Sibiu

Contractul de achizitie publica de servicii de personal necesar ptr asistenta in functionarea info-touch-urilor SPOCAP 91800

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, cod fiscal 11333027, tel. 0269/210882, fax 0269/230089 organizeaza procedura de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de servicii de personal necesar pentru asistenta in fuctionarea info-touch-urilor (79620000-6 Servicii de asigurare de personal ,inclusiv personal angajat temporar ) personal care va deservi info-touch-urile achizitionate in cadrul proiectului cu număr de identificare POSDRU /111/4.1/S/91800 , intitulat Serviciu public de ocupare- calitate accesibilitate si promptitudine., proiect finanţat prin Fondul Social European şi bugetul de stat al României

Obiectul contractului îl constituie asigurarea de servicii de personal necesar pentru asistenta in functionarea info-touch-urilor pentru beneficiar (AJOFM Sibiu ) si cei 4 parteneri(AJOFM Satu Mare ,AJOFM Hunedoara ,AJOFM Dambovita ,AJOFM Vaslui)respectiv 36 de persoane pentru 43 de info-touch-uri pe o perioada de 3 luni .

Criteriile minime de calificare sunt prevăzute în documentația de atribuire, care poate fi descarcata de pe site-ul AJOFM SIBIU si site-ul ANOFM

Data limită pentru depunerea ofertelor este 12.09.2013 ora 10,00, urmând ca deschiderea ofertelor să se desfășoare în data de 12.09.2013 ora 11,00. Oferta se va depune la sediul A.J.O.F.M. Sibiu, str. Morilor, nr. 51 A , etaj III, cam. 337 în plic sigilat.

Limba de redactare a ofertei: Română; perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile; prețul va fi exprimat ferm în lei.

Criteriul conform căruia se va realiza evaluarea ofertelor este: „prețul cel mai scăzut..

Informații suplimentare se pot obține de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, str. Morilor, nr. 51 A, cam. 226, tel. 0269/210882/0269/230089, int. 126 , persoana de contact Adriana Pausescu, Compartiment Juridic

 

AtaşamentMărime
Fisa de date.doc597 KB
caiet sarcini personal info-touch.doc570 KB
Formulare.doc723 KB
model contract.doc433 KB
decl 69^2 -participanti la procedura.pdf429.22 KB

Anunt achizitie imprimante proiect SPOCAP -POSDRU111/4.1/S/91800

Detaliu invitatie de participare nr 345750
Detaliu validare
Numarul documentatiei de atribuire: 90241 / 20.04.2013
Data transmiterii in SEAP: 22.04.2013 14:09
Data acceptarii ANRMAP: 23.04.2013 17:05
Data publicarii in SEAP: 23.04.2013 17:05

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU
Numar invitatie: 345750 / 23.04.2013
Denumire contract: Contractul de achizitie de imprimante laser monocrom in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU
Cod fiscal: 11333027, Adresa: STRADA MORILOR NR. 51A, Sibiu, Telefon: +40 269230089, Fax: +40 269210882 , Email: AJOFMSIBIU@YAHOO.COM
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
STRADA MORILOR NR. 51A,CUI 11333027, Sibiu, Romania, cod postal: 550197, telefon:+40 269230089, fax:+40 269210882, persoana de contact:Adriana Pausescu
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu,str. Morilor nr 51 A,etaj IV , cam 442
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Protectie sociala
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Contractul de achizitie de imprimante laser monocrom in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Contractul de furnizare de imprimante laser monocrom in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400
II.1.6) CPV: 30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 19,350 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare In cuantum de 2% din valoarea estimata respectiv 387 de lei.Se constituie in conditiile prevazute in art 86 al.1 din Hg 925/2006(contul autoritatii contractante este RO 32 TREZ 5765005XXX000195,Trezoreria Sibiu).Garantia de participare se poate constitui si in conformitate cu prevederile art 86 al 5 din Hg nr 925/2006 prin depunerea unei sume in numerar la casieria autoritatii contractante.În cazul ofertantilor din categoria IMM,care fac dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevazute în Lg. nr.346/2004(art 16 al 2 si Anexa 1)garantia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat.(Declaratie IMM –formular F).Garantia de participare trebuie sa fie valabila timp de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor .Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.In cazul in care oferta nu este insotita de documentul ce face dovada constiturii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa in conditiile art 33 al 3 lit b din HG nr 925/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conditiile prevazute de art 87 din HG nr 925/2006.Garantia pentru participare se va restitui in conformitate cu prevederile art 88 din HG nr.925/2006.Daca garantia de participare va fi constituita intr-o alta moneda,echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR anuntat cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica - Declaratie privind eligibilitatea - formularul A va trebui prezentat si de catre tertul sustinator,daca este cazul 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 - formularul A^1 va trebui prezentat si de catre tertul sustinator, daca este cazul ,doar pentru situatiile prevazute la lit.a,c^1 si d ale art 181 din OUG nr 34/2006 3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are sediul social ,privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat , in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele , in original ,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractelor 4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru luna anterioara celei in care se prezinta ofertele in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractelor. (Autoritatea contractanta dreptul de a exclude din procedura ofertantii care inregistreaza datorii care aveau scadenta in luna anterioara depunerii ofertelor ) 5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura – formularul B 6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de interese) –formularul C Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea ,derularea si finalizarea procedurii de atribuire ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt: - Director executiv Gheorghe Suditu - Director executiv adjunct Marius Ianu Comisia de evaluare pentru prezenta procedura - Sorin Hazota presedinte - Adriana Pausescu membru - Gabriela Teodorescu membru - Ioan Kopatz membru - Maria Verzescu membru - Adriana Pastiu membru - Dorin Ianc membru Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 se va completa atat de catre subcontractant cat si de catre tertul sustinator 7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta –formular D Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere(formularul Q) din care vor rezulta cel putin urmatoarele: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului; -nominalizarea liderului asociatiei; -comunicarile se vor face cu liderul asociatiei; -platile se vor face catre liderul asociatiei; -partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte; Nota:In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul 509/2011.Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ din care sa rezulte ca nu este in stare de faliment , lichidare si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice/fizice straine –documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna traducere autorizata Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc,daca a prezentat documentele in copie cu mentiunea conform cu originalul , sa prezinte ,inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , pentru conformitate , documentele in original/copie legalizata
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani (2010,2011 si 2012 )de minim 38.700 de lei fara TVA.Ofertantii vor depune bilanturi pentru anii 2010 si 2011 si orice documente edificatoare pentru anul 2012 in vederea demonstrarii situatiei economice si financiare Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani continând valori,perioade de prestare,beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Se solicita o lista a contractelor de livrari de produse similare in ultimii 3 ani(cei 3 ani se vor calcula de la data limita de depunere a ofertelor) astfel: Ofertantul trebuie sa faca dovada pentru executarea a maxim 3 (trei)contracte a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 19.350 de lei fara TVA si al caror obiect sa fi fost furnizarea de produse similare cu cele care fac obiectul procedurii de achizitie. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certif./documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si,din motive obiective,operatorul econ.nu are posib. obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia ,demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic,Declaratie pe proprie raspundere referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii,Informatii privind personalul tehnic de specialitate – Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant ,in special pentru asigurarea controlului calitatii Certificat de atestare cu privire la implementarea unui sistem de management al calitatii ISO 9001 Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date


SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 10.05.2013 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 10.05.2013 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 07.08.2013
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2) Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
Data expedierii prezentei invitatii: 22.04.2013 14:09

AtaşamentMărime
model contract modificat.doc442.5 KB
Formulare modificate.doc859.5 KB
caiet sarcini.doc440 KB
Emite conţinut
urchinTracker();