De când se acordă indemnizaţia de şomaj?

Indemnizaţia de şomaj se acorda la cerere, dupã caz, de la data:
• încetãrii raporturilor de muncã/ de serviciu;
• încetãrii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
• expirãrii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe baza de contract;
• încetãrii calitãţii de membru cooperator;
• încetãrii contractului de asigurare pentru şomaj;
• încetãrii motivului pentru care au fost pensionate;
• încetãrii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncã sau de serviciu;
• rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti;
• încetãrii activitãţii desfãşurate exclusiv pe baza convenţiei civile;
• expirãrii perioadei de 60 de zile, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
• absolvirii, pentru absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.
Indemnizaţia de şomaj se acordã de la data menţionată mai sus, dacã cererea este înregistratã la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în termen de 10 de zile. Dacă cererea este înregistrată după cele 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizaţia de şomaj se acordã începând cu data înregistrãrii cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decãdere din drepturi.
urchinTracker();