Acte normative

H.G nr 937/2004

HOTARaRE nr. 937 din 10 iunie 2004

pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, publicata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - Beneficiarii serviciilor de informare si consiliere profesionala sunt persoanele an cautarea unui loc de munca, aflate an situatiile prevazute la art. 16 din lege, precum si persoanele care beneficiaza de servicii de formare profesionala an mod gratuit, prevazute la art. 66 alin. (1) din lege."

2. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Serviciile de mediere a muncii se acorda gratuit pentru categoriile de persoane prevazute la art. 16 din lege."

3. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Serviciile de mediere a muncii se pot acorda si contra cost de catre furnizorii de servicii specializate din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, sau de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, care au fost supusi unei astfel de conditii an statul de origine sau de provenienta."

4. Alineatele (2) si (3) ale articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Persoanele care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj si doresc sa participe la servicii de mediere a muncii trebuie sa depuna o cerere, conform anexei nr. 9 la norme, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

(3) In cazul neincadrarii an munca, persoanele prevazute la alin. (2) vor reannoi cererea de participare la serviciile de mediere a muncii, la 6 luni."

5. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 25. - (1) Beneficiarii programelor de formare profesionala sunt persoanele aflate an situatiile prevazute la art. 16 si la art. 66 alin. (1) si (2) din lege.

(2) Persoanele aflate an detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei, prevazute la art. 66 alin. (4) din lege, pot urma un program de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale an scopul asigurarii reintegrarii pe piata muncii."

6. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 26. - (1) Serviciile de formare profesionala sunt gratuite pentru categoriile de persoane prevazute la art. 66 alin. (1) si (2) din lege.

(2) Gratuitatea prevazuta la alin. (1) se acorda an conditiile prevazute la art. 66 alin. (3) si la art. 66^1 alin. (6) din lege.

(3) Persoanele care nu se ancadreaza an prevederile alin. (1) si (2) si nici an cele ale art. 25 alin. (2) si doresc sa urmeze un program de formare profesionala realizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau centrele regionale de formare profesionala a adultilor suporta contravaloarea cheltuielilor pentru organizarea programului."

7. Alineatele (1) si (2) ale articolului 27 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Persoanele prevazute la art. 66 alin. (1) din lege au acces la programele de formare profesionala gratuite, daca au fost cuprinse an servicii de informare si consiliere profesionala sau de mediere si au recomandare pentru programul de formare profesionala.

(2) La programele de formare profesionala pot fi admise persoanele care andeplinesc conditiile de acces prevazute pentru programul respectiv."

8. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 28. - (1) Formarea profesionala a persoanelor an cautarea unui loc de munca se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin centrele de formare profesionala din subordinea acestora si prin centrele regionale pentru formarea profesionala a adultilor ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si prin furnizori de formare profesionala din sectorul public sau privat, denumiti an continuare furnizori, cu care ancheie contracte potrivit modelului prevazut an anexa nr. 5, care au fost autorizati an conditiile legislatiei privind formarea profesionala a adultilor.

(2) Programele de formare profesionala la care participa persoanele aflate an detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de detentie se organizeaza an colaborare cu unitatile subordonate Directiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei.

(3) Programele de formare profesionala la care participa persoanele cu nevoi speciale se organizeaza an colaborare cu structurile teritoriale specializate ale administratiei publice locale si ale Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap."

9. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 29. - (1) In cazul an care programele de formare profesionala se realizeaza prin furnizori, selectarea acestora an vederea ancheierii contractelor prevazute la art. 28 alin. (1) se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, prin procedura de cerere de oferta, de regula o singura data pe an, pentru fiecare meserie sau ocupatie, an conditiile prevazute de legislatia privind achizitiile publice si de art. 38 din norme.

(2) Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul an urma cererii de oferta prevazute la alin. (1) este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.

(3) Daca an derularea activitatii de formare profesionala se constata ca furnizorul selectionat an urma procedurii de cerere de oferta nu respecta prevederile contractului ancheiat sau nu mai poate desfasura activitatea ca urmare a retragerii autorizatiei, agentia pentru ocuparea fortei de munca va proceda la rezilierea contractului si la desemnarea altui furnizor prin repetarea procedurii mentionate."

10. Dupa articolul 29 se introduce articolul 29^1 cu urmatorul cuprins:

"Art. 29^1. - (1) Agentia pentru ocuparea fortei de munca, an baza contractului ancheiat cu furnizorul, solicita acestuia derularea de programe de formare profesionala.

(2) Furnizorul are obligatia sa transmita agentiei pentru ocuparea fortei de munca, cu cel putin 5 zile anainte de data stabilita pentru anceperea fiecarui program solicitat, urmatoarele documente:

a) anstiintare cu privire la data de ancepere a programului de formare profesionala, precum si la data de sustinere a examenului de absolvire;

b) planul de pregatire - graficul desfasurator;

c) programa de pregatire si modalitatile de evaluare a programului, conform modelului prevazut an anexa nr. 2, respectiv an anexa nr. 3 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003;

d) lista formatorilor pentru pregatirea teoretica si pregatirea practica, ansotita de copii de pe actele de studii care atesta pregatirea acestora; copii de pe contractele an baza carora se asigura personalul de predare-instruire sau personalul implicat an organizarea programului."

11. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 30. - (1) Programele de formare profesionala se organizeaza an vederea ocuparii unui numar cat mai mare de absolventi din randul persoanelor an cautarea unui loc de munca.

(2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca ancheie contracte cu angajatorii care solicita calificarea fortei de munca an vederea angajarii, conform modelului prevazut an anexa nr. 6."

12. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 31. - Serviciile de formare profesionala pentru categoriile de persoane prevazute la art. 66 alin. (1) si (2) din lege, precum si programele de formare profesionala la care participa persoanele aflate an detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de detentie, organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, se finanteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj."

13. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 32. - (1) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesionala organizate prin centrele proprii de formare profesionala sau prin centrele regionale pentru formarea profesionala a adultilor sunt formate din cheltuieli de formare profesionala si cheltuieli cu caracter social.

A. Cheltuielile de formare profesionala cuprind:

a) cheltuielile de personal aferente personalului implicat an activitatea de organizare a programului de formare profesionala;

b) cheltuielile de personal aferente personalului de specialitate care desfasoara activitati de predare-instruire;

c) cheltuielile de personal aferente membrilor comisiei de examinare, altii decat personalul propriu;

d) cheltuielile de antretinere si gospodarire, materiale si prestarile de servicii cu caracter functional;

e) cheltuielile cu materii prime necesare prelucrarii an cadrul instruirii practice;

f) cheltuielile pentru materiale de instruire si manuale;

g) cheltuielile pentru echipamente de protectie;

h) cheltuielile de publicitate prin presa, radio si televiziune.

B. Cheltuielile cu caracter social cuprind:

a) cheltuielile pentru rechizite;

b) cheltuielile pentru consultatii medicale, analize medicale si teste necesare participarii la programul de formare profesionala;

c) cheltuielile pentru abonamente pe mijloacele de transport an comun sau cheltuielile de transport dus-antors pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, an conditiile prevazute la art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege;

d) cheltuielile de cazare;

e) cheltuielile pentru acoperirea mesei.

(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. B.c)-e) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj an conditiile prevazute de reglementarile an vigoare pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii an alta localitate, precum si an cazul deplasarii, an cadrul localitatii, an interesul serviciului.

(3) Cheltuielile efectuate cu pregatirea profesionala a persoanelor aflate an detentie, an cadrul programelor de formare profesionala organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca an colaborare cu unitatile subordonate Directiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, care se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, sunt cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. A.a)-g) si lit. B.a).

(4) Cheltuielile privind proiectele de standarde ocupationale prevazute la art. 69 alin. (2) din lege, precum si cheltuielile pentru acoperirea taxelor de autorizare a centrelor de formare profesionala din subordinea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca si a centrelor regionale pentru formarea profesionala a adultilor ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj."

14. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 33. - (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca pot plati lunar serviciile prestate de furnizori pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala an luna pentru care se face plata sau integral la finalizarea programului de formare profesionala.

(2) Platile lunare se fac an limita a 70% din suma reprezentand serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala an luna pentru care se face plata.

(3) Virarea sumelor se face an luna urmatoare celei an care au fost prestate serviciile, an baza certificarii realizarii acestora, potrivit contractului ancheiat cu furnizorul de servicii, de catre responsabilul de programe de formare profesionala prevazut la art. 40, precum si cu respectarea celorlalte reglementari privind modalitatile de plata prevazute la pct. 6 din anexa nr. 5.

(4) Dupa sustinerea examenului la ancheierea programului, agentiile pentru ocuparea fortei de munca platesc furnizorilor diferenta dintre suma reprezentand serviciile prestate de acestia pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala si suma platita an conditiile alin. (2)."

15. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 34. - Elaborarea programelor de formare profesionala se face an conformitate cu legislatia an vigoare privind formarea profesionala a adultilor."

16. Articolele 35, 36 si 37 se abroga.

17. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 38. - (1) Durata programelor de formare profesionala pentru persoanele care beneficiaza an mod gratuit de acestea este de maximum 9 luni.

(2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca pot organiza, cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, programe de formare profesionala cu o durata mai mare de 9 luni, fara a depasi 24 de luni, cu conditia angajarii tuturor absolventilor programului pentru care se solicita aprobarea.

(3) Pentru aprobarea organizarii de programe de formare profesionala cu o durata mai mare de 9 luni se va depune la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca urmatoarea documentatie:

a) referatul justificativ pentru organizarea programului de formare profesionala pe o durata mai mare de 9 luni;

b) obiectivele programului de formare profesionala, exprimate an competentele profesionale ce urmeaza sa fie dobandite de fiecare persoana care urmeaza programul;

c) planul si programa de pregatire;

d) numarul de persoane an cautarea unui loc de munca pentru care se propune organizarea programului;

e) devizul estimativ al cheltuielilor prevazute la art. 32;

f) contractele cu angajatorii."

18. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 39. - (1) Pentru persoanele care detin cunostinte, abilitati si deprinderi corespunzatoare uneia sau mai multor unitati de competenta din cadrul unei ocupatii, demonstrate pe baza certificatului de competenta profesionala eliberat de un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale, autorizat an conditiile legii, sau a unui certificat de absolvire, se pot elabora si organiza programe de formare profesionala pentru dobandirea acelor competente care sa le permita obtinerea certificatului de calificare.

(2) Persoanele care cumuleaza certificate de competenta pentru toate unitatile de competenta din cadrul unei ocupatii se pot anscrie la examenul de absolvire pentru obtinerea unui certificat de calificare.

(3) In cazul programelor de formare profesionala structurate pe module, la examenul de absolvire pentru obtinerea unui certificat de calificare se pot anscrie si persoanele care au cumulat certificate de absolvire pentru module care corespund programului pentru care se organizeaza examenul, an proportie de minimum 70%."

19. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 40. - (1) Pentru organizarea fiecarui program de formare profesionala directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca emite o dispozitie conform anexei nr. 8, prin care numeste si un responsabil de program de formare profesionala, cu exceptia programelor de formare profesionala organizate de centrele regionale de formare profesionala a adultilor.

(2) Responsabilul de program de formare profesionala are urmatoarele sarcini an cazul an care formarea profesionala se desfasoara prin furnizori:

a) verifica documentatia necesara organizarii programului de formare profesionala, prezentata de furnizor;

b) monitorizeaza si are drept de control asupra desfasurarii programului de formare profesionala, an conformitate cu prevederile caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin contract;

c) asista la examenul de absolvire al participantilor la programul de formare profesionala."

20. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 41. - (1) Pentru anscrierea la programele de formare profesionala persoanele prevazute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f) din lege vor prezenta la agentia pentru ocuparea fortei de munca urmatoarele acte:

a) recomandare din partea centrului de informare si consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere;

b) cerere de anscriere la programul de formare profesionala, conform modelului prezentat an anexa nr. 9; an situatia persoanelor care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite, cererea cuprinde si angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecintelor legale prevazute de lege;

c) actul de identitate, an original si an copie;

d) certificatul de nastere, an original si an copie;

e) actele de studii eliberate an conditiile legii, an original si an copie;

f) actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei an care doreste sa se califice.

(2) Persoanele anregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care desfasoara activitati an mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj, prevazute la art. 66 alin. (1) din lege, vor depune pe langa actele prevazute la alin. (1) si urmatoarele acte:

a) actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;

b) dovada ca desfasoara activitatea pe raza comunei sau a satului, eliberata de autoritatile administratiei publice locale, dupa caz;

c) dovada ancadrarii an munca printr-un act eliberat de angajator, din care sa rezulte venitul lunar realizat, locul de munca si domeniul an care persoana asi desfasoara activitatea, dupa caz.

(3) Persoanele prevazute la art. 66 alin. (2) din lege vor depune actele prevazute la alin. (1) lit. b)-f) si, dupa caz, urmatoarele acte:

a) actul emis de angajator, din care sa reiasa data si motivul suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu, data reluarii acestora, precum si acordul pentru participarea la un program de formare profesionala pe intreaga perioada a acestuia;

b) certificatul de nastere al copilului, an original si an copie;

c) livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra, an original si an copie;

d) actul an baza caruia au fost ancadrate an munca si decizia de revizuire medicala, din care sa reiasa redobandirea capacitatii de munca pentru persoanele care si-au reluat activitatea dupa pensionarea pentru invaliditate, an original si an copie.

(4) Persoanele prevazute la art. 26 alin. (3) vor depune actele prevazute la alin. (1) lit. b)-f) si chitanta de achitare a sumei reprezentand contravaloarea unui avans de cel putin 25% din cheltuielile pentru organizarea programului de formare profesionala, restul sumei urmand a fi achitat an cel mult 3 rate pe perioada derularii programului de formare profesionala.

(5) Copiile de pe actele prezentate o data cu originalul se certifica pentru autenticitate prin anscrierea mentiunii ®conform cu originalul—, urmata de numele, prenumele si semnatura functionarului public, precum si de data la care s-a facut mentiunea, si se pastreaza la dosar ampreuna cu celelalte acte."

21. Alineatul (1) al articolului 42 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 42. - (1) Programele de formare profesionala se organizeaza pe grupe constituite din maximum 28 de cursanti pentru pregatirea teoretica si maximum 14 cursanti pentru pregatirea practica."

22. Alineatul (4) al articolului 42 se abroga.

23. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 43. - (1) Activitatea de calificare cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica.

(2) Programul de pregatire practica si teoretica se stabileste an conformitate cu prevederile legale an vigoare."

24. Articolele 44 si 45 se abroga.

25. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 46. - (1) In cazul programelor de formare profesionala realizate prin centrele proprii de formare profesionala sau prin centrele regionale pentru formarea profesionala a adultilor, la care formatorii pentru pregatirea teoretica si practica nu sunt angajatii institutiei, agentiile pentru ocuparea fortei de munca, respectiv centrele regionale pentru formarea profesionala a adultilor vor asigura, an conditiile legii, pentru derularea acestor programe, formatori din afara institutiei.

(2) Formatorii pentru pregatirea practica raspund, potrivit legii, de prelucrarea catre participantii la programul de formare profesionala a Normelor tehnice de securitate a muncii si a normelor P.S.I. specifice."

26. Articolul 47 se abroga.

27. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 49. - (1) Participantii la programele de formare profesionala trebuie sa respecte planul de pregatire - graficul desfasurator.

(2) Persoanelor prevazute la art. 66 alin. (1) si (2) din lege li se aplica prevederile art. 37 alin. (5) din norme, daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10% din totalul orelor prevazute an planul de pregatire."

28. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 51. - (1) Evaluarea participantilor la programe de formare profesionala, precum si organizarea si sustinerea examenului de absolvire se fac an conformitate cu prevederile legislatiei an vigoare privind certificarea formarii profesionale a adultilor.

(2) Examenul de absolvire se organizeaza an termen de cel mult 10 zile de la finalizarea programului de formare profesionala."

29. Articolele 52, 53, 54, 55, 56 si 57 se abroga.

30. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 58. - (1) Participantilor la programe de formare profesionala care au promovat examenul de absolvire li se elibereaza, dupa caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, an conditiile legii.

(2) Participantilor la programe de formare profesionala care nu promoveaza examenul de absolvire sau nu se prezinta la sustinerea acestuia li se elibereaza, potrivit prevederilor legale privind certificarea formarii profesionale a adultilor, o adeverinta de participare la programul de formare profesionala.

(3) Beneficiarii de programe de formare profesionala gratuite care nu promoveaza primul examen de absolvire sau nu se prezinta la sustinerea acestuia au dreptul la o singura reexaminare gratuita.

(4) Data sustinerii reexaminarii se stabileste antr-un interval de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primului examen."

31. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 59. - Beneficiarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru anceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri sunt, an conformitate cu art. 71 din lege, persoanele an cautarea unui loc de munca, precum si studentii care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 86 alin. (4) din lege."

32. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 60. - (1) Serviciile de consultanta si asistenta pentru anceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda gratuit, la cerere, o singura data, persoanelor prevazute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f) din lege pentru fiecare perioada an care se afla an cautarea unui loc de munca, precum si studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 86 alin. (4) din lege.

(2) Persoanele care nu se ancadreaza an prevederile alin. (1) pot beneficia de servicii de consultanta si asistenta pentru anceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, an baza unei cereri adresate agentiei pentru ocuparea fortei de munca, cu suportarea cheltuielilor efectuate de aceasta."

33. La articolul 64, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:

"(2) Studentii care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 86 alin. (4) din lege, vor depune o data cu documentatia pentru acordarea creditului cererea prevazuta la alin. (1), ansotita de urmatoarele documente:

a) actul de identitate, an copie;

b) adeverinta, eliberata de institutia de anvatamant superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, an conditiile legii, din care sa rezulte ca au statut de student si urmeaza studiile la cursuri de zi;

c) declaratie pe propria raspundere ca au statut de student pentru prima data."

34. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 68. - Beneficiarii acestei masuri sunt persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj, an conditiile legii, si care, anainte de expirarea perioadei pentru care sunt andreptatite sa primeasca indemnizatia, se ancadreaza an munca, pentru program normal de lucru, pe durata mai mare de 12 luni, la angajatori cu care nu au mai fost an raporturi de munca sau de serviciu an ultimii 2 ani."

35. La articolul 69 alineatul (1), dupa litera b) se introduc literele c) si d) cu urmatorul cuprins:

"c) actul an baza caruia au fost ancadrate an munca, an copie;

d) document emis de angajator, din care sa rezulte ca an ultimii 2 ani acesta nu a mai fost an raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva."

36. Dupa alineatul (4) al articolului 70 se introduce alineatul (4^1) cu urmatorul cuprins:

"(4^1) Persoanele aflate an situatia prevazuta la art. 73 alin. (1) din lege vor depune o data cu dovada ancadrarii an munca, prevazuta la alin. (1), si documentele prevazute la art. 69 alin. (1) lit. b)-d)."

37. La articolul 75 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul cuprins:

"d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prezentat an anexa nr. 13 la norme, care constituie titlu executoriu."

38. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 80. - Daca raporturile de munca sau de serviciu anceteaza antr-o perioada mai mica de 12 luni de la data ancadrarii an munca, din motivele prevazute la art. 76 alin. (1) din lege, sumele acordate conform art. 74 sau 75 din lege se vor recupera pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii."

39. Alineatul (2) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) sunt efectuate an cadrul realizarii programelor de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru activitati care au ca scop dezvoltarea comunitatilor locale."

40. Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 83. - Activitatile care pot fi subventionate din sursele prevazute la art. 78 din lege sunt desfasurate de autoritati publice locale sau de angajatori an baza contractelor ancheiate cu autoritatile administratiei publice locale cu respectarea reglementarilor an vigoare privind achizitiile publice."

41. Articolele 84 si 85 se abroga.

42. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 86. - Pentru a putea beneficia de subventionarea locurilor de munca din bugetul asigurarilor pentru somaj prin prestarea unei activitati an scopul dezvoltarii comunitatii locale, angajatorii trebuie sa faca dovada ca au prevazut an statut activitatea respectiva si ca li s-au atribuit contractele de catre autoritatile administratiei publice locale cu respectarea reglementarilor an vigoare privind achizitiile publice."

43. Alineatele (2) si (3) ale articolului 87 vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Programele de ocupare anuale transmise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca cuprind numarul de locuri de munca ce pot fi subventionate an anul respectiv luand an considerare suma alocata prin buget cu aceasta destinatie, precum si perioada de ancadrare an munca a fortei de munca din randul somerilor, de maximum 12 luni.

(3) O data cu aprobarea programelor de ocupare de catre autoritatile administratiei publice prevazute la alin. (1) se amputerniceste primarul sau, dupa caz, presedintele consiliului judetean sa repartizeze, an limita numarului de persoane prevazute an programul de ocupare, locurile de munca subventionate, pe lucrari si activitati pentru dezvoltarea comunitatii locale respective, si sa le distribuie angajatorilor care le organizeaza, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementarilor an vigoare privind achizitiile publice."

44. Alineatul (1) al articolului 88 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 88. - (1) Angajatorii care doresc sa presteze activitati pentru dezvoltarea comunitatilor locale vor depune propunerile lor la primarul localitatii sau, dupa caz, la presedintele consiliului judetean, an scopul atribuirii contractelor cu respectarea reglementarilor an vigoare privind achizitiile publice, precum si al aprobarii pentru repartizarea unui numar de locuri de munca subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj."

45. La articolul 92 alineatul (1), dupa litera c) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:

"d) un raport financiar privind contravaloarea lucrarilor efectuate an luna respectiva."

46. Alineatul (2) al articolului 92 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Cererea de finantare, raportul tehnic privind executia lucrarii si raportul financiar se depun de angajator la autoritatea administratiei publice locale pana la data de 3 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea, iar statele de plata se depun pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea."

47. Articolul 93 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 93. - (1) Primarul sau, dupa caz, presedintele consiliului judetean ori primarul general al municipiului Bucuresti avizeaza cererile de finantare, iar angajatorii le depun ampreuna cu o copie de pe raportul tehnic privind executia lucrarii si cu raportul financiar, cel mai tarziu pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti.

(2) Pana cel mai tarziu la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea, angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti copii de pe statele de plata semnate.

(3) Autoritatea administratiei publice locale va depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti solicitarea pentru acordarea subventiei prevazute la art. 79 alin. (2) din lege, cel mai tarziu pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea.

(4) Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti va vira angajatorilor sumele aferente subventiilor cel tarziu pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea."

48. Alineatul (1) al articolului 94 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 94. - (1) Beneficiarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazute la art. 80 din lege, sunt angajatorii care ancadreaza an munca, pe perioada nedeterminata, absolventi ai institutiilor de anvatamant, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de munca sau de serviciu."

49. La articolul 97, dupa litera b) se introduc literele c), d), e), f) si g) cu urmatorul cuprins:

"c) actul de identitate al absolventului, an copie;

d) actul an baza caruia au fost ancadrati an munca, an copie;

e) actul de absolvire a institutiei de anvatamant, an copie;

f) declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de munca sau de serviciu;

g) declaratie pe propria raspundere a angajatorului, din care sa rezulte ca posturile pe care au fost ancadrati absolventi an conditiile art. 80 din lege nu sunt posturi de munca reinfiintate an mai putin de 6 luni de la desfiintarea acestora."

50. Alineatul (1) al articolului 98 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 98. - (1) Masurile de stimulare prevazute la art. 80 alin. (1) si (2) din lege se acorda angajatorilor pe o perioada de 12 luni si, respectiv, 18 luni de la data ancheierii conventiei prevazute la art. 96 si constau an acordarea unei sume lunare an cuantumul prevazut la art. 80 din lege."

51. Dupa alineatul (4) al articolului 98 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:

"(5) Perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare."

52. Alineatul (2) al articolului 100 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Daca an perioada prevazuta la alin. (1) raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor anceteaza din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat sa restituie an totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele ancasate pentru fiecare absolvent plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei an vigoare la data ancetarii raporturilor de munca sau de serviciu."

53. Alineatele (3) si (4) ale articolului 100 se abroga.

54. Alineatul (2) al articolului 102 se abroga.

55. Alineatul (4) al articolului 102 va avea urmatorul cuprins:

"(4) Decontarea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a absolventilor care au promovat examenul de absolvire se face la finalizarea cursurilor, an baza urmatoarelor documente:

a) tabelul nominal cu absolventii care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prezentat an anexa nr. 18 la norme;

b) Certificatul de calificare profesionala sau Certificatul de absolvire, an copie;

c) devizul cheltuielilor pe cursant."

56. La articolul 103, dupa litera b) se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:

"c) angajatorii care ancadreaza an munca, potrivit legii, someri care an termen de cel mult 3 ani de la data angajarii andeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu andeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala."

57. Articolul 104 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 104. - La solicitarea angajatorilor care doresc sa ancadreze persoane din randul celor prevazute la art. 103, agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor prezenta liste cuprinzand persoanele anregistrate an evidentele proprii, care fac parte din aceste categorii si care corespund din punct de vedere al calificarii profesionale."

58. Dupa articolul 105 se introduce articolul 105^1 cu urmatorul cuprins:

"Art. 105^1. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 85 alin. (5) din lege, calculul datelor la care persoana andeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta revine angajatorului care asi asuma raspunderea pentru datele comunicate.

(2) La calculul datelor prevazute la alin. (1) angajatorul va avea an vedere conditiile existente la data angajarii, respectiv varsta persoanei, stagiul de cotizare an sistemul asigurarilor sociale de stat si locul de munca pe care a fost incadrata persoana.

(3) Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, verifica pe baza documentelor prezentate de angajator corectitudinea calculului prevazut la alin. (1)."

59. Alineatul (1) al articolului 107 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 107. - (1) Masura de stimulare prevazuta la art. 85 alin. (1) si (2) din lege se acorda angajatorilor pe o perioada de 12 luni de la data ancheierii conventiei si consta an acordarea unei sume lunare reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara an vigoare an luna pentru care se face plata."

60. Dupa alineatul (1) al articolului 107 se introduc alineatele (1^1) si (1^2) cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Subventionarea locurilor de munca vacante pentru ancadrarea an munca, an conditiile art. 85 alin. (2) din lege, a persoanelor cu handicap nu poate depasi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap ancadrate an munca.

(1^2) Masura de stimulare prevazuta la art. 85 alin. (5) din lege se acorda angajatorilor pe perioada angajarii, de la data ancheierii conventiei pana la data andeplinirii conditiilor de pensionare, si consta an acordarea unei sume lunare reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara an vigoare an luna pentru care se face plata."

61. Alineatul (4) al articolului 107 va avea urmatorul cuprins:

"(4) Pentru perioada an care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor ancadrate an baza conventiei prevazute la art. 105 sunt suspendate, masurile de stimulare prevazute la art. 85 din lege nu se acorda."

62. Dupa alineatul (4) al articolului 107 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:

"(5) Perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare."

63. Articolul 108 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 108. - (1) Angajatorii care ancadreaza an munca persoanele prevazute la art. 85 alin. (1) si (2) din lege si care ancheie conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 2 ani de la data ancadrarii.

(2) Daca an perioada mentionata la alin. (1) raporturile de munca sau de serviciu anceteaza din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat sa restituie an totalitate sumele ancasate pentru fiecare persoana plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei an vigoare la data ancetarii raporturilor de munca sau de serviciu."

64. Titlul capitolului VIII va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL VIII

Acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite an conditii avantajoase si fonduri nerambursabile"

65. La articolul 109, litera d) va avea urmatorul cuprins:

"d) persoane fizice care desfasoara activitati economice an mod independent, autorizate potrivit legii;"

66. La articolul 109, dupa litera e) se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:

"f) persoane an varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de anvatamant superior de stat sau particular, autorizata ori acreditata, an conditiile legii, care anfiinteaza sau dezvolta, individual ori ampreuna cu alti studenti care andeplinesc conditiile prevazute de lege, antreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara an mod independent o activitate economica an calitate de persoana fizica autorizata."

67. La articolul 109, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:

"(2) Pot fi beneficiari de fonduri nerambursabile, an conditiile legii, urmatoarele persoane juridice sau fizice:

a) antreprinderi mici si mijlocii;

b) unitati cooperatiste;

c) asociatii familiale anfiintate de someri;

d) someri care au dobandit calitatea de persoana fizica autorizata sa desfasoare an mod independent o activitate economica."

68. Articolul 110 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 110. - Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, de acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garantiilor, organizare si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancilor si a agentiilor autorizate sa acorde credite, respectiv fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Bancii Nationale a Romaniei, care se publica an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

69. Articolul 111 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 111. - (1) Beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj angajatorii care ancadreaza an munca persoane din randul somerilor si pe care le mentin an activitate o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii.

(2) De aceeasi facilitate beneficiaza si angajatorii care primesc credite an conditiile art. 86 alin. (1) si (4) din lege, numai pentru somerii ancadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create.

(3) Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, an conditiile art. 86^1 din lege, beneficiaza de reducere la plata contributiei, potrivit alin. (1), numai pentru somerii ancadrati pe alte locuri de munca decat cele nou-create ca urmare a acordarii fondurilor nerambursabile."

70. Partea introductiva a articolului 113 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 113. - Reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, an conditiile art. 93 din lege, se acorda la cererea angajatorilor, al carei model este prezentat an anexa nr. 21 la norme, ansotita de urmatoarele documente:"

71. Articolul 116 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 116. - (1) Controlul respectarii obligatiilor privind ancadrarea an munca si mentinerea raporturilor de munca, asumate de angajatorii care au beneficiat, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de subventii, credite sau fonduri nerambursabile, precum si de facilitati an temeiul art. 93 din lege, se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor constata daca s-au andeplinit obligatiile de catre angajatori prevazute an conventiile/contractele ancheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor stabili eventualele debite si vor aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute de lege.

(2) Debitele si sanctiunile prevazute la alin. (1) se consemneaza an procese-verbale de control, care constituie titluri executorii.

(3) Debitele constatate, amenzile contraventionale, penalitatile si dobanzile se recupereaza de catre personalul de specialitate din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnat prin dispozitii ale directorilor executivi.

(4) Procedura privind activitatea de control, de andeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si se publica an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

72. Articolul 117 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 117. - Controlul asupra finantarii masurilor de stimulare a angajatorilor se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."

73. Anexele nr. 3, 5, 8, 9 si 11 se anlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

---------------

Ministrul muncii,

solidaritatii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 937.

ANEXA 1

-------

(Anexa nr. 3 la proceduri)

--------------------------

Catre

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului/Municipiului ......

Subsemnatul/Subsemnata ....., nascut/nascuta la data de ......., domiciliat/domiciliata/ avand resedinta an localitatea .........., str. .... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal .........., solicit anscrierea an evidenta an vederea informarii si consilierii profesionale.

Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii si am fost/nu am fost an evidenta Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului/Municipiului ...... .

Data Semnatura

.......... ..................

ANEXA 2

--------

(Anexa nr. 5 la proceduri)

--------------------------

CONTRACT

DE PRESTARI SERVICII*

*) Clauzele contractului sunt minime, putand fi completate.

1. Partile contractante:

1.1. Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului/Municipiului ....... cu sediul an ....... str. .... nr. ... judetul/sectorul ..... tel. ... fax ... e-mail ..... cod fiscal ...... cont nr. ...... deschis la trezoreria ...... reprezentata prin ...... avand functia de director executiv si prin ................. avand functia de director economic, denumita an continuare organizator,

1.2. ............. cu sediul an ......... str. ...... nr. ... bloc ... scara .... etaj .... ap. .... judetul/sectorul ....... tel. ........ fax ..... e-mail ... cod fiscal/cod unic de anregistrare, cont nr. ...... deschis la ......... autorizat, an conditiile legii, sa organizeze programe de formare profesionala pentru ocupatia/competentele comune ocupatiilor ......... cod C.O.R. ....... prin autorizatia seria ...... nr. ..., anmatriculat an Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor cu nr. .../..., reprezentat prin ....... avand functia de .......... denumit an continuare furnizor,

2. Obiectul contractului:

Obiectul contractului al reprezinta prestarea de catre furnizor, la solicitarea organizatorului, a serviciului de formare profesionala pentru dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia/meseria ...... cod nomenclator/cod COR .......... pentru cel mult ...... de persoane, an conditiile legii si a prezentului contract.

3. Durata contractului:

Contractul este valabil pe perioada de desfasurare a programelor de formare profesionala pe care organizatorul le solicita furnizorului pana la data de 31 decembrie ......

4. Valoarea contractului:

4.1. Valoarea estimata a contractului este de ....... lei.

4.2. Taxa pentru participarea la programul de formare profesionala este de ....... lei/ persoana.

5. Obligatiile partilor:

A. Organizatorul:

A.1. Solicita furnizorului derularea programului de formare profesionala si transmite lista cu persoanele care urmeaza a participa la program.

A.2. Instiinteaza furnizorul despre persoanele care s-au retras de la programul de formare profesionala.

A.3. Plateste furnizorului contravaloarea serviciilor prestate.

A.4. Monitorizeaza si au drept de control asupra desfasurarii programului de formare profesionala an conformitate cu prevederile caietului de sarcini si obligatiile asumate prin contract.

B. Furnizorul:

B.1. Incepe derularea programului de formare profesionala an termen de cel mult ..... zile de la comunicarea de catre organizator a solicitarii pentru derularea programului de formare profesionala si a listei prevazute la pct. 5.A.1.

B.2. Pune la dispozitia organizatorului cu cel putin 5 zile anainte de data stabilita pentru anceperea fiecarui program de formare profesionala documentele prevazute la art. 29^1 alin. (2) din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

B.3. Incepe derularea programului de formare profesionala la data stabilita an perioada prevazuta la pct. B.1

B.4. Presteaza serviciile de formare profesionala, cu respectarea normelor legale si a metodologiilor an materie, punand accent pe calitatea formarii profesionale.

B.5. Asigura resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea necesare desfasurarii activitatii de formare profesionala.

B.6. Asigura finalizarea procesului de formare profesionala si sustinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica si practica si, dupa caz, a reexaminarii, an conditiile legii.

B.7. Pune la dispozitia organizatorului, pe parcursul derularii programului de formare profesionala, toate informatiile solicitate an legatura cu modul de desfasurare a programului.

B.8. Introduce an contractele ancheiate cu persoanele participante la programul de formare profesionala o clauza potrivit careia an cazul anregistrarii a mai mult de 10% absente nemotivate, persoana va fi exmatriculata.

B.9. Exmatriculeaza persoanele participante la programul de formare profesionala care cumuleaza mai mult de 10% absente nemotivate din totalul orelor de pregatire si anstiinteaza organizatorul despre persoanele exmatriculate an termen de 3 zile de la data exmatricularii acestora.

6. Modalitati de plata:

6.1. Plata serviciilor prestate de furnizor se face ................*

--------------

*) se va anscrie dupa caz lunar sau la finalizarea programului de formare profesionala dupa sustinerea examenului de absolvire

6.2. Organizatorul achita furnizorului serviciile prestate, pe baza facturilor emise de acesta, an termen de 10 zile de la data primirii facturii.

6.2.1. Platile lunare se fac an limita a 70% din suma reprezentand serviciile prestate de furnizori pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala an luna pentru care se face plata.

6.2.2. Dupa sustinerea examenului la ancheierea programului, se plateste furnizorului diferenta dintre suma reprezentand serviciile prestate de acesta pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala si suma platita an conditiile punctului 6.2.1.

6.2.3. Plata integrala la finalizarea programului de formare profesionala se face dupa sustinerea examenului de absolvire pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala.

6.2.4. Pentru persoanele care andeplinesc conditiile de exmatriculare, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor pana la data andeplinirii conditiilor de exmatriculare.

6.2.5. Pentru persoanele care s-au retras de la programul de formare profesionala, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor pana la data comunicarii de catre organizator a retragerii acestor persoane.

6.3. Facturile vor cuprinde perioada calendaristica acoperita (perioada de facturare) si suma aferenta acestei perioade.

6.4. Suma aferenta unei perioade de facturare se calculeaza astfel:

*T*

T(xc)

S= ÄÄÄÄÄÄÄ x [N(1) + N(2) + ....+ N(n)]

Op

*ST*

S = suma facturata

T(xc)= taxa pentru un cursant prevazuta la pct. 4.2

Op = numar total de ore a programului de formare profesionala, conform programei

N = numarul de ore din programul de formare profesionala derulate an perioada de facturare pentru o persoana participanta la program (n este numarul de persoane participante la programul de formare profesionala an perioada de facturare), dupa caz astfel:

- numarul de ore derulate an perioada de facturare, pentru persoanele care au participat la programul de formare profesionala pe perioada respectiva;

- numarul de ore derulate pana la data andeplinirii conditiilor de exmatriculare, pentru persoanele aflate an aceasta situatie;

- numarul de ore derulate pana la data comunicarii de catre organizator a retragerii de la curs, pentru persoanele aflate an aceasta situatie;

Perioada de facturare este luna calendaristica an situatia an care platile se fac lunar sau perioada de derulare a programului de formare profesionala an situatia an care plata se face integral la finalizarea programului de formare profesionala dupa sustinerea examenului de absolvire.

In situatia an care plata se face lunar suma facturata (S) reprezinta 70% din suma calculata conform formulei. Ultima factura, eliberata la finalizarea programului de formare profesionala dupa sustinerea examenului de absolvire va evidentia atat suma facturata pentru ultima luna a programului de formare profesionala cat si diferenta dintre suma reprezentand serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala si sumele platite lunar.

7. Modificarea, suspendarea si ancetarea contractului

7.1. Modificarea contractului poate fi facuta numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la prezentul contract.

7.2. Suspendarea contractului se poate dispune de comun acord pe o durata limitata. Suspendarea se consemneaza an scris cu ...... zile anainte de data stabilita pentru suspendare.

7.3. Incetarea contractului intervine prin acordul partilor sau prin reziliere.

7.3.1. In cazul an care una dintre partile contractante nu asi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata ai pune an vedere sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.

7.3.2. Daca partea an culpa, an termen de ........... zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate denunta unilateral contractul, reziliindu-l.

8. Cesiunea contractului

8.1. Furnizorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina an prealabil acordul scris al organizatorului.

8.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind obligatiile asumate prin contract.

9. Penalitati si daune interese:

9.1. Neinceperea programului de formare profesionala la data prevazuta la pct. 5.B.3. atrage, an sarcina furnizorului, plata unei penalitati egale cu 0,06% din suma prevazuta pentru derularea programului prevazuta la pct. 4.1. pentru fiecare zi de antarziere, pana la amplinirea termenului prevazut la pct. 5.B.1.

9.2. Neplata an termenul prevazut la pct. 6.2. a serviciilor prestate atrage, an sarcina organizatorului, plata unei penalitati egale cu 0,055% din valoarea facturii pentru fiecare zi de antarziere.

9.3. In cazul an care pe parcursul derularii contractului intervine rezilierea pentru unul din motivele prevazute la pct. 10, furnizorul plateste o penalitate egala cu valoarea estimata a contractului, prevazuta la pct. 4.1.

10. Rezilierea contractului:

Organizatorul poate rezilia unilateral contractul din vina furnizorului, an principal, pentru:

10.1. Neinceperea programului de formare profesionala an termenul prevazut la pct. 5.B.1.

10.2. Neremedierea deficientelor constatate an executarea obligatilor contractuale ale furnizorului an termenul prevazut la pct. 7.3.2.

10.3. Retragerea autorizatiei.

11. Forta majora:

11.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

11.2. Forta majora exonereaza partile contractante de andeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada an care aceasta actioneaza.

11.3. Partea contractanta care, din cauza de forta majora, nu asi poate andeplini, respecta si exercita obligatiile contractuale va anstiinta, an scris, cealalta parte contractanta, an cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii.

11.4. Omisiunea de a anunta, an scris, aparitia fortei majore atrage raspunderea civila contractuala a partii aflate an aceasta situatie.

11.5. Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majora.

11.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza a actiona o perioada mai mare de ........ zile, oricare dintre parti are dreptul sa notifice celeilalte parti ancetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde penalitati si daune interese.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. Partile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila neantelegerile care se pot ivi antre ele an legatura cu derularea contractului.

12.2. Daca partile contractante nu reusesc sa rezolve neantelegerile pe cale amiabila, se pot adresa instantei de judecata.

13. Alte clauze

13.1. Oferta tehnica si oferta financiara constituie anexele 1 si 2 la prezentul contract si fac parte integranta din acesta.

13.2. Orice comunicare antre partile contractante, referitoare la andeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa an scris.

13.3. Orice document scris trebuie anregistrat atat an momentul transmiterii, cat si an momentul primirii.

Organizator, Furnizor,

.............. ..............

ANEXA 3

-------

(Anexa nr. 8 la proceduri)

--------------------------

AGENeIA PENTRU OCUPAREA FOReEI DE MUNCA A

JUDEeULUI/MUNICIPIULUI .................

Nr. .... din .......

DISPOZIeIE

In temeiul prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita an continuare lege si ale art. 28 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, directorul executiv al Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului/Municipiului ........

Dispune:

1. In perioada ..../..../... - .../..../.... se organizeaza programul de formare profesionala de ................/(initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare) an meseria/ocupatia/profesia/specializarea ........... cod COR sau pentru competente comune ocupatiilor: .......... domeniul ocupational, nivelul de calificare: ............/(an cazul programelor de calificare, recalificare)

2. Programul face parte din planul judetean de formare profesionala si se desfasoara

prin: ................./(centru de formare profesionala propriu, CRFPA, furnizor: denumire, cod unic de anregistrare/cod fiscal reprezentant legal), autorizatie nr. ......

3. Programul de formare profesionala se organizeaza pentru un numar de ......... persoane care apartin categoriilor prevazute la art. ... alin. ... litera ..., din lege.

4. Durata totala a programului de formare profesionala este de ... ore, din care:

a) pregatire teoretica ........ ore

b) pregatire practica ......... ore

5. Locul de desfasurare a programului de formare profesionala:

a) pregatirea teoretica .......................

b) pregatirea practica ........................

6. Bugetul total alocat programului de formare profesionala este de ........ lei conform propunerii de angajare de cheltuieli nr. .... din ....., taxa/cursant este de ......... lei/cursant.

7. Monitorizarea si repartizarea an munca a persoanelor an cautarea unui loc de munca absolvente a programului de formare profesionala se va face de catre Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului/Municipiului ........ an baza contractului ancheiat cu ........ si/sau pe alte locuri vacante aflate an evidenta.

8. Intocmirea si pastrarea documentelor de evidenta privind organizarea si desfasurarea programului de formare profesionala precum si eliberarea certificatelor de absolvire revin ......................../(centru de formare profesionala propriu, CRFPA, furnizor: denumire, cod unic de anregistrare/cod fiscal, reprezentant legal).

9. Se numeste responsabil de program de formare profesionala, cu exceptia programelor de formare profesionala organizate prin Centrele Regionale de Formare Profesionala a Adultilor, doamna/domnul ..........

Director executiv,

....................

(L.S.)

Intocmita an ....... exemplare, din care ....... exemplare pentru Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului/Municipiului ...... pentru .........

ANEXA 4

-------

(Anexa nr. 9 la proceduri)

--------------------------

Catre

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului/Municipiului .....

Subsemnatul/Subsemnata ......, nascut/nascuta la data de ....., domiciliat/domiciliata/ avand resedinta an localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judetul/sectorul ...., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal ..., solicit luarea an evidenta an vederea anscrierii la un program de formare profesionala.

Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost an evidenta Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului/Municipiului ..... .

Declar pe propria raspundere ca am luat cunostinta de prevederile legale cu privire la dreptul de a beneficia de servicii de formare profesionala gratuite, o singura data, pentru fiecare perioada an care ma aflu an cautarea unui loc de munca.

De asemenea, am luat cunostinta de prevederile legale referitoare la drepturile si obligatiile ce-mi revin ca urmare a participarii la programul de formare profesionala.

Astfel, an situatia an care, potrivit legii, beneficiez gratuit de programul de formare profesionala, ma angajez sa suport consecintele legale, respectiv pierderea dreptului de a mai urma un curs gratuit, restituirea, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru serviciile de formare profesionala si, dupa caz, ancetarea platii indemnizatiei de somaj, daca:

- antrerup programul de formare profesionala din alte motive decat cele prevazute la art. 37 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

- numarul absentelor nemotivate depaseste 10% din totalul orelor prevazute an programa de pregatire;

- nu ma prezint la primul examen de absolvire ori la reexaminare din alte motive decat cele prevazute la art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- refuz nejustificat ancadrarea an munca oferita de agentia pentru ocuparea fortei de munca. Prezenta cerere a fost completata an fata reprezentantului Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului/Municipiului ..... si constituie titlu executoriu an caz de nerespectare a angajamentului.

Data Semnatura

......... ..............

ANEXA 5

-------

(Anexa nr. 11 la proceduri)

---------------------------

Catre

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului/Municipiului .....

Subsemnatul/Subsemnata ......, nascut/nascuta la data de ....., domiciliat/domiciliata/ avand resedinta an localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judetul/sectorul ....., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria .... nr. ...., cod numeric personal ......, solicit anscrierea an evidenta an vederea acordarii de consultanta si asistenta pentru anceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, sub forma de:

- servicii juridice;

- servicii de marketing;

- servicii financiare;

- servicii de management;

- servicii de consultanta.

Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii si am fost/nu am fost an evidenta Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului/Municipiului ...... .

Data Semnatura

.......... ................

-------------

H.G. nr 936/2004

HOTARARE nr. 936 din 10 iunie 2004
privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 92 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

In scopul crearii de locuri de munca pentru someri, se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj fonduri nerambursabile, in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

Fondurile nerambursabile se acorda in urma selectionarii cererilor depuse de solicitanti.

ART. 3

(1) Selectia cererilor se organizeaza anual si se realizeaza de catre comisiile de selectie constituite la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile.

(2) Comisiile de selectie sunt formate din 5 membri, dupa cum urmeaza:

a) 2 membri reprezentand agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dintre care unul este directorul executiv al acesteia si are calitatea de presedinte al comisiei de selectie;

b) 2 membri reprezentand banca sau agentia autorizata sa acorde credite, selectata in conditiile legii;

c) 1 membru reprezentand consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

ART. 4

(1) In vederea selectiei cererilor, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fac public termenul limita de depunere a acestora, atat prin intermediul mass-media, cat si pe pagina de Internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu cel putin 60 de zile inainte de organizarea selectiei.

(2) Cererea va fi insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica ale solicitantului.

(3) Documentele care insotesc cererea se stabilesc prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si ale Bancii Nationale a Romaniei.

(4) Pentru a putea participa la selectie, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:

A. sa se incadreze in una dintre urmatoarele categorii:

a) societate comerciala care indeplineste criteriile prevazute de lege, in ceea ce priveste numarul de persoane angajate si cifra de afaceri, pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie;

b) unitate cooperatista, constituita in conditiile legii;

c) asociatie familiala infiintata de someri, in care cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni;

d) somer care a dobandit calitatea de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice in mod independent si a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni;

B. sa nu se afle in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala;

C. sa nu inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate.

ART. 5

(1) Solicitantul trebuie sa prezinte proiectul/studiul de fezabilitate si documentele care atesta capacitatea tehnico-economica, in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscriu, dupa caz, "proiect/studiu de fezabilitate - ORIGINAL", respectiv "proiect/studiu de fezabilitate - COPIE", precum si datele de identificare a solicitantului.

(2) Documentele care atesta eligibilitatea se prezinta in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscrie, dupa caz, "documente care atesta eligibilitatea ORIGINAL", respectiv "documente care atesta eligibilitatea - COPIE".

(3) Plicurile prevazute la alin. (1) si (2) se introduc intr-un plic exterior care se sigileaza si pe care se inscrie "SELECTIE PENTRU ACORDAREA DE FONDURI NERAMBURSABILE".

ART. 6

(1) Cererea insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica se depune de catre solicitant sau de catre un reprezentant al solicitantului, pana la data stabilita, la sediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile.

(2) Documentatia prevazuta la alin. (1), depusa dupa data limita sau prin alt sistem de expediere decat cel prevazut la alin. (1), se returneaza solicitantilor.

ART. 7

(1) Solicitantii pot depune separat mai multe documentatii, reprezentand proiecte diferite sau alternative ale aceluiasi proiect.

(2) Solicitantii beneficiaza de fonduri nerambursabile doar pentru un singur proiect.

ART. 8

Procedura de selectie a cererilor se realizeaza in termen de 30 de zile de la implinirea termenului limita de depunere a acestora.

ART. 9

(1) Procedura de selectie incepe cu verificarea de catre comisia de selectie a documentelor care atesta eligibilitatea, etapa care se poate face in prezenta solicitantilor.

(2) Lipsa oricaruia dintre documentele care atesta eligibilitatea sau neindeplinirea oricarui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii, plicurile continand proiectul/studiul de fezabilitate fiind returnate nedesfacute solicitantului care le-a depus.

ART. 10

Procedura de selectie se continua cu deschiderea plicurilor continand proiectele/studiile de fezabilitate.

ART. 11

(1) Acordarea fondurilor nerambursabile pentru finantarea proiectelor/studiilor de fezabilitate selectionate se face in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, proportional cu numarul de locuri de munca nou-create, in urma evaluarii cererilor de acordare a acestora pe baza de criterii de selectie.

(2) Pe locurile de munca nou-create trebuie incadrati someri care au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se acorda fonduri nerambursabile.

(3) Sunt considerate criterii de acordare a fondurilor nerambursabile urmatoarele:

a) numarul locurilor de munca ce vor fi create in raport cu suma solicitata;

b) incadrarea in munca a persoanelor provenind din categorii defavorizate;

c) crearea de oportunitati pentru atragerea si mentinerea in zona a personalului cu studii superioare;

d) utilizarea resurselor locale sau de pe piata interna;

e) achizitia de masini, utilaje, instalatii sau echipamente de la producatori autohtoni;

f) ponderea cheltuielilor proprii cu care participa la proiectul de finantare, care nu poate fi mai mica de 25% din valoarea proiectului;

g) realizarea de prelucrari superioare, cu valoare adaugata mare;

h) posibilitatea de export al produselor realizate;

i) cererea pe piata interna a produselor realizate;

j) impactul investitiei asupra mediului;

k) diversificarea tipurilor de afaceri productive din zona respectiva;

l) experienta solicitantului in domeniul in care este propus proiectul;

m) sprijinirea comunitatii locale;

n) nivelul si calitatea garantiilor depuse;

o) categoria solicitantilor.

(4) Au prioritate la obtinerea fondurilor nerambursabile:

a) somerii intretinatori unici de familie, somerii care nu au venituri sau provin din randul persoanelor cu handicap ori al persoanelor in varsta de peste 45 de ani;

b) beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care au dovedit buna-credinta in respectarea obligatiilor asumate prin contractele de creditare incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

(5) Punctajul total care se poate acorda unui proiect de fezabilitate este de 100 de puncte, modul de acordare fiind stabilit prin instructiunile comune ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile.

(6) Dupa evaluarea tuturor ofertelor, comisia de selectie intocmeste clasamente pe localitati cu solicitantii ale caror documentatii au fost evaluate, iar clasamentele rezultate vor fi avute in vedere la acordarea fondurilor nerambursabile.

ART. 12

(1) Fiecare solicitant de fonduri nerambursabile este instiintat in scris despre rezultatul procesului de selectie al propriului proiect, precum si despre termenul in care trebuie sa se prezinte la agentie pentru a incheia contractul de finantare a proiectului.

(2) Agentiile incheie contracte cu solicitantii declarati castigatori, in care vor inscrie drepturile si obligatiile care decurg din acordarea fondurilor nerambursabile, precum si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor sau incalcarii drepturilor oricareia dintre parti.

(3) In cazul in care solicitantii nu se prezinta pentru a incheia contractul de finantare in termenul comunicat in instiintarea primita din partea comisiei sau refuza incheierea contractului, agentia invita pentru incheierea contractului urmatorul solicitant din clasamentul stabilit conform art. 11 alin. (6).

(4) Dupa incheierea contractelor de finantare cu solicitantii, agentiile solicita bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile incheierea contractului de acordare de fonduri nerambursabile pentru valoarea prevazuta in contractul incheiat cu solicitantul.

(5) Acordarea de catre banca sau de catre agentia autorizata potrivit legii sa acorde credite a unui fond nerambursabil mai mic decat cel prevazut in contractul de finantare incheiat de agentie cu solicitantul sau neaccesarea, totala ori partiala, de catre solicitant a fondului nerambursabil aprobat de banca sau de agentia autorizata sa acorde credite nu inlatura sau, dupa caz, nu diminueaza obligatiile solicitantului inscrise in contractul de finantare, incheiat cu agentia, in ceea ce priveste angajarea si mentinerea in activitate a somerilor.

ART. 13

(1) Localitatile pentru care se vor acorda fonduri nerambursabile, precum si sumele alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(2) Fondurile prevazute la alin. (1) se acorda in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, la propunerea Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Ministrul muncii,

solidaritatii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 936.

______________HOTARARE nr. 936 din 10 iunie 2004

privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 92 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

In scopul crearii de locuri de munca pentru someri, se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj fonduri nerambursabile, in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

Fondurile nerambursabile se acorda in urma selectionarii cererilor depuse de solicitanti.

ART. 3

(1) Selectia cererilor se organizeaza anual si se realizeaza de catre comisiile de selectie constituite la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile.

(2) Comisiile de selectie sunt formate din 5 membri, dupa cum urmeaza:

a) 2 membri reprezentand agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dintre care unul este directorul executiv al acesteia si are calitatea de presedinte al comisiei de selectie;

b) 2 membri reprezentand banca sau agentia autorizata sa acorde credite, selectata in conditiile legii;

c) 1 membru reprezentand consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

ART. 4

(1) In vederea selectiei cererilor, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fac public termenul limita de depunere a acestora, atat prin intermediul mass-media, cat si pe pagina de Internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu cel putin 60 de zile inainte de organizarea selectiei.

(2) Cererea va fi insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica ale solicitantului.

(3) Documentele care insotesc cererea se stabilesc prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si ale Bancii Nationale a Romaniei.

(4) Pentru a putea participa la selectie, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:

A. sa se incadreze in una dintre urmatoarele categorii:

a) societate comerciala care indeplineste criteriile prevazute de lege, in ceea ce priveste numarul de persoane angajate si cifra de afaceri, pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie;

b) unitate cooperatista, constituita in conditiile legii;

c) asociatie familiala infiintata de someri, in care cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni;

d) somer care a dobandit calitatea de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice in mod independent si a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni;

B. sa nu se afle in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala;

C. sa nu inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate.

ART. 5

(1) Solicitantul trebuie sa prezinte proiectul/studiul de fezabilitate si documentele care atesta capacitatea tehnico-economica, in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscriu, dupa caz, "proiect/studiu de fezabilitate - ORIGINAL", respectiv "proiect/studiu de fezabilitate - COPIE", precum si datele de identificare a solicitantului.

(2) Documentele care atesta eligibilitatea se prezinta in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscrie, dupa caz, "documente care atesta eligibilitatea ORIGINAL", respectiv "documente care atesta eligibilitatea - COPIE".

(3) Plicurile prevazute la alin. (1) si (2) se introduc intr-un plic exterior care se sigileaza si pe care se inscrie "SELECTIE PENTRU ACORDAREA DE FONDURI NERAMBURSABILE".

ART. 6

(1) Cererea insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica se depune de catre solicitant sau de catre un reprezentant al solicitantului, pana la data stabilita, la sediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile.

(2) Documentatia prevazuta la alin. (1), depusa dupa data limita sau prin alt sistem de expediere decat cel prevazut la alin. (1), se returneaza solicitantilor.

ART. 7

(1) Solicitantii pot depune separat mai multe documentatii, reprezentand proiecte diferite sau alternative ale aceluiasi proiect.

(2) Solicitantii beneficiaza de fonduri nerambursabile doar pentru un singur proiect.

ART. 8

Procedura de selectie a cererilor se realizeaza in termen de 30 de zile de la implinirea termenului limita de depunere a acestora.

ART. 9

(1) Procedura de selectie incepe cu verificarea de catre comisia de selectie a documentelor care atesta eligibilitatea, etapa care se poate face in prezenta solicitantilor.

(2) Lipsa oricaruia dintre documentele care atesta eligibilitatea sau neindeplinirea oricarui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii, plicurile continand proiectul/studiul de fezabilitate fiind returnate nedesfacute solicitantului care le-a depus.

ART. 10

Procedura de selectie se continua cu deschiderea plicurilor continand proiectele/studiile de fezabilitate.

ART. 11

(1) Acordarea fondurilor nerambursabile pentru finantarea proiectelor/studiilor de fezabilitate selectionate se face in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, proportional cu numarul de locuri de munca nou-create, in urma evaluarii cererilor de acordare a acestora pe baza de criterii de selectie.

(2) Pe locurile de munca nou-create trebuie incadrati someri care au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se acorda fonduri nerambursabile.

(3) Sunt considerate criterii de acordare a fondurilor nerambursabile urmatoarele:

a) numarul locurilor de munca ce vor fi create in raport cu suma solicitata;

b) incadrarea in munca a persoanelor provenind din categorii defavorizate;

c) crearea de oportunitati pentru atragerea si mentinerea in zona a personalului cu studii superioare;

d) utilizarea resurselor locale sau de pe piata interna;

e) achizitia de masini, utilaje, instalatii sau echipamente de la producatori autohtoni;

f) ponderea cheltuielilor proprii cu care participa la proiectul de finantare, care nu poate fi mai mica de 25% din valoarea proiectului;

g) realizarea de prelucrari superioare, cu valoare adaugata mare;

h) posibilitatea de export al produselor realizate;

i) cererea pe piata interna a produselor realizate;

j) impactul investitiei asupra mediului;

k) diversificarea tipurilor de afaceri productive din zona respectiva;

l) experienta solicitantului in domeniul in care este propus proiectul;

m) sprijinirea comunitatii locale;

n) nivelul si calitatea garantiilor depuse;

o) categoria solicitantilor.

(4) Au prioritate la obtinerea fondurilor nerambursabile:

a) somerii intretinatori unici de familie, somerii care nu au venituri sau provin din randul persoanelor cu handicap ori al persoanelor in varsta de peste 45 de ani;

b) beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care au dovedit buna-credinta in respectarea obligatiilor asumate prin contractele de creditare incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

(5) Punctajul total care se poate acorda unui proiect de fezabilitate este de 100 de puncte, modul de acordare fiind stabilit prin instructiunile comune ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile.

(6) Dupa evaluarea tuturor ofertelor, comisia de selectie intocmeste clasamente pe localitati cu solicitantii ale caror documentatii au fost evaluate, iar clasamentele rezultate vor fi avute in vedere la acordarea fondurilor nerambursabile.

ART. 12

(1) Fiecare solicitant de fonduri nerambursabile este instiintat in scris despre rezultatul procesului de selectie al propriului proiect, precum si despre termenul in care trebuie sa se prezinte la agentie pentru a incheia contractul de finantare a proiectului.

(2) Agentiile incheie contracte cu solicitantii declarati castigatori, in care vor inscrie drepturile si obligatiile care decurg din acordarea fondurilor nerambursabile, precum si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor sau incalcarii drepturilor oricareia dintre parti.

(3) In cazul in care solicitantii nu se prezinta pentru a incheia contractul de finantare in termenul comunicat in instiintarea primita din partea comisiei sau refuza incheierea contractului, agentia invita pentru incheierea contractului urmatorul solicitant din clasamentul stabilit conform art. 11 alin. (6).

(4) Dupa incheierea contractelor de finantare cu solicitantii, agentiile solicita bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile incheierea contractului de acordare de fonduri nerambursabile pentru valoarea prevazuta in contractul incheiat cu solicitantul.

(5) Acordarea de catre banca sau de catre agentia autorizata potrivit legii sa acorde credite a unui fond nerambursabil mai mic decat cel prevazut in contractul de finantare incheiat de agentie cu solicitantul sau neaccesarea, totala ori partiala, de catre solicitant a fondului nerambursabil aprobat de banca sau de agentia autorizata sa acorde credite nu inlatura sau, dupa caz, nu diminueaza obligatiile solicitantului inscrise in contractul de finantare, incheiat cu agentia, in ceea ce priveste angajarea si mentinerea in activitate a somerilor.

ART. 13

(1) Localitatile pentru care se vor acorda fonduri nerambursabile, precum si sumele alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(2) Fondurile prevazute la alin. (1) se acorda in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, la propunerea Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Ministrul muncii,

solidaritatii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 936.

______________

H.G. nr 934/2004

AtaşamentMărime
monitorul_oficial20.pdf1.37 MB

H.G. nr 1089/2002

HOTARARE nr. 1.089 din 2 octombrie 2002

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:

"(2) Prin desfacerea contractului din motive neimputabile militarilor angajati pe baza de contract, prevazuta la art. 17 alin. (1) lit. d) din lege, se intelege:

a) incetarea contractului pentru motive medicale, pe baza hotararilor comisiei de expertiza medico-militara din care rezulta ca persoana angajata este clasata inapt sau apt limitat pentru servicii militare ori are afectiuni organice neprevazute in baremul medical si datorita carora nu poate indeplini indatoririle stabilite in instructiuni;

b) incetarea contractului pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apararii Nationale, ca urmare a modificarii statelor de organizare-reorganizare a armatei ori repartizarii in functia in care militarul angajat este incadrat a unui absolvent al unei institutii militare de invatamant ori prin mutarea unui maistru militar sau subofiter din alta unitate;

c) incetarea contractului ca urmare a obtinerii calificativelor satisfacator sau nesatisfacator la testele psihologice sustinute pe timpul derularii contractului."

2. Litera b) a alineatului (1) al articolului 51 va avea urmatorul cuprins:

"b) statele de plata care sa prevada distinct drepturile salariale subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate potrivit art. 79 din lege, iar in perioada 1 noiembrie-31 martie sa prevada si contributiile de asigurari sociale aferente acestor drepturi salariale;"

3. Punctul 2 din conventia prevazuta la anexa nr. 14 va avea urmatorul cuprins:

"2. Agentia se obliga sa subventioneze pe o perioada de****) ........ cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare somer incadrat in munca, dupa cum urmeaza:

a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata;

b) in perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajator, aferente salariului subventionat, pentru serviciul public/serviciul social*****) ........... ."

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

---------------

p. Ministrul muncii si

solidaritatii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul apararii nationale,

Ioan Mircea Pascu

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.089.

--------

H.G nr.174/2002

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 174

din 20 februarie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj

şi stimularea ocupării forţei de muncă

Publicată în M. Of. nr. 181 din 18 martie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 129 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2001 privind declararea lunară a obligaţiilor de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 17 octombrie 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administraţiei publice,

Octav Cozmâncă

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme reglementează punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Art. 1. - Sistemul de indicatori statistici prevăzuţi la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumită în continuare lege, şi metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul Naţional de Statistică, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 2. - Tematica cercetărilor statistice speciale prevazută la art. 7 alin. (2) din lege, precum şi metodologia de realizare a cercetărilor statistice speciale se avizează, potrivit legii, de Institutul Naţional de Statistică şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 3. - (1) Prin locuri de muncă vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se întelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou create.

(2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante se va face conform formularului prezentat în anexa nr. 1.

Art. 4. - Furnizorii de servicii prevăzuţi la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica în scris agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, până la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirată, date privind şomerii mediaţi şi încadraţi în muncă, potrivit formularului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 5.- (1) Prin încetarea raportului de muncă sau a raportului de serviciu din motive neimputabile, prevăzuta la art. 17 alin. (1) din lege, se înţelege:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii;

b) încetarea raportului de muncă, potrivit art. 129 din Codul muncii, la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă;

c) încetarea raportului de muncă prin acordul partilor, în temeiul art. 129 din Codul muncii;

d) încetarea raportului de serviciu, în temeiul art. 92 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliberarea din funcţia publică, în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată în altă localitate, iar funcţionarul public nu vrea să o urmeze;

e) încetarea raportului de serviciu prin eliberarea din funcţia publică, în temeiul art. 92 lit. c) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile art. 62 alin. (2) din aceeaşi lege;

f) încetarea raportului de serviciu prin eliberarea din funcţia publică, în temeiul art. 92 lit. d) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică şi-a redus personalul ca urmare a reorganizării, prin reducerea unor posturi de natura celui ocupat de funcţionarul public, iar acesta refuză oferta Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(2)* Prin desfacerea contractului din motive neimputabile militarilor angajaţi pe bază de contract, prevăzuta la art. 17 alin. (1) lit. d) din lege, se întelege:

a) încetarea contractului pentru motive medicale, pe baza hotărârilor comisiei de expertiză medico-militară din care rezultă că persoana angajată este clasată inapt sau apt limitat pentru servicii militare ori are afecţiuni organice neprevăzute în baremul medical şi datorită cărora nu poate îndeplini îndatoririle stabilite în instrucţiuni;

b) încetarea contractului pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a modificării statelor de organizare-reorganizare a armatei ori repartizării în funcţia în care militarul angajat este încadrat, a unui absolvent al unei instituţii militare de învăţământ ori prin mutarea unui maistru militar sau subofiţer din altă unitate;

c) încetarea contractului ca urmare a obţinerii calificativelor satisfăcător sau nesatisfăcător la testele psihologice susţinute pe timpul derulării contractului.

Art. 6. - Veniturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. f) din lege sunt venituri lunare realizate şi se certifică de Către organele fiscale teritorial subordonate Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 7. - Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, în situaţia în care postul ocupat de aceasta a fost desfiinţat.

___________________________

* Textul a fost introdus prin pct.1 din H.G.nr.1089/ 2002

Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) şi c) din lege se consideră că nu au reuşit sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că în perioadele prevăzute de lege s-au prezentat pentru a solicita un loc de muncă la cel putin 2 angajatori ori s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

(2) Dovada prezentării la angajatori se poate face cu cereri înregistrate, curriculum vitae, transmise prin poştă, sau cu dovezi eliberate în urma sustinerii interviurilor ori concursurilor.

Art. 9. - Procedura privind declararea lunară de către angajatori a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi modelul declaraţiei lunare privind obligaţiile de plată Către bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 21 din lege, se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, care se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 10. - Pentru a se asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, persoanele prevăzute la art. 20 din lege pot încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în a carei rază işi au domiciliul sau reşedinţa, un contract de asigurare pentru şomaj conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 11. - (1) În vederea încheierii contractelor de asigurare pentru şomaj cu persoanele prevăzute la art. 20 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti pot împuternici agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă în a caror rază persoanele îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

(2) Împuternicirea de reprezentare se va da şefului agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 12. - Salariul de bază minim brut pe ţară prevăzut la art. 22 alin. (2) din lege, ca limită inferioara a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 din lege şi la care se calculează contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, este salariul de bază minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăteşte această contribuţie.

Art. 13. - Fondul total de salarii brute lunare prevăzut la art. 26 alin. (1) din lege, realizate de asiguraţii menţionaţi la art. 19 din lege, include:

a) salariile de bază;

b) indemnizaţiile, ca unică formă de remunerare a activităţii;

c) salariile de bază aferente personalului român trimis în misiune permanentă în străinatate, corespunzatoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţară;

d) sporurile, adaosurile şi indemnizaţiile;

e) salariile de merit;

f) sumele realizate prin plata cu ora, gărzile, indemnizaţiile clinice;

g) stimulentele şi premiile de orice fel care se plătesc din fondul de salarii;

h) indemnizaţiile pentru concediul de odihnă;

i) indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate de unităţi, conform legii, din fondul de salarii;

j) drepturile băneşti plătite din fondul de salarii angajaţilor cu convenţie civilă de prestări de servicii, cu excepţia cazului în care aceştia au încheiat şi un contract individual de muncă;

k) alte sume plătite din fondul de salarii.

Art. 14. - (1) Dovada încadrării în prevederile art. 13 lit. i) se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere date angajatorului de către persoana în cauză, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme sau, după caz, o dată cu încheierea convenţiei civile pentru persoanele care, după data intrării în vigoare a prezentelor norme, desfăşoară activităţi pe bază de convenţii civile de prestări de servicii.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine, în mod corespunzător, şi persoanelor care desfăşoara activităţi exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe ţară.

(3) Contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevazută la art. 27 din lege, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra:

a) salariului de bază brut lunar, corespunzător funcţiei îndeplinite, la care se adaugă, după caz, indemnizaţia de conducere, salariul de merit şi alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază, pentru persoanele prevăzute la art. 19 lit. a) şi b) din lege;

b) indemnizaţiilor brute lunare ca unică formă de remunerare, în cazul magistraţilor şi al altor categorii de personal pentru care indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare, precum şi pentru persoanele care ocupă funcţii de natura celor prevăzute la art. 19 lit. c) din lege;

c) soldei brute lunare pentru militarii angajaţi pe bază de contract, prevăzuţi la art. 19 lit. d) din lege.

Art. 15. - (1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 din lege, care realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizaţie de şomaj, în condiţiile art. 34 alin. (1) din lege, dacă dovedesc că acele venituri nu depăşesc cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilit, potrivit legii, în luna pentru care se face dovada.

(2) Prin activităţi autorizate potrivit legii se înţelege activitaţile desfăşurate de persoane fizice în mod independent şi de asociaţiile familiale în baza autorizaţiei de funcţionare eliberate conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale, precum şi activităţile desfăşurate în calitate de asociat în cadrul societăţilor comerciale.

Art. 16. - Prin nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se întelege:

a) neîndeplinirea condiţiilor legale de pensionare pentru limita de vârsta;

b) situaţia în care pensia de invaliditate este revizuibila, potrivit legii;

c) nesolicitarea pensionării anticipate, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Art. 17. - Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g)-j) din lege, care înainte de întreruperea activităţii nu au realizat stagiul minim de cotizare în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, îşi pot completa stagiul minim de cotizare conform prevederilor art. 35 din lege.

Art. 18. - În vederea certificării stagiilor de cotizare pentru perioadele lucrate la angajatorii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege, aceşti angajatori au obligaţia de a depune la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfasoară activitatea, dovada că se gasesc într-o astfel de situaţie, precum şi o declaraţie din care să rezulte perioada pentru care nu s-au plătit contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suma aferentă acestei perioade.

Art. 19. - Certificarea stagiilor de cotizare se va face în baza certificatului întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

Art. 20. - (1) Prin a căuta activ un loc de muncă, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se întelege a dovedi că persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncă la cel puţin 2 angajatori ori la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, la care se află în evidenţă pentru găsirea unui loc de muncă, în afara datei programării lunare.

(2) Dovada prezentării la angajatori se poate face în modul prevăzut la art. 8 alin. (2).

Art. 21. - Casele teritoriale de pensii au obligaţia, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de a comunica agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti beneficiarii indemnizaţiilor de şomaj cărora li s-a stabilit dreptul la pensie, în termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu menţionarea datei privind punerea în plata a pensiei.

Art. 22. - Respingerea cererii privind acordarea indemnizaţiei de şomaj, pentru motivele prevăzute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispoziţie de respingere semnată de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 23. - (1) Indemizaţia de şomaj prevăzută la art. 39 alin. (2) şi la art. 40 alin. (1) din lege se acordă integral dacă beneficiarul s-a aflat în şomaj pe întreaga perioadă a lunii respective.

(2) Indemnizaţia de şomaj pentru fracţiuni de lună, prevăzută la art. 43 alin. (2) din lege, se calculează prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) şi art. 40 alin. (1) din lege la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul de zile din luna respectivă pentru care şomerul beneficiază de indemnizaţia de şomaj.

Art. 24. - (1) Încetarea plaţii indemnizaţiei de şomaj în situaţia prevăzută la art. 44 lit. b) din lege se aplică persoanelor care deţineau autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăţi comerciale anterior datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

(2) Încetarea plaţii indemnizaţiilor de şomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se va face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât indemnizaţia de şomaj acordată.

(3) În cazul persoanelor cărora le-a încetat plata indemnizaţiei de şomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege şi care încheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizată anterior acordarii indemnizaţiei de şomaj se ia în calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege.

(4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplică beneficiarilor indemnizaţiei de şomaj care dobândesc autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăţi comerciale după data înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Art. 25. - Prin refuz nejustificat, prevăzut la art. 44 lit. d) şi e) din lege, se întelege situaţia în care beneficiarul indemnizaţiei de şomaj nu acceptă soluţiile legate de încadrarea în muncă sau, după caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii.

Art. 26. - Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplică numai dacă beneficiarul indemnizaţiei de şomaj a anunţat în scris agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei evidenţă se află despre plecarea sa în străinatate.

Art. 27. - (1) Măsura suspendării plaţii indemnizaţiei de şomaj, prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) din lege, se revocă în situaţia în care beneficiarul probează cu acte justificative că nu şi-a îndeplinit aceasta obligaţie din motive neimputabile lui.

(2) Se consideră motive neimputabile beneficiarului următoarele situaţii:

a) naşterea unui copil;

b) căsătorie;

c) îmbolnăvire;

d) decesul soţului, soţiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv;

e) forţa majoră.

(3) Beneficiarul trebuie să prezinte actele justificative prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.

Art. 28. - Măsura suspendării, a revocării suspendării şi a încetării plaţii indemnizaţiei de şomaj se stabileşte prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 29. - În sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile băneşti cuvenite şomerilor cu titlu de indemnizaţie de şomaj pot face obiectul executării silite pentru debite provenite din plata necuvenită a acestora, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere ori pentru sumele datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, precum şi în cazurile prevăzute de dispoziţii legale speciale.

Art. 30. - Prin modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului, prevăzute la art. 49 din lege, se întelege disponibilizarea unui număr de persoane după cum urmează:

a) cel puţin 10 persoane, dacă angajatorul care disponibilizează are între 20 şi 100 de salariaţi;

b) cel puţin 10% din personal, dacă angajatorul care disponibilizează are între 101 şi 300 de salariaţi;

c) cel puţin 30 de persoane, dacă angajatorul care disponibilizează are peste 300 de salariaţi.

Art. 31. - (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti pot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevăzute la art. 51 din lege, oricărei persoane asigurate, ameninţate de riscul de a deveni şomer.

(2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

Art. 32. - Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti şi furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă se încheie conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

Art. 33. - Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege preselecţia candidaţilor în scopul stabilirii raportului de muncă sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de muncă vacant, în funcţie de criteriile impuse de acesta şi cu respectarea prevederilor legale.

Art. 34. - (1) Pentru a fi luaţi în evidenţa în vederea medierii şomerii prevăzuţi la art. 61 alin. (2) din lege depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 8, urmând ca, în cazul neîncadrării lor în muncă, cererea să fie reînnoită la un interval de 6 luni.

(2) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege beneficiază de serviciile de mediere gratuite şi persoanele prevăzute la art. 16 lit. c), d) şi f) din lege, dacă depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 9.

Art. 35 - (1) Programele de formare profesionala prevăzute la art. 63 alin. (1) din lege, prin care pot fi iniţiate, calificate, recalificate, perfecţionate sau specializate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se organizează ţinându-se seama de profilurile profesionale, profilurile şi standardele ocupaţionale, după cum urmează:

a) la cererea expresă a angajatorilor care doresc să încadreze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;

b) la cererea persoanelor care doresc să presteze o activitate autorizată conform legii;

c) pe baza analizelor şi studiilor de specialitate privind necesarul actual şi prognozat de forţa de muncă.

(2) Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formare profesională şi cu programele de şcolarizare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea adaptării pregătirii profesionale la cerinţele reale ale pieţei muncii.

Art. 36. - (1) Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de pregătire profesională, organizate în condiţiile legii, sunt admise persoane apte de muncă, având nivelul de pregătire necesar şi care au beneficiat de informare şi consiliere privind cariera, prin centrele de informare şi consiliere profesională din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(2) Pentru stabilirea formei, grupului şi tipului de program de formare profesională se va ţine seama de nivelul general de pregătire, dovedit prin acte de studii.

(3) La formarea profesională pentru meserii sau activităti simple pot fi admise şi persoane care nu au absolvit învăţămăntul general obligatoriu, dar care posedă aptitudinile necesare însuşirii meseriilor.

(4) Lista cuprinzând meseriile şi activităţile simple se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

(5) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti pot organiza programe de formare profesională speciale pentru persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau pentru persoanele cu handicap.

(6) Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap vor fi cuprinse în programele de formare profesională la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.

Art. 37. - (1) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la art. 16 lit. a), b), d) şi f) din lege, care urmează programele de formare profesională, au urmatoarele drepturi şi obligaţii:

A. drepturi:

a) să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului;

b) să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale;

c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;

d) să beneficieze de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe traseul de la domiciliu la locul de pregătire;

e) să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului;

B. obligaţii:

a) să participe la toate activităţile cuprinse în programul de formare profesională şi să îndeplinească toate cerinţele prevăzute de acesta;

b) să restituie cheltuielile efectuate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti pentru serviciile de formare profesională prevăzute la lit. A. a)-e), dacă, după absolvire, refuză nejustificat încadrarea în muncă oferită de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

(2) Costurile aferente acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. A.a)-e) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(3) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. A.b)-e) se elaborează de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Persoanele care urmează programe de formare profesională finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj se pot retrage de la aceste programe, fără a suporta cheltuielile efectuate cu pregătirea lor, pentru a se încadra în muncă, pentru a începe o activitate autorizată potrivit legii sau în cazul în care starea sănătaţii nu le permite continuarea programului, dacă dovedesc că se află în una dintre aceste situaţii cu actul privind încadrarea în muncă, autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare, respectiv cu acte medicale.

(5) Dacă numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul va fi exmatriculat, fără a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat să restituie cheltuielile de şcolarizare efectuate până la data exmatriculării sale, urmând, după caz, să îi fie încetată plata indemnizaţiei de şomaj conform art. 44 lit. e) din lege.

Art. 38. - (1) În cazul în care formarea profesională se realizează, potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin furnizori de servicii de formare profesională, selectarea acestora se va face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

(2) Licitaţia se organizează de regulă o singură data pe an pentru fiecare program de formare profesională, în ocupaţiile, meseriile şi profesiile cuprinse în Planul naţional de formare profesională.

Art. 39. - În aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) din lege, pentru organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare pentru ocupaţii sau meserii neincluse în Clasificarea ocupaţiilor din România este necesar ca cei interesaţi să solicite avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Art. 40. - Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde se află în evidenţa următoarele documente:

a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 10;

b) înştiinţarea emisă de angajator privind încadrarea în muncă.

Art. 41. - (1) Beneficiarul drepturilor prevăzute la art. 72 din lege va depune lunar, până la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde se află în evidenţă dovada emisă de angajator din care să reiasă că a fost încadrat în muncă.

(2) În situaţia în care beneficiarul nu prezintă în termenul prevăzut la alin. (1) dovada încadrării în muncă, plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face o dată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.

Art. 42. - Nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 72 din lege persoanele care, în perioada pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj, îşi pierd calitatea de angajat, cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevăzuta la art. 73 alin. (1) din lege.

Art. 43. - Calculul pentru fracţiuni de lună al drepturilor menţionate la art. 72 din lege se face conform regulii prevăzute pentru indemnizaţia de şomaj la art. 23 alin. (2) din prezentele norme.

Art. 44. - Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se prescriu în termenul legal general de prescripţie.

Art. 45. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 şi 75 din lege persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, următoarele documente:

a) o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12;

b) actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul stabil;

c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;

d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 13, care va sta la baza emiterii deciziei de imputare pentru recuperarea sumelor necuvenite.

(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 74 şi 75 din lege persoanele care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

(3) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judeţ, drepturile prevăzute la art. 74 sau 75 din lege vor fi acordate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau, dupa caz, a municipiului Bucureşti unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi stabileşte noul domiciliu, care va acorda şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(4) Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se cumulează cu cele prevăzute la art. 74 din lege sau cu drepturile prevăzute la art. 75 din lege.

Art. 46. - Nu constituie schimbare de domiciliu într-o altă localitate, în situaţia prevăzuta la art. 75 din lege, dacă localitatea unde persoana se încadrează în muncă aparţine aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu sau sectoarele municipiului Bucureşti.

Art. 47. - Prin încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului, prevăzută la art. 76 din lege, se înţelege:

A. pentru raporturile de muncă:

a) desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatului, potrivit art. 135 din Codul muncii;

b) desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în temeiul art. 130 alin. (1) lit. i), j), k) şi l) din Codul muncii;

B. pentru raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici:

a) demisia, conform art. 90 din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

b) destituirea din funcţie, conform art. 94 din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 48. - Potrivit art. 78 din lege, în programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Art. 49. - (1) Pentru acordarea subvenţiilor prevăzute la art. 78 din lege agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor încheia convenţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 14, cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor, pentru prestarea categoriilor de servicii publice prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din lege, organizate de autorităţile administraţiei publice locale, de firme private sau organizaţii neguvernamentale, cu avizul administraţiei publice locale, precum şi pentru serviciile sociale, prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din lege, organizate de autorităţile administraţiei publice locale, de organizaţii neguvernamentale şi alte organisme.

(2) Autoritaţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi publice deliberative, respectiv primarul sau, după caz, primarul general al municipiului Bucureşti, ca autoritate executivă, şi preşedintele consiliului judeţean, potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Art. 50. - (1) În baza convenţiei prevăzute la art. 49 alin. (1) agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va asigura, din rândul şomerilor, forţa de muncă solicitată de angajatori.

(2) Angajatorii sunt obligaţi să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor contracte individuale de muncă.

Art. 51. - (1) Pentru finanţarea cheltuielilor cu forţa de muncă în cuantumul prevăzut la art. 79 alin. (2) din lege angajatorii vor depune lunar la primar sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean ori la primarul general al municipiului Bucureşti următoarele documente:

a) cerere de finanţare;

b)*statele de plată care să prevadă distinct drepturile salariale subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate potrivit art. 79 din lege, iar în perioada 1 noiembrie – 31 martie să prevadă şi contribuţiile de asigurări sociale aferente acestor drepturi salariale;

c) raport tehnic privind execuţia lucrării.

(2) Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean ori primarul general al municipiului Bucureşti avizează cererile de finanţare, iar angajatorii le depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

(3) Cuantumul subvenţiei prevăzut la art. 79 alin. (2) din lege se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în fiecare lună de persoana încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă.

(4) Documentaţia prevăzută la alin. (1) va fi depusă de angajator la autoritatea administraţiei publice locale până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.

(5) Autoritatea administraţiei publice locale va depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau, dupa caz, a municipiului Bucureşti solicitarea pentru acordarea subvenţiei prevăzute la art. 79 alin. (2) din

* Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 1089/ 2002. Textul avea, inţial, următorul conţinut:” statele de plată”

lege, cel mai târziu până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.

(6) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va vira angajatorilor sumele aferente subvenţiilor cel târziu până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.

Art. 52. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti convenţie conform modelului prezentat în anexa nr. 15.

(2) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie anual pentru fiecare promoţie de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.

Art. 53. - (1) Încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată, potrivit art. 80 din lege, a absolvenţilor se va face numai pe posturi vacante.

(2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reînfiinţate după mai puţin de 6 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.

Art. 54. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 alin. (1) şi (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni şi, respectiv, 18 luni de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 52 alin. (1).

(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi în luna respectivă.

(3) Pentru stabilirea sumei lunare prevăzute la alin. (2) angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, o dată cu declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi un tabel nominal întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 16.

Art. 55. - Prevederile art. 47 din prezentele norme se aplică şi în situaţia prevăzută la art. 83 alin. (3) din lege, referitoare la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului.

Art. 56. - Persoanele cu handicap prevăzute la art. 80 alin. (2) şi la art. 85 alin. (2) din lege sunt persoanele care îşi dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap.

Art. 57. - (1) Prin formă de pregătire profesională organizată de către angajator, potrivit art. 84 din lege, se înţelege una dintre formele de pregătire profesională prevăzute la art. 63 din lege, care se desfăşoară prin programe de formare profesională realizate de angajator sau contractate de acesta cu furnizorii de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii.

(2) Angajatorii care organizează o formă de pregătire profesională pentru absolvenţii încadraţi în muncă în condiţiile legii vor încheia un act adiţional la convenţia prevăzută la art. 52 din prezentele norme, conform modelului prezentat în anexa nr. 17.

Art. 58. - În baza actului adiţional prevăzut la art. 57 alin. (2) din prezentele norme, angajatorii vor solicita agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor şi vor depune în acest sens următoarele documente:

a) tabel nominal conform modelului prezentat în anexa nr. 18;

b) actul de absolvire a formei de pregătire profesională (copie);

c) devizul cheltuielilor pe cursant.

Art. 59. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o convenţie conform modelului prezentat în anexa nr. 19 şi totodată vor depune următoarele documente:

A. pentru persoanele cu handicap:

a) certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap (copie);

b) act de identitate (copie);

c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie);

B. pentru someri în vârsta de peste 45 de ani:

a) act de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);

C. pentru şomeri întreţinători unici de familie:

a) act de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);

c) declaraţie pe propria răspundere că este întreţinător unic de familie;

d) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că membrii adulţi de familie nu au venituri sau au venituri mai mici decât venitul minim garantat prevăzut de lege;

e) actele de stare civilă ale membrilor de familie aflaţi în întreţinere, faţă de care au obligaţia legală de întreţinere (copie);

f) hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, actul de deces al soţului/soţiei, pentru persoanele care au rămas întreţinători unici ai copiilor aflaţi în întreţinere (copie).

(2) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 85 din lege angajatorul care a fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana angajată din categoriile prevăzute la alin. (1) şi (2) din acelasi articol.

Art. 60. - (1) Pentru verificarea sumelor cuvenite conform art. 85 din lege angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, o dată cu declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi un tabel nominal conform modelului prezentat în anexa nr. 20, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se solicită sumele.

(2) Cazurile de încetare a raporturilor de muncă sau de serviciu din iniţiativa ori din motive imputabile angajaţilor sunt cele prevăzute la art. 47.

Art. 61. - (1) Sumele cuvenite conform art. 80 şi 85 din lege vor fi deduse din contribuţia pe care angajatorul este obligat, conform legii, să o vireze în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.

(2) În cazul în care suma cuvenită va fi mai mare, diferenţa se va recupera prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 60.

Art. 62. - (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj în condiţiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 21, însoţită de următoarele documente:

a) tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni;

b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).

(2) Prin numărul mediu scriptic de personal la care se face referire la art. 93 alin. (2) din lege se întelege numărul mediu lunar de salariaţi.

(3) Reducerea contribuţiei acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor şi le menţin în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni, prevăzută la art. 93 alin. (2) din lege, se calculează astfel:

a) se determină Numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă (inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbatori legale şi alte zile în care potrivit dispoziţiilor legale nu se lucrează), împărţită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluşi salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbatoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al caror contract individual de muncă a încetat în acea zi. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă vor fi incluşi în numărul mediu, proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă;

b) se adună numărul mediu lunar de salariaţi pe cele 12 luni ale anului şi se împarte la 12 pentru a se calcula numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului:

Nml 1 + Nml 2 + .................. + Nml 12

Nma = -----------------------------------------------------

12

unde:

Nml 1...12 = numărul mediu lunar de salariaţi;

Nma = numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului;

c) numărul persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor, cuprins şi în tabelul nominal prevăzut la alin. (1) lit. a), se împarte la numărul mediu lunar la nivelul anului şi se înmulţeşte cu 100 pentru a se obţine ponderea personalului nou-angajat din rândul şomerilor:

Nsi

P% = ------- x 100,

Nma

unde:

P% = ponderea numărului de şomeri încadraţi în timpul anului în numărul mediu lunar de salariaţi din anul respectiv;

Nsi = numărul de şomeri încadraţi pentru cel puţin 6 luni;

d) ponderea calculată potrivit prevederilor lit. c) se înmulţeşte cu 0,5% pentru a se determina cuantumul reducerii procentuale a contribuţiei datorate de angajator;

Cr % = P % x 0,5

unde:

Cr% = cuantumul reducerii procentuale a contribuţiei datorate.

(4) Calculul se face de angajator, care îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.

Art. 63. - (1) Persoanele prevăzute la art. 120 din lege beneficiază de măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă cuprinse în cap. V din lege.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea acordării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, stabilite la pct. 5 şi 6 din secţiunea a 2-a a cap. V din lege, ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională şi alocaţia de sprijin se asimilează cu indemnizaţia de şomaj.

Art. 64. - Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau de indemnizaţie de şomaj se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 65. - Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1

la norme

Angajator - persoană juridică ............

Adresa...............................................

Codul fiscal........................................

Telefon/fax/e-mail ............................

Nr. ....................................................

SITUAŢIE

privind locurile de muncă vacante

Nr.

crt.
Ocupaţia
Numărul locurilor de muncă vacante
Localitatea şi judeţul în care se află locul vacant
Condiţii minime de muncă
Durata încadrării în muncă

Denumirea
Cod COR

(6 caractere)

Vechime

în domeniu

Studii
Alte

condiţii

Director general

sau altă persoană autorizată,

.............................

ANEXA Nr. 2
la norme

Firma*) .............................

Adresa...............................

Codul fiscal........................

Telefon/fax/e-mail .............

Nr. ....................................

SITUAŢIE

privind şomerii mediaţi şi încadraţi în muncă

Nr.

crt.
Numele

şi

prenumele
Codul numeric personal
Ocupaţia
Natura

raporturilor de

muncă
Durata

încadrarii

în

muncă**)
Angajator
Localitatea şi judeţul în care a fost încadrat în muncă

Denumirea
Cod COR

(6 caractere)
Denumirea
Cod

CAEN
Forma de proprietate a capitalului

Data .............. Director general

sau altă persoană autorizată,

..............................

___________________

*) Firma furnizoare de servicii de ocupare a forţei de muncă.

**) Determinată sau nedeterminată.

ANEXA Nr. 3
la norme

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului

................ /municipiului Bucureşti

CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU ŞOMAJ

Nr. ................/................

Încheiat între:

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie, reprezentată prin ........., având funcţia de .........., în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea ........., str. ........ nr. ......., judeţul/sectorul ............., şi

Domnul/Doamna ............, în calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal ............., actul de identitate ....... seria .... nr. ......., cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea ............, str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., Oficiul poştal ........., telefon ..........

1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj, reglementată prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă.

2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de ............... .

3. Condiţii de asigurare:

3.1. Venitul lunar asigurat este de ........................ lei (în cifre).

3.2. Cota de contribuţie este de 6%.

3.3. Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de ............. lei.

3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, deschis la Trezoreria ........... pe seama agenţiei, este ......................

3.5. Plata se poate face în numerar la casieriile agenţiei sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

3.6. Plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj se face lunar până la data de*)..... .............

3.7. Neplata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj la termenul prevăzut la pct. 3.6 generează plata de majorări de întârziere datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.

___________

*) Termenul de plată prevăzut la pct. 3.6 poate fi în cadrul lunii pentru care se datorează contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cel mai tarziu până la data de 15 a lunii următoare acesteia.

4.Obligaţiile agenţiei

4.1. certificarea stagiului de cotizare;

4.2. plata indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform legii;

4.3. asigurarea accesului la măsurile de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, prevăzute de lege;

4.4. plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii, în perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizaţie pentru şomaj.

5. Obligaţiile asiguratului:

5.1.achitarea contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3;

5.2. înstiintarea agenţiei despre modificările survenite în situaţia sa;

5.3. să se prezinte la sediul agenţiei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.

6. Durata contractului:

Prezentul contract se încheie pe perioadă nedeterminată.

7. Încetarea contractului:

7.1. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează la data la care asiguratul îndeplineste condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj şi solicită acordarea acestui drept.

7.2. Contractul de asigurare pentru şomaj înceteaza din iniţiativa asiguratului, dacă acesta înştiinţează agenţia înainte cu cel putin 30 de zile de la expirarea termenului limită de plată a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

7.3. Contractul de asigurare pentru şomaj înceteaza din iniţiativa agenţiei, dacă asiguratul nu achită contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 3 luni consecutive. Agenţia notifică asiguratului încetarea contractului de asigurare pentru şomaj, precizând stagiul de cotizare realizat.

7.4. Stagiul de cotizare realizat în cadrul prezentului contract este luat în considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare.

8. Alte clauze:

8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj nu constituie stagiu de cotizare.

8.2. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului se modifică salariul de bază minim brut pe ţară, conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.

8.4. În caz de forţă majoră părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.

8.5. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat.

9. Litigiile în legatură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.

Asigurător, Asigurat,

........................ ........ ..................

ANEXA Nr. 4

la norme

DECLARAŢIE

Nr. ....... din ziua ......... luna .......... anul ............

1. Numele şi prenumele .....................

2. Codul numeric personal ..................

3. Adresa:

Domiciliat în localitatea ........., str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., Oficiul poştal ........., judeţul/sectorul ........, telefon ..........

4. Actul de identitate ......... seria .......... nr. ..........

5. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaraţii, următoarele*):

q desfăşor activitatea exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe ţară;

q desfăşor activitatea exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi nu realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe ţară;

q desfăşor activitatea pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi am încheiat şi un contract individual de muncă nr. ...... din data de ...……..., înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă sub nr. .... din ..., în funcţia de ..... la**) ...... .

6. Mă oblig să aduc la cunoştinţă în termen de 3 zile orice modificări intervenite în datele declarate mai sus.

.............................

(Semnătura titularului)

---------------------

*) Se va marca cu "x" situaţia în care se încadrează persoana.

**) Se menţionează persoana juridică/fizică şi adresa la care îşîi are sediul/domiciliul.

ANEXA Nr.5

la norme

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului

................... /municipiului Bucureşti

CERTIFICAT

privind stagiul de cotizare

Domnul/Doamna ...................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ........ nr. ......., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., a realizat stagiul de cotizare de ..... ani, ..... luni, .... zile, după cum urmează:

- prin contract individual de muncă, în perioada .....................

Total: ani ................, luni ........, zile ..........;

- în calitate de membru cooperator, în perioada ...................

Total: ani ................, luni ........, zile ..........;

- pe baza raporturilor de serviciu, realizate în perioada ...............

Total: ani ................, luni ........, zile ..........;

- pe baza altor acte prevăzute de lege, în perioada ...................

Total: ani ................, luni ........, zile ...........

Dovada vechimii în muncă recunoscute pentru stabilirea drepturilor de şomaj, asimilată cu stagiul de cotizare, s-a făcut pe baza carnetului de muncă/altor acte prevăzute de lege.

Director executiv,

..............................

Întocmit,

.....................................

(numele şi prenumele)

......................................

(semnătura)

ANEXA Nr. 6
la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ........../municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata .................., născut/născută la data de .........., domiciliat/domiciliată în localitatea .............., str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........ nr. ......., codul numeric personal ........., având calitatea de asigurat prin efectul legii/prin contract de asigurare pentru şomaj, solicit să beneficiez de serviciile de preconcediere prevăzute la art. 51 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă.

Data Semnătura

................... .... ....................

ANEXA Nr. 7

la norme

CONTRACT

de presari de servicii pentru măsuri destinate stimulării ocuparii

forţei de muncă

Nr. ......... din ..........

I. Părţile contractante:

A. Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............../municipiului Bucureşti, denumită în continuare client, reprezentată prin .............., avănd funcţia de director executiv, şi ......, având funcţia de director buget, cu sediul în ........., str. ....... nr. ......, telefon ........., fax ........, e-mail ........, codul fiscal ........, cont trezorerie ............ .

B. Persoana juridică .............., denumită în continuare furnizor, reprezentată prin .........., având funcţia de ..........., şi .........., având funcţia de ......., cu sediul în ..........., str. .......... nr. ......, telefon ......., fax ........, e-mail ........, codul fiscal ........., cont nr. .........., deschis la ...........

II. Obiectul contractului

Obiectul acestui contract este prestarea de către furnizor a următoarelor servicii*):

q 1. informare şi consiliere profesională;

q 2. consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, constând în:

q 2.1. servicii juridice;

q 2.2. servicii de marketing;

q 2.3. servicii de finanţare;

q 2.4. servicii de management;

q 2.5. alte servicii de consultanţă.

III. Durata contractului

Durata contractului este de ......... luni.

Furnizorul va începe derularea acestui contract cel mai târziu la ...... zile de la data semnării lui şi înregistrării la client.

IV. Valoarea contractului

Clientul se obligă să plătească furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, după cum urmează:

Valoarea totală a contractului este de .......... lei.

1. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul .............;

2. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul .............;

3. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul .............;

4. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul .............;

5. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul ............. .

___________

*) Se vor marca cu "x" serviciile ce fac obiectul contractului.

Valoarea contractului poate fi modificată, cu acordul părtilor, prin acte adiţionale.

V. Obligaţiile părţilor**)

A. Clientul:

a) urmăreşte modul în care furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;

b) plateşte furnizorului costurile serviciilor.

B. Furnizorul:

a) prestează serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalism şi promptitudine;

b) asigură resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, necesare derulării activităţii;

c) este responsabil atât de calitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

VI. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului

A. Modificarea

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.

B. Suspendarea

De comun acord părtile pot dispune suspendarea pe o durată limitată a contractului, care va fi facută în scris cu ........ zile înainte de data stabilită pentru suspendare.

C. Încetarea

Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:

a) prin acordul de voinţă al părţilor;

b) în cazul încetării finanţării;

c) prin reziliere.

în cazul în care una dintre părti nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere, în scris, să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă, în termen de ... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunţa unilateral contractul reziliindu-l.

_____________

**) Obligaţiile părţilor pot fi completate în funcţie de tipul serviciului prestat conform contractului.

VII. Cesiunea

Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al clientului.

Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

VIII. Forţa majoră
Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.

Partea care din cauză de forţă majoră nu îşi poate respecta şi exercita obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.

Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.

Omisiunea de a anunţa în scris apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în această situaţie.

IX. Răspunderea

Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovată răspunde potrivit legii.

X. Soluţionarea litigiilor

Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legatură cu derularea contractului.

Dacă părţile nu reuşesc să rezolve pe cale amiabilă neînţelegerile ivite, se pot adresa instanţei de judecată.

XI. Comunicări

Orice comunicare între părti referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Client, Furnizor,

..................... .................

Data ........ Data ........

ANEXA Nr. 8

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ............/municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata .............., născut/născută la data de .............., domiciliat/domiciliata în localitatea ......., str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. .., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ..... nr. ......, codul numeric personal ......, solicit înscrierea în evidenţă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia ................ .

Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti.

Data Semnătura

............... ................

ANEXA Nr. 9

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ............./municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ..............., născut/născută la data de ..........., domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ..... nr. ...., codul numeric personal ......, aflându-mă în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă*):

q ocup un loc de muncă la unitatea ........ şi doresc schimbarea acestuia;

q am obţinut statutul de refugiat;

q beneficiez de altă formă de protecţie internaţională .........;

q nu am putut ocupa loc de muncă după:

q repatriere;

q eliberarea din detenţie,

solicit înscrierea în evidenţă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia .............. .

Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......../municipiului Bucureşti.

Data Semnătura

............. .............

__________

*) Se va marca cu "x" situaţia în care se încadrează persoana.

ANEXA Nr. 10

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ........./municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ........, codul numeric personal ........, beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, având carnetul de evidenţă nr. ......., solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, având în vedere ca începând cu data de ...... sunt angajat/angajată în baza actului*) nr. .../.... la unitatea ....... din localitatea ..............., în meseria/profesia ............ .

Data Semnătura

................ .............

ANEXA Nr. 11

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului .......... /municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ............, codul numeric personal ............., beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, având carnetul de evidenţă nr. ......., solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, având în vedere că începând cu data de ........ sunt încadrat/încadrată în muncă, pe durată .........., conform actului*) nr. ..../......, anexat în copie la prezenta, la unitatea ........ din localitatea ............, situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea ........... unde am domiciliul stabil.

Data Semnătura

.............. ..................

ANEXA Nr. 12

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ......../municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ................, codul numeric personal ............., beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, având carnetul de evidenţă nr. ......, solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, având în vedere că începăând cu data de .......... sunt încadrat/încadrată în muncă pe durată de ..........., conform actului*) nr. ...../...., anexat în copie la prezenta, la unitatea ......... din localitatea ........., şi ca urmare a acestui fapt mi-am schimbat domiciliul din localitatea ........... în localitatea ........... .

Data Semnătura

............. .................

_____________

*) Se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

ANEXA Nr. 13

la norme

Nr. ..................

ANGAJAMENT

în conformitate cu prevederile art. 76 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă, subsemnatul/subsemnata ................, posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria .... nr. ..., codul numeric personal ........, având carnetul de evidenţă nr. ......., în calitate de beneficiar/beneficiară al/a drepturilor prevăzute la art. 74 sau 75 din legea menţionată, mă oblig să restitui integral sumele acordate, în cazul încetării raportului de muncă/de serviciu din iniţiativa mea sau din motive imputabile mie, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Întocmit în*) ........ la data de ......., în două exemplare dintre care am primit un exemplar.

Semnătura**) .................................

Completat şi semnat în faţa noastră.

Semnătura***) ................. ..............

______________

*) Localitatea, judeţul.

**) Semnătura persoanei care îşi ia angajamentul.

***) Semnătura conducătorului agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

ANEXA Nr. 14

la norme

CONVENŢIE

Nr. ........../...........

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti, reprezentată prin ............, având funcţia de ........., denumită în continuare agenţie, şi autoritatea administraţiei publice locale/firma privata/organizatia neguvernamentala ......., reprezentata prin ........., având funcţia de ........, denumită în continuare angajator, convin urmatoarele:

1. Angajatorul se obligă să încadreze în muncă, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale, un numar de ........ şomeri.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.

21. Agenţia se obligă să subvenţioneze pe o perioada de *) ……………… cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare şomer încadrat în muncă, după cum urmează:

a) în perioada 1 aprilie – 31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata;

b) în perioada 1 noiembrie – 31 martie, un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator, aferente salariului subvenţionat, pentru serviciul public/serviciul social**) ……………….

3. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de Către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.

Agenţia Angajator

Director executiv, Director general sau altă

..................... persoană autorizată,

.........................

_________

*) Perioada poate fi de cel mult 12 luni de la data încadrării în muncă a şomerului.

**) Se va menţiona una dintre categoriile de servicii prevăzute la art. 78 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

____________

1Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 1089/ 2002. Textul avea, inţial, următorul conţinut: - ” Agenţia se obligă să subvenţioneze pe o perioadă de *) ……… cheltuielile efectuate de angajator, pentru fiecare şomer încadrat în muncă, în cuantum de 70% din salariul de bază minim brut pe ţară pentru serviciul public/serviciul social**)……….”

ANEXA

la convenţie

Judeţul ...................

Angajator..................

Sediul/adresa .............

Contul/Banca ..............

Codul fiscal...............

Telefon ...................

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 78 din

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Convenţia nr. ......./........

Nr.

crt.
Numele si

prenumele
Codul

numeric

personal
Categoria

de

servicii*)
Ocupaţia

Cod COR
Numărul

şi data încheierii

contractului individual de muncă
Durata

contractului

individual de muncă
Semnătura angajatului

0
1
2
3
4
5
6
7

---------------

*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

· cod P - servicii publice: a) refacere şi întreţinere a infrastructurii;

b) ecologizare;

c) realizare a unor lucrări edilitare;

· cod S - servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap.

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................

ANEXA Nr. 15
la norme

CONVENŢIE

Nr. ........./............

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............./municipiului Bucureşti, reprezentata prin ..............., având funcţia de ..........., denumită în continuare agenţie, şi persoana juridică (fizică) ........., reprezentată prin ........., având funcţia de ........, denumită în continuare angajator, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioada nedeterminată un număr de ... absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ.

Tabelul nominal cu absolvenţii încadraţi în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.

2. Angajatorul se obligă să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la data încadrării în muncă.

3. Agenţia se obligă să efectueze plăţile în conformitate cu prevederile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

4. Angajatorul care încetează din iniţiativa lui raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 anterior termenului de 3 ani este obligat să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda aferentă, calculată la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj.

5. Obligaţia angajatorului prevăzută la pct. 4 nu se aplică în situaţia în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului.

6. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.

Agenţia Angajator

Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,

................. ....................................

ANEXA

la convenţie

Judeţul ......................

Angajator....................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal.................

Telefon .....................

TABEL NOMINAL

cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,

conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Convenţia nr. ......./.........

Nr.

crt.
Numele şi

prenumele
Codul

numeric

personal
Anul absolvirii/

Numărul diplomei/

adeverinţei
Data angajării
Ocupaţia

Cod COR
Semnătura

angajatului

0
1
2
3
4
5
6

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................

ANEXA Nr. 16

la norme

Judeţul ..........................

Angajator......................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ...............

Codul fiscal...................

Telefon ........................

TABEL NOMINAL

cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,

conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,

pentru stabilirea sumei lunare subvenţionate din bugetul asigurărilor

pentru şomaj

Convenţia nr. ......./..........

Luna ........ anul ...........

Nr.

crt.
Numele şi

prenumele
Codul

numeric

personal
Numărul orelor

efectiv lucrate
Suma cuvenită pentru

timpul efectiv

lucrat

Observaţii*)

0
1
2
3
4
5

*) Se vor menţiona, după caz, motivele încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................

ANEXA Nr. 17

la norme

ACT ADIŢIONAL

la Convenţia nr. ......./.........

Încheiat la data de .................

între Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti, reprezentată prin .........., având funcţia de ........., şi angajatorul ........., reprezentat prin ........., având funcţia de .........., prin care se stabilesc următoarele:

1. Angajatorul va organiza forma de pregătire profesională prin*) ........... pentru un numar de ............ absolvenţi, încadraţi în muncă în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

2. Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ..................../municipiului Bucureşti se obligă să suporte cheltuielile aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor, în suma de ........... lei, conform devizului anexat.

3. După încheierea programului de formare profesională suma poate fi recalculată în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor care s-au avut în vedere la întocmirea devizului.

4. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea profesională a absolvenţilor angajatorul va prezenta documentaţia prevăzuta la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002.

Agenţia Angajator

Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,

............... ...........................

_________

*) Se va menţiona: program de formare profesională realizat de angajator sau denumirea furnizorului de servicii de pregătire profesională cu care angajatorul a încheiat contract.

ANEXA Nr. 18

la norme

Judeţul .....................

Angajator....................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal.................

Telefon .....................

TABEL NOMINAL

cu absolvenţii de învaţământ care au urmat o formă de pregătire profesională organizată de angajator în baza art. 84 alin. (1) din Legea

nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Nr.

crt.
Numele şi

prenumele
Codul

numeric

personal
Data

angajării
Forma de

pregătire

profesională
Ocupaţia/

meseria

în care

s-a pregătit

profesional

Cod COR
Data

începerii

pregătirii profesionale
Data încheierii pregătirii profesionale
Numărul şi data actului de absolvire
Cheltuieli pe cursant

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL

CHELTU-IELI:

X

X

X

X

X

X

X

X

Angajator

Director general,

.................

ANEXA Nr. 19

la norme

CONVENŢIE

Nr. ......../..........

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti, reprezentată prin ................, având funcţia de .........., denumită în continuare agenţie, şi persoana juridică (fizică) ........, reprezentată prin .........., având funcţia de ............., denumită în continuare angajator, având un numar de*) ......... angajaţi, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de:

a) ............. şomeri în varstă de peste 45 de ani;

b) ............. şomeri întreţinători unici de familii;

c) ............. persoane cu handicap.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.

2. Angajatorul se obligă să menţina raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la data încadrării în muncă.

3. Agenţia se obligă să efectueze plaţile în conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

4. Angajatorul care încetează din iniţiativa lui raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 anterior termenului de 2 ani este obligat să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare persoană şi dobânzile aferente, calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj.

5. Obligaţia angajatorului prevăzută la pct. 4 nu se aplică în situaţia în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului.

6. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.

Agenţia Angajator

Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,

................... ...........................

___________

*) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.

ANEXA

la convenţie

Judeţul .........................

Angajator.......................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal....................

Telefon .........................

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă,conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Convenţia nr. ........./........

Nr. crt.
Numele şi

prenumele
Codul nemeric personal
Categoria de persoane*)
Data angajării
Ocupaţia

Cod COR
Smnătura angajatului

0
1
2
3
4
5
6

_________

*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

cod A - şmeri în vârstă de peste 45 de ani;

cod B - şomeri unici întreţinători de familii;

cod C - persoane cu handicap.

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................

ANEXA Nr. 20

la norme

Judeţul .........................

Angajator......................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal....................

Telefon/fax ....................

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, pentru stabilirea sumelor subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Convenţia nr. ....../.......

Luna .......... anul ..........

Nr. crt.
Numele şi

prenumele
Codul numeric personal
Categoria de persoane*)
Numărul orelor efectiv lucrate
Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat

Observatii**)

0
1
2
3
4
5
6

__________

*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani;

cod B - şomeri întreţinători unici de familii;

cod C - persoane cu handicap.

**) Se vor menţiona, după caz, motivele încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................

ANEXA Nr. 21

la norme

Judeţul ..........................

Angajator ......................

Sediul/adresa ................

Contul/Banca ................

Codul fiscal ...................

Telefon/fax ...................

Către

Agentia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ......../municipiului Bucureşti

.................../(angajatorul), reprezentat prin ................, având funcţia de ............., vă solicit să aprobaţi diminuarea sumei reprezentând contribuţia lunară de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj cu ............%, calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Anexăm tabelul nominal cu şomerii încadraţi în muncă în anul ........ şi contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal.

Data Angajator

............ Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................

ANEXA

la anexa nr. 21

Judeţul .....................

Angajator ...................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal ................

Telefon/fax .................

TABEL NOMINAL

cu somerii încadraţi în muncă, conform prevederilor art. 93 din Legea

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Nr. crt.
Numele şi

prenumele
Codul nemeric personal
Numărul şi data încheierii contractului individual de muncă
Durata contractului individual de muncă
Ocupaţia

Cod COR
Smnătura angajatului

0
1
2
3
4
5
6

Data Angajator

............ Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................

Emite conţinut
urchinTracker();