Munca in Strainatate

Unde trebuie să mă adresez atunci când doresc să beneficiez de dreptul la indemnizaţia de şomaj în baza celor două Regulamente europene?

- Dacă indemnizaţia de şomaj este solicitată în România, trebuie să vă adresaţi agenţiei municipiului Bucureşti sau agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa.
- Dacă indemnizaţia de şomaj este solicitată într-un alt Stat Membru, trebuie să vă adresaţi instituţiei de asigurări de şomaj din regiunea în care v-ati desfăşurat activitatea sau, după caz, din regiunea în care îşi are sediul angajatorul dvs.

Ce trebuie să ştiu înainte de a solicita acordarea drepturilor în baza prevederilor în materie de şomaj ale Regulamentelor 1408/71 şi 574/72?

Nu orice lucrător migrant este inclus în câmpul personal de aplicare a Regulamentelor.
În raport cu naţionalitatea, persoanele interesate trebuie să fie:
- cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau Spatiului Economic European
- refugiaţi şi apatrizi, care îşi au reşedinţa pe teritoriul unuia din statele menţionate mai sus,
De asemenea, trebuie să aibă calitatea de lucrător (salariat sau independent) şi să-şi fi exercitat dreptul la libera circulaţie, mai exact, să-şi fi desfăşurat activitatea, de-a lungul carierei profesionale, în cel puţin 2 State Membre.
De exemplu, un lucrător care domiciliază în România dar a lucrat numai în Ungaria, nu poate beneficia de prevederile Regulamentelor comunitare. În schimb, aceste prevederi sunt aplicabile dacă aceeaşi persoană, pe parcursul carierei sale profesionale, şi-a desfăşurat activitatea, de exemplu, în Ungaria, Italia şi România.

În ce state se aplică Regulamentul nr.1408/71?

Statele Spaţiului Economic European şi în Elveţia.

Spaţiul Economic European este format din statele membre ale Uniunii Europene, la care se adaugă Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.
Statele UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania,Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia,Suedia, Spania, Ungaria.

Drepturile lucrătorului în spaţiul comunitar

Drepturile lucrătorului în spaţiul comunitar

Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor din U.E. / S.E.E., sunt stabilite prin legislaţia statului de destinaţie şi prin legislaţia comunitară.

Drepturi fundamentale:
• de a lucra şi a alege în mod liber profesia;
• de afiliere sindicală liberă: toţi lucrătorii au dreptul de a adera la un sindicat pentru a-şi promova şi apăra interesele economice şi sociale;
• de negociere colectivă: modalitatea prin care se stabilesc condiţiile de muncă şi drepturile şi obligaţiile;
• de participare la grevă. Greva reprezintă suspendarea activităţii economice. Exercitarea dreptului de grevă nu afectează relaţia de muncă dar, pe toată durata acesteia, contractul de muncă se consideră suspendat;
• de participare la adunările generale ale societăţii;
• la promovare şi formare profesională, în vederea prestării unei activităţi calificate. Presupune actualizarea cunoştinţelor, a abilităţilor economice şi creşterea competenţei profesionale;
• la nediscriminare pe motiv de sex, stare civilă, vârstă, rasă, limbă, condiţie socială, idei religioase sau politice, afiliere sau neafiliere la un sindicat;
• la integritate fizică şi la o politică de protecţie şi igienă corespunzătoare;
• la respectarea intimităţii şi demnităţii .

Drepturi izvorâte din contractul de muncă:
• dreptul la plata salariului;
• dreptul la plata orelor suplimentare;
• dreptul la efectuarea concediului de odihnă, sărbători legale etc.

Prestaţii de securitate socială stabilite prin legislaţia comunitară (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ):
• prestaţii de boală;
• indemnizaţii de maternitate şi de paternitate asimilate;
• indemnizaţii de invaliditate;
• prestaţii pentru limită de vârstă;
• prestaţii de urmaş;
• prestaţii în cazul unor accidente de muncă şi boli profesionale;
• ajutoarele de deces;
• ajutoarele de şomaj;
• prestaţii de prepensionare;
• prestaţii familiale.

Principii generale stabilite prin legislaţia comunitară (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ):
• egalitate de tratament cu cetăţenii statului de destinaţie: acordarea aceloraşi drepturi şi impunerea aceloraşi obligaţii de securitate socială;
• totalizarea perioadelor de asigurare realizate în statele membre ale U.E. ;
• exportul prestaţiilor - dreptul de a beneficia pe teritoriul statului de domiciliu de prestaţiile dobândite în statele membre ale U.E. în care a fost desfăşurată activitatea.

Emite conţinut
urchinTracker();