Munca in Strainatate

Drepturile lucrătorului în spaţiul comunitar

Drepturile lucrătorului în spaţiul comunitar

Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor din U.E. / S.E.E., sunt stabilite prin legislaţia statului de destinaţie şi prin legislaţia comunitară.

Drepturi fundamentale:
• de a lucra şi a alege în mod liber profesia;
• de afiliere sindicală liberă: toţi lucrătorii au dreptul de a adera la un sindicat pentru a-şi promova şi apăra interesele economice şi sociale;
• de negociere colectivă: modalitatea prin care se stabilesc condiţiile de muncă şi drepturile şi obligaţiile;
• de participare la grevă. Greva reprezintă suspendarea activităţii economice. Exercitarea dreptului de grevă nu afectează relaţia de muncă dar, pe toată durata acesteia, contractul de muncă se consideră suspendat;
• de participare la adunările generale ale societăţii;
• la promovare şi formare profesională, în vederea prestării unei activităţi calificate. Presupune actualizarea cunoştinţelor, a abilităţilor economice şi creşterea competenţei profesionale;
• la nediscriminare pe motiv de sex, stare civilă, vârstă, rasă, limbă, condiţie socială, idei religioase sau politice, afiliere sau neafiliere la un sindicat;
• la integritate fizică şi la o politică de protecţie şi igienă corespunzătoare;
• la respectarea intimităţii şi demnităţii .

Drepturi izvorâte din contractul de muncă:
• dreptul la plata salariului;
• dreptul la plata orelor suplimentare;
• dreptul la efectuarea concediului de odihnă, sărbători legale etc.

Prestaţii de securitate socială stabilite prin legislaţia comunitară (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ):
• prestaţii de boală;
• indemnizaţii de maternitate şi de paternitate asimilate;
• indemnizaţii de invaliditate;
• prestaţii pentru limită de vârstă;
• prestaţii de urmaş;
• prestaţii în cazul unor accidente de muncă şi boli profesionale;
• ajutoarele de deces;
• ajutoarele de şomaj;
• prestaţii de prepensionare;
• prestaţii familiale.

Principii generale stabilite prin legislaţia comunitară (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ):
• egalitate de tratament cu cetăţenii statului de destinaţie: acordarea aceloraşi drepturi şi impunerea aceloraşi obligaţii de securitate socială;
• totalizarea perioadelor de asigurare realizate în statele membre ale U.E. ;
• exportul prestaţiilor - dreptul de a beneficia pe teritoriul statului de domiciliu de prestaţiile dobândite în statele membre ale U.E. în care a fost desfăşurată activitatea.

Documente necesare pentru depunerea dosarului pentru stagiari în Franţa

CONTRACT DE MUNCA IN 4 EXEMPLARE

 • FISA CANDIDATULUI in limba Franceza
 • CV in limba Franceza
 • Copie BI sau CI si Paşaport valabile
 • Copii xerox după toate diplomele de studii
 • Traducerea diplomelor în limba franceză
 • Copie xerox a cărţii de muncă
 • Traducerea cărţii de muncă în limba franceză
 • Cazier judiciar -valabil fără antecedente penale
 • Traducerea cazierului în limba franceză
 • Copie xerox a certificatului medical - valabil
 • Doua fotografii tip paşaport

 

Documente necesare pentru depunerea dosarului pentru stagiari în Elveţia

CONTRACT DE MUNCA IN 2 EXEMPLARE

 • Cerere de aprobare stagiatura
 • CV in una din limbile de circulaţie din Elveţia
 • Copie BI sau CI si Paşaport valabile
 • Copii xerox după toate diplomele de studii si calificare
 • Traducerea diplomelor în una din limbile de circulaţie din Elveţia
 • Copie xerox a cărţii de munca
 • Traducerea cărţi de muncă în una din limbile de circulaţie din Elveţia
 • Cazier judiciar -valabil fără antecedente penale
 • Traducerea cazierului în una din limbile de circulaţie din Elveţia
 • Doua fotografii tip paşaport

 

Documentaţia necesară societăţilor comerciale care urmează să execute lucrări în RFG, la solicitarea contingentului

 1. Cerere privind solicitarea de contingent necesar pentru executarea contractului, conform anexei nr. 2
 2. Contractul de lucrări în original (în limba germană) şi în copie
 3. Traducerea contractului în limba română, legalizată sau, după caz, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii comerciale
 4. Devizul de lucrări/lista serviciilor, în original şi în copie
 5. Graficul de repartizare al personalului pe luni
 6. Curriculum vitae pentru şeful de şantier/echipă, cu menţiunea că acesta nu a fost condamnat sau sancţionat pe teritoriul României şi pe teritoriul Republicii Federale Germania
 7. Prezentarea firmei care să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente:
 • data de la care societatea comercială desfăşoară în România activitatea pe care o doreşte să o desfăşoare în RF Germania precum, şi după caz, data de la care desfăşoară activitate în RF Germania
 • listă cu lucrările executate în România în domeniul pentru care solicită repartizarea de contingent;

8. Declaraţie notarială a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte:

 • cunoaşterea şi respectarea legislaţiei şi a reglementărilor în domeniu (Convenţia din 31 iulie 1990 încheiată între Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Federale Germania);
 • faptul că societatea nu a avut probleme cu autorităţile germane (evaziune fiscală, nerespectarea regimului privind dreptul la şedere şi muncă, neplata salariilor cuvenite conform legislaţiei germane, neplata concediului de odihnă);
 • respectarea elementelor minime legale în ceea ce priveşte asigurarea medicală, asigurarea de accidente, cazarea, asigurarea mesei, asigurarea echipamentului de protecţie şi transportul local;

9. Dovezi (în original sau în copie legalizată) eliberate în luna depunerii documentaţiei privind achitarea la zi a obligaţiilor către:

 • • bugetul de stat
 • • bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv contribuţia la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • • bugetul asigurărilor pentru şomaj
 • • fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

10. Adeverinţă eliberată de inspectoratul teritorial de muncă (în original sau în copie legalizată), în a cărui rază îşi are reşedinţa societatea comercială, din care să rezulte:

 • • numărul total de salariaţi încadraţi cu contracte individuale de muncă;
 • • faptul că societatea comercială nu a fost sancţionată contravenţional pentru muncă fără forme legale.
 • 11. Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, eliberat în luna depunerii documentaţiei (în original sau în copie legalizată)

12. Situaţia numărului de salariaţi încadraţi cu contract individual de muncă, detaşaţi, cu care îşi desfăşoară activitatea în Republica Federală Germania, întocmită la data depunerii dosarului pentru contingent, precum şi numărul de contracte aflate în derulare în Republica Federală Germania;
13. Actul constitutiv al societăţii comerciale, în copie
14. Certificat de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, în copie
15. Ultimul bilanţ contabil depus şi înregistrat la administraţia financiară, în copie lizibilă, din care să reiasă activitatea preponderentă pe care o desfăşoară societatea comercială şi situaţia financiară a acesteia.

Documentaţia pe care trebuie să o depună societăţile comerciale care urmează să solicite contingent suplimentar pentru prelungirea/amânarea perioadei de execuţie la un contract în derulare

 1. Cerere tip privind solicitarea de contingent suplimentar necesar pentru executarea contractului
 2. Supliment pentru contractul existent/contractul parţial de lucrări (în limba germană) şi copie de pe acesta
 3.  Fundamentarea prelungirii/amânării termenelor, în măsura în care suplimentul nu prevede şi copie de pe acesta
 4. Traducerea suplimentului pentru contractul existent şi fundamentarea prelungirii, în limba română, legalizată sau, după caz, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii comerciale
 5. Restul de lucrări din deviz rămase de executat, în copie
 6. Graficul de repartizare a personalului pe luni
 7. Aprobarea de contingent iniţială, eliberată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în copie
 8. Aprobarea de contingent eliberată de Oficiul Federal de Muncă al Landului Hessen, în copie
 9. Dovezi (în original sau în copie legalizată), eliberate în luna depunerii documentaţiei, privind achitarea la zi a obligaţiilor către:
 • bugetul de stat;
 • bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv contribuţia la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 • Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

10. Ultimul bilanţ contabil depus şi înregistrat la administraţia financiară, în copie, din care să reiasă activitatea preponderentă pe care o desfăşoară societatea comercială şi situaţia financiară a acesteia.

Emite conţinut
urchinTracker();