Acte normative

H.G nr.174/2002

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 174

din 20 februarie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj

şi stimularea ocupării forţei de muncă

Publicată în M. Of. nr. 181 din 18 martie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 129 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2001 privind declararea lunară a obligaţiilor de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 17 octombrie 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administraţiei publice,

Octav Cozmâncă

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme reglementează punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Art. 1. - Sistemul de indicatori statistici prevăzuţi la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumită în continuare lege, şi metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul Naţional de Statistică, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 2. - Tematica cercetărilor statistice speciale prevazută la art. 7 alin. (2) din lege, precum şi metodologia de realizare a cercetărilor statistice speciale se avizează, potrivit legii, de Institutul Naţional de Statistică şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 3. - (1) Prin locuri de muncă vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se întelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou create.

(2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante se va face conform formularului prezentat în anexa nr. 1.

Art. 4. - Furnizorii de servicii prevăzuţi la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica în scris agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, până la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirată, date privind şomerii mediaţi şi încadraţi în muncă, potrivit formularului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 5.- (1) Prin încetarea raportului de muncă sau a raportului de serviciu din motive neimputabile, prevăzuta la art. 17 alin. (1) din lege, se înţelege:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii;

b) încetarea raportului de muncă, potrivit art. 129 din Codul muncii, la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă;

c) încetarea raportului de muncă prin acordul partilor, în temeiul art. 129 din Codul muncii;

d) încetarea raportului de serviciu, în temeiul art. 92 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliberarea din funcţia publică, în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată în altă localitate, iar funcţionarul public nu vrea să o urmeze;

e) încetarea raportului de serviciu prin eliberarea din funcţia publică, în temeiul art. 92 lit. c) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile art. 62 alin. (2) din aceeaşi lege;

f) încetarea raportului de serviciu prin eliberarea din funcţia publică, în temeiul art. 92 lit. d) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică şi-a redus personalul ca urmare a reorganizării, prin reducerea unor posturi de natura celui ocupat de funcţionarul public, iar acesta refuză oferta Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(2)* Prin desfacerea contractului din motive neimputabile militarilor angajaţi pe bază de contract, prevăzuta la art. 17 alin. (1) lit. d) din lege, se întelege:

a) încetarea contractului pentru motive medicale, pe baza hotărârilor comisiei de expertiză medico-militară din care rezultă că persoana angajată este clasată inapt sau apt limitat pentru servicii militare ori are afecţiuni organice neprevăzute în baremul medical şi datorită cărora nu poate îndeplini îndatoririle stabilite în instrucţiuni;

b) încetarea contractului pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a modificării statelor de organizare-reorganizare a armatei ori repartizării în funcţia în care militarul angajat este încadrat, a unui absolvent al unei instituţii militare de învăţământ ori prin mutarea unui maistru militar sau subofiţer din altă unitate;

c) încetarea contractului ca urmare a obţinerii calificativelor satisfăcător sau nesatisfăcător la testele psihologice susţinute pe timpul derulării contractului.

Art. 6. - Veniturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. f) din lege sunt venituri lunare realizate şi se certifică de Către organele fiscale teritorial subordonate Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 7. - Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, în situaţia în care postul ocupat de aceasta a fost desfiinţat.

___________________________

* Textul a fost introdus prin pct.1 din H.G.nr.1089/ 2002

Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) şi c) din lege se consideră că nu au reuşit sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că în perioadele prevăzute de lege s-au prezentat pentru a solicita un loc de muncă la cel putin 2 angajatori ori s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

(2) Dovada prezentării la angajatori se poate face cu cereri înregistrate, curriculum vitae, transmise prin poştă, sau cu dovezi eliberate în urma sustinerii interviurilor ori concursurilor.

Art. 9. - Procedura privind declararea lunară de către angajatori a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi modelul declaraţiei lunare privind obligaţiile de plată Către bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 21 din lege, se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, care se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 10. - Pentru a se asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, persoanele prevăzute la art. 20 din lege pot încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în a carei rază işi au domiciliul sau reşedinţa, un contract de asigurare pentru şomaj conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 11. - (1) În vederea încheierii contractelor de asigurare pentru şomaj cu persoanele prevăzute la art. 20 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti pot împuternici agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă în a caror rază persoanele îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

(2) Împuternicirea de reprezentare se va da şefului agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 12. - Salariul de bază minim brut pe ţară prevăzut la art. 22 alin. (2) din lege, ca limită inferioara a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 din lege şi la care se calculează contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, este salariul de bază minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăteşte această contribuţie.

Art. 13. - Fondul total de salarii brute lunare prevăzut la art. 26 alin. (1) din lege, realizate de asiguraţii menţionaţi la art. 19 din lege, include:

a) salariile de bază;

b) indemnizaţiile, ca unică formă de remunerare a activităţii;

c) salariile de bază aferente personalului român trimis în misiune permanentă în străinatate, corespunzatoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţară;

d) sporurile, adaosurile şi indemnizaţiile;

e) salariile de merit;

f) sumele realizate prin plata cu ora, gărzile, indemnizaţiile clinice;

g) stimulentele şi premiile de orice fel care se plătesc din fondul de salarii;

h) indemnizaţiile pentru concediul de odihnă;

i) indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate de unităţi, conform legii, din fondul de salarii;

j) drepturile băneşti plătite din fondul de salarii angajaţilor cu convenţie civilă de prestări de servicii, cu excepţia cazului în care aceştia au încheiat şi un contract individual de muncă;

k) alte sume plătite din fondul de salarii.

Art. 14. - (1) Dovada încadrării în prevederile art. 13 lit. i) se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere date angajatorului de către persoana în cauză, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme sau, după caz, o dată cu încheierea convenţiei civile pentru persoanele care, după data intrării în vigoare a prezentelor norme, desfăşoară activităţi pe bază de convenţii civile de prestări de servicii.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine, în mod corespunzător, şi persoanelor care desfăşoara activităţi exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe ţară.

(3) Contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevazută la art. 27 din lege, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra:

a) salariului de bază brut lunar, corespunzător funcţiei îndeplinite, la care se adaugă, după caz, indemnizaţia de conducere, salariul de merit şi alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază, pentru persoanele prevăzute la art. 19 lit. a) şi b) din lege;

b) indemnizaţiilor brute lunare ca unică formă de remunerare, în cazul magistraţilor şi al altor categorii de personal pentru care indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare, precum şi pentru persoanele care ocupă funcţii de natura celor prevăzute la art. 19 lit. c) din lege;

c) soldei brute lunare pentru militarii angajaţi pe bază de contract, prevăzuţi la art. 19 lit. d) din lege.

Art. 15. - (1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 din lege, care realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizaţie de şomaj, în condiţiile art. 34 alin. (1) din lege, dacă dovedesc că acele venituri nu depăşesc cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilit, potrivit legii, în luna pentru care se face dovada.

(2) Prin activităţi autorizate potrivit legii se înţelege activitaţile desfăşurate de persoane fizice în mod independent şi de asociaţiile familiale în baza autorizaţiei de funcţionare eliberate conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale, precum şi activităţile desfăşurate în calitate de asociat în cadrul societăţilor comerciale.

Art. 16. - Prin nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se întelege:

a) neîndeplinirea condiţiilor legale de pensionare pentru limita de vârsta;

b) situaţia în care pensia de invaliditate este revizuibila, potrivit legii;

c) nesolicitarea pensionării anticipate, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Art. 17. - Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g)-j) din lege, care înainte de întreruperea activităţii nu au realizat stagiul minim de cotizare în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, îşi pot completa stagiul minim de cotizare conform prevederilor art. 35 din lege.

Art. 18. - În vederea certificării stagiilor de cotizare pentru perioadele lucrate la angajatorii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege, aceşti angajatori au obligaţia de a depune la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfasoară activitatea, dovada că se gasesc într-o astfel de situaţie, precum şi o declaraţie din care să rezulte perioada pentru care nu s-au plătit contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suma aferentă acestei perioade.

Art. 19. - Certificarea stagiilor de cotizare se va face în baza certificatului întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

Art. 20. - (1) Prin a căuta activ un loc de muncă, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se întelege a dovedi că persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncă la cel puţin 2 angajatori ori la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, la care se află în evidenţă pentru găsirea unui loc de muncă, în afara datei programării lunare.

(2) Dovada prezentării la angajatori se poate face în modul prevăzut la art. 8 alin. (2).

Art. 21. - Casele teritoriale de pensii au obligaţia, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de a comunica agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti beneficiarii indemnizaţiilor de şomaj cărora li s-a stabilit dreptul la pensie, în termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu menţionarea datei privind punerea în plata a pensiei.

Art. 22. - Respingerea cererii privind acordarea indemnizaţiei de şomaj, pentru motivele prevăzute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispoziţie de respingere semnată de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 23. - (1) Indemizaţia de şomaj prevăzută la art. 39 alin. (2) şi la art. 40 alin. (1) din lege se acordă integral dacă beneficiarul s-a aflat în şomaj pe întreaga perioadă a lunii respective.

(2) Indemnizaţia de şomaj pentru fracţiuni de lună, prevăzută la art. 43 alin. (2) din lege, se calculează prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) şi art. 40 alin. (1) din lege la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul de zile din luna respectivă pentru care şomerul beneficiază de indemnizaţia de şomaj.

Art. 24. - (1) Încetarea plaţii indemnizaţiei de şomaj în situaţia prevăzută la art. 44 lit. b) din lege se aplică persoanelor care deţineau autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăţi comerciale anterior datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

(2) Încetarea plaţii indemnizaţiilor de şomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se va face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât indemnizaţia de şomaj acordată.

(3) În cazul persoanelor cărora le-a încetat plata indemnizaţiei de şomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege şi care încheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizată anterior acordarii indemnizaţiei de şomaj se ia în calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege.

(4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplică beneficiarilor indemnizaţiei de şomaj care dobândesc autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăţi comerciale după data înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Art. 25. - Prin refuz nejustificat, prevăzut la art. 44 lit. d) şi e) din lege, se întelege situaţia în care beneficiarul indemnizaţiei de şomaj nu acceptă soluţiile legate de încadrarea în muncă sau, după caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii.

Art. 26. - Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplică numai dacă beneficiarul indemnizaţiei de şomaj a anunţat în scris agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei evidenţă se află despre plecarea sa în străinatate.

Art. 27. - (1) Măsura suspendării plaţii indemnizaţiei de şomaj, prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) din lege, se revocă în situaţia în care beneficiarul probează cu acte justificative că nu şi-a îndeplinit aceasta obligaţie din motive neimputabile lui.

(2) Se consideră motive neimputabile beneficiarului următoarele situaţii:

a) naşterea unui copil;

b) căsătorie;

c) îmbolnăvire;

d) decesul soţului, soţiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv;

e) forţa majoră.

(3) Beneficiarul trebuie să prezinte actele justificative prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.

Art. 28. - Măsura suspendării, a revocării suspendării şi a încetării plaţii indemnizaţiei de şomaj se stabileşte prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 29. - În sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile băneşti cuvenite şomerilor cu titlu de indemnizaţie de şomaj pot face obiectul executării silite pentru debite provenite din plata necuvenită a acestora, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere ori pentru sumele datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, precum şi în cazurile prevăzute de dispoziţii legale speciale.

Art. 30. - Prin modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului, prevăzute la art. 49 din lege, se întelege disponibilizarea unui număr de persoane după cum urmează:

a) cel puţin 10 persoane, dacă angajatorul care disponibilizează are între 20 şi 100 de salariaţi;

b) cel puţin 10% din personal, dacă angajatorul care disponibilizează are între 101 şi 300 de salariaţi;

c) cel puţin 30 de persoane, dacă angajatorul care disponibilizează are peste 300 de salariaţi.

Art. 31. - (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti pot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevăzute la art. 51 din lege, oricărei persoane asigurate, ameninţate de riscul de a deveni şomer.

(2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

Art. 32. - Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti şi furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă se încheie conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

Art. 33. - Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege preselecţia candidaţilor în scopul stabilirii raportului de muncă sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de muncă vacant, în funcţie de criteriile impuse de acesta şi cu respectarea prevederilor legale.

Art. 34. - (1) Pentru a fi luaţi în evidenţa în vederea medierii şomerii prevăzuţi la art. 61 alin. (2) din lege depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 8, urmând ca, în cazul neîncadrării lor în muncă, cererea să fie reînnoită la un interval de 6 luni.

(2) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege beneficiază de serviciile de mediere gratuite şi persoanele prevăzute la art. 16 lit. c), d) şi f) din lege, dacă depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 9.

Art. 35 - (1) Programele de formare profesionala prevăzute la art. 63 alin. (1) din lege, prin care pot fi iniţiate, calificate, recalificate, perfecţionate sau specializate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se organizează ţinându-se seama de profilurile profesionale, profilurile şi standardele ocupaţionale, după cum urmează:

a) la cererea expresă a angajatorilor care doresc să încadreze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;

b) la cererea persoanelor care doresc să presteze o activitate autorizată conform legii;

c) pe baza analizelor şi studiilor de specialitate privind necesarul actual şi prognozat de forţa de muncă.

(2) Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formare profesională şi cu programele de şcolarizare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea adaptării pregătirii profesionale la cerinţele reale ale pieţei muncii.

Art. 36. - (1) Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de pregătire profesională, organizate în condiţiile legii, sunt admise persoane apte de muncă, având nivelul de pregătire necesar şi care au beneficiat de informare şi consiliere privind cariera, prin centrele de informare şi consiliere profesională din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(2) Pentru stabilirea formei, grupului şi tipului de program de formare profesională se va ţine seama de nivelul general de pregătire, dovedit prin acte de studii.

(3) La formarea profesională pentru meserii sau activităti simple pot fi admise şi persoane care nu au absolvit învăţămăntul general obligatoriu, dar care posedă aptitudinile necesare însuşirii meseriilor.

(4) Lista cuprinzând meseriile şi activităţile simple se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

(5) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti pot organiza programe de formare profesională speciale pentru persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau pentru persoanele cu handicap.

(6) Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap vor fi cuprinse în programele de formare profesională la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.

Art. 37. - (1) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la art. 16 lit. a), b), d) şi f) din lege, care urmează programele de formare profesională, au urmatoarele drepturi şi obligaţii:

A. drepturi:

a) să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului;

b) să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale;

c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;

d) să beneficieze de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe traseul de la domiciliu la locul de pregătire;

e) să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului;

B. obligaţii:

a) să participe la toate activităţile cuprinse în programul de formare profesională şi să îndeplinească toate cerinţele prevăzute de acesta;

b) să restituie cheltuielile efectuate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti pentru serviciile de formare profesională prevăzute la lit. A. a)-e), dacă, după absolvire, refuză nejustificat încadrarea în muncă oferită de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

(2) Costurile aferente acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. A.a)-e) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(3) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. A.b)-e) se elaborează de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Persoanele care urmează programe de formare profesională finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj se pot retrage de la aceste programe, fără a suporta cheltuielile efectuate cu pregătirea lor, pentru a se încadra în muncă, pentru a începe o activitate autorizată potrivit legii sau în cazul în care starea sănătaţii nu le permite continuarea programului, dacă dovedesc că se află în una dintre aceste situaţii cu actul privind încadrarea în muncă, autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare, respectiv cu acte medicale.

(5) Dacă numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul va fi exmatriculat, fără a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat să restituie cheltuielile de şcolarizare efectuate până la data exmatriculării sale, urmând, după caz, să îi fie încetată plata indemnizaţiei de şomaj conform art. 44 lit. e) din lege.

Art. 38. - (1) În cazul în care formarea profesională se realizează, potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin furnizori de servicii de formare profesională, selectarea acestora se va face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

(2) Licitaţia se organizează de regulă o singură data pe an pentru fiecare program de formare profesională, în ocupaţiile, meseriile şi profesiile cuprinse în Planul naţional de formare profesională.

Art. 39. - În aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) din lege, pentru organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare pentru ocupaţii sau meserii neincluse în Clasificarea ocupaţiilor din România este necesar ca cei interesaţi să solicite avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Art. 40. - Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde se află în evidenţa următoarele documente:

a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 10;

b) înştiinţarea emisă de angajator privind încadrarea în muncă.

Art. 41. - (1) Beneficiarul drepturilor prevăzute la art. 72 din lege va depune lunar, până la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde se află în evidenţă dovada emisă de angajator din care să reiasă că a fost încadrat în muncă.

(2) În situaţia în care beneficiarul nu prezintă în termenul prevăzut la alin. (1) dovada încadrării în muncă, plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face o dată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.

Art. 42. - Nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 72 din lege persoanele care, în perioada pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj, îşi pierd calitatea de angajat, cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevăzuta la art. 73 alin. (1) din lege.

Art. 43. - Calculul pentru fracţiuni de lună al drepturilor menţionate la art. 72 din lege se face conform regulii prevăzute pentru indemnizaţia de şomaj la art. 23 alin. (2) din prezentele norme.

Art. 44. - Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se prescriu în termenul legal general de prescripţie.

Art. 45. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 şi 75 din lege persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, următoarele documente:

a) o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12;

b) actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul stabil;

c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;

d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 13, care va sta la baza emiterii deciziei de imputare pentru recuperarea sumelor necuvenite.

(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 74 şi 75 din lege persoanele care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

(3) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judeţ, drepturile prevăzute la art. 74 sau 75 din lege vor fi acordate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau, dupa caz, a municipiului Bucureşti unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi stabileşte noul domiciliu, care va acorda şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(4) Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se cumulează cu cele prevăzute la art. 74 din lege sau cu drepturile prevăzute la art. 75 din lege.

Art. 46. - Nu constituie schimbare de domiciliu într-o altă localitate, în situaţia prevăzuta la art. 75 din lege, dacă localitatea unde persoana se încadrează în muncă aparţine aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu sau sectoarele municipiului Bucureşti.

Art. 47. - Prin încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului, prevăzută la art. 76 din lege, se înţelege:

A. pentru raporturile de muncă:

a) desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatului, potrivit art. 135 din Codul muncii;

b) desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în temeiul art. 130 alin. (1) lit. i), j), k) şi l) din Codul muncii;

B. pentru raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici:

a) demisia, conform art. 90 din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

b) destituirea din funcţie, conform art. 94 din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 48. - Potrivit art. 78 din lege, în programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Art. 49. - (1) Pentru acordarea subvenţiilor prevăzute la art. 78 din lege agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor încheia convenţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 14, cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor, pentru prestarea categoriilor de servicii publice prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din lege, organizate de autorităţile administraţiei publice locale, de firme private sau organizaţii neguvernamentale, cu avizul administraţiei publice locale, precum şi pentru serviciile sociale, prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din lege, organizate de autorităţile administraţiei publice locale, de organizaţii neguvernamentale şi alte organisme.

(2) Autoritaţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi publice deliberative, respectiv primarul sau, după caz, primarul general al municipiului Bucureşti, ca autoritate executivă, şi preşedintele consiliului judeţean, potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Art. 50. - (1) În baza convenţiei prevăzute la art. 49 alin. (1) agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va asigura, din rândul şomerilor, forţa de muncă solicitată de angajatori.

(2) Angajatorii sunt obligaţi să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor contracte individuale de muncă.

Art. 51. - (1) Pentru finanţarea cheltuielilor cu forţa de muncă în cuantumul prevăzut la art. 79 alin. (2) din lege angajatorii vor depune lunar la primar sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean ori la primarul general al municipiului Bucureşti următoarele documente:

a) cerere de finanţare;

b)*statele de plată care să prevadă distinct drepturile salariale subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate potrivit art. 79 din lege, iar în perioada 1 noiembrie – 31 martie să prevadă şi contribuţiile de asigurări sociale aferente acestor drepturi salariale;

c) raport tehnic privind execuţia lucrării.

(2) Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean ori primarul general al municipiului Bucureşti avizează cererile de finanţare, iar angajatorii le depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

(3) Cuantumul subvenţiei prevăzut la art. 79 alin. (2) din lege se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în fiecare lună de persoana încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă.

(4) Documentaţia prevăzută la alin. (1) va fi depusă de angajator la autoritatea administraţiei publice locale până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.

(5) Autoritatea administraţiei publice locale va depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau, dupa caz, a municipiului Bucureşti solicitarea pentru acordarea subvenţiei prevăzute la art. 79 alin. (2) din

* Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 1089/ 2002. Textul avea, inţial, următorul conţinut:” statele de plată”

lege, cel mai târziu până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.

(6) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va vira angajatorilor sumele aferente subvenţiilor cel târziu până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.

Art. 52. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti convenţie conform modelului prezentat în anexa nr. 15.

(2) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie anual pentru fiecare promoţie de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.

Art. 53. - (1) Încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată, potrivit art. 80 din lege, a absolvenţilor se va face numai pe posturi vacante.

(2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reînfiinţate după mai puţin de 6 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.

Art. 54. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 alin. (1) şi (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni şi, respectiv, 18 luni de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 52 alin. (1).

(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi în luna respectivă.

(3) Pentru stabilirea sumei lunare prevăzute la alin. (2) angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, o dată cu declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi un tabel nominal întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 16.

Art. 55. - Prevederile art. 47 din prezentele norme se aplică şi în situaţia prevăzută la art. 83 alin. (3) din lege, referitoare la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului.

Art. 56. - Persoanele cu handicap prevăzute la art. 80 alin. (2) şi la art. 85 alin. (2) din lege sunt persoanele care îşi dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap.

Art. 57. - (1) Prin formă de pregătire profesională organizată de către angajator, potrivit art. 84 din lege, se înţelege una dintre formele de pregătire profesională prevăzute la art. 63 din lege, care se desfăşoară prin programe de formare profesională realizate de angajator sau contractate de acesta cu furnizorii de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii.

(2) Angajatorii care organizează o formă de pregătire profesională pentru absolvenţii încadraţi în muncă în condiţiile legii vor încheia un act adiţional la convenţia prevăzută la art. 52 din prezentele norme, conform modelului prezentat în anexa nr. 17.

Art. 58. - În baza actului adiţional prevăzut la art. 57 alin. (2) din prezentele norme, angajatorii vor solicita agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor şi vor depune în acest sens următoarele documente:

a) tabel nominal conform modelului prezentat în anexa nr. 18;

b) actul de absolvire a formei de pregătire profesională (copie);

c) devizul cheltuielilor pe cursant.

Art. 59. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o convenţie conform modelului prezentat în anexa nr. 19 şi totodată vor depune următoarele documente:

A. pentru persoanele cu handicap:

a) certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap (copie);

b) act de identitate (copie);

c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie);

B. pentru someri în vârsta de peste 45 de ani:

a) act de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);

C. pentru şomeri întreţinători unici de familie:

a) act de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);

c) declaraţie pe propria răspundere că este întreţinător unic de familie;

d) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că membrii adulţi de familie nu au venituri sau au venituri mai mici decât venitul minim garantat prevăzut de lege;

e) actele de stare civilă ale membrilor de familie aflaţi în întreţinere, faţă de care au obligaţia legală de întreţinere (copie);

f) hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, actul de deces al soţului/soţiei, pentru persoanele care au rămas întreţinători unici ai copiilor aflaţi în întreţinere (copie).

(2) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 85 din lege angajatorul care a fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana angajată din categoriile prevăzute la alin. (1) şi (2) din acelasi articol.

Art. 60. - (1) Pentru verificarea sumelor cuvenite conform art. 85 din lege angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, o dată cu declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi un tabel nominal conform modelului prezentat în anexa nr. 20, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se solicită sumele.

(2) Cazurile de încetare a raporturilor de muncă sau de serviciu din iniţiativa ori din motive imputabile angajaţilor sunt cele prevăzute la art. 47.

Art. 61. - (1) Sumele cuvenite conform art. 80 şi 85 din lege vor fi deduse din contribuţia pe care angajatorul este obligat, conform legii, să o vireze în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.

(2) În cazul în care suma cuvenită va fi mai mare, diferenţa se va recupera prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 60.

Art. 62. - (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj în condiţiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 21, însoţită de următoarele documente:

a) tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni;

b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).

(2) Prin numărul mediu scriptic de personal la care se face referire la art. 93 alin. (2) din lege se întelege numărul mediu lunar de salariaţi.

(3) Reducerea contribuţiei acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor şi le menţin în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni, prevăzută la art. 93 alin. (2) din lege, se calculează astfel:

a) se determină Numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă (inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbatori legale şi alte zile în care potrivit dispoziţiilor legale nu se lucrează), împărţită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluşi salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbatoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al caror contract individual de muncă a încetat în acea zi. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă vor fi incluşi în numărul mediu, proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă;

b) se adună numărul mediu lunar de salariaţi pe cele 12 luni ale anului şi se împarte la 12 pentru a se calcula numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului:

Nml 1 + Nml 2 + .................. + Nml 12

Nma = -----------------------------------------------------

12

unde:

Nml 1...12 = numărul mediu lunar de salariaţi;

Nma = numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului;

c) numărul persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor, cuprins şi în tabelul nominal prevăzut la alin. (1) lit. a), se împarte la numărul mediu lunar la nivelul anului şi se înmulţeşte cu 100 pentru a se obţine ponderea personalului nou-angajat din rândul şomerilor:

Nsi

P% = ------- x 100,

Nma

unde:

P% = ponderea numărului de şomeri încadraţi în timpul anului în numărul mediu lunar de salariaţi din anul respectiv;

Nsi = numărul de şomeri încadraţi pentru cel puţin 6 luni;

d) ponderea calculată potrivit prevederilor lit. c) se înmulţeşte cu 0,5% pentru a se determina cuantumul reducerii procentuale a contribuţiei datorate de angajator;

Cr % = P % x 0,5

unde:

Cr% = cuantumul reducerii procentuale a contribuţiei datorate.

(4) Calculul se face de angajator, care îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.

Art. 63. - (1) Persoanele prevăzute la art. 120 din lege beneficiază de măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă cuprinse în cap. V din lege.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea acordării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, stabilite la pct. 5 şi 6 din secţiunea a 2-a a cap. V din lege, ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională şi alocaţia de sprijin se asimilează cu indemnizaţia de şomaj.

Art. 64. - Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau de indemnizaţie de şomaj se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 65. - Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1

la norme

Angajator - persoană juridică ............

Adresa...............................................

Codul fiscal........................................

Telefon/fax/e-mail ............................

Nr. ....................................................

SITUAŢIE

privind locurile de muncă vacante

Nr.

crt.
Ocupaţia
Numărul locurilor de muncă vacante
Localitatea şi judeţul în care se află locul vacant
Condiţii minime de muncă
Durata încadrării în muncă

Denumirea
Cod COR

(6 caractere)

Vechime

în domeniu

Studii
Alte

condiţii

Director general

sau altă persoană autorizată,

.............................

ANEXA Nr. 2
la norme

Firma*) .............................

Adresa...............................

Codul fiscal........................

Telefon/fax/e-mail .............

Nr. ....................................

SITUAŢIE

privind şomerii mediaţi şi încadraţi în muncă

Nr.

crt.
Numele

şi

prenumele
Codul numeric personal
Ocupaţia
Natura

raporturilor de

muncă
Durata

încadrarii

în

muncă**)
Angajator
Localitatea şi judeţul în care a fost încadrat în muncă

Denumirea
Cod COR

(6 caractere)
Denumirea
Cod

CAEN
Forma de proprietate a capitalului

Data .............. Director general

sau altă persoană autorizată,

..............................

___________________

*) Firma furnizoare de servicii de ocupare a forţei de muncă.

**) Determinată sau nedeterminată.

ANEXA Nr. 3
la norme

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului

................ /municipiului Bucureşti

CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU ŞOMAJ

Nr. ................/................

Încheiat între:

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie, reprezentată prin ........., având funcţia de .........., în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea ........., str. ........ nr. ......., judeţul/sectorul ............., şi

Domnul/Doamna ............, în calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal ............., actul de identitate ....... seria .... nr. ......., cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea ............, str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., Oficiul poştal ........., telefon ..........

1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj, reglementată prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă.

2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de ............... .

3. Condiţii de asigurare:

3.1. Venitul lunar asigurat este de ........................ lei (în cifre).

3.2. Cota de contribuţie este de 6%.

3.3. Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de ............. lei.

3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, deschis la Trezoreria ........... pe seama agenţiei, este ......................

3.5. Plata se poate face în numerar la casieriile agenţiei sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

3.6. Plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj se face lunar până la data de*)..... .............

3.7. Neplata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj la termenul prevăzut la pct. 3.6 generează plata de majorări de întârziere datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.

___________

*) Termenul de plată prevăzut la pct. 3.6 poate fi în cadrul lunii pentru care se datorează contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cel mai tarziu până la data de 15 a lunii următoare acesteia.

4.Obligaţiile agenţiei

4.1. certificarea stagiului de cotizare;

4.2. plata indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform legii;

4.3. asigurarea accesului la măsurile de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, prevăzute de lege;

4.4. plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii, în perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizaţie pentru şomaj.

5. Obligaţiile asiguratului:

5.1.achitarea contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3;

5.2. înstiintarea agenţiei despre modificările survenite în situaţia sa;

5.3. să se prezinte la sediul agenţiei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.

6. Durata contractului:

Prezentul contract se încheie pe perioadă nedeterminată.

7. Încetarea contractului:

7.1. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează la data la care asiguratul îndeplineste condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj şi solicită acordarea acestui drept.

7.2. Contractul de asigurare pentru şomaj înceteaza din iniţiativa asiguratului, dacă acesta înştiinţează agenţia înainte cu cel putin 30 de zile de la expirarea termenului limită de plată a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

7.3. Contractul de asigurare pentru şomaj înceteaza din iniţiativa agenţiei, dacă asiguratul nu achită contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 3 luni consecutive. Agenţia notifică asiguratului încetarea contractului de asigurare pentru şomaj, precizând stagiul de cotizare realizat.

7.4. Stagiul de cotizare realizat în cadrul prezentului contract este luat în considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare.

8. Alte clauze:

8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj nu constituie stagiu de cotizare.

8.2. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului se modifică salariul de bază minim brut pe ţară, conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.

8.4. În caz de forţă majoră părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.

8.5. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat.

9. Litigiile în legatură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.

Asigurător, Asigurat,

........................ ........ ..................

ANEXA Nr. 4

la norme

DECLARAŢIE

Nr. ....... din ziua ......... luna .......... anul ............

1. Numele şi prenumele .....................

2. Codul numeric personal ..................

3. Adresa:

Domiciliat în localitatea ........., str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., Oficiul poştal ........., judeţul/sectorul ........, telefon ..........

4. Actul de identitate ......... seria .......... nr. ..........

5. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaraţii, următoarele*):

q desfăşor activitatea exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe ţară;

q desfăşor activitatea exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi nu realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe ţară;

q desfăşor activitatea pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi am încheiat şi un contract individual de muncă nr. ...... din data de ...……..., înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă sub nr. .... din ..., în funcţia de ..... la**) ...... .

6. Mă oblig să aduc la cunoştinţă în termen de 3 zile orice modificări intervenite în datele declarate mai sus.

.............................

(Semnătura titularului)

---------------------

*) Se va marca cu "x" situaţia în care se încadrează persoana.

**) Se menţionează persoana juridică/fizică şi adresa la care îşîi are sediul/domiciliul.

ANEXA Nr.5

la norme

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului

................... /municipiului Bucureşti

CERTIFICAT

privind stagiul de cotizare

Domnul/Doamna ...................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ........ nr. ......., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., a realizat stagiul de cotizare de ..... ani, ..... luni, .... zile, după cum urmează:

- prin contract individual de muncă, în perioada .....................

Total: ani ................, luni ........, zile ..........;

- în calitate de membru cooperator, în perioada ...................

Total: ani ................, luni ........, zile ..........;

- pe baza raporturilor de serviciu, realizate în perioada ...............

Total: ani ................, luni ........, zile ..........;

- pe baza altor acte prevăzute de lege, în perioada ...................

Total: ani ................, luni ........, zile ...........

Dovada vechimii în muncă recunoscute pentru stabilirea drepturilor de şomaj, asimilată cu stagiul de cotizare, s-a făcut pe baza carnetului de muncă/altor acte prevăzute de lege.

Director executiv,

..............................

Întocmit,

.....................................

(numele şi prenumele)

......................................

(semnătura)

ANEXA Nr. 6
la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ........../municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata .................., născut/născută la data de .........., domiciliat/domiciliată în localitatea .............., str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........ nr. ......., codul numeric personal ........., având calitatea de asigurat prin efectul legii/prin contract de asigurare pentru şomaj, solicit să beneficiez de serviciile de preconcediere prevăzute la art. 51 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă.

Data Semnătura

................... .... ....................

ANEXA Nr. 7

la norme

CONTRACT

de presari de servicii pentru măsuri destinate stimulării ocuparii

forţei de muncă

Nr. ......... din ..........

I. Părţile contractante:

A. Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............../municipiului Bucureşti, denumită în continuare client, reprezentată prin .............., avănd funcţia de director executiv, şi ......, având funcţia de director buget, cu sediul în ........., str. ....... nr. ......, telefon ........., fax ........, e-mail ........, codul fiscal ........, cont trezorerie ............ .

B. Persoana juridică .............., denumită în continuare furnizor, reprezentată prin .........., având funcţia de ..........., şi .........., având funcţia de ......., cu sediul în ..........., str. .......... nr. ......, telefon ......., fax ........, e-mail ........, codul fiscal ........., cont nr. .........., deschis la ...........

II. Obiectul contractului

Obiectul acestui contract este prestarea de către furnizor a următoarelor servicii*):

q 1. informare şi consiliere profesională;

q 2. consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, constând în:

q 2.1. servicii juridice;

q 2.2. servicii de marketing;

q 2.3. servicii de finanţare;

q 2.4. servicii de management;

q 2.5. alte servicii de consultanţă.

III. Durata contractului

Durata contractului este de ......... luni.

Furnizorul va începe derularea acestui contract cel mai târziu la ...... zile de la data semnării lui şi înregistrării la client.

IV. Valoarea contractului

Clientul se obligă să plătească furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, după cum urmează:

Valoarea totală a contractului este de .......... lei.

1. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul .............;

2. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul .............;

3. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul .............;

4. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul .............;

5. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul ............. .

___________

*) Se vor marca cu "x" serviciile ce fac obiectul contractului.

Valoarea contractului poate fi modificată, cu acordul părtilor, prin acte adiţionale.

V. Obligaţiile părţilor**)

A. Clientul:

a) urmăreşte modul în care furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;

b) plateşte furnizorului costurile serviciilor.

B. Furnizorul:

a) prestează serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalism şi promptitudine;

b) asigură resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, necesare derulării activităţii;

c) este responsabil atât de calitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

VI. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului

A. Modificarea

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.

B. Suspendarea

De comun acord părtile pot dispune suspendarea pe o durată limitată a contractului, care va fi facută în scris cu ........ zile înainte de data stabilită pentru suspendare.

C. Încetarea

Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:

a) prin acordul de voinţă al părţilor;

b) în cazul încetării finanţării;

c) prin reziliere.

în cazul în care una dintre părti nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere, în scris, să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă, în termen de ... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunţa unilateral contractul reziliindu-l.

_____________

**) Obligaţiile părţilor pot fi completate în funcţie de tipul serviciului prestat conform contractului.

VII. Cesiunea

Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al clientului.

Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

VIII. Forţa majoră
Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.

Partea care din cauză de forţă majoră nu îşi poate respecta şi exercita obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.

Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.

Omisiunea de a anunţa în scris apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în această situaţie.

IX. Răspunderea

Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovată răspunde potrivit legii.

X. Soluţionarea litigiilor

Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legatură cu derularea contractului.

Dacă părţile nu reuşesc să rezolve pe cale amiabilă neînţelegerile ivite, se pot adresa instanţei de judecată.

XI. Comunicări

Orice comunicare între părti referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Client, Furnizor,

..................... .................

Data ........ Data ........

ANEXA Nr. 8

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ............/municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata .............., născut/născută la data de .............., domiciliat/domiciliata în localitatea ......., str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. .., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ..... nr. ......, codul numeric personal ......, solicit înscrierea în evidenţă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia ................ .

Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti.

Data Semnătura

............... ................

ANEXA Nr. 9

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ............./municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ..............., născut/născută la data de ..........., domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ..... nr. ...., codul numeric personal ......, aflându-mă în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă*):

q ocup un loc de muncă la unitatea ........ şi doresc schimbarea acestuia;

q am obţinut statutul de refugiat;

q beneficiez de altă formă de protecţie internaţională .........;

q nu am putut ocupa loc de muncă după:

q repatriere;

q eliberarea din detenţie,

solicit înscrierea în evidenţă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia .............. .

Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......../municipiului Bucureşti.

Data Semnătura

............. .............

__________

*) Se va marca cu "x" situaţia în care se încadrează persoana.

ANEXA Nr. 10

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ........./municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ........, codul numeric personal ........, beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, având carnetul de evidenţă nr. ......., solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, având în vedere ca începând cu data de ...... sunt angajat/angajată în baza actului*) nr. .../.... la unitatea ....... din localitatea ..............., în meseria/profesia ............ .

Data Semnătura

................ .............

ANEXA Nr. 11

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului .......... /municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ............, codul numeric personal ............., beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, având carnetul de evidenţă nr. ......., solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, având în vedere că începând cu data de ........ sunt încadrat/încadrată în muncă, pe durată .........., conform actului*) nr. ..../......, anexat în copie la prezenta, la unitatea ........ din localitatea ............, situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea ........... unde am domiciliul stabil.

Data Semnătura

.............. ..................

ANEXA Nr. 12

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ......../municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ................, codul numeric personal ............., beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, având carnetul de evidenţă nr. ......, solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, având în vedere că începăând cu data de .......... sunt încadrat/încadrată în muncă pe durată de ..........., conform actului*) nr. ...../...., anexat în copie la prezenta, la unitatea ......... din localitatea ........., şi ca urmare a acestui fapt mi-am schimbat domiciliul din localitatea ........... în localitatea ........... .

Data Semnătura

............. .................

_____________

*) Se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

ANEXA Nr. 13

la norme

Nr. ..................

ANGAJAMENT

în conformitate cu prevederile art. 76 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă, subsemnatul/subsemnata ................, posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria .... nr. ..., codul numeric personal ........, având carnetul de evidenţă nr. ......., în calitate de beneficiar/beneficiară al/a drepturilor prevăzute la art. 74 sau 75 din legea menţionată, mă oblig să restitui integral sumele acordate, în cazul încetării raportului de muncă/de serviciu din iniţiativa mea sau din motive imputabile mie, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Întocmit în*) ........ la data de ......., în două exemplare dintre care am primit un exemplar.

Semnătura**) .................................

Completat şi semnat în faţa noastră.

Semnătura***) ................. ..............

______________

*) Localitatea, judeţul.

**) Semnătura persoanei care îşi ia angajamentul.

***) Semnătura conducătorului agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

ANEXA Nr. 14

la norme

CONVENŢIE

Nr. ........../...........

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti, reprezentată prin ............, având funcţia de ........., denumită în continuare agenţie, şi autoritatea administraţiei publice locale/firma privata/organizatia neguvernamentala ......., reprezentata prin ........., având funcţia de ........, denumită în continuare angajator, convin urmatoarele:

1. Angajatorul se obligă să încadreze în muncă, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale, un numar de ........ şomeri.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.

21. Agenţia se obligă să subvenţioneze pe o perioada de *) ……………… cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare şomer încadrat în muncă, după cum urmează:

a) în perioada 1 aprilie – 31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata;

b) în perioada 1 noiembrie – 31 martie, un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator, aferente salariului subvenţionat, pentru serviciul public/serviciul social**) ……………….

3. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de Către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.

Agenţia Angajator

Director executiv, Director general sau altă

..................... persoană autorizată,

.........................

_________

*) Perioada poate fi de cel mult 12 luni de la data încadrării în muncă a şomerului.

**) Se va menţiona una dintre categoriile de servicii prevăzute la art. 78 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

____________

1Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 1089/ 2002. Textul avea, inţial, următorul conţinut: - ” Agenţia se obligă să subvenţioneze pe o perioadă de *) ……… cheltuielile efectuate de angajator, pentru fiecare şomer încadrat în muncă, în cuantum de 70% din salariul de bază minim brut pe ţară pentru serviciul public/serviciul social**)……….”

ANEXA

la convenţie

Judeţul ...................

Angajator..................

Sediul/adresa .............

Contul/Banca ..............

Codul fiscal...............

Telefon ...................

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 78 din

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Convenţia nr. ......./........

Nr.

crt.
Numele si

prenumele
Codul

numeric

personal
Categoria

de

servicii*)
Ocupaţia

Cod COR
Numărul

şi data încheierii

contractului individual de muncă
Durata

contractului

individual de muncă
Semnătura angajatului

0
1
2
3
4
5
6
7

---------------

*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

· cod P - servicii publice: a) refacere şi întreţinere a infrastructurii;

b) ecologizare;

c) realizare a unor lucrări edilitare;

· cod S - servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap.

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................

ANEXA Nr. 15
la norme

CONVENŢIE

Nr. ........./............

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............./municipiului Bucureşti, reprezentata prin ..............., având funcţia de ..........., denumită în continuare agenţie, şi persoana juridică (fizică) ........., reprezentată prin ........., având funcţia de ........, denumită în continuare angajator, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioada nedeterminată un număr de ... absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ.

Tabelul nominal cu absolvenţii încadraţi în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.

2. Angajatorul se obligă să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la data încadrării în muncă.

3. Agenţia se obligă să efectueze plăţile în conformitate cu prevederile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

4. Angajatorul care încetează din iniţiativa lui raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 anterior termenului de 3 ani este obligat să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda aferentă, calculată la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj.

5. Obligaţia angajatorului prevăzută la pct. 4 nu se aplică în situaţia în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului.

6. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.

Agenţia Angajator

Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,

................. ....................................

ANEXA

la convenţie

Judeţul ......................

Angajator....................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal.................

Telefon .....................

TABEL NOMINAL

cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,

conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Convenţia nr. ......./.........

Nr.

crt.
Numele şi

prenumele
Codul

numeric

personal
Anul absolvirii/

Numărul diplomei/

adeverinţei
Data angajării
Ocupaţia

Cod COR
Semnătura

angajatului

0
1
2
3
4
5
6

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................

ANEXA Nr. 16

la norme

Judeţul ..........................

Angajator......................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ...............

Codul fiscal...................

Telefon ........................

TABEL NOMINAL

cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,

conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,

pentru stabilirea sumei lunare subvenţionate din bugetul asigurărilor

pentru şomaj

Convenţia nr. ......./..........

Luna ........ anul ...........

Nr.

crt.
Numele şi

prenumele
Codul

numeric

personal
Numărul orelor

efectiv lucrate
Suma cuvenită pentru

timpul efectiv

lucrat

Observaţii*)

0
1
2
3
4
5

*) Se vor menţiona, după caz, motivele încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................

ANEXA Nr. 17

la norme

ACT ADIŢIONAL

la Convenţia nr. ......./.........

Încheiat la data de .................

între Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti, reprezentată prin .........., având funcţia de ........., şi angajatorul ........., reprezentat prin ........., având funcţia de .........., prin care se stabilesc următoarele:

1. Angajatorul va organiza forma de pregătire profesională prin*) ........... pentru un numar de ............ absolvenţi, încadraţi în muncă în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

2. Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ..................../municipiului Bucureşti se obligă să suporte cheltuielile aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor, în suma de ........... lei, conform devizului anexat.

3. După încheierea programului de formare profesională suma poate fi recalculată în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor care s-au avut în vedere la întocmirea devizului.

4. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea profesională a absolvenţilor angajatorul va prezenta documentaţia prevăzuta la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002.

Agenţia Angajator

Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,

............... ...........................

_________

*) Se va menţiona: program de formare profesională realizat de angajator sau denumirea furnizorului de servicii de pregătire profesională cu care angajatorul a încheiat contract.

ANEXA Nr. 18

la norme

Judeţul .....................

Angajator....................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal.................

Telefon .....................

TABEL NOMINAL

cu absolvenţii de învaţământ care au urmat o formă de pregătire profesională organizată de angajator în baza art. 84 alin. (1) din Legea

nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Nr.

crt.
Numele şi

prenumele
Codul

numeric

personal
Data

angajării
Forma de

pregătire

profesională
Ocupaţia/

meseria

în care

s-a pregătit

profesional

Cod COR
Data

începerii

pregătirii profesionale
Data încheierii pregătirii profesionale
Numărul şi data actului de absolvire
Cheltuieli pe cursant

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL

CHELTU-IELI:

X

X

X

X

X

X

X

X

Angajator

Director general,

.................

ANEXA Nr. 19

la norme

CONVENŢIE

Nr. ......../..........

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti, reprezentată prin ................, având funcţia de .........., denumită în continuare agenţie, şi persoana juridică (fizică) ........, reprezentată prin .........., având funcţia de ............., denumită în continuare angajator, având un numar de*) ......... angajaţi, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de:

a) ............. şomeri în varstă de peste 45 de ani;

b) ............. şomeri întreţinători unici de familii;

c) ............. persoane cu handicap.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.

2. Angajatorul se obligă să menţina raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la data încadrării în muncă.

3. Agenţia se obligă să efectueze plaţile în conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

4. Angajatorul care încetează din iniţiativa lui raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 anterior termenului de 2 ani este obligat să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare persoană şi dobânzile aferente, calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj.

5. Obligaţia angajatorului prevăzută la pct. 4 nu se aplică în situaţia în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului.

6. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.

Agenţia Angajator

Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,

................... ...........................

___________

*) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.

ANEXA

la convenţie

Judeţul .........................

Angajator.......................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal....................

Telefon .........................

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă,conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Convenţia nr. ........./........

Nr. crt.
Numele şi

prenumele
Codul nemeric personal
Categoria de persoane*)
Data angajării
Ocupaţia

Cod COR
Smnătura angajatului

0
1
2
3
4
5
6

_________

*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

cod A - şmeri în vârstă de peste 45 de ani;

cod B - şomeri unici întreţinători de familii;

cod C - persoane cu handicap.

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................

ANEXA Nr. 20

la norme

Judeţul .........................

Angajator......................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal....................

Telefon/fax ....................

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, pentru stabilirea sumelor subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Convenţia nr. ....../.......

Luna .......... anul ..........

Nr. crt.
Numele şi

prenumele
Codul numeric personal
Categoria de persoane*)
Numărul orelor efectiv lucrate
Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat

Observatii**)

0
1
2
3
4
5
6

__________

*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani;

cod B - şomeri întreţinători unici de familii;

cod C - persoane cu handicap.

**) Se vor menţiona, după caz, motivele încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................

ANEXA Nr. 21

la norme

Judeţul ..........................

Angajator ......................

Sediul/adresa ................

Contul/Banca ................

Codul fiscal ...................

Telefon/fax ...................

Către

Agentia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ......../municipiului Bucureşti

.................../(angajatorul), reprezentat prin ................, având funcţia de ............., vă solicit să aprobaţi diminuarea sumei reprezentând contribuţia lunară de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj cu ............%, calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Anexăm tabelul nominal cu şomerii încadraţi în muncă în anul ........ şi contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal.

Data Angajator

............ Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................

ANEXA

la anexa nr. 21

Judeţul .....................

Angajator ...................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal ................

Telefon/fax .................

TABEL NOMINAL

cu somerii încadraţi în muncă, conform prevederilor art. 93 din Legea

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Nr. crt.
Numele şi

prenumele
Codul nemeric personal
Numărul şi data încheierii contractului individual de muncă
Durata contractului individual de muncă
Ocupaţia

Cod COR
Smnătura angajatului

0
1
2
3
4
5
6

Data Angajator

............ Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................

OUG 144/2005

AtaşamentMărime
oug144.pdf75.85 KB

Legea nr 580/2004

LEGE nr. 580 din 14 decembrie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.214 din 17 decembrie 2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 71, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Serviciile prevazute la alin. (1) se acorda gratuit:

a) persoanelor prevazute la art. 16, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca;

b) persoanelor care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj, o singura data, pentru fiecare perioada in care au calitatea de asigurat;

c) studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi."

2. Dupa articolul 84 se introduc articolele 84^1 si 84^2 cu urmatorul cuprins:

"Art. 84^1. - (1) Angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1), mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati in conditiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii.

(2) Ajutorul financiar prevazut la alin. (1) poate fi acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data indeplinirii obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1).

(3) Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj.

(4) Ajutorul financiar prevazut la alin. (1) se vireaza, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii.

Art. 84^2. - Procedura pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 84^1 se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei."

3. La articolul 85, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) De facilitatile prevazute la alin. (1) beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani."

ART. II

Dispozitiile prezentei legi se aplica angajatorilor care incadreaza in munca absolventi dupa intrarea in vigoare a acesteia.

ART. III

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 580.

Legea nr 107/2004

LEGE nr. 107 din 7 aprilie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Litera e) a articolului 16 va avea urmatorul cuprins:

"e) cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;"

2. Partea introductiva si literele a), g) si h) ale alineatului (1) al articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. - (1) In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii prevazuti la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:

a) le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor;

..............................................................

g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;

h) le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;"

3. Litera i) a alineatului (1) al articolului 17 se abroga.

4. Literele a) si b) ale alineatului (2) al articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:

"a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;"

5. Litera c) a alineatului (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:

"c) cetateni straini sau apatrizi care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile legii."

6. Litera a) a articolului 19 va avea urmatorul cuprins:

"a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;"

7. Dupa alineatul (1) al articolului 24 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri datorate bugetului asigurarilor pentru somaj se reintregesc veniturile acestui buget, in functie de natura sursei la care a fost creat debitul."

8. Alineatul (2) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Disponibilitatile banesti inregistrate la finele anului de bugetul asigurarilor pentru somaj se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator."

9. Dupa alineatul (2) al articolului 25 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

"(3) Disponibilitatile banesti ale bugetului asigurarilor pentru somaj sunt purtatoare de dobanzi."

10. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 26. - Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 3%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19."

11. Dupa alineatul (1) al articolului 27 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:

"(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile."

12. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 28. - Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, prevazute la art. 20, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 4%, aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj."

13. Litera f) a alineatului (1) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins:

"f) finantarea serviciilor de formare profesionala pentru persoanele care, potrivit legii, beneficiaza in mod gratuit de aceste servicii;"

14. Dupa alineatul (1) al articolului 34 se introduc alineatele (1^1)-(1^3) cu urmatorul cuprins:

"(1^1) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevazuta la alin. (1) lit. a), nu se iau in calcul:

a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile;

b) perioada de pensionare pentru invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g);

c) perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. h);

d) perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare in munca, daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. j).

(1^2) Pentru persoanele incadrate cu contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate in baza contractelor individuale de munca cu timp partial.

(1^3) Pentru persoanele incadrate cu contract de munca temporara, stagiul de cotizare prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste in functie de durata fiecarei misiuni, respectiv de timpul cat persoanele se afla la dispozitia agentului de munca temporara, intre misiuni."

15. Alineatul (2) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora."

16. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 35. - (1) Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu suspendate, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadei de asigurare realizata inainte de suspendare cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii.

(2) Pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g) si j), stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate inainte de incetarea raporturilor de munca sau de serviciu.

(3) Pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. h), stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate inainte de suspendarea raporturilor de munca sau de serviciu."

17. Literele a) si h) ale alineatului (1) al articolului 38 vor avea urmatorul cuprins:

"a) incetarii contractului individual de munca sau a contractului de munca temporara;

...............................................................

h) incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;"

18. Litera i) a alineatului (1) al articolului 38 se abroga.

19. Litera m) a articolului 44 va avea urmatorul cuprins:

"m) la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul persoanelor asimilate somerilor, prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) si b)."

20. Litera c) a alineatului (1) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:

"c) la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;"

21. Dupa titlul capitolului IV "Masuri pentru prevenirea somajului" se introduce articolul 48^1 cu urmatorul cuprins:

"Art. 48^1. - (1) In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat.

(2) Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta la alin. (1) pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an.

(3) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "Cheltuieli de invatamant", in limita de cel putin 15%, angajatorilor selectati anual de agentia pentru ocuparea fortei de munca.

(4) Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a acordat suma prevazuta la alin. (1), cel putin 3 ani de la data acordarii sumei.

(5) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (4) anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca subventia acordata, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) si nu mai pot beneficia de prevederile alin. (1) o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective.

(6) Procedura si modul de acordare a sumei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

22. Alineatul (3) al articolului 50 va avea urmatorul cuprins:

"(3) In vederea realizarii serviciilor de preconcediere, angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 49 sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere."

23. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 56. - Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, finantate din alte fonduri decat bugetul asigurarilor pentru somaj, numai daca sunt acreditati de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca."

24. Dupa articolul 56 se introduce articolul 56^1 cu urmatorul cuprins:

"Art. 56^1. - Nu se supun acreditarii de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European care au fost supusi unei astfel de conditii in statul de origine sau de provenienta."

25. Alineatul (3) al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:

"(3) De servicii de mediere gratuite beneficiaza, la cerere, si persoanele prevazute la art. 16 lit. c)-f)."

26. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 66. - (1) Persoanele prevazute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f), precum si persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca beneficiaza, in mod gratuit, de servicii de formare profesionala.

(2) Serviciile de formare profesionala se asigura, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, si pentru persoanele aflate in urmatoarele situatii:

a) au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;

b) au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;

c) au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica in cazul in care cererea este formulata in termen de 12 luni de la data reluarii activitatii persoanelor, o singura data pentru fiecare situatie.

(4) Persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cheltuielile necesare pregatirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj."

27. Dupa articolul 66 se introduce articolul 66^1 cu urmatorul cuprins:

"Art. 66^1. - (1) Prin servicii de formare profesionala se intelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la art. 66 alin. (1) si (2) pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala.

(2) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, care beneficiaza in mod gratuit de servicii de formare profesionala, au urmatoarele drepturi:

a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului;

b) sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;

c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;

d) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasari in cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;

e) sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.

(3) Persoanele prevazute la alin. (2), care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cat participa la pregatirea profesionala sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.

(4) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

(6) Persoanele prevazute la art. 66 alin. (1) pot beneficia de servicii de formare profesionala gratuite, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca.

(7) Drepturile prevazute la alin. (2) si (3) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj."

28. Alineatul (2) al articolului 67 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin centrele de formare profesionala din subordinea acestora si prin centrele regionale pentru formarea profesionala a adultilor ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si prin furnizori de servicii de formare profesionala, din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii."

29. Dupa alineatul (2) al articolului 67 se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:

"(3) Modul de organizare si functionare al centrelor regionale pentru formarea profesionala a adultilor se aproba prin hotararea consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

(4) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca de punere in aplicare a hotararii consiliului de administratie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

30. Alineatul (3) al articolului 71 va avea urmatorul cuprins:

"(3) Serviciile prevazute la alin. (1) se acorda, gratuit, persoanelor prevazute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f) o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca, precum si studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile prezentei legi."

31. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 72. - (1) Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, recalculata conform legii.

(2) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani."

32. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 76. - (1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite cu titlu de prima de incadrare neimpozabila sau prima de instalare conform art. 74 si 75, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:

a) art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) si i), art. 61 lit. a) si art. 79 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare;

b) art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare, daca au fost condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva;

c) art. 90 alin. (1) lit. b) si e), alin. (2) lit. f) si g) si alin. (5) din Legea nr. 188/1999*) privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

___________

*) Legea nr. 188/1999 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004.

(2) In situatia nerespectarii prevederilor alin. (1) recuperarea sumelor prevazute la art. 74 si 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii."

33. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 78. - Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale."

34. Alineatul (1) al articolului 79 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 79. - (1) Subventiile prevazute la art. 78 se acorda, la solicitarea autoritatilor publice locale, angajatorilor carora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice, pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata, din randul somerilor, cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni."

35. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 80. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent:

a) 1 salariu de baza minim brut de tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

b) 1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;

c) 1,5 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.

(2) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevazute la alin. (1) pe o perioada de 18 luni.

(3) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2) angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant, pentru absolventii din aceasta categorie."

36. Alineatul (2) al articolului 83 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului prevazut la alin. (1), sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive:

a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) si f) si art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare;

b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 90 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. e) si alin. (4) lit. c) din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare."

37. Alineatul (3) al articolului 83 se abroga.

38. Articolul 85 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 85. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familie primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

(2) De facilitatile prevazute la alin. (1) beneficiaza si angajatorii care au sub 100 de angajati si incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

(3) Subventionarea locurilor de munca vacante pentru incadrarea in munca, in conditiile alin. (2), a persoanelor cu handicap nu poate depasi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap incadrate in munca.

(4) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), anterior termenului de 2 ani, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2).

(5) Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj.

(6) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (1), (2) si (5) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la aceste alineate."

39. Dupa articolul 85 se introduce articolul 85^1 cu urmatorul cuprins:

"Art. 85^1. - Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in conditiile art. 80 sau art. 85 alin. (1) si (2) si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, din motivele prevazute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevazute de lege, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu."

40. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 86. - (1) Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii avantajoase.

(2) Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi create, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, un an pentru asigurarea productiei, cu o dobanda de 50% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

(3) In judetele in care rata medie anuala a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara, comunicata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, creditele se acorda in anul calendaristic urmator cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

(4) Beneficiaza de credite, in conditiile legii, cu dobanda prevazuta la alin. (3) si persoanele in varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, in conditiile legii.

(5) Creditele prevazute la alin. (4) se acorda studentilor care infiinteaza sau dezvolta, individual sau impreuna cu alti studenti care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (4), intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata.

(6) In cazul in care in perioada pentru care a fost acordat creditul intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute de beneficiarii de credite prevazuti la alin. (4) catre alte persoane decat cele din categoria mentionata, acestia sunt obligati sa achite o suma egala cu diferenta dintre dobanda prevazuta la alin. (2) si cea prevazuta la alin. (3).

(7) Beneficiarii de credite acordate in conditiile prevazute la alin. (2)-(4) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba cel mult 249 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;

b) activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau in turism;

c) pe cel putin 50% din numarul locurilor de munca nou-create prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii sau de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;

d) personalul incadrat in conditiile prevazute la lit. c) sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani;

e) locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite in conditiile alin. (2)-(4) sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate in urma incetarii raporturilor de munca a unor angajati in ultimele 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare.

(8) Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor in conditii avantajoase."

41. Dupa articolul 86 se introduc articolele 86^1 si 86^2 cu urmatorul cuprins:

"Art. 86^1. - (1) Pentru crearea de noi locuri de munca pentru someri, se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "Imprumuturi", fonduri nerambursabile.

(2) Fondurile nerambursabile se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi create.

(3) Fondurile prevazute la alin. (1) se acorda pentru infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate, care isi desfasoara activitatea in localitati confruntate cu fenomene de saracie si excluziune sociala din cauza nivelului ridicat al somajului.

(4) Localitatile in care se vor acorda fondurile prevazute la alin. (1), precum si sumele ce vor fi alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

(5) Fondurile prevazute la alin. (1) se acorda intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste cu conditia ca pe toate locurile de munca nou-create sa incadreze in munca pe perioada nedeterminata someri pe care sa ii mentina in activitate cel putin 4 ani, asociatiilor familiale infiintate de someri, precum si somerilor care au dobandit calitatea de persoane fizice autorizate sa desfasoare, in mod independent, o activitate economica.

Art. 86^2. - (1) Pentru acordarea creditelor in conditii avantajoase sau a fondurilor nerambursabile prevazute la art. 86^1, contributia beneficiarului trebuie sa fie de cel putin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus.

(2) Creditele in conditii avantajoase si fondurile nerambursabile se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj cu respectarea prevederilor Regulamentului privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii si ale Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca.

(3) Beneficiarii de credite acordate in conditiile art. 86 sau de fonduri nerambursabile acordate in conditiile art. 86^1 au obligatia de a mentine locurile de munca noucreate pentru o perioada minima de 5 ani."

42. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 87. - (1) Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, precum si cuantumul maxim al acestora, ce pot fi acordate unui beneficiar, se vor stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

(2) Asociatiile familiale pot primi credite in conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile, proportional cu numarul membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice, pentru finantarea propriului loc de munca.

(3) Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite in conditii avantajoase daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica autorizata, este asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj si a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei solicitarii creditului.

(4) Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi fonduri nerambursabile daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica autorizata, a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, de minimum 24 de luni."

43. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 88. - (1) In cazul in care persoanelor angajate din randul somerilor le inceteaza raporturile de munca anterior implinirii celor 3 ani, respectiv 4 ani, de la incadrare, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data incetarii raporturilor de munca, sa incadreze someri pe locurile de munca devenite vacante.

(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine angajatorilor si in situatia in care persoanele angajate pe noile locuri de munca create nu provin din randul somerilor, pentru cei care beneficiaza de credite in conditii avantajoase.

(3) Pe perioada derularii contractului angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil.

(4) In cazul in care unul dintre posturile existente la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil devine vacant, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care postul devine vacant, sa incadreze alte persoane pe locurile de munca devenite vacante."

44. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 89. - (1) In cazul nerespectarii conditiei prevazute la art. 86 alin. (7) lit. c), angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat.

(2) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 86^2 alin. (3) si art. 88 alin. (1) si (2), angajatorul va suporta o penalitate egala cu valoarea fondului nerambursabil, respectiv cu marimea creditului acordat, pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate.

(3) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 88 alin. (3) si (4), angajatorul va suporta o penalitate egala cu o parte din marimea creditului, respectiv a fondului nerambursabil, care s-a acordat, potrivit legii, pentru un numar de locuri de munca nou-create, egal cu cel al locurilor de munca desfiintate sau devenite vacante, proportionala cu ponderea perioadei in care nu s-a respectat aceasta obligatie in totalul perioadei prevazute pentru mentinerea sau ocuparea locurilor de munca, la care, in cazul creditelor, se adauga dobanda aferenta."

45. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 90. - (1) Beneficiarii de credite in conditii avantajoase pot solicita din nou credite din bugetul asigurarilor pentru somaj daca au achitat integral creditele in conditii avantajoase obtinute anterior, inclusiv dobanzile aferente.

(2) Beneficiarii unui fond nerambursabil nu mai au dreptul sa primeasca un nou fond nerambursabil."

46. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 91. - (1) Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acordarea de credite in conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile se face de banci sau de agentii autorizate potrivit legii, cu care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca incheie contracte in conditiile prevazute de lege.

(2) Banca sau agentia de credite care administreaza fonduri pentru acordarea de credite in conditii avantajoase poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj."

47. Articolul 92 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 92. - (1) Procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(2) Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, de acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite, respectiv fonduri nerambursabile, din bugetul asigurarilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Bancii Nationale a Romaniei."

48. Alineatul (1) al articolului 93 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 93. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj."

49. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 94. - (1) Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 86, beneficiaza de reducere la plata contributiei, potrivit art. 93 alin. (2), numai pentru somerii incadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create prevazute la art. 86 alin. (7) lit. c).

(2) Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 86^1, beneficiaza de reducere la plata contributiei, potrivit art. 93 alin. (2), numai pentru somerii incadrati pe alte locuri de munca decat cele nou-create ca urmare a acordarii fondurilor nerambursabile."

50. Partea introductiva a articolului 113 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 113. - Constituie contraventie urmatoarele fapte:"

51. Dupa litera h) a articolului 113 se introduce litera i) cu urmatorul cuprins:

"i) furnizarea, fara acreditarea prevazuta de lege, a serviciilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca."

52. Litera b) a articolului 114 va avea urmatorul cuprins:

"b) cele prevazute la lit. c), d), e), g) si i), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei."

53. Dupa alineatul (1) al articolului 116 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:

"(2) Organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale vor constata si vor sanctiona contraventiile prevazute la art. 113 lit. a), e), h) si i), precum si contraventia prevazuta la lit. f), in ceea ce priveste nerespectarea art. 50 alin. (3)."

54. Dupa articolul 116 se introduce articolul 116^1 cu urmatorul cuprins:

"Art. 116^1. - Controlul respectarii obligatiilor privind incadrarea in munca si mentinerea raporturilor de munca, asumate de angajatorii care au beneficiat de subventii, credite sau fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si de facilitati in temeiul art. 93, se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor constata si vor aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute de prezenta lege."

ART. II

Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, termen in care Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va modifica in mod corespunzator actele normative elaborate in vederea aplicarii legii si le va supune spre aprobare Guvernului.

ART. III

Prevederile art. 56^1 din Legea nr. 76/2002 intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

ART. IV

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 107.

_______________

OUG 124/2002

ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 2 octombrie 2002

pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2002

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Litera d) a alineatului (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:

"d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;"

2. Litera a) a alineatului (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:

"a) cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;"

3. Litera d) a alineatului (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:

"d) expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract."

4. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 72. - Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, recalculata conform legii."

5. Alineatul (2) al articolului 79 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este:

a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe tara;

b) in perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de baza minim brut pe tara, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori, aferente acestuia."

6. Alineatul (2) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi infiintate, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, un an pentru asigurarea productiei, cu o dobanda de 50% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei."

7. Dupa alineatul (2) al articolului 86 se introduc alineatele (2^1) si (2^2) cu urmatorul cuprins:

"(2^1) In judetele in care rata medie anuala a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara, comunicata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, creditele se acorda in anul calendaristic urmator cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

(2^2) In trimestrul IV al anului 2002 se acorda credite in conditiile prevazute la alin. (2^1) in judetele care au inregistrat in perioada 1 octombrie 2001-30 septembrie 2002 o rata medie a somajului peste rata medie a somajului pe tara, inregistrata in aceasta perioada."

8. Alineatul (3) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:

"(3) Beneficiarii de credite acordate in conditiile prevazute la alin. (2), (2^1) si (2^2) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba cel mult 250 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;

b) activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau in turism;

c) pe cel putin 50% din numarul locurilor de munca nou-create prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii sau de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;

d) personalul incadrat in conditiile prevazute la lit. c) sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani;

e) locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite in conditiile alin. (2), (2^1) si (2^2) sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate in urma disponibilizarilor de personal in ultimele 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare."

9. Dupa alineatul (3) al articolului 86 se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:

"(3^1) Asociatiile familiale pot primi credite proportional cu numarul membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite pentru finantarea propriului loc de munca, cu respectarea prevederilor alin. (2), (2^1) si (2^2)."

10. Alineatul (4) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:

"(4) Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor."

ART. 2

Dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

__________________

Ministrul muncii

si solidaritatii sociale,

Marian Sarbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul apararii nationale,

Ioan Mircea Pascu

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 124.

____________________

Emite conţinut
urchinTracker();