Acte normative

H.G. nr 790/2004

HOTARaRE nr. 790 din 19 mai 2004

privind modificarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002, publicata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Litera D a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:

"D. cel putin 25% din personalul cu atributii an prestarea serviciilor de ocupare sa aiba studii superioare an una dintre specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere, precum si experienta de minimum 3 ani an domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea."

2. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Acreditarea se acorda pentru o perioada de un an, putand fi prelungita cu perioade de cate un an, la solicitarea furnizorului, adresata agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, cu 3 luni anainte de expirarea perioadei pentru care i s-a acordat acreditarea.

(2) Furnizorii care si-au desfasurat activitatea pe o perioada de cel putin 3 ani consecutivi se pot adresa agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru a obtine acreditarea pe termen nelimitat."

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Ministrul muncii,

solidaritatii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 790.

H.G. nr. 277/2002 (modif prin H.G.790/2004)

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 277

din 21 martie 2002

privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

Publicată în M. Of. nr. 224 din 03 aprilie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Se aprobă Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXĂ

CRITERII

de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

Art. 1. - Prezentele criterii de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, denumite în continuare criterii de acreditare, reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumită în continuare lege.

Art. 2. - (1) Serviciile specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, denumite în continuare servicii de ocupare, constau în:

a) servicii de informare şi consiliere;

b) servicii de mediere a muncii pe piaţa internă.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă ori de alţi furnizori de servicii, denumiţi în continuare furnizori, acreditaţi în conditiile prevăzute de prezenta hotarâre.

(3) Furnizorii pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat ori persoane fizice autorizate să desfăşoare o activitate independentă, conform legii.

Art. 3. - În vederea acreditării furnizorii prevazuţi la art. 2 alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

A. să aibă prevăzut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicită acreditarea;

B. să deţină baze de date, după caz, privind:

a) persoanele în căutarea unui loc de muncă şi, respectiv, cererea de forţă de muncă din partea angajatorilor, astfel încât să poată evalua tendinţele de pe piaţa muncii locală;

b) potenţialul existent în domeniul formării profesionale pentru a corela cererea cu oferta de pe piaţa muncii;

C. să dispună de baza materială, după caz, pentru:

a) evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;

b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

c) instruire în tehnici şi metode de căutare a unui loc de muncă şi de prezentare la interviuri în vederea ocupării;

d) mediere electronică;

D.a) să fie asigurat cu cel puţin 30% personal angajat cu studii superioare în specialităţile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere;

b) să fie asigurat cu cel putin 25% personal cu experienţă de minimum 3 ani în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea.

Art. 4. - (1) Acreditarea furnizorilor în conditiile prezentei hotărâri se face de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a caror rază teritorială işi au sediul sau, după caz, domiciliul.

(2) Filialele şi sucursalele furnizorilor, persoane juridice, sunt considerate unităţi distincte şi se supun separat procedurii de acreditare.

Art. 5. - În vederea obţinerii acreditării furnizorii vor depune la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, o cerere insoţită de următoarele:

A. documente care dovedesc înregistrarea:

a) autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi independente, în original şi în copie;

b) certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului sau, după caz, de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în original şi în copie;

B. actul constitutiv din care să rezulte că obiectul de activitate cuprinde serviciul pentru care solicită acreditarea;

C. documente care atesta eligibilitatea:

a) acte din care să rezulte ca nu s-au operat cereri privind înscrierea de menţiuni referitoare la existenţa unei hotărâri judecătoresti definitive pentru săvărşirea de infracţiuni în legatură cu activitatea pe care o desfăşoara, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea stării de faliment ori lichidării, cedarea contractului în favoarea altei persoane juridice sau existenţa unei hotărâri judecătoresti definitive în defavoarea sa privind litigii contractuale;

b) dovada privind bonitatea, eliberată de banca la care furnizorul are deschis contul;

c) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, inclusiv către bugetele locale, precum şi a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la Fondul asigurărilor sociale de sănătate;

D. documente care dovedesc capacitatea tehnică şi managerială:

a) documente care atestă situaţia juridică a spaţiului în care prestează serviciul pentru care solicită acreditarea;

b) declaraţie care conţine informaţii privind dotările specifice, echipamentul tehnic şi alte mijloace fixe pe care se angajează să le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicită acreditarea;

c) declaraţie care conţine informaţii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare şi obiectivele stabilite, grupurile-ţintă, asigurarea cu personal de specialitate;

d) prezentarea activităţii desfăsurate până la solicitarea acreditării, a proiectelor la care au participat, a rezultatelor obţinute şi a unei recomandări din partea beneficiarilor sau clienţilor;

e) documente care atestă studiile de specialitate efectuate - diploma de studii;

f) documente care atestă experienţa în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea - curriculum vitae şi, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă;

E. dovada achitării taxei de acreditare.

Art. 6. - Pe baza documentelor depuse şi a constatărilor de la sediul furnizorului agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucureşti, va evalua îndeplinirea criteriilor de acreditare prevăzute la art. 3 şi va soluţiona cererea în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Art. 7. - (1) Acreditarea furnizorilor care îndeplinesc criteriile de acreditare se face prin eliberarea unui certificat de acreditare, conform anexei nr. 1.

(2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor comunica Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 15 zile de la eliberare, o copie de pe certificatul de acreditare.

(3) Pentru înregistrarea furnizorilor acreditaţi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă înfiinţează Registrul naţional al furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi, al carui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Modul de ţinere a registrului prevăzut la alin. (3) precum şi de efectuare a înregistrarilor se stabileste prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

(5) Lista cuprinzând furnizorii acreditaţi şi pe cei cărora li s-a suspendat, respectiv li s-a retras, acreditarea se publică în cursul fiecarei luni în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 8. - Furnizorii acreditaţi în condiţiile prezentei hotărâri au urmatoarele obligaţii:

a) să presteze serviciile de ocupare în conditiile prevăzute de lege;

b) să trateze clienţii fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, religie, rasă, opinii politice, origine socială, origine etnică, statut familial şi să respecte principiul egalităţii şanselor;

c) să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor despre clienţi şi să permită accesul acestora la datele personale;

d) să se asigure că încadrarea în muncă a persoanelor mediate s-a facut cu respectarea condiţiilor legale;

e) să permită accesul personalului cu atribuţii de control al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru verificarea îndeplinirii şi respectării criteriilor de acreditare şi a obligaţiilor prevăzute în prezenta hotărâre;

f) să comunice lunar agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei rază teritorială îşi au sediul, date privind numărul şomerilor mediaţi şi încadraţi în muncă, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002.

Art. 9. - În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte criteriile de acreditare prevăzute la art. 3 sau documentaţia depusă este incompletă, agentia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucuresti, va respinge cererea de acreditare prin dispoziţie de respingere, pe care o va comunica furnizorului, însoţită de motivele pentru care s-a dispus în acest sens, restituindu-i, totodată, documentaţia depusă.

Art. 10. - Acreditarea se acordă pentru o perioada de 4 ani, după care, în urma verificării îndeplinirii criteriilor de acreditare prevazute la art. 3 şi a îndeplinirii procedurii de acreditare, se reînnoieşte pentru perioade de câte 4 ani.

Art. 11. - (1) Acreditarea furnizorilor, acordată în condiţiile prezentei hotărâri poate fi suspendată de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucuresti, dacă se constată de către organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, ale Inspecţiei Muncii şi ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă următoarele:

a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de acreditare prevăzute la art. 3;

b) nu s-au respectat obligaţiile prevăzute la art. 8;

c) s-au înregistrat reclamaţii şi sesizări din partea beneficiarilor serviciilor de ocupare şi s-a constatat de către personalul cu atribuţii de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă temeinicia acestora.

(2) Dispoziţia privind suspendarea acreditării se comunică în scris furnizorilor, în termen de 15 zile de la data constatării abaterilor prevăzute la alin. (1).

(3) În perioada de suspendare furnizorii nu mai pot presta serviciile pentru care au fost acreditaţi.

(4) Suspendarea acreditării încetează dacă, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, furnizorii dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri.

Art. 12. - (1) Acreditarea poate fi retrasă dacă furnizorii nu fac dovada înlaturării cauzelor pentru care s-a dispus suspendarea, în termenul prevăzut la art. 11 alin. (4).

(2) Furnizorii cărora li s-a retras acreditarea pot solicita o nouă acreditare, în conditiile prezentei hotărâri, numai după un an de la data comunicării măsurii de retragere.

(3) Furnizorii cărora li s-a retras de două ori acreditarea acordată pentru realizarea unui anumit serviciu de ocupare pierd dreptul de a mai fi acreditaţi pentru respectivul serviciu.

Art. 13. - Împotriva dispoziţiei de respingere, de suspendare sau, după caz, a dispoziţiei de retragere a acreditării furnizorul poate înainta contestaţie, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Art. 14. - Sub sancţiunea decăderii furnizorul poate introduce acţiune, conform legii, la instanţa de contencios administrativ, în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, de la data expirării perioadei de soluţionare a contestaţiei.

Art. 15. - Furnizorii acreditaţi în condiţiile prezentei hotărâri pot să presteze servicii de ocupare, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe bază de contracte încheiate cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit art. 32 din normele metodologice de aplicare a legii, ca urmare a selecţiei, conform procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.

Art. 16. - Furnizorii acreditaţi în conditiile prezentei hotărâri pot fi selectaţi de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform legislaţiei în vigoare, în vederea realizării serviciilor de preconcediere prevăzute la art. 51 din lege.

Art. 17. - Avizele provizorii eliberate furnizorilor de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri işi încetează valabilitatea după 90 de zile de la această dată.

Art. 18 . - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din Criteriile de acreditare a furnizorilor de serviciile specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

ANEXA Nr. 1

la criteriile de acreditare

Agenţia

pentru MINISTERUL MUNCII şi SOLIDARITĂŢII SOCIALE

ocuparea AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

forţei de

muncă Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă

________________________

.........

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Furnizorul de servicii …………..…………................................ cu

sediul/domiciliul în …………...……..…….....................înregistrat

Nr. ........ la oficiul registrului comerţului sub numărul de ordine ... …., cod

Seria ...... fiscal ......, cod unic de înregistrare (C.U.I.) ......., se acreditează

Data ....... pentru a presta, în condiţiile legii,:

...........................................................

...........................................................

Semnătura ...........................................................

..........

DIRECTOR EXECUTIV

Semnătura Seria ...... numar ....... ...................

de primire Data ....... Semnătura şi stampila

..........

Falsificarea acestui document este ilegala şi se pedepseste conform legislatiei în vigoare.

ANEXA Nr. 2

la criteriile de acreditare

REGISTRUL NAŢIONAL
al furnizorilor de servicii de ocupare acreditaţi

Judeţul .........…………………….

Nr.

Crt.
Denumirea

Furnizorului
Adresa
Codul fiscal
Atributul fiscal
Codul

unic de inregistrare
Numărul de telefon, fax
Serviciile de ocupare acreditate
Numărul, seria şi data eliberării certifica-tului de acreditare

1.

2.

3.

H.G nr. 278/2002

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 278

din 21 martie 2002

pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora

Publicată în M. Of. nr. 224 din 3 aprilie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic - Se aprobă Procedurile privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXA

PROCEDURI

privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului,

modalităţile de finantare şi instrucţiunile de implementare a acestora

Prezentele proceduri reglementează punerea în aplicare a prevederilor cap. IV "Măsuri pentru prevenirea şomajului" din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumită în continuare lege.

Art. 1. - Măsurile pentru prevenirea şomajului se realizează, în principal, prin furnizarea serviciilor de preconcediere.

Art. 2. - Serviciile de preconcediere se acordă, potrivit legii, persoanelor care urmează să fie disponibilizate în cazul unor restructurări ale activităţii care conduc la modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului şi, la cerere, persoanelor ameninţate de riscul de a deveni şomeri.

Art. 3. - Sintagma "modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului" din textul art. 49 din lege se interpretează în sensul art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, denumite în continuare norme.

Art. 4. - Serviciile de preconcediere pentru persoanele disponibilizate în condiţiile art. 49 din lege se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, sau prin furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, cu care se încheie contracte, potrivit legii.

Art. 5. - Angajatorii care disponibilizează personal în condiţiile art. 49 din lege au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă asupra restructurării activităţii care poate conduce la disponibilizări de personal. Înştiinţarea se face în formă scrisă, în termenul prevăzut la art. 50 alin. (3) din lege, şi cuprinde şi lista cuprinzând persoanele care urmează să fie disponibilizate, conform anexei nr. 1.

Art. 6. - În scopul prevenirii şi reducerii efectelor sociale nefavorabile ale restructurării activităţii angajatorilor agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă comunică în scris disponibilizările de personal ce vor fi efectuate pe plan local prefecturilor şi autorităţilor administraţiei publice locale, pentru ca acestea să participe activ la elaborarea şi realizarea măsurilor pentru prevenirea şomajului, potrivit dispoziţiilor art. 104 din lege.

Art. 7. - (1) Pentru acordarea serviciilor de preconcediere agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă contactează conducerea unitaţilor, precum şi organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, în vederea stabilirii unui program comun de lucru.

(2) Prin programul comun de lucru se stabilesc: data şi locul desfăşurării serviciilor de preconcediere, tipul serviciilor furnizate, numărul participanţilor, precum şi reprezentanţii angajatorilor, ai organizaţiilor sindicatelor reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, care colaborează cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pentru realizarea serviciilor de preconcediere. La stabilirea programului comun de lucru se ţine seama de situaţia în care se afă angajatorul, respectiv restructurare, închidere operaţională parţială sau totală a activităţii, schimbarea profilului de activitate, privatizare, lichidare, reorganizare judiciara ţi faliment.

(3) În vederea acordării serviciilor de preconcediere agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă culeg informaţii cu privire la datele personale, planurile de viitor, tipul serviciului solicitat, pe baza unor chestionare ce se completează de către beneficiari. Conţinutul minimal al chestionarului este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot propune angajatorilor care vor efectua restructurări ale activitaţii, ce pot conduce la modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale ale personalului, următoarele măsuri:

a) constituirea unui comitet de sprijin pentru salariaţii care vor fi disponibilizaţi, format din reprezentanţi ai conducerii angajatorului şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale legal constituite şi reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, din reprezentanţi aleşi ai salariaţilor, coordonat de un preşedinte neutru. Scopul comitetului de sprijin este de a ajuta angajaţii care urmează să fie disponibilizaţi în găsirea unui nou loc de muncă adecvat, în cel mai scurt timp posibil, de preferinţă înainte de încetarea activităţii în unitate;

b) constituirea unor centre de tranziţie care să ofere un cadru organizat pentru acordarea în mod rapid a serviciilor de preconcediere, ce se organizează, de regulă, în spaţii puse la dispoziţie de către angajatorii ce urmează să işi restructureze activitatea.

Art. 9. - (1) Persoanele ameninţate de riscul de a deveni şomeri, prevăzute la art. 52 alin. (1) din lege, sunt persoanele angajate care urmează să fie disponibilizate de la angajatorii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 30 din norme sau care consideră că în cazul unor restructurări sau restrângeri ale activităţii îşi pot pierde locul de muncă.

(2) Cererea de participare la serviciile de preconcediere a persoanelor prevăzute la alin. (1) este cea prevăzută în anexa nr. 6 la norme.

Art. 10. - Serviciile de preconcediere oferite sunt cele prevăzute la art. 51 din lege, după cum urmează:

A. Informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională au ca scop cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj, documentelor necesare pentru înscriere la şomaj, cuantumului şi duratei legale a indemnizaţiei de şomaj, precum şi a serviciilor de care pot beneficia în condiţiile legii.

Acest serviciu presupune prezentarea principalelor prevederi din legislaţia cu privire la:

a) sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

b) formarea profesională a adulţilor;

c) asigurări sociale şi pensii;

d) asigurarea venitului minim garantat;

e) înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii, asociaţii familiale şi activitaţi independente;

f) asistenţa socială;

g) relaţii de muncă.

B. Plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în ceea ce priveşte modalităţile de căutare a unui loc de muncă au ca obiectiv prevenirea şomajului prin ocuparea imediata a locurilor de muncă disponibile, precum şi creşterea şanselor de reintegrare profesională prin dobândirea de noi tehnici şi cunoştinţe.

Aceste servicii se realizează prin:

a) oferirea de locuri de muncă în ocupaţia de bază, vacante pe piaţa muncii atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional, pe perioadă determinaă sau nedeterminată;

b) prezentarea activităţii serviciilor de mediere în vederea ocupării unui loc de muncă, precum şi a posibilităţilor de formare profesională;

c) prezentarea serviciului electronic de mediere a muncii pe Internet (SEMM) şi instruirea în vederea accesării acestuia;

d) informaţii privind stimularea financiara prevazută de lege pentru încadrarea în altă localitate, cu schimbarea domiciliului, sau pentru încadrarea la o distanţă de peste 50 km faţă de domiciliu;

e) instruirea pentru participarea la bursa locurilor de muncă;

f) informarea şi pregătirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă;

g) informarea cu privire la alte acţiuni organizate pe piaţa muncii în vederea oferirii unui loc de muncă: proiecte locale, programe de ocupare prin muncă la domiciliu, programe pentru persoane defavorizate pe piaţa muncii.

C. Reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată are ca scop dobândirea de noi cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru a ocupa un alt loc de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi sau un loc de muncă vacant existent pe piaţa muncii.

Această măsură se realizează prin asigurarea unor servicii de informare şi consiliere privind cariera profesională, precum şi prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurta durată ori de instruire la locul de muncă.

D. Sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului au ca scop identificarea necesităţilor şi priorităţilor persoanelor asistate, în vederea orientării acestora către cele mai potrivite măsuri active.

Modalităţile de realizare a acestei măsuri constau în chestionarea persoanelor care urmează să fie concediate cu privire la planurile de viitor, la serviciile solicitate, la experienţa în alte activităţi decât cele în care sunt calificate, precum şi în evaluarea şi valorificarea chestionarelor în vederea orientării lor spre măsurile de combatere a şomajului.

Art. 11. - (1) În situaţia în care serviciile de preconcediere nu pot fi realizate de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, acestea se acordă prin intermediul furnizorilor de servicii de ocupare din sectorul public sau privat, acreditaţi şi selectaţi în condiţiile legii.

(2) Selecţia furnizorilor de servicii de ocupare se efectuează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

(3) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie, în condiţiile legii, contracte cu furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi şi selectaţi în condiţiile legii, declaraţi câştigători în urma selecţiei efectuate.

Art. 12. - Cheltuielile de finanţare privind măsurile de prevenire a şomajului se fac din următoarele surse:

a) bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru măsurile care se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de către furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi, cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte în condiţiile legii;

b) fondurile angajatorilor, pentru măsurile care se realizează la iniţiativa acestora cu forţe proprii sau prin intermediul unor furnizori de servicii de ocupare acreditaţi în condiţiile legii;

c) alte surse financiare atrase prin diferite programe şi utilizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi în condiţiile legii.

Art. 13. - (1) Pe baza analizei datelor înregistrate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi a celor primite de la furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi se realizează evaluarea rezultatelor acordării serviciilor de preconcediere, care urmăreşte în principal: numărul persoanelor asistate, numărul persoanelor plasate pe locurile de muncă vacante existente, numărul persoanelor care şi-au gasit un loc de munca în termen de maximum 3 luni de la acordarea serviciilor, numărul persoanelor orientate în măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, numărul persoanelor cuprinse la cursuri de scurtă durată.

(2) Sistemul de indicatori şi procedurile de evaluare a rezultatelor acordării serviciilor de prevenire a şomajului se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 14. - Evaluarea impactului serviciilor de preconcediere se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă trimestrial, semestrial, anual sau ori de câte ori este cazul, evidenţiindu-se cele mai eficiente servicii, precum şi identificarea dificultăţilor iîtâmpinate în implementarea acestora.

Art. 15. - Rezultatele finale ale evaluărilor la nivel judeţean se centralizează şi se cuprind în Raportul anual de activitate pe care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă îl supune spre aprobare ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

Art. 16 . - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele proceduri.

ANEXA Nr.1
la proceduri

Societatea Comercială ................

Adresa ...............................

Codul fiscal .........................

Telefon/fax/e-mail ...................

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......./municipiului Bucureşti

ÎNŞTIINŢARE
privind salariaţii care urmează să primească preaviz în vederea acordării serviciilor de preconcediere

În conformitate cu art. 50 din Legea nr. 76/2002 vă înştiinţăm că începând cu data de ....... urmează să fie disponibilizat un numar de ........ salariaţi.

În prezent în cadrul societăţii comerciale este angajat un numar total de ......... salariaţi.

Preavizul va fi acordat începând cu data de ............................., conform:

. Codului muncii

. Contractului colectiv de munca

Anexăm tabelul nominal cuprinzând salariaţii care urmează să primească preaviz.

Director general sau altă persoana autorizată,

...........................................

(numele şi prenumele)

ANEXA Nr.1.1.

la proceduri

Societatea Comercială ...............

Adresa ..............................

Codul fiscal ........................

Telefon/fax/e-mail ..................

TABEL

nominal cuprinzând salariaţii care urmează să primească preaviz

___________________________________________________________

Nr. Numele Cod numeric Denumire

crt. şi prenumele personal Domiciliul Ocupaţia cod COR

(6 caractere) 12 ...

___________________________________________________________

Director general Lider sindical/

sau altă persoană autorizată, reprezentantul salariaţilor,

.............................. .............................

(numele şi prenumele) (numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila Semnătura şi ştampila

ANEXA Nr.2

la proceduri

CHESTIONAR

Date personale

1. Numele şi prenumele ...................................................

2. Codul numeric personal ................................................

3. Domiciliul ............................................................

4. Telefon ............ 5. Data naşterii .......... 6. Sexul: M F

7. Studii: Şcoala generală Şcoala profesională Şcoala de maiştrI Şcoala de ucenici Liceu Şcoala postliceală Studii superioare

8. Calificare: meseria ...... alte calificări ...... alte aptitudini ......

9. Vechimea în muncă ........... în meseria de bază .......................

Planuri de viitor

10. Doriti un loc de muncă? DA NU

11. Sunteţi dispuşi să faceţi naveta la o distanţă mai mare de 50 km?

DA NU

12. Sunteti dispuşi să vă schimbaţi domiciliul pentru ocuparea unui loc de muncă?

DA NU

13. Doriţi să vă (re) calificaţi? DA NU

Dacă da, în ce meserie? ..................................................

14. Doriţi să desfaşuraţi o activitate pe cont propriu? DA NU

15. Doriţi să vă pensionaţi? DA NU

16. Alte planuri (agricultura etc.)

..........................................................................

Doriţi sprijin în domeniile:

17. Tehnici de căutare a unui loc de muncă

18. Consiliere şi informare profesională

19. Activităţi pe cont propriu: Nu ştiu DA NU

Dacă da: Comerţ Servicii Producţie Agricultură

20. Alte domenii (specificaţi)

.....................................................................

21. Credeţi că informaţiile oferite vă sunt utile? DA NU Nu ştiu

--------------

H.G nr 410/2005

HOTARARE nr. 410 din 5 mai 2005

pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. I

Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 59. - Beneficiarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri sunt persoanele prevazute la art. 71 din lege."

2. Alineatul (1) al articolului 60 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 60. - (1) Serviciile de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda gratuit, la cerere:

a) persoanelor prevazute la art. 16 din lege, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca;

b) persoanelor care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj, o singura data, pentru fiecare perioada in care au calitatea de asigurat;

c) studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 86 alin. (4) din lege."

3. Dupa alineatul (2) al articolului 64 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Persoanele care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj vor depune cererea prevazuta la alin. (1), insotita de copia actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, pentru persoanele asigurate in mod obligatoriu prin efectul legii, respectiv contractul de asigurare pentru somaj, in cazul persoanelor asigurate pe baza de contract."

4. Titlul sectiunii a 3-a a capitolului VII va avea urmatorul cuprins:

"SUBVENTII

acordate angajatorilor care incadreaza in munca persoane in varsta de peste 45 de ani sau unici intretinatori de familie, precum si angajatorilor care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia de a incadra in munca persoane cu handicap si incadreaza persoane din aceasta categorie."

5. La articolul 103, litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap si incadreaza pe durata nedeterminata persoane din aceasta categorie;".

6. Dupa articolul 103 se introduce un nou articol, articolul 103^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 103^1. - Prin angajatori care nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap se intelege acei angajatori care, in raport cu numarul de angajati, nu intra sub incidenta prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

ART. II

Hotararea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ministrul muncii,

solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 410.

______________

H.G. nr. 377/2002 (modif si compl prin H.G. 937/2004)

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 377

din 18 aprilie 2002

pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalitaţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora

Publicată în M. Of. nr. 310 din 10 mai 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 95 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic - Se aprobă Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Ecaterina Andronescu

ANEXĂ

PROCEDURI
privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora

Prezentele proceduri reglementează punerea în aplicare a dispoziţiilor cap. V - Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă - din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumită în continuare lege.

CAPITOLUL I
Informarea şi consilierea profesională

Art. 1. - Beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere profesională sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 din lege.

Art. 2. - (1) Informarea şi consilierea profesională se realizează de centrele de informare şi consiliere privind cariera din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.

(2) În cazul în care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă nu au personal suficient pentru acordarea acestor servicii, vor încheia contracte cu furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, in condiţiile legii.

(3) Contractarea serviciilor de informare şi consiliere profesională se va face în baza selecţiei de oferte, organizată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice.

(4) În vederea acordării serviciilor prevăzute în contract agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor pune la dispoziţie furnizorului de servicii liste cuprinzând persoanele care şi-au exprimat opţiunea de a fi cuprinse în activitatea de informare şi consiliere profesională.

Art. 3. - Persoana care oferă informaţii şi acordă consultanţă persoanelor în căutarea unui loc de muncă în legătură cu alegerea carierei, posibilităţile de formare profesională şi ocupare este consilierul de orientare în carieră, denumit în continuare consilier.

Art. 4. - Serviciile de informare şi consiliere profesională privind cariera pot fi acordate ori de câte ori este necesar, în mod individual sau în grup, şi privesc:

a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;

b) evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;

c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;

d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.

Art. 5. - Serviciile de informare şi consiliere profesională acordate de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca sau de furnizorii de servicii acreditaţi conform legii, cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte, sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 6. - Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte se va face lunar, în baza contractului încheiat, după prezentarea de către furnizorul de servicii a Raportului tehnic şi a Raportului financiar, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 7. - (1) În vederea acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională persoanele vor depune o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Persoanele care solicită servicii de informare şi consiliere profesională privind cariera sunt luate în evidenţă prin înscrierea într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 8. - Serviciile prevăzute la art. 4 lit. a) se realizează de către consilier, care oferă persoanei solicitante informaţii privind:

a) locurile de muncă vacante aflate în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă;

b) locurile de muncă vacante aflate în baza de date a Sistemului electronic de mediere a muncii - SEMM;

c) ocupaţiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piaţa forţei de muncă;

d) condiţiile impuse de angajatori;

e) gama de servicii oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.

Art. 9. - (1) Serviciile de evaluare şi autoevaluare a personalităţii, prevăzute la art. 4 lit. b), au ca scop stabilirea compatibilităţii dintre nivelul formării profesionale, aspiraţiile persoanei şi posibilităţile de ocupare pe piaţa forţei de muncă.

(2) Consilierul, în funcţie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza instrumente şi tehnici de evaluare a deprinderilor, abilităţilor şi competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum: interviul, observaţia, chestionarul, bateriile de teste.

(3) Pe baza rezultatelor discuţiilor individuale şi a testărilor efectuate consilierul va stabili paşii pe care persoana consiliată trebuie să îi urmeze pentru alegerea ocupaţiei/meseriei, cu ajutorul cursurilor de formare profesională, ca măsură activă în vederea încadrării în muncă.

Art. 10. - Serviciile de instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, prevăzute la art. 4 lit. d), constau, în principal, în exerciţii privind întocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intenţie, a scrisorii de mulţumire, simularea unui interviu.

Art. 11. - Consilierul, la încheierea perioadei de informare şi consiliere profesională, va redacta o recomandare pentru participarea persoanei consiliate la cursuri de formare profesională sau la măsura de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente ori pentru iniţierea unei afaceri.

CAPITOLUL II
Medierea muncii

Art. 12. - Potrivit art. 59 alin. (1) din lege, medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unui raport de muncă sau de serviciu.

Art. 13. - Beneficiarii serviciilor de mediere a muncii sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 din lege.

Art. 14. - Activitatea de mediere a muncii urmăreşte stabilirea compatibilităţilor sau echivalenţelor dintre cerinţele locurilor de muncă vacante, comunicate de angajatori şi aflate în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, cu pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile solicitantului de loc de muncă.

Art. 15. - (1) Serviciile de mediere a muncii pentru persoanele prevăzute la art. 13 constau în:

a) informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;

b) mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;

c) preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.

(2) Medierea muncii se poate realiza şi prin Serviciul electronic de mediere a muncii - SEMM, deschis pe Internet. Accesarea programului se face fie prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, la sediul acestora, fie direct de la orice unitate PC cu conexiune la Internet.

Art. 16. - (1) Serviciile de mediere a muncii se acordă gratuit pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 16 lit. a)-d) si f) din lege.

(2) Serviciile de mediere a muncii, acordate în mod gratuit de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi de furnizorii de servicii autorizaţi cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte în condiţiile legii, sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 17. - (1) Serviciile de mediere a muncii se pot acorda şi contra cost de către furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditaţi de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

(2) Furnizorii de servicii prevăzuţi la alin. (1) vor comunica, în scris, până la data de 5 a fiecărei luni, în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, denumite în continuare norme, date privind şomerii mediaţi şi încadraţi în muncă, pentru luna expirată.

Art. 18. - (1) Şomerii care beneficiază de indemnizaţii de şomaj în condiţiile prevăzute de lege sunt obligaţi să participe la serviciile de mediere a muncii la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi.

(2) Persoanele care nu beneficiază de indemnizaţii de şomaj şi doresc să participe la servicii de mediere a muncii trebuie să depună o cerere, conform anexei nr. 10 la norme, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

(3) În cazul neîncadrării în muncă, persoanele prevăzute la alin. (2) vor reînnoi cererea de participare la serviciile de mediere a muncii la 6 luni de la prezentarea la precedenta mediere.

Art. 19. - La prima prezentare la mediere se întocmeşte planul individual de mediere conform procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 20. - În cazul în care se identifică locuri de muncă potrivite profilului persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, se va elibera dispoziţia de repartizare în vederea prezentării la angajator.

Art. 21. -. (1) Persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, încadrată ca urmare a medierii, va fi scoasă din evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

(2) Persoana care nu este încadrată în muncă rămâne în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

Art. 22. - La fiecare prezentare la mediere, dacă persoanei în căutarea unui loc de muncă nu i se poate oferi un loc de muncă, se va face programarea pentru o nouă mediere.

CAPITOLUL III

Formarea profesională

Art. 23. - În conformitate cu prevederile art. 63 din lege, programele de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă trebuie să asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul realizării mobilităţii şi reintegrării acestora pe piaţa muncii.

Art. 24. - Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se desfăşoară pe baza planului naţional de formare profesională, elaborat anual de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Art. 25. - Beneficiarii serviciilor de formare profesională sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 din lege.

Art. 26. - (1) Serviciile de formare profesională sunt gratuite pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 16 lit. a), b), d) si f) din lege.

(2) Gratuitatea prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată pentru fiecare perioadă în care beneficiarul se află în evidenţă ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

(3) Persoanele prevăzute la art. 16 lit. c) şi e) din lege, care doresc să urmeze o formă de formare profesională organizată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, suportă contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea cursului.

Art. 27. - (1) Au acces la serviciile de formare profesională numai persoanele care au fost cuprinse în servicii de informare şi consiliere profesională sau de mediere şi au recomandare pentru cursul pe care doresc să îl urmeze.

(2) La serviciile de formare profesională pot fi admise persoane care au absolvit, cu diplomă sau certificat de absolvire, învăţământul general obligatoriu sau alte studii cerute de cursul respectiv; pentru unele meserii simple directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă poate aproba admiterea şi a unor persoane care nu au absolvit învăţământul general obligatoriu, dar posedă cunoştinţe minime necesare însuşirii ocupaţiei sau meseriei, verificate de specialiştii agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă printr-un test de cunoştinţe.

(3) Beneficiarii de indemnizaţii de şomaj sunt obligaţi să participe la programele de formare profesională oferite şi organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Art. 28. - (1) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se organizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora, prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor sau prin furnizori de servicii de formare profesională din sectorul public ori privat, autorizaţi în condiţiile legii, denumiţi în continuare furnizori, cu care încheie contracte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot acorda, în calitate de unitate organizatoare, asistenţă furnizorilor care desfăşoară programe proprii de formare profesională, pe bază de convenţii încheiate cu aceştia.

(3) Asistenţa acordată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă furnizorilor prevăzuţi la alin. (2) constă în sprijin pentru pregătirea, desfăşurarea şi organizarea programelor de formare profesională, a examenelor de absolvire, în asigurarea formularelor tipizate, a certificatelor de calificare sau, după caz, de absolvire şi a altor documente necesare desfăşurării programului de formare profesională.

(4)Cheltuielile estimative ale unităţilor organizatoare sunt prevăzute în convenţiile încheiate, iar la finalizarea programelor de formare profesională se stabileşte cuantumul acestora, pe baza devizului postcalcul, se aprobă de către directorul executiv şi se comunică furnizorului.

(5) Sumele datorate de furnizori se achită de către aceştia în termen de 5 zile de la data comunicării şi se fac venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 29. - (1) Selectarea furnizorilor în vederea încheierii contractelor prevăzute la art. 28 alin. (1) se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, pentru fiecare ocupaţie sau meserie, prin licitaţie deschisă, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice şi de art. 38 din norme.

(2) Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul în urma licitaţiei deschise prevăzute la alin. (1) este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

(3) Dacă în derularea activităţii de formare profesională se constată că furnizorul care a câştigat licitaţia nu respectă prevederile caietului de sarcini sau alte prevederi ale contractului încheiat, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va proceda la rezilierea contractului şi la desemnarea altui furnizor prin repetarea procedurii de licitaţie.

Art. 30. - (1) Serviciile de formare profesională se organizează în vederea ocupării, după absolvire, a unui număr cât mai mare din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

(2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte, după caz, cu angajatorii care solicită forţa de muncă sau cu furnizorii care realizează cursurile şi care se angajează să asigure încadrarea în muncă a absolvenţilor.

(3) Contractele încheiate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu angajatorii, în vederea încadrării absolvenţilor cursurilor de formare profesională, vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 6.

(4) La contractele încheiate cu furnizorii care se angajează să faciliteze încadrarea absolvenţilor cursurilor se încheie un act adiţional la contractul prevăzut în anexa nr. 5, cu această clauză, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

Art. 31. - Serviciile de formare profesională pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 26 alin. (1), organizate de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, se finanţează din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 32. - (1) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională organizate prin centrele proprii de formare profesională pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă cuprind:

a) cheltuielile de personal aferente personalului centrului de formare profesională, precum şi sumele achitate personalului de specialitate care prestează activităţi de predare şi instruire, prin plata cu ora, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) cheltuielile materiale şi prestările de servicii cu caracter funcţional, care cuprind cheltuieli pentru documentele de evidenţă folosite în activitatea de pregătire profesională, materiale consumabile;

c) cheltuielile pentru întreţinerea şi gospodărirea sălilor de curs sau a altor spaţii unde se desfăşoara instruirea;

d) cotă-parte din cheltuielile de funcţionare: energie electrică, termică şi chirie;

e) cheltuielile pentru publicitate prin presă, radio şi televiziune;

f) cheltuielile pentru rechizite, materiale de instruire şi manuale;

g) cheltuielile pentru echipamente de protecţie;

h) cheltuielile pentru abonamente pe mijloacele de transport în comun;

i) cheltuielile pentru consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului.

(2) Cheltuielile privind proiectele de standarde ocupaţionale, prevăzute la art. 69 alin. (2) din lege, sunt suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 33*. - (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă plătesc serviciile prestate de furnizori, prin decontări lunare, pe bază de acte justificative, până la atingerea limitei maxime de 70% din suma prevăzută în devizul antecalcul, diferenţa achitându-se la încheierea cursului.

(2) Devizul antecalcul se intocmeşte de furnizor înainte de începerea cursului şi se aprobă de directorul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, urmând ca la încheierea cursului furnizorul să prezinte devizul postcalcul şi documentele justificative.

(3) Suma totală plătită furnizorului la finalizarea cursului nu poate fi mai mare faţă de devizul antecalcul decât cu cel mult 20% din acesta.

Art. 34. - (1) Elaborarea programelor de formare profesională se poate face pentru ocupaţii sau meserii prevăzute în Clasificarea ocupaţiilor din România, pe baza standardelor ocupaţionale.

(2) Organizarea programelor de formare profesională se poate face şi pentru ocupaţii sau meserii neincluse încă în Clasificarea ocupaţiilor din România numai cu avizul Ministerului Muncii si Solidarităţii Sociale.

Art. 35. - (1) Pentru programele de formare profesională într-o ocupaţie sau meserie este necesar să se elaboreze un curriculum al acesteia, care cuprinde planul şi programa de formare profesională.

(2) Curriculumul se elaborează de furnizori şi se aprobă de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în vederea autorizării în condiţiile legii.

Art. 36.- Curriculumul poate fi adaptat la nevoile locale în limita a 15% în plus sau în minus faţă de numărul total de ore prevăzute în curriculumul standard.

Art. 37. - (1) Stabilirea duratei cursurilor de formare profesională se face în raport cu complexitatea şi specificul ocupaţiei sau meseriei prevăzute în curriculum.

(2) Durata cursurilor pentru persoanele care beneficiază în mod gratuit de acestea este de maximum 9 luni.

Art. 38. – (1) În cazuri speciale, cu aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot organiza cursuri cu o durată mai mare de 9 luni, fără a depăşi 24 de luni.

___________________

* Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin. H.G. nr. 1091/2002. Textul avea, iniţial, următorul conţinut: “Plata serviciilor prestate de furnizor se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, la finalizarea cursului, pe baza devizului postcalcul întocmit de furnizor şi insoţit de documente justificative pentru cheltuielile efectuate.”

(2) Pentru aprobarea organizării de cursuri cu o durată mai mare de 9 luni se va depune la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă următoarea documentaţie:

a) referat justificativ pentru organizarea cursului cu o durată mai mare de 9 luni;

b) curriculum;

c) numărul de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, propuse pentru a urma această formă de pregătire;

d) devizul estimativ al cheltuielilor de pregătire.

Art. 39. - (1) Pentru programele care privesc calificarea unor persoane în ocupaţii sau meserii pentru care posedă cunoştinţe ori deprinderi pratice în domeniul respectiv, durata pregătirii poate fi redusă până la jumătate din durata cursului pentru ocupaţia sau meseria respectivă, cu respectarea proporţiei de o treime din totalul orelor de pregătire pentru partea teoretică şi de două treimi din totalul orelor de pregătire pentru partea practică.

(2) În cazul organizării de cursuri cu durată redusă se va proceda la evaluarea cunoştinţelor sau deprinderilor practice ale persoanelor care urmează să fie înscrise la aceste cursuri, prin susţinerea unor teste.

Art. 40. - (1) Pentru organizarea programelor de formare profesională pentru fiecare ocupaţie sau meserie, directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă emite o dispoziţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, prin care numeşte şi responsabilul de curs.

(2) Responsabilul de curs are următoarele sarcini:

A. În cazul în care formarea profesională se realizează prin centre de formare profesională aflate în subordinea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă:

a) întocmeşte documentaţia necesară organizării cursului;

b) selecţionează personalul de predare şi instruire practică;

c) urmăreşte asigurarea mijloacelor audiovizuale şi a materialelor didactice necesare desfăşurării cursului;

d) elaborează şi urmăreşte programul de pregătire şi orarul zilnic al cursului.

B. În cazul în care formarea profesională se realizează prin intermediul furnizorilor de formare profesională;

a) verifică documentaţia necesară organizării cursului, prezentată de furnizorul de formare profesională;

b) urmăreşte asigurarea de către furnizorul de formare profesională a materialelor didactice, materialelor de protecţie a muncii, a mijloacelor audiovizuale şi a personalului de predare şi de instruire practică;

c) urmăreşte respectarea programului de pregătire şi a orarului zilnic al cursului;

d) urmăreşte respectarea contractelor cu furnizorii de formare profesională.

Art. 41. - (1) Pentru înscrierea la cursurile de formare profesională persoanele în căutarea unui loc de muncă, după ce au obţinut recomandarea centrelor de informare şi consiliere privind cariera să urmeze cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare, vor prezenta la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă următoarele acte:

a) cerere din partea persoanei pentru tipul de curs organizat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9;

b) certificat de naştere, în original şi în copie;

c) actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi în copie;

d) actul medical din care să rezulte starea sănătaăţii persoanei şi că aceasta este aptă pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice;

e) chitanţa de achitare a sumei reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea cursului pentru persoanele prevăzute la art. 16 lit. c) si e) din lege;

f) actul de identitate, în original şi în copie.

(2) Copiile de pe actele prezentate o dată cu originalul se certifică pentru autenticitate de funcţionarul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi se păstrează la dosar împreună cu celelalte acte.

(3) Certificarea se face prin înscrierea pe copie a menţiunii "conform cu originalul", urmată de numele, prenumele şi semnătura funcţionarului şi de data la care s-a făcut menţiunea.

Art. 42. - (1) Cursurile se organizează pe grupe constituite din 15-25 de cursanţi.

(2) În cazuri speciale, cu aprobarea directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, se pot constitui grupe cu cel putin 5 cursanţi pentru o ocupaţie sau meserie.

(3) În cazul grupelor constituite dintr-un număr mic de cursanţi disciplinele comune vor fi predate în comun, prin comasarea grupelor.

(4) În cazul în care nu se pot constitui grupe, formarea profesională în ocupaţii sau meserii simple, precum şi perfecţionarea profesională, cu aprobarea directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, se pot organiza prin program individual de pregătire.

Art. 43. - (1) Activitatea de calificare într-o meserie cuprinde pregătirea teoretică şi instruirea practică ori numai instruirea practică în meserii mai simple.

(2) Pregătirea teoretică alternează cu instruirea practică, 1-2 zile pe săptămână, comasat sau în 2-3 cicluri, partea teoretică acoperind maximum 33% din totalul orelor de pregătire.

(3) Programul de instruire practică se stabileşte în cel mult două schimburi, în funcţie de programul de lucru al agentului economic la care se desfăşoară practica.

Art. 44. - Pregătirea teoretică se realizează de către experţi din cadrul centrelor de formare profesională, cadre didactice din unităţi de învăţământ şi de alţi specialişti care îşi desfăşoară activitatea în domeniul respectiv şi au o bună pregătire profesională şi experienţă, denumiţi formatori pentru instruire teoretică.

Art. 45. - (1) Instruirea practică se desfăşoară în concordanţă cu prevederile programelor de pregătire practică, după caz, în secţiile de producţie ale unităţilor în care persoanele urmează să fie angajate, în alte unităţi stabilite de organizatori, în centrele de formare profesională care funcţionează în subordinea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă şi în centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor.

(2) Instruirea practică se efectuează de către maiştri sau de alte persoane care conduc formaţiile de lucru, conform numărului de ore stabilit prin programa de instruire practică şi posibilităţilor agentului economic, denumiţi formatori pentru instruire practică.

(3) În timpul instruirii practice în meserie cursanţii vor lucra potrivit normelor specifice locului de muncă.

(4) Formatorii pentru instruire practică răspund potrivit legii de prelucrarea către cursanţi a Normelor tehnice de securitate a muncii şi a normelor P.S.I. specifice.

Art. 46. - Formatorii pentru instruirea teoretică şi practică a cursanţilor, care nu sunt angajaţi ai agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, vor fi angajaţi şi remuneraţi in condiţiile legii.

Art. 47. - (1) Activitatea de formare profesională se desfăşoară pe baza programului şi a orarului, prin care se stabilesc, pe cicluri şi săptămâni, zilele şi orele de pregătire teoretică pe fiecare disciplină din plan şi programul de instruire practică.

(2) Numărul orelor de pregătire teoretică consecutive în cursul unei zile, pentru aceeaşi disciplină, poate fi de maximum 4.

(3) Numărul total al orelor de pregătire teoretică într-o zi nu poate fi mai mare de 6.

(4) Durata unei ore de pregătire este de 50 de minute, urmată de o pauză de 10 minute.

(5) Ziua de instruire practică este de maximum 8 ore.

Art. 48. - (1) Prezenţa cursanţilor se urmăreşte de către formatori, cu ajutorul catalogului.

(2) La instruirea practică efectuată la agenţii economici se vor întocmi de către maiştri sau de către şefii formaţiilor de lucru în cadrul cărora se desfăşoară practica fişe de pontaj sau un alt sistem de evidenţă folosit în unitate.

(3) Prezenţa se controlează de către responsabilii de curs sau de către responsabilii cu practica din partea furnizorului de servicii de formare.

Art. 49. - (1) Cursanţii trebuie să frecventeze cursul conform curriculumului şi orarului stabilit.

(2) Dacă numărul absenţelor nemotivate depăşeste 10%, cursanţilor li se aplică prevederile art. 37 alin. (5) din norme.

Art. 50. - (1) Verificarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite de cursanţi se face pe întregul parcurs al pregătirii teoretice şi al instruirii practice.

(2) Verificarea pregătirii cursanţilor constă, în funcţie de specificul pregătirii, în examinări orale, lucrări scrise, lucrări practice, proiecte.

(3) Cursanţii care au absentat motivat vor fi examinaţi şi din materia parcursă pe durata absentării.

Art. 51. - (1) Aprecierea cunoştinţelor şi a deprinderilor la cursurile de calificare, recalificare şi perfecţionare se face cu note de la 1 la 10.

(2) Notele se trec în catalog imediat după examinare şi se comunică cursantului.

Art. 52. - (1) Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii de examinare numite prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10.

(2) Comisia de examinare este compusă din reprezentantul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, responsabilul cursului, 1-3 specialişti care au realizat instruirea teoretică şi practică a cursanţilor şi 1-3 specialişti din partea angajatorului.

(3) Reprezentantul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă prevăzut la alin. (2) este preşedintele comisiei.

Art. 53. - La examenul de absolvire a cursurilor se prezintă toţi cursanţii care au parcurs tematica prevazută în programul de pregătire şi au promovat cu minimum nota 5 disciplinele din programul de pregătire, precum şi stagiul de practică.

Art. 54. - Examenul de absolvire constă într-o probă teoretică şi una practică, în cazul calificării şi recalificării, sau, după caz, într-o probă teoretică ori într-o probă teoretică şi una practică, pentru cursurile de perfecţionare sau specializare.

Art. 55. - (1) Desfăşurarea examenului teoretic de absolvire a cursurilor cuprinde următoarele activităţi:

a) stabilirea de către comisia de examinare a subiectelor din materia cuprinsă în programe;

b) susţinerea subiectelor în scris sau oral ori în ambele moduri;

c) corectarea lucrărilor de către examinator şi verificarea, dacă este necesar, a lucrărilor de către comisia de examinare.

(2) Proba practică se susţine în faţa comisiei şi nu poate depăşi 8 ore.

Art. 56. - (1) Media de promovare la examenul teoretic la fiecare obiect şi, după caz, la proba practică este de minimum 5.

(2) Media generală se calculează prin însumarea mediei notelor obţinute la probele teoretice cu media obţinută la proba practică, iar rezultatul se împarte la 2.

Art. 57. - (1) Cursanţii declaraţi respinşi la examenul de absolvire au dreptul la reexaminare în termen de 30 de zile de la data organizării examenului, în baza unei cereri adresate directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi aprobate de către acesta.

(2) Cursanţii care nu se pot prezenta la examen din motive ce nu le pot fi imputate au dreptul la examinare în termen de 30 de zile de la încetarea motivelor neimputabile care au dus la neprezentare la data organizării examenului, în baza unei cereri adresate directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi aprobate de către acesta.

Art. 58. - (1) Cursanţilor care au promovat examenul de absolvire li se eliberează, după caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, în condiţiile legii.

(2) Certificatele de calificare sau de absolvire prevăzute la alin. (1) se semnează de către directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi de către preşedintele comisiei de examinare.

(3) Normele metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea documentelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării.

CAPITOLUL IV

Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri

Art. 59. - Beneficiarii serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri sunt, în conformitate cu art. 71 din lege, persoanele în căutarea unui loc de muncă.

Art. 60. - (1) Şomerii pot beneficia de aceste servicii gratuit, la cerere, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

(2) Persoanele care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj pot beneficia de aceste servicii la cerere, contra cost.

Art. 61. - (1) Serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri pot fi furnizate de către specialişti din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.

(2) În cazul în care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă nu au personal suficient şi specializat, vor încheia contracte cu firme private, organizaţii profesionale, fundaţii sau asociaţii specializate, denumite în continuare furnizori de servicii de consultanţă.

(3) Contractarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se va face în baza selecţiei de oferte, organizată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice.

(4) În vederea acordării serviciilor menţionate în contract agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor pune la dispoziţie furnizorului de servicii de consultanţă liste cuprinzând persoanele care şi-au exprimat opţiunea de a fi cuprinse în activităţi de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.

Art. 62. - (1) Serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, pentru persoanele prevăzute la art. 60 alin. (1), prestate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi de furnizorii de servicii de consultanţă cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte, sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(2) Persoanele prevăzute la art. 60 alin. (2) care doresc să beneficieze de serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, vor achita contravaloarea acestor servicii, stabilită prin calculaţia întocmită de compartimentul de specialitate şi aprobată de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

(3) Sumele încasate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în urma prestării serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se fac venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 63. - Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii de consultanţă se va face lunar, în baza contractului încheiat, după prezentarea de către furnizorul de servicii a Raportului tehnic şi Raportului financiar, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 64. - În vederea acordării serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, persoanele în căutarea unui loc de muncă vor depune o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 65. - (1) Serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri sunt: servicii de bază şi servicii specializate.

(2) Serviciile de bază cuprind:

a) informare;

b) consultanţă;

c) instruire.

(3) Serviciile specializate se pot acorda individual sau în grup, în funcţie de opţiunile şi nevoile solicitanţilor, după cum urmează:

a) consultanţă individuală constă, în principal, în: asistenţă tehnică în procesul înfiinţării unei firme, cum ar fi: elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, înregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, încheierea de contracte, legalizări de acte, elaborarea planului de afaceri;

b) instruirea antreprenorială de grup cuprinde instruiri modulare în probleme referitoare la: management, marketing şi tehnici de vânzare, legislaţie, contabilitate şi evidenţă primară, întocmirea planurilor de afaceri.

Art. 66. - Metodele de lucru care vor fi utilizate, în principal, în acordarea serviciilor pot fi:

a) expunerea teoretică: predarea noţiunilor generale de management, marketing, tehnici de vânzare, contabilitate şi evidenţă primară, legislaţie şi întocmirea planului de afaceri;

b) discuţii individuale sau de grup, în care vor fi supuse studiului teme practice la care individul sau grupul, sub îndrumarea consultantului, va căuta soluţii, brainstorming;

c) studii de caz: exemple de agenţi economici cu domenii diverse de activitate, modul în care au fost demarate şi dezvoltate afacerile;

d) lucrări individuale periodice: teme de sinteză pentru lucrul acasă;

e) întocmirea de către participantul la serviciile de consultanţă a unor proiecte de plan de afaceri, care îi vor servi acestuia ca instrument necesar în administrarea propriei afaceri şi în relaţiile cu diverşi finanţatori;

f) prezentarea unor proiecte de plan de afaceri, care să constituie model în realizarea propriilor planuri ale beneficiarilor.

CAPITOLUL V

Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor

Art. 67. - (1) * În conformitate cu art. 72 din lege, completarea veniturilor constă în acordarea unei sume lunare, neimpozabile, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilite şi, după caz, recalculate conform legii.

(2) Prin această măsură se urmăreşte reducerea perioadei de şomaj prin stimularea încadrării în muncă a şomerilor.

Art. 68. ** - Beneficiarii acestei măsuri sunt persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj, în condiţiile legii, şi care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei pentru care sunt îndreptăţite să primească indemnizaţia.

Art. 69. - (1) Plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face lunar de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform art. 40 din norme, în baza următoarelor documente:

a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la norme;

b) înştiinţarea emisă de angajator privind încadrarea în muncă.

(2) Aceste drepturi se vor achita prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj.

(3) Plata acestora se va face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procură specială.

(4) Evidenţierea plăţilor reprezentând venituri în completare se va face în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în mod distinct.

(5) Stabilirea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se face prin dispoziţie emisă de către directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

Art. 70. - (1) Beneficiarul acestor drepturi va depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde se află în evidentă, dovada emisă de angajator că a fost încadrat în muncă.

__________________

*Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 1091/2002. Textul avea, iniţial, următorul conţinut: “În conformitate cu art. 72 din lege, completarea veniturilor constă în acordarea unei sume lunare neimpozabile, în cuantum de 30% din indemnizaţia de şomaj primită în luna anterioară încadrării în muncă, până la expirarea perioadei pentru care era indreptăţit să primească indemnizaţia.”

** Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 1091/2002. Textul avea, iniţial, următorul conţinut: “Beneficiarii acestei măsuri sunt persoanele care primesc indemnizaţie de şomaj şi care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei pentru care sunt indreptăţiţi să primească indemnizaţia.”

(2) Dovada se prezintă fie personal, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) În cazul în care beneficiarul nu prezintă dovada prevăzută la alin. (1), plata drepturilor reprezentând completarea veniturilor salariale se suspendă până la prezentarea acesteia.

(4) În situaţia în care beneficiarul prezintă ulterior dovada încadrării în muncă, plata drepturilor se va face o dată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.

(5) Încetarea dreptului de completare a venitului pentru persoana beneficiară de această masură stimulativă se face la data expirării perioadei legale pentru care era îndreptăţită să primească indemnizaţie de şomaj sau la data la care i-a încetat raportul de muncă ori de serviciu; directorul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă emite dispoziţie în acest sens.

(6) Drepturile încasate necuvenit se recuperează prin decizie de imputare emisă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.

(7) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege.

CAPITOLUL VI

Stimularea mobilităţii forţei de muncă

Art. 71. - Beneficiarii acestei măsuri sunt numai şomerii care primesc indemnizaţie de şomaj.
Art. 72 .- (1) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 71 se încadrează la o distanţă mai mare de 50 km faţă de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare neimpozabilă, egală cu două salarii de bază minime brute pe ţară în vigoare la data acordării.

(2) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 71 se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt işi schimbă domiciliul, beneficiază de o primă de instalare egală cu 7 salarii de bază minime brute pe ţară în vigoare la data instalării.

(3) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) si (2) persoanele care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

Art. 73. - (1) Drepturile prevăzute la art. 74 si 75 din lege se acordă la cerere.

(2) Stabilirea şi încetarea drepturilor se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

Art. 74. - Plata drepturilor se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 75. - (1) Persoanele îndreptăţite să primească aceste drepturi vor prezenta la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă următoarele documente prevăzute la art. 45 din norme:

a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12 la norme;

b) actul de identitate, în original şi în copie, care să ateste domiciliul stabil;

c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;

d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la norme, care va sta la baza emiterii deciziei de imputare pentru recuperarea sumelor necuvenite.

(2) Copia de pe actul de identitate se certifică de către funcţionarul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă pentru conformitate cu originalul, prin înscrierea pe copie a menţiunii "conform cu originalul", urmată de numele, prenumele şi semnătura funcţionarului şi de data la care s-a făcut menţiunea, şi se păstrează la dosar.

Art. 76. - Pentru stabilirea distanţei dintre localitatea de domiciliu şi localitatea în care beneficiarul urmează să işi desfăşoare activitatea, în vederea acordării drepturilor prevăzute la art. 74 din lege, se va utiliza distanţa pe ruta cea mai scurtă.

Art. 77. - Plata primei de încadrare sau de instalare se face prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj.

Art. 78. - (1) Pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul în alt judet, prevăzute la art. 45 alin. (3) din norme, dosarul care a stat la baza stabilirii şi plăţii drepturilor se va transfera, în original, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi stabileşte noul domiciliu, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă care a stabilit şi a acordat dreptul rămâne dosarul cu copiile de pe acte.

(2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care preiau dosarele persoanelor prevăzute la alin. (1) achită în continuare drepturile prevăzute de lege şi urmăresc îndeplinirea de către acestea a obligaţiei ce le revine, potrivit legii, de a păstra raporturile de muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

Art. 79. - (1) Lunar, până la data de 15 a lunii pentru luna expirată, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 74 si 75 din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi dovezile emise de angajator că sunt încadraţi.

(2) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.

(3) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada menţionată la alin. (2) li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să prezinte această dovadă în termen de 15 zile de la data primirii comunicării.

(4) Dacă după două astfel de comunicări persoana nu prezintă actul doveditor, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta agentul economic cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acesteia, şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale.

Art. 80. - (1) Dacă raporturile de muncă sau de serviciu încetează din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, sumele acordate conform art. 74 sau 75 din lege vor fi recuperate prin decizii de imputare.

(2) Motivele imputabile angajatului sunt cele prevăzute la art. 47 din norme.

CAPITOLUL VII

Subvenţionarea locurilor de muncă

SECŢIUNEA 1
Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă, efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor

Art. 81. - (1) Subvenţionarea locurilor de muncă potrivit art. 78 din lege este forma de stimulare adresată angajatorilor, prin care se realizează finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse, alocate conform prevederilor legale, a cheltuielilor cu forţa de muncă.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt efectuate în cadrul realizării programelor care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale.

Art. 82. - Beneficiarii subvenţiilor prevăzute la art. 78 din lege sunt angajatorii care încadrează persoane neocupate, înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizaţie de şomaj.

Art. 83. - Categoriile de servicii care pot fi subvenţionate din sursele prevăzute la art. 78 alin. (1) din lege sunt, în principal:

a) servicii publice;

b) servicii sociale.

Art. 84. - (1) Serviciile publice constau, în principal, în lucrări de:

a) refacere si întreţinere a infrastructurii;

b) ecologizare;

c) realizare a unor lucrări edilitare.

(2) Serviciile publice pot fi organizate, cu avizul administraţiei publice locale, de către:

a) autorităţi publice locale;

b) firme private;

c) organizaţii neguvernamentale.

Art. 85. – (1) Serviciile sociale cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a următoarelor categorii de persoane:

a) copii;

b) bolnavi;

c) persoane vârstnice;

d) persoane cu handicap.

(2) Serviciile sociale pot fi organizate, în condiţiile legii, de:

a) autorităţi publice locale;

b) organizaţii neguvernamentale;

c) alte organisme.

Art. 86. - Pentru a putea beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj angajatorii care prestează servicii publice şi servicii sociale trebuie să facă dovada că au prevăzut în statut ca obiect de activitate serviciile respective.

Art. 87. - (1) Programele de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, denumite în continuare programe de ocupare, se întocmesc anual de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se prezintă, pentru aprobare, la consiliile locale comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi la consiliile judeţene, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi publice deliberative din localităţile şi judeţele pentru care acestea au fost elaborate.

(2) Programele de ocupare transmise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cuprind numărul minim de locuri de muncă ce pot fi subvenţionate pe o perioadă de maximum 12 luni.

(3) O dată cu aprobarea programelor de ocupare de către autorităţile publice prevăzute la alin. (1) se împuterniceşte primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean să repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenţionate, pe lucrări şi activităţi de interes pentru comunitatea locală respectivă, şi să le atribuie celor care organizează aceste servicii.

Art. 88. - (1) Angajatorii care doresc să organizeze servicii de tipul celor prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din lege, prin participarea la programele de ocupare, vor depune propunerile lor la primarul localităţii sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean, în scopul obţinerii avizului pentru realizarea serviciilor publice, precum şi al aprobării pentru repartizarea unui număr de locuri de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(2) Propunerile angajatorilor vor conţine în mod expres necesarul de forţă de muncă structurat pe ocupaţii sau meserii, calificări şi niveluri de pregătire.

(3) Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, aprobă repartizarea locurilor de muncă subvenţionate.

Art. 89. - După aprobarea dată pentru repartizarea numărului de locuri de muncă subvenţionate pe angajatori, primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, comunică agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă numărul de locuri de muncă aprobat, pe fiecare angajator, şi durata pe care urmează să fie încadrate în muncă persoanele din rândul şomerilor şi solicită subvenţionarea acestora din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 90. - (1) În urma primirii comunicării şi a solicitării de subvenţionare, prevăzută la art. 89, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor media şi vor repartiza şomeri, în vederea încadrării în muncă, la angajatorii care au obţinut aprobarea prevăzută la art. 88 alin. (1), în limita locurilor din programul de ocupare.

(2) După selecţia şi încadrarea în muncă a persoanelor repartizate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă angajatorul va încheia cu aceasta o convenţie în condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din norme.

Art. 91*. - (1) Subvenţiile locurilor de muncă prevăzute la art. 79 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor, şi proporţional cu timpul efectiv lucrat.

(2) Subvenţiile se acordă şi pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă.

(3) Salariul de bază minim brut pe ţară avut în vedere la acordarea subvenţiilor este salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata.

Art. 92. - (1) Pentru finanţarea cheltuielilor cu forţa de muncă încadrată din rândul şomerilor angajatorii vor depune lunar la primar sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean ori la primarul general al municipiului Bucureşti următoarele documente:

a) cerere de finanţare;

b) **statele de plată, care să prevadă distinct drepturile salariale subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate potrivit art. 79 din lege, iar în perioada 1 noiembrie – 31 martie să prevadă şi contribuţiile de asigurări sociale aferente acestor drepturi salariale.

c) raport tehnic privind execuţia lucrării.

(2) Cererile de finanţare avizate de primar sau, după caz, de preşedintele consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la care se anexează şi copii de pe ştatele de plată şi de pe raportul tehnic privind execuţia lucrării, se depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, potrivit prevederilor art. 51 din norme.

Art. 93. - Virarea sumelor aferente subvenţiilor se face de către agentţile pentru ocuparea forţei de muncă cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se solicită finanţarea.

_______________________

* Textul a fos reprodus astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 1091/2002. Textul avea, iniţial, următorul conţinut : “(1) Subvenţiile locurilor de muncă se acordă angajatorului pe o perioadă de cel mult 12 luni, în cuantum de 70% din salariul de bază minim brut pe ţară pentru fiecare persoană încadrată cu contract invidual de muncă din rândul şomerilor şi proporţional cu timpul efectiv lucrat în fiecare lună.

(2) Subvenţiile prevăzute la alin. (1) se acordă şi pentru perioada în care persoana se află în concediu de odihnă.

(3) Salariul de bază minim brut pe ţară prevăzut la alin. (1) este salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata.”

** Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 1091/2002. Textul avea, iniţial, următorul conţinut : “b) statele de plată;”

SECŢIUNEA a 2-a

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

Art. 94. - (1) Beneficiarii subvenţiilor de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 80 din lege, sunt angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.

(2) Prin instituţiile de învăţământ prevăzute la art. 80 din lege se înţelege unităţile de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar şi instituţiile de învăţământ pentru învăţământul superior, autorizate sau acreditate, potrivit legii.

Art. 95. - La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor prezenta liste cu absolvenţi ai ultimei promoţii, înregistraţi în evidenţele acestora.

Art. 96. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la norme.

(2) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie anual pentru fiecare promoţie de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.

Art. 97. - În vederea încheierii convenţiei angajatorii vor depune la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă următoarele documente:

a) tabel nominal cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă, conform prevederilor art. 80 din lege, conform modelului anexei la anexa nr. 15 la norme;

b) certificate eliberate de organul competent potrivit dispoziţiilor legale, care să dovedească handicapul pentru persoanele prevăzute la art. 80 alin. (2) din lege.

Art. 98. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 alin. (1) si (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni şi, respectiv, 18 luni de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 96 şi constau în acordarea unei sume lunare reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară şi, respectiv, 1,5 salarii de bază minime brute pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata.

(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi in luna respectivă.

(3) Suma lunară prevăzută la art. 80 din lege se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă.

(4) Pentru perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor sunt suspendate măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă.

Art. 99. - (1) Finanţarea subvenţiilor acordate angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ se face în condiţiile şi conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme.

(2) Stabilirea şi încetarea drepturilor se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

Art. 100. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data încadrării.

(2) Dacă în perioada menţionată la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încetează din iniţiativa angajatorului, acesta este obligat să restituie în totalitate sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda aferentă, calculată la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(3) În cazul în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului, prevederile alin. (2) nu se aplică.

(4) Motivele imputabile angajatului sunt cele prevăzute la art. 47 din norme.

Art. 101. - Angajatorii care încadrează absolvenţi în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2002, beneficiază de măsurile de stimulare prevăzute în această ordonanţă de urgenţă.

Art. 102. - (1) În perioada celor 3 ani prevăzuţi la art. 84 din lege, în care angajatorii beneficiază de subvenţiile prevăzute la art. 80 din lege, se pot organiza în condiţiile legii, pentru absolvenţii încadraţi, forme de pregătire profesională.

(2) Formele de pregătire prevăzute la alin. (1) se pot organiza de către angajator sau de către furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii.

(3) Angajatorii care organizează forme de pregătire profesională vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă un act adiţional la convenţia prevăzută la art. 96, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la norme.

(4) Decontarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolveţtilor se face la finalizarea cursurilor, în baza următoarelor documente:

a) tabel nominal, conform modelului prezentat în anexa nr. 18 la norme;

b) actul de absolvire a formei de pregătire profesională, în copie;

c) devizul cheltuielilor pe cursant.

SECŢIUNEA a 3-a

Subvenţii acordate angajatorilor care încadreaza în munca persoane în vârstă de peste 45 de ani sau întreţinători unici de familie, precum şi angajatorilor care au sub 100 de angajaţi şi încadrează în muncă persoane cu handicap

Art. 103.- Beneficiază de subvenţii conform art. 85 din lege:

a) angajatorii care încadrează pe durata nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri întreţinători unici de familie;

b) angajatorii care au sub 100 de angajaţi şi încadrează pe durată nedeterminată persoane cu handicap.

Art. 104. - La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze persoane din rândul celor prevăzute la art. 103 agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor prezenta liste cuprinzând persoanele care fac parte din aceste categorii, înregistrate în evidenţele proprii.

Art. 105. - Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege angajatorii vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 19 la norme.

Art. 106. - Finanţarea subvenţiilor acordate angajatorilor care încadrează persoane din categoriile prevăzute la art. 85 din lege se face în condiţiile şi conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme.

Art. 107. – (1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii convenţiei şi constă în acordarea unei sume lunare reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata.

(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 105.

(3) Suma lunară prevăzută la art. 85 din lege se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă.

(4) Pentru perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 105 sunt suspendate, măsurile de stimulare nu se acordă.

Art. 108. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoanele menţionate la art. 85 din lege şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 2 ani de la data încadrării.

(2) Dacă în perioada menţionată la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu încetează din iniţiativa angajatorului, acesta este obligat să restituie în totalitate sumele încasate.

(3) În cazul în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului, prevederile alin. (2) nu se aplică.

CAPITOLUL VIII

Acordarea de credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţii avantajoase

Art. 109. - Pot fi beneficiari ai creditelor acordate, în condiţii avantajoase, din bugetul asigurărilor pentru şomaj următoarele persoane juridice sau fizice:

a) întreprinderi mici si mijlocii;

b) unităţi cooperatiste;

c) asociaţii familiale;

d) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente;

e)* şomerii care se obligă să înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau desfăşoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate.

Art. 110. - Condiţiile de acordare şi de rambursare a creditelor, modul de stabilire a garanţiilor, organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru desemnarea băncilor şi agenţiilor autorizate să acorde credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi ale Băncii Naţionale a României, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL IX

Facilităţi acordate angajatorilor

Art. 111. - (1) Beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor şi pe care le menţin în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării.

(2) De aceeaşi facilitate beneficiază şi angajatorii care primesc credite în condiţiile art. 86 alin. (1) din lege, numai pentru şomerii încadraţi peste nivelul de 50% din locurile de muncă nou-create.

Art. 112. - (1) Reducerea contribuţiei constă în diminuarea sumei datorate lunar de către angajator cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, în condiţiile prevăzute la art. 111, din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv.

(2) Reducerea se acordă începând din anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni.

_______________________

* Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 1091/2002. Textul avea, iniţial, următorul conţinut: “şomerii care se obligă să infiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale.”

Art. 113. - Reducerea sumei reprezentând contribuţia de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, se acordă la cererea angajatorilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 21 la norme, însoţită de următoarele documente:

a) tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni, conform modelului prezentat în anexa nr. 21 la norme;

b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).

Art. 114. - Calculul reducerii contribuţiei se face de angajator, care îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate, în conformitate cu prevederile art. 62 din norme.

Art. 115. - Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă verifică, pe baza documentelor prezentate de angajatori, corectitudinea calculelor privind reducerea contribuţiei datorate.

CAPITOLUL X
Controlul asupra respectării obligaţiilor asumate de către angajatorii beneficiari de măsuri de stimulare în baza prevederilor legii

Art. 116. - Controlul asupra menţinerii de către angajatori a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate din rândul şomerilor, pentru care s-au acordat subvenţii, credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi facilităţi în baza art. 93 din lege, se efectuează de Serviciul de control măsuri active din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 117. - Controlul asupra finanţării măsurilor de stimulare a angajatorilor se efectuează de către organele de control contribuţii pentru asigurări sociale şi Fond pentru plata ajutorului de şomaj ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi ale direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL XI

Dispoziţii finale

Art. 118. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele proceduri.

ANEXA Nr. 1
la proceduri

RAPORT TEHNIC LUNAR

Tipul măsurii active:

informare şi consiliere privind cariera;

consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.

1. Scurtă descriere a serviciilor

Nr. crt.

Tipul serviciilor

Obiectivele serviciilor

Rezultatele aşteptate

Numărul persoanelor beneficiare

I.
Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri

a) Serviciile de bază:

- consultanţă

- instruire

-informare

b) Serviciile specializate:

- consultanţă individuală:

iasistenţă tehnică în procesul infiinţării unei firme

ielaborarea planului de afaceri

- instruirea antreprenorială de grup:

imanagement, marketing şi tehnici de vânzare

ilegislaţie

icontabilitate şi evidenţă primară

iîntocmirea planurilor de afaceri

c) alte tipuri de servicii*)

II.
Informare şi consiliere privind cariera:

ifurnizarea de informaţii privind

piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor

ievaluarea şi autoevaluarea

personalităţii în vederea orientării

profesionale

idezvoltarea abilităţii şi

încrederii în sine a persoanelor în

căutarea unui loc de muncă, în

vederea luării de către acestea a

deciziei privind propria cariera

iinstruirea în metode şi tehnici de

căutare a unui loc de muncă

ialte tipuri de servicii*)

*) Se va completa de către furnizor în funcţie de serviciile oferite în cadrul acestui tip de măsură activă.

2. Anexe la raportul tehnic, care pot fi:

- programa şi orarul activităţilor desfăşurate;

- lista cuprinzând persoanele beneficiare ale acestor tipuri de măsuri;

- fişele de pontaj ale personalului implicat;

- orice alte materiale care pot fi relevante şi pot susţine raportul tehnic.

Observaţii* .......................................

Furnizor ..................................

Numele şi prenumele conducătorului unităţii

(în clar)

Data ........ Ştampila unităţii

ANEXA Nr. 2
la proceduri

RAPORT FINANCIAR LUNAR

Tipul serviciilor
Numărul

de beneficiari
Costul unitar

al serviciilor*)
Valoarea totală

3= 1 x 2

0

1

2

3

*) Se va calcula pentru fiecare tip de măsură activă contractată.

Furnizor.........................

Numele şi prenumele conducătorului unităţii

(în clar)

Data ............ Ştampila unităţii

ANEXA Nr. 3

la proceduri

Către
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti

Subsemnatul/subsemnata ............, născut/născută la data de ........, domiciliat/domiciliată în localitatea .........., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., posesor/posesoare al/a actului de identitate ........ seria ..... nr. ......., cod numeric personal ......., solicit înscrierea în evidenţă în vederea informării şi consilierii profesionale.

Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............./municipiului Bucureşti.

Data Semnătura

.................... .....................

ANEXA Nr. 4

la proceduri

REGISTRU DE EVIDENŢǍ

a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, beneficiare ale serviciilor

de informare şi consiliere profesională

Nr.

crt.
Numele şi

prenumele
Data

naşterii
Locul

naşterii
Părinţii
Nr.

carne-

tului

de

şomer
Pregătirea
Meseria în care se califică, recalifică sau se perfecţio-nează

Obser-

vaţii

Tata
Mama
Stu-

dii
Mese-

ria

ANEXA Nr. 5

la proceduri

CONTRACT

privind formarea profesională

Nr. .........../...........

Părţile contractante:

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti, denumită în continuare organizator, reprezentată prin .........., având funcţia de director executiv, şi prin ..........., având funcţia de director buget, cu sediul în ......, str. ....... nr. ...., telefon ......., fax ......, e-mail ........, cod fiscal .............., cont trezorerie ........ Persoana juridică ........, denumită în continuare furnizor, având autorizaţia nr. ......./........., reprezentată legal prin ......, având funcţia de .........., şi prin ........, având funcţia de ........., cu sediul în .........., str. ........ nr. ....., telefon ......., fax ......., e-mail .........., cod fiscal .........., cont nr. ......, deschis la ..........

Obiectul contractului

Obiectul contractului este prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională sub formă de curs de*) ........... în ocupaţia/meseria ..............., cu un număr de ................ cursanţi, pe durată de ......... săptămâni, din care ......... ore pregătire teoretică şi ......... ore pregătire practică.

Durata contractului

Durata contractului este de ........... luni.

Furnizorul va incepe derularea contractului cel mai târziu la ........... zile de la data semnării şi înregistrării lui la organizator.

Valoarea contractului

Organizatorul plăteşte furnizorului contravaloarea serviciului prestat, după cum urmează:

Valoarea totală a contractului este de ....... lei, din care ........... lei/cursant.

__________

*) Se va înscrie: calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare.

Obligaţiile părţilor*)

A. Organizatorul:

- urmăreşte modul în care furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;

- plăteşte furnizorului costul serviciului.

B. Furnizorul:

- prestează serviciul prevăzut în contract cu profesionalism şi promptitudine;

- asigură resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi altele asemenea, necesare derulării activităţii;

- este responsabil atât de calitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului

A. Modificarea

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.

B. Suspendarea

Părţile, de comun acord, pot dispune suspendarea pe o durată limitată a contractului, care va fi făcută în scris, cu ........... zile înainte de data stabilită pentru suspendare.

C. Încetarea:

a) prin acordul părţilor;

b) prin reziliere.

În cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă, în termen de ........... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunţa unilateral contractul, reziliindu-l.

Cesiunea

Furnizorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al organizatorului.

Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

Forţa majoră

Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.

Partea contractantă care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate îndeplini, respecta şi exercita obligaţiile contractuale va înştiinţa, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.

Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.

____________________________

*) Obligaţiile sunt minime, putând fi completate cu acordul părţilor.

Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în această situaţie.

Răspunderea

Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea contractantă vinovată răspunde potrivit legii.

Soluţionarea litigiilor

Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.

Dacă părţile contractante nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată.

Alte clauze

Orice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Organizator, Furnizor,

.............. .................

ANEXA Nr. 6

la proceduri

CONTRACT

privind încadrarea în muncă a absolvenţilor cursurilor de formare profesională

Nr. .........../...............

Părţile contractante:

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............/municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie, reprezentată prin ............, având funcţia de director executiv, şi prin .........., având funcţia de director buget, cu sediul în ......., str. ..... nr. ...., telefon ...., fax ...., e-mail ......, cod fiscal .............., cont trezorerie ......................

Persoana juridică/fizică .............., denumită în continuare angajator, reprezentată legal prin .........., având funcţia de ........, şi prin ........, având funcţia de ...., cu sediul în ......, str. ..... nr. ....., telefon ......, fax ......., e-mail ........, cod fiscal ..........., cont nr. ........, deschis la ..........

Obiectul contractului

Obiectul contractului este încadrarea în muncă de către angajator în ocupaţia/meseria ......... a unui număr de .......... persoane în căutarea unui loc de muncă, în cel mult ...... zile de la absolvirea de către acestea a cursului de formare profesională*) ................ organizat de agenţie.

Durata contractului

Durata contractului este până la încadrarea în muncă, conform legii, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă ce au absolvit cursul de formare profesională organizat de agenţie.

___________

*) Se va înscrie: calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare

Obligaţiile părţilor*):

a) agenţia:

- să asigure angajatorului, în vederea încadrării în muncă, numărul persoanelor calificate în meseria solicitată de acesta;

b) angajatorul:

- să încadreze în muncă, conform legii, în numărul şi la termenul stabilit prin prezentul contract, persoanele în căutarea unui loc de muncă, calificate de agenţie.

Modificarea, suspendarea si încetarea contractului

a) Modificarea

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.

b) Suspendarea

Părţile, de comun acord, pot dispune suspendarea pe o durată limitată a contractului, care va fi făcută în scris, cu ............... zile înainte de data stabilită pentru suspendare.

c) Încetarea:

a) prin acordul părţilor;

b) prin reziliere.

În cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă, în termen de .......... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunţa unilateral contractul, reziliindu-l.

Cesiunea

Furnizorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al organizatorului.

Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.

Forţa majoră

Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.

Partea contractantă care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta şi exercita obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.

Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.

Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în această situaţie.

__________

*) Obligaţiile sunt minimale, putând fi completate cu acordul părţilor.

Răspunderea

Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract angajatorul suportă, pentru fiecare persoană calificată şi neîncadrată în muncă, o penalitate de 20% din totalul cheltuielilor efectuate de agenţie în vederea calificării persoanei neîncadrate în muncă.

Soluţionarea litigiilor

Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.

Dacă părţile contractante nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată.

Alte clauze

Orice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Agenţia, Angajator,

............. ................

ANEXA Nr. 7

la proceduri

ACT ADIŢIONAL
la Contractul nr. ............/.........

încheiat astăzi, .......................

Între Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......../municipiului Bucureşti, denumită în continuare organizator, reprezentată prin ......, având funcţia de director executiv, şi prin ........, având funcţia de director buget, şi persoana juridică/fizică ........, denumită în continuare furnizor, reprezentată prin ......., având funcţia de ......, şi prin ........, având funcţia de ........, prin care se stabilesc următoarele:

1. Furnizorul se obligă să încadreze în muncă, conform legii, în cel mult .......... zile de la absolvire, un număr de .............. absolvenţi ai cursului de formare profesională, realizat în condiţiile stipulate în Contractul nr. ...../........, încheiat cu organizatorul.

2. Pentru nerespectarea obligaţiei prevăzute la pct. 1 furnizorul va suporta o penalitate reprezentând 20% din cheltuielile suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru calificarea persoanei neîncadrate în muncă.

Organizator, Furnizor,

...........…….. …..............

ANEXA NR. 8

la proceduri

AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCǍ

A JUDEŢULUI .................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. .........../...........

DISPOZIŢIE

În temeiul prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 76/2001 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi ale Hotărârii Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, directorul Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............./municipiului Bucureşti

Dispune:

1. În perioada ....../..../200...-..../...../200.... se organizează cursul de calificare/recalificare/perfecţionare cu ............ persoane [...... persoane prevăzute la art. 16 lit. a), b), d) si f) din Legea nr. 76/2002, ...... persoane prevăzute la art. 16 lit. c) si e) din Legea nr. 76/2002] în meseria/specialitatea/profesia/activitatea ......... .

2. Cursul face parte din planul judeţean de formare profesională şi se va desfăşura pe baza curriculumului aprobat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului .................../municipiului Bucureşti, având un număr total de ...... ore, din care:

- pregătire teoretică: ........ ore, care se va desfăşura la ....../(denumirea unităţii)..........;

- instruire practică: ..... ore, care se va desfăşura la ........../(denumirea unităţii) .

3. Examenul de absolvire va consta în ........... probe, din care ....... teoretice şi ..... practice, şi se va susţine la data de ......../......200..... .

4. Contravaloarea cheltuielilor cursului .............. lei/cursant, reprezentând urmatoarele cheltuieli: ....................................

5. Salarizarea personalului de predare şi instruire practică, care nu este încadrat la Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............/municipiului Bucureşti, se va face prin plata cu ora, conform reglementărilor legale în vigoare.

6. Repartizarea în muncă a absolvenţilor se va face de către Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ..................../municipiului Bucureşti pe baza contractelor încheiate cu unităţile care au solicitat forţa de muncă sau pe alte locuri vacante aflate în evidenţă.

7. Întocmirea şi păstrarea documentelor de evidenţă privind desfăşurarea cursului şi eliberarea certificatului de absolvire revin Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului .............../municipiului Bucureşti.

8. Se numeşte responsabil de curs doamna/domnul .................... .

Director executiv,

...................

(L.S.)

Întocmită în ......... exemplare, din care ....... exemplare pentru Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......../municipiului Bucureşti, ...... exemplare pentru ..……………………………..

(unitatea)

ANEXA Nr.9

la proceduri

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ........, născut/născută la data de ........., domiciliat/domiciliată în localitatea ............, str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ........, posesor/posesoare al/a actului de identitate ........... seria ........ nr. ........, cod numeric personal ........., solicit luarea în evidenţă în vederea înscrierii la un curs de formare profesională.

Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de îndemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti.

Data Semnătura

.......... ...............

ANEXA Nr. 10

la proceduri

AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCǍ

A JUDEŢULUI .................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. ......../..........

DISPOZIŢIE
În temeiul prevederilor art. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, directorul executiv al Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......... /municipiului Bucureşti

Dispune:

În vederea susţinerii examenului de absolvire a cursului ........., organizat în baza dispoziţiei directorului executiv al Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............../municipiului Bucureşti, se constituie următoarea comisie de examinare:

a) ............., reprezentantul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă sau şeful centrului de calificare/recalificare/perfecţionare a şomerilor - preşedinte;

b) ..........., responsabilul cursului - membru;

c) ..........., formator ............. - membru;

d) ..........., formator ............. - membru;

e) ..........., formator ............. - membru;

f) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unităţii)...... - membru;

g) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unităţii)...... - membru;

h) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unităţii)...... - membru.

Director executiv,

...................

(L.S.)

Întocmită în ........... exemplare, din care ......... exemplare pentru Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../ municipiului Bucureşti, .......... exemplare pentru ..../(unitatea).... .

ANEXA Nr. 11

la proceduri

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ........., născut/născută la data de .........., domiciliat/domiciliată in localitatea ............, str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .........., posesor/posesoare al/a actului de identitate ......... seria ....... nr. ......, cod numeric personal ........, solicit înscrierea în evidenţă în vederea acordării de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, sub formă de:

- servicii juridice;

- servicii de marketing;

- servicii financiare;

- servicii de management;

- servicii de consultanţă.

Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost in evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti.

Data Semnătura

............ ......................

_________________________

Emite conţinut
urchinTracker();