,Sibiu
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Protectie sociala
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Contractul de furnizare de tonere pentru echipamente IT,de stick-uri USB si de echipament birotica in cadrul Proiectului S.P.C.P- Specializare si perfectionare în vederea îmbunatatirii competentelor profesionale ale personalului SPO POSDRU/124/4.2/S/130999 cod SMIS 50698
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Contractul de furnizare de tonere pentru echipamente IT ,de stick-uri USB si de echipament birotica pentru beneficiar si partenerii din proiect (AJOFM Vaslui,SC Palace Dumbrava SRL Sibiu, Asociatia Inceptus Cluj Napoca )
II.1.6) CPV: 30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1) Valoare estimata: 22,906 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare In cuantum de 2% din valoarea estimata respectiv 458.12 de lei.Se constituie in conditiile prevazute in art 86 al.1 din Hg 925/2006(contul autoritatii contractante este RO 32 TREZ 5765005XXX000195,Trezoreria Sibiu).În cazul ofertantilor din categoria IMM,care fac dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevazute în Lg. nr.346/2004(art 16 al 2 si Anexa 1)garantia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat.(Declaratie IMM -formular F).Garantia de participare trebuie sa fie valabila timp de 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor .Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.In cazul in care oferta nu este insotita de documentul ce face dovada constiturii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa in conditiile art 33 al 3 lit b din HG nr 925/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conditiile prevazute de art 87 din HG nr 925/2006.Garantia pentru participare se va restitui in conformitate cu prevederile art 88 din HG nr.925/2006.Daca garantia de participare va fi constituita intr-o alta moneda,echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR anuntat cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri garantia pentru participare va fi constituita in numele asocierii si va trebui sa acopere in mod solidar toti membrii asocierii

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica - Declaratie privind eligibilitatea - formularul A va trebui prezentat si de catre tertul sustinator,daca este cazul 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 - formularul A^1 va trebui prezentat si de catre tertul sustinator, daca este cazul ,doar pentru situatiile prevazute la lit.a,c^1 si d ale art 181 din OUG nr 34/2006 3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are sediul social ,privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat ,((sau echivalent pentru persoane juridice straine), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor , in original ,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractelor 4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (sau echivalent pentru persoane juridice straine),din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractelor. In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitarii se poate depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.4 din HG 925/2006. 5.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de interese) -formularul C Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea ,derularea si finalizarea procedurii de atribuire ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt: - Director executiv Mircea Dorin Cretu - Director executiv adjunct Dan Dumitru Hurdu Comisia de evaluare pentru prezenta procedura - Sorin Hazota presedinte - Maria Verzescu membru - Gabriela Teodorescu membru - Adriana Pausescu membru - Adriana Pastiu membru - Dorin Ianc membru - Andreia Ifrim membru Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 se va completa si de catre tertul sustinator 7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta -formular D Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul deasociere(formularul Q) din care vor rezulta cel putin urmatoarele: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului; -nominalizarea liderului asociatiei; -comunicarile se vor face cu liderul asociatiei; -platile se vor face catre liderul asociatiei; -partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte; Nota:In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului ,scop in care asociatii au obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul 509/2011,cu precizarea ca Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta se va depune in numele asocierii ,si nu de catre fiecare asociat in parte.Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Certificatul constatator poate fi prezentat si in forma electronica avand incorporata ,atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice/fizice straine -documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna traducere autorizata.Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc,daca a prezentat documentele in copie cu mentiunea conform cu originalul , sa prezinte ,inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , pentru conformitate , documentele in original/copie legalizata
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani (2012 , 2013 si 2014 ) de minim 45.812 lei fara TVA Ofertantii vor depune bilanturi sau orice alte documente edificatoare in vederea demonstrarii situatiei economice si financiare Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani continând valori,perioade de livrare ,beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Se solicita o lista a principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani(cei 3 ani se vor calcula de la data limita de depunere a ofertelor) astfel: Din lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani trebuie sa rezulte ca au fost furnizate produse similare in valoare cumulata de minim 22.906 de lei fara TVA,la nivelul a minim 1 maxim 3 contracte . Echivalenta Leu/valuta se calculeaza potrivit cursului de schimb mediu anual comunicat de B.N.R. si valabil pentru fiecare din anii 2012 , 2013 si 2014 .Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certif./documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si,din motive obiective,operatorul econ.nu are posib. obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia ,demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic,Declaratie pe proprie raspundere referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii,Informatii privind personalul tehnic de specialitate - Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant ,in special pentru asigurarea controlului calitati,Informatii privind sustinerea tehnica (daca este cazul) În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica invocând si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune, neconditionat, la dispozitia ofertantului resursele tehnice invocate Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art 69^1 si art. 180 si art 181 lit a,c^1si d din Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006. Certificat de atestare cu privire la implementarea unui sistem de management al calitatii ISO 9001 Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 29.01.2015 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 29.01.2015 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2) Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU

AtaşamentMărime
FisaDate_No173117_IP.pdf21.85 KB
CAIET SARCINI TONERE.doc199.5 KB
FORMULARE.doc452.5 KB
MODEL CONTRACT TONERE.doc222 KB
CLARIFICARE TONERE 1.pdf257.63 KB
CLARIFICARE TONERE 2.pdf244.19 KB
declaratie art 69^2 tonere 130999.pdf1.01 MB
eLicitatie - Anunt de atribuire numarul 186575 12.03.2015.html26.04 KB

Contractul de asigurare de servicii de cazare,transport ,masa -grup tinta - Proiect SPCP POSDRU/124/4.2/S/130999- SMIS 50698

INVITATIE    DE PARTICIPARE

                          La procedura de atribuire a
contractului de
servicii de cazare, masa,
transport pentru persoanele care vor urma cursuri de
perfectionare/specializare 
 cadrul  Proiectului 
POSDRU /124/4.2/S/130999 , intitulat Specializare si perfectionare in
vederea  imbunatatirii competentelor  profesionale ale personalului  SPO
., proiect finanţat prin Fondul Social
European şi bugetul de stat al României, 
cod SMIS 50698

Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, cod
fiscal 11333027, tel. 0269/210882, fax 0269/230089 
organizeaza  procedura 
de  achizitie  de 
servicii de cazare,transport ,masa pentru persoanele care vor urma
cursuri de formare profesionala  in
cadrul  proiectului   cu număr de identificare POSDRU /124/4.2/S/130999 , intitulat Specializare
si perfectionare in vederea 
imbunatatirii competentelor 
profesionale ale personalului  SPO.
,
proiect finanţat prin Fondul Social European şi bugetul de stat al României, (
cod CPV 63510000-7   Servicii de agentii
de turism  si servicii conexe )  .

 Obiectul contractului care urmeaza a fi
încheiat este asigurarea serviciilor de
cazare, masa, transport pentru un numar de maxim  300 de persoane care vor urma cursuri de
perfectionare/specializare   cadrul 
Proiectului  POSDRU
/124/4.2/S/130999 cod SMIS  50698

Valoarea estimata fara TVA a
contractului 
maxim 1.809.700   lei  

Procedura
de  atribuire
 
:conform art 16 din OUG 34/2006
In cazul în care
autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de
servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a
aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror
valoare este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se
limitează la prevederile art. 35-38 şi art. 56 şi la aplicarea pe tot parcursul
procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin.
(2).Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din
categoria celor incluse în anexa nr. 2B, a căror valoare este egală sau mai mare
decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2), se 
soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX.

Criteriile
minime de calificare sunt prevăzute în documentația de atribuire, care
poate  fi descarcata de pe site-ul  AJOFM SIBIU .www.sibiu.anofm.ro- sectiunea
Proiecte – AJOFM Sibiu solicitant – Proiect SPCP ID 130999- Achizitii  si de pe  site-ul ANOFM sectiunea Anunturi/Licitatii FSE

.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 25.09.2014 ora 10,00, urmând ca selecția de oferte să se desfășoare în data de
25.09.2014  ora
11,00
. Oferta se va depune  la sediul
A.J.O.F.M. Sibiu, str. Morilor, nr. 51 A , etaj III, cam. 337 în plic sigilat.

Limba de redactare a ofertei: Română;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

Prețul
va fi exprimat ferm în lei.

Criteriul conform căruia se va realiza evaluarea
ofertelor este: „prețul cel mai scăzut..

Informații suplimentare se pot obține de la Agenția
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, str. Morilor, nr. 51 A, tel. 0269/210882/0269/230089,
int. 225 , persoana de contact  Adriana
Pausescu, Compartiment Juridic

                                                                                    

AtaşamentMărime
DECLARATIE ART 33^1.pdf728.65 KB
FISA DE DATE A ACHIZITIEI.pdf10.82 MB
caiet sarcini.doc246.5 KB
FORMULARE BUNE.doc322 KB
model contract.doc219 KB
clarificari 1.pdf607.58 KB
clarificare 2.pdf302.25 KB
clarificare 3.pdf261.78 KB
Clarificari 4.pdf557.98 KB
clarificare 5.pdf474.51 KB
clarificare 6.pdf649.76 KB
declaratie date ofertanti - art 69^2.pdf1.12 MB
eLicitatie - Anunt de atribuire numarul 151703 12.11.2014.html58.51 KB
Emite conţinut
urchinTracker();