ORDIN nr. 279 din 22 iulie 2004

pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI - AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2004

 

 

    In temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

    avand in vedere prevederile art. 116 alin. (4) din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    secretarul de stat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca emite urmatorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aproba Procedura privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa la prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

                     Presedintele Agentiei Nationale

                     pentru Ocuparea Fortei de Munca,

                             Ioan Cindrea,

                            secretar de stat

 

    Bucuresti, 22 iulie 2004.

    Nr. 279.

 

    ANEXA

 

                               PROCEDURA

    privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 

    Prezenta procedura reglementeaza modul de organizare si desfasurare a activitatii de control asupra respectarii prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, precum si drepturile si obligatiile organelor de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor prevazute de art. 116^1 din lege.

    De asemenea, procedura reglementeaza modul de realizare a activitatii de indeplinire a masurilor asiguratorii si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii.

 

    CAP. I

    Activitatea de control

 

    SECTIUNEA 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Activitatea de control cuprinde totalitatea verificarilor efectuate asupra respectarii de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit legii.

    ART. 2

    Sunt supuse controlului, in conditiile prezentei proceduri:

    a) persoanele fizice sau juridice cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursalele, filialele, agentiile, reprezentantele din Romania ale unor persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizate potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii, denumite in continuare angajatori;

    b) furnizorii de servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;

    c) agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca.

    ART. 3

    Controlul se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, potrivit competentelor prevazute in prezenta procedura.

    ART. 4

    (1) In exercitarea atributiilor de serviciu, persoanele din cadrul organelor de control masuri active sunt investite cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie potrivit legii.

    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt imputernicite, in fata persoanelor fizice sau juridice supuse controlului, prin legitimatii de control si delegatii.

    (3) Modelul legitimatiei de control este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Competenta organelor de control masuri active

 

    ART. 5

    Principalele obiective ale activitatii de control desfasurate de catre organele de control masuri active sunt:

    a) verificarea respectarii obligatiilor privind incadrarea in munca si mentinerea raporturilor de munca asumate de angajatorii care au beneficiat, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de subventii, credite sau fonduri nerambursabile, precum si de facilitati in temeiul art. 93 din lege;

    b) verificarea finantarii masurilor de stimulare a angajatorilor.

    ART. 6

    Organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca au, in ceea ce priveste activitatea de control, urmatoarele competente:

    a) elaboreaza metodologii, instructiuni, precizari privind activitatea de control masuri active;

    b) coordoneaza, indruma si verifica activitatea de control masuri active desfasurata la nivelul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca;

    c) verifica respectarea prevederilor legii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in calitate de furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;

    d) participa, impreuna cu organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, la verificarile efectuate asupra respectarii de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit legii.

    ART. 7

    Organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca au, in ceea ce priveste activitatea de control, urmatoarele competente:

    a) verifica respectarea de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 10 din lege;

    b) verifica respectarea de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 21 din lege;

    c) verifica respectarea de catre angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj, a obligatiei prevazute la art. 41 alin. (2) din lege;

    d) verifica respectarea de catre angajatorii prevazuti la art. 48^1 alin. (1) din lege a obligatiei ce le revine potrivit art. 48^1 alin. (4) din lege;

    e) verifica respectarea de catre angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 49 din lege a obligatiei prevazute la art. 50 alin. (3) din lege;

    f) verifica respectarea conditiilor de acordare a subventiilor prevazute la art. 78 din lege;

    g) verifica respectarea de catre angajatorii care incadreaza absolventi, in conditiile art. 80 din lege, a obligatiei ce le revine potrivit art. 83 din lege;

    h) verifica respectarea de catre angajatorii care incadreaza someri in varsta de peste 45 de ani, intretinatori unici de familie, sau persoane cu handicap a obligatiei ce le revine potrivit art. 85 alin. (1) si (2) din lege;

    i) verifica respectarea de catre angajatorii care au beneficiat de credite in conditii avantajoase, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86 alin. (7) lit. c) si d), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege;

    j) verifica respectarea de catre angajatorii care au beneficiat de fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86^1 alin. (5), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege;

    k) verifica respectarea de catre angajatorii care au beneficiat, potrivit legii, de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, a obligatiei prevazute la art. 93 alin. (1) din lege;

    l) verifica acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;

    m) verifica respectarea altor obligatii prevazute in conventiile sau contractele incheiate de catre angajatori cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Reguli privind desfasurarea controlului

 

    ART. 8

    (1) Activitatea de control asupra respectarii de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit legii se desfasoara in baza programelor de control aprobate de presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru compartimentul de control masuri active din cadrul acesteia, sau de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

    (2) Programele de control trebuie sa cuprinda denumirea angajatorului, obiectul si durata controlului.

    ART. 9

    Controlul efectuat de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, poate fi:

    a) control general, in cadrul caruia se verifica respectarea de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului a tuturor obligatiilor prevazute de lege, pentru o perioada de timp determinata;

    b) control partial, in cadrul caruia se verifica respectarea de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului a uneia sau mai multor obligatii prevazute de lege, pentru o perioada de timp determinata.

    ART. 10

    In realizarea atributiilor ce le revin, organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pot aplica urmatoarele proceduri de control:

    a) controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor ce prezinta relevanta asupra respectarii de catre angajatori a obligatiilor prevazute de lege;

    b) controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legii, fara anuntarea in prealabil a angajatorilor.

    ART. 11

    Perioada necesara efectuarii controlului la un angajator nu poate fi mai mare de 5 zile.

    ART. 12

    Perioada supusa controlului nu poate depasi termenul general de prescriptie prevazut de lege.

    ART. 13

    Controlul se desfasoara la sediul sau la domiciliul persoanelor fizice sau juridice care au calitatea de angajator potrivit legii.

    ART. 14

    Controlul poate fi repetat in situatia in care persoanele fizice sau juridice solicita in interes propriu efectuarea unei noi verificari sau ori de cate ori se considera justificat de catre directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv de catre directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

    ART. 15

    (1) Rezultatele controlului, masurile stabilite, eventualele debite, precum si sanctiunile prevazute de lege se consemneaza in mod obligatoriu in procese-verbale de control.

    (2) Procesele-verbale de control devin titluri executorii la data la care creantele consemnate sunt scadente prin expirarea termenului de plata stabilit de lege sau stabilit de organul competent.

    (3) Modelul procesului-verbal de control este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura.

    ART. 16

    Procesele-verbale de control se semneaza de organele de control masuri active si de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului, cu sau fara obiectiuni din partea acestora.

    ART. 17

    In cazul in care persoanele fizice sau juridice supuse controlului refuza sa semneze procesele-verbale de control, organele de control masuri active vor face mentiune despre aceasta in procesul-verbal de control.

    ART. 18

    Procesele-verbale de control se considera a fi comunicate persoanelor fizice sau juridice supuse controlului la data semnarii de catre acestea.

    ART. 19

    In situatia prevazuta la art. 17, proceseleverbale de control se considera a fi comunicate de la data consemnarii in acestea, de catre organele de control masuri active, a refuzului de a semna.

 

    SECTIUNEA a 4-a

    Drepturile si obligatiile organelor de control masuri active

 

    ART. 20

    In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 116^1 din lege, organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele drepturi:

    a) sa intre, in prezenta reprezentantilor legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau a altor persoane desemnate de acestea, in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea, in timpul programului normal de lucru; controlul se poate desfasura si in afara programului de lucru, cu acordul scris al persoanelor fizice sau juridice supuse controlului si cu aprobarea directorului general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru compartimentul de control masuri active din cadrul acesteia, sau a directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in cadrul carora functioneaza celelalte compartimente de control masuri active;

    b) sa examineze orice inscrisuri care pot fi relevante pentru determinarea modului in care persoanele fizice sau juridice supuse controlului respecta obligatiile ce le revin potrivit legii;

    c) sa primeasca copii de pe orice inscrisuri supuse controlului;

    d) sa solicite informatii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la organele administratiei publice centrale si locale, institutiile publice sau de interes public, institutiile publice sau private care inregistreaza, sub orice forma, incheierile de contracte, evidenta populatiei sau a bunurilor, exploatarea proprietatilor si altele asemenea;

    e) sa solicite declaratii scrise de la salariatii persoanelor fizice sau juridice supuse controlului in situatia in care informatiile furnizate de reprezentantii legali sau de persoanele numite de acestea sunt insuficiente; modelul declaratiei pe propria raspundere este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;

    f) sa expuna constatarile efectuate cu ocazia controlului si sa solicite explicatii scrise de la reprezentantii legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau de la imputernicitii acestora, dupa caz;

    g) sa solicite, in scris, cu cel putin 15 zile inainte, prezenta reprezentantilor legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau a imputernicitilor acestora la sediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sau al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in cadrul carora functioneaza compartimentele de control masuri active;

    h) sa dispuna masurile necesare in vederea indeplinirii, de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului, a obligatiilor ce le revin potrivit legii;

    i) sa stabileasca, in situatia in care se constata incalcari ale legii, eventualele debite;

    j) sa aplice sanctiunile prevazute de lege.

    ART. 21

    In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 116^1 din lege, organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele obligatii:

    a) sa notifice in scris persoanele fizice sau juridice care urmeaza a fi supuse controlului cu 15 zile lucratoare inaintea inceperii acestuia, cu exceptia cazurilor in care controlul se desfasoara la solicitarea persoanelor respective, a unor autoritati, potrivit legii, sau inopinat;

    b) sa prezinte persoanelor fizice sau juridice, la inceperea controlului, legitimatia de control si delegatia semnata, dupa caz, de directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca; inceperea controlului trebuie consemnata, potrivit legii, in registrul unic de control;

    c) sa efectueze controlul in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a persoanelor fizice sau juridice si sa utilizeze eficient timpul alocat in acest scop;

    d) sa furnizeze persoanelor fizice sau juridice, pe parcursul desfasurarii controlului, informatii asupra constatarilor efectuate, precum si a eventualelor situatii neclare;

    e) sa pastreze secretul asupra datelor si informatiilor privind persoanele fizice sau juridice supuse controlului, pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu;

    f) sa procedeze la sesizarea organelor de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia controlului si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de lege.

 

    SECTIUNEA a 5-a

    Drepturile si obligatiile persoanelor fizice sau juridice supuse controlului

 

    ART. 22

    Persoanele fizice sau juridice supuse controlului efectuat de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele drepturi:

    a) sa fie notificate in scris, cu 15 zile lucratoare inaintea inceperii controlului, cu exceptia cazurilor in care acesta se desfasoara la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, a unor autoritati, potrivit legii, sau inopinat;

    b) sa fie informate pe parcursul desfasurarii controlului asupra constatarilor efectuate de organele de control masuri active, precum si a eventualelor situatii neclare;

    c) sa beneficieze de asistenta de specialitate sau juridica;

    d) sa fie protejate in ceea ce priveste confidentialitatea datelor si a informatiilor furnizate;

    e) sa semneze procesele-verbale de control cu obiectiuni;

    f) sa solicite, din proprie initiativa, sa fie controlate.

    ART. 23

    Persoanele fizice sau juridice supuse controlului efectuat de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele obligatii:

    a) sa asigure desfasurarea in conditii optime a controlului prin respectarea drepturilor organelor de control masuri active si prin acordarea sprijinului necesar in exercitarea acestor drepturi;

    b) sa puna la dispozitia organelor de control masuri active spatii adecvate, precum si logistica necesara desfasurarii controlului;

    c) sa dea informatii si sa prezinte la locul de desfasurare a controlului toate inscrisurile, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor constatate;

    d) sa indeplineasca masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia controlului, in termenele si conditiile stabilite de organele de control masuri active.

 

    SECTIUNEA a 6-a

    Solutionarea contestatiilor

 

    ART. 24

    Masurile dispuse de organele de control masuri active prin actele de control pot fi contestate de persoanele fizice sau juridice supuse controlului, pe cale administrativa, la conducerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau la conducerea agentiilor pentru ocuparea de fortei de munca, pentru acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acestora.

    ART. 25

    (1) Contestatiile se formuleaza in scris si vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

    a) numele sau denumirea contestatarului, sediul sau domiciliul acestuia;

    b) obiectul si suma contestata;

    c) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza.

    (2) Contestatiile trebuie semnate de catre contestatari sau de catre reprezentantii legali ai acestora, iar in cazul persoanelor juridice trebuie sa poarte si stampila.

    (3) Dovedirea calitatii de reprezentant legal al contestatarilor, persoane fizice sau juridice, se face prin imputernicire avocatiala, in cazul avocatilor, sau prin procura autentificata, in cazul altor persoane.

    (4) Contestatarii pot depune in dovedirea contestatiilor formulate acte care nu au fost avute in vedere de organul de control masuri active.

    (5) Contestatiile impotriva masurilor dispuse de organele de control masuri active nu pot avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actele atacate.

    ART. 26

    (1) Contestatiile se depun, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de acestea.

    (2) Contestatiile trimise prin posta se socotesc formulate in termen daca au fost predate cu scrisoare recomandata la oficiul postal inainte de implinirea acestuia.

    ART. 27

    (1) Contestatiile se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare prin decizie motivata a directorului general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau prin decizii motivate ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de acestea.

    (2) Deciziile se semneaza de catre persoanele prevazute la alin. (1) ori de catre inlocuitorii de drept ai acestora.

    ART. 28

    (1) Prin decizii, contestatiile vor putea fi admise in totalitate sau in parte ori respinse.

    (2) In cazul admiterii contestatiilor se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actelor de control atacate.

    ART. 29

    (1) Deciziile se comunica prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la sediul sau la domiciliul contestatarilor, declarat prin contestatiile formulate, precum si la organele de control masuri active ale caror acte se ataca.

    (2) In situatia in care contestatarii si-au schimbat sediul sau domiciliul fara a aduce la cunostinta acest fapt agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, deciziile se comunica organelor de control masuri active ale caror acte se ataca.

    ART. 30

    Deciziile pot fi atacate la instantele judecatoresti competente potrivit dreptului comun.

 

    CAP. II

    Activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii

 

    ART. 31

    Activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii, se realizeaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, de catre personalul de specialitate din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, desemnat prin dispozitii ale directorilor executivi.

    ART. 32

    (1) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul de specialitate desemnat potrivit art. 31 este investit cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie potrivit legii.

    (2) Personalul prevazut la alin. (1) este imputernicit in fata debitorului sau a tertilor prin legitimatii de executor bugetar si delegatii.

    (3) Modelul legitimatiei de executor bugetar este prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura.

    ART. 33

    Fac obiectul executarii silite, in conditiile art. 31, urmatoarele debite rezultate din nerespectarea prevederilor legii:

    a) sumele platite fara temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create in conditiile legii, care se recupereaza in temeiul deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce constituie titluri executorii, potrivit art. 47 alin. (1) din lege, de la persoanele care le-au primit;

    b) sumele platite fara temei legal, cu titlu de prima de incadrare neimpozabila sau prima de instalare, care se recupereaza in temeiul angajamentelor beneficiarilor, ce constituie titluri executorii, potrivit art. 76 alin. (2) din lege;

    c) debitele si sanctiunile consemnate de organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in procesele-verbale de control ce devin titluri executorii la data la care creantele respective sunt scadente prin expirarea termenului de plata stabilit de lege sau stabilit de organul competent.

    ART. 34

    Personalul de specialitate din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, desemnat prin dispozitii ale directorilor executivi, este imputernicit sa indeplineasca masurile asiguratorii si sa efectueze executarea silita, in conditiile art. 31, in privinta urmatoarelor creante bugetare administrate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, altele decat cele rezultate din nerespectarea prevederilor legii:

    a) sume acordate in mod necuvenit, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care se recupereaza in temeiul deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce constituie titluri executorii, de la persoanele care le-au primit;

    b) orice alte debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj, altele decat cele provenind din contributii, care se recupereaza in temeiul deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce constituie titluri executorii, de la persoanele fizice sau juridice.

 

    CAP. III

    Dispozitii tranzitorii si finale

 

    ART. 35

    Controalele in curs la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se vor continua potrivit dispozitiilor acestuia, actele indeplinite anterior ramanand valabile.

    ART. 36

    Legitimatiile de control, precum si legitimatiile de executor bugetar se emit de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin Directia resurse umane si salarizare si sunt semnate de catre directorul general executiv.

    ART. 37

    Evidenta legitimatiilor se tine intr-un registru special care va contine: numarul de ordine, numele, prenumele si functia titularului, indicativul judetului, seria, data eliberarii si semnatura de primire.

    ART. 38

    La incetarea calitatii de executori bugetari a persoanelor desemnate in conditiile art. 31, precum si la modificarea sau incetarea raporturilor de serviciu ale persoanelor din cadrul compartimentelor de control masuri active, acestea vor preda legitimatiile in vederea anularii; anularea va fi consemnata in registrul special prevazut la art. 37.

 

 

    ANEXA 1

    ÄÄÄÄÄÄÄÄ

la procedura

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

*T*

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³                        ³In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit     ³

³            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  ³art. 116^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul    ³

³            ³ STEMA  ³  ³asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii     ³

³            ³ROMANIEI³  ³fortei de munca, cu modificarile si completarile     ³

³            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³ulterioare, organele de control masuri active din    ³

³                        ³cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei     ³

³                        ³de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ocuparea fortei de munca, au urmatoarele drepturi;   ³

³                        ³ a) sa intre in prezenta reprezentantilor legali     ³

³   GUVERNUL ROMANIEI    ³ai persoanelor fizice sau juridice supuse            ³

³   MINISTERUL MUNCII,   ³controlului sau a altor persoane desemnate de        ³

³ SOLIDARITATII SOCIALE  ³acestea, in orice incinta a sediului in care isi     ³

³     SI FAMILIEI        ³desfasoara activitatea, in timpul programului        ³

³                        ³normal de lucru; controlul se poate desfasura si     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´in afara programului de lucru, cu acordul scris      ³

³                        ³al persoanelor fizice sau juridice supuse            ³

³     AGENTIA NATIONALA  ³controlului si cu aprobarea directorului general     ³

³ PENTRU OCUPAREA FORTEI ³executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea       ³

³       DE MUNCA         ³Fortei de Munca, pentru compartimentul de control    ³

³                        ³masuri active din cadrul acesteia, sau a             ³

³                        ³directorilor executivi ai agentiilor pentru          ³

³ LEGITIMATIE DE CONTROL ³ocuparea fortei de munca in cadrul carora            ³

³                        ³functioneaza celelate compartimentele de control     ³

³Seria _______, nr. ____,³masuri active;                                       ³

³                        ³ b) se examineze orice inscrisuri care pot fi        ³

³                        ³relevante pentru determinarea modului in care        ³

³Numele ________________ ³persoanele fizice sau juridice supuse                ³

³                        ³controlului respecta obligatiile ce le revin         ³

³Prenumele _____________ ³potrivit legii;                                      ³

³                        ³ c) sa primeasca copii de pe orice inscrisuri        ³

³C.N.P. ________________ ³supuse controlului;                                  ³

³                        ³ d) sa solicite informatii care nu au, potrivit      ³

³Semnatura               ³legii caracter secret, de la organele                ³

³autorizata ____________ ³administratiei publice centrale si locale,           ³

³                        ³institutiile publice sau de interes public,          ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´institutiile publice sau private care                ³

³    Loc    ³    Data    ³inregistreaza, sub orice forma, incheierile de       ³

³fotografie ³  emiterii  ³contracte, evidenta populatiei sau a bunurilor,      ³

³           ³            ³exploatarea proprietatilor si altele asemenea;       ³

³           ³            ³ e) sa solicite declaratii scrise de la              ³

³           ³            ³salariatii persoanelor fizice sau juridice supuse    ³

³           ³            ³controlului in situatia in care informatiile         ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´furnizate de reprezentantii legati sau de            ³

³                        ³persoanele numite de acestea sunt insuficiente;      ³

³                        ³ f) sa expuna constatarile efectuate cu ocazia       ³

³                        ³controlului si sa solicite explicatii scrise de      ³

³                        ³la reprezentantii legali ai persoanelor fizice sau   ³

³                        ³juridice supuse controlului sau de la imputernicitii ³

³                        ³acestora, dupa caz;                                  ³

³                        ³ g) sa solicite, in scris, cu cel putin 15 zile      ³

³                        ³inainte, prezenta reprezentantilor legali ai         ³

³                        ³persoanelor fizice sau juridice supuse controlului   ³

³                        ³sau a imputernicitilor acestora, la sediul Agentiei  ³

³                        ³Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sau al     ³

³                        ³agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in        ³

³                        ³cadrul carora functioneaza compartimentele de        ³

³                        ³control masuri active;                               ³

³                        ³ h) sa dispuna masurile necesare in vederea          ³

³                        ³indeplinirii, de catre persoanele fizice sau         ³

³                        ³juridice supuse controlului, a obligatiilor ce le    ³

³                        ³revin potrivit legii;                                ³

³                        ³ l) sa stabileasca, in situatia in care se constata  ³

³                        ³incalcari ale legii, eventualele debite;             ³

³                        ³ j) sa aplice sanctiunile prevazute de lege          ³

³                        ³                                                     ³

³                        ³Pierderea legitimatiei se face publica in presa si   ³

³                        ³se anunta institutia emitenta in termen de 15 zile.  ³

³                        ³                                                     ³

³                        ³                    VIZE                             ³

³                        ³   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿              ³

³                        ³   ³  AN    ³ AN     ³ AN    ³ AN     ³              ³

³                        ³   ³ SEM. I ³SEM. II ³SEM. I ³SEM. II ³              ³

³                        ³   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´              ³

³                        ³   ³  AN    ³ AN     ³ AN    ³ AN     ³              ³

³                        ³   ³ SEM. I ³SEM. II ³SEM. I ³SEM. II ³              ³

³                        ³   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ              ³

³  Legitimatia nu este   ³                                                     ³

³    transmisibila       ³                                                     ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

*ST*

 

    ANEXA 2

    ÄÄÄÄÄÄÄÄ

la procedura

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

 

                                   PROCES-VERBAL

                  Incheiat astazi _____ luna _____  anul _____

 

    Subsemnatii _____________ indeplinind functia de ________ , in cadrul compartimentului control masuri active din Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca /Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a municipiului / judetului ________ in temeiul Hotararii Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza legitimatiilor de control nr. _____ si a delegatiilor nr. _____ / ____ am procedat, conform programului de control aprobat si atributiilor de serviciu, la efectuarea unui control de specialitate la ________ cu sediul in _______ str. ________ , nr ____ judetul / sectorul ______.

    Controlul a avut ca obiect verificarea respectarii de catre __________ a obligatiilor ce ii revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Verificarea s-a efectuat asupra actelor, documentelor si evidentelor aferente perioadei __________ , puse la dispozitia organului de control masuri active de catre persoana fizica /juridica supusa controlului.

    Persoana fizica / juridica nu / a mai fost controlata anterior conform procesului verbal nr. ________ / ______ , pentru perioada _____________ .

 

    CAPITOLUL I

    Date de identificare a persoanei fizice /juridice

 

    Numele / denumirea persoanei fizice /juridice ___________________

    Cod numeric personal _______________ (persoane fizice)

    Certificatul de inmatriculare inregistrat la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr. ______ din data de ______ si la Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului / judetului ________ sub nr. ______ / ____ (societati comerciale)

    Actul normativ in temeiul caruia functioneaza __________ (institutii publice)

    Codul fiscal: _____________________________________

    Codul postal: _____________________________________

 

    Forma si situatia juridica: ______________________________________________

 

    Structura actionariatului (societati comerciale): ________________________

 

    Domiciliul/sediul: _______________________________________________________

 

    Reprezentant legal: ______________________________________________________

 

    Capitalul social subscris si varsat (societati comerciale): ___________lei.

 

    Obiectul de activitate: __________________________________________________

 

    Telefon / Fax / e-mail: ______________________

 

    Conturile de disponibilitati in lei si in devize, bancile la care sunt deschise, precum si adresele acestora: __________________________________________

 

    La data incheierii prezentului proces verbal, persoana fizica /juridica isi desfasoara activitatea cu un numar de: _____ salariati, incadrati in baza unor contracte individuale de munca / acte de numire (functionari publici).

 

    CAPITOLUL II

    Respectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 

    Se completeaza de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca:

 

    a) verificarea activitatii de control masuri active desfasurata la nivelul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca: _________________________________

 

    b) verificarea respectarii prevederilor legii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in calitate de furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca: ________________________________________

 

    Se completeaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca:

 

    a) verificarea respectarii de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 10 din lege: _______________________________________________________________

 

    b) verificarea respectarii de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 21 din lege: _______________________________________________________________

 

    c) verificarea respectarii de catre angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj, a obligatiei prevazute la art. 41 alin. (2) din lege: ____________________________________

 

    d) verificarea respectarii de catre angajatorii prevazuti la art. 48^1 alin. (1) din lege, a obligatiei ce le revine potrivit art. 48^1 alin. (4) din lege: ___________________________________

 

    e) verificarea respectarii de catre angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 49 din lege, a obligatiei prevazute la art. 50 alin. (3) din lege: _____________________________________

 

    f) verificarea respectarii conditiilor de acordare a subventiilor prevazute la art. 78 din lege: _____________________

 

    g) verificarea respectarii de catre angajatorii care incadreaza absolventi, in conditiile art. 80 din lege, a obligatiei ce le revine potrivit art. 83 din lege: _______________________________

 

    h) verificarea respectarii de catre angajatorii care incadreaza someri in varsta de peste 45 de ani, intretinatori unici de familie sau persoane cu handicap a obligatiei ce le revine potrivit art. 85 alin. (1) si (2) din lege: ______________________________________

 

    i) verificarea respectarii de catre angajatorii care au beneficiat de credite in conditii avantajoase, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86 alin. (7) lit. c) si d), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege: ______________________________________________________

 

    j) verificarea respectarii de catre angajatorii care au beneficiat de fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86^1 alin. (5), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege: ________________________________________________________________

 

    k) verificarea respectarii de catre angajatorii care au beneficiat, potrivit legii, de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, a obligatiei prevazute la art. 93 alin. (1) din lege: ______________

 

    l) verificarea acreditarii furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca: __________

 

    m) verificarea respectarii altor obligatii prevazute in conventiile sau contractele incheiate de catre angajatori cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca: _______________________

 

    CAPITOLUL III

    Concluzii si masuri dispuse in urma controlului

    ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

 

    Prin semnarea procesului verbal de control persoana fizica /juridica recunoaste ca i s-au restituit toate documentele solicitate de catre organele de control masuri active si puse la dispozitia acestora in vederea verificarii.

    Masurile dispuse de organele de control masuri active prin prezentul proces verbal pot fi contestate, pe cale administrativa, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de acestea.

    Contestatia se depune, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la comunicarea prezentului proces verbal.

 

                  ORGAN DE CONTROL,

 

                      PERSOANA FIZICA / JURIDICA,

 

    NOTA: Prezentul model de proces-verbal va fi adaptat, in functie de obiectul controlului.

 

 

    ANEXA 3

    ÄÄÄÄÄÄÄÄ

la procedura

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

                            DECLARATIE

              Nr. ____ din ziua ____ luna ____ anul ____

 

    Subsemnatul(a) ___________ , legitimat(a) cu actul de identitate ___ , seria ___ , nr. ___ , CNP ______ , domiciliat(a) in localitatea _______, str. _____ , nr. ___ , bloc ___ , sc. __ , et. __ , ap. __ , judetul / sectorul ____ , avand functia de ____ , in cadrul _______ , cu sediul in _______ , str. ______ , nr. ____ , judetul / sectorul ___ .

    La solicitarea organelor de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca / Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a municipiului / judetului _________ , sub sanctiunea prevazuta de Codul penal pentru fals in declaratii, declar pe proprie raspundere urmatoarele*):

 

_____________

    *) Informatii solicitate de catre organele de control masuri active, in functie de obiectul activitatii de control.

 

          DATA __________

                                SEMNATURA,

 

    ANEXA 4

    ÄÄÄÄÄÄÄÄ

la procedura

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

*T*

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³                        ³                                                     ³

³            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  ³                                                     ³

³            ³ STEMA  ³  ³In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind ³

³            ³ROMANIEI³  ³Codul de procedura fiscala, republicata, titularul   ³

³            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³are calitatea de executor bugetar si are dreptul:    ³

³                        ³                                                     ³

³                        ³  a) sa aplice masurile asiguratorii si de executare ³

³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³silita;                                              ³

³                        ³  b) sa intre in orice incinta de afaceri a          ³

³   GUVERNUL ROMANIEI    ³debitorului, persoana juridica, sau in alte incinte  ³

³   MINISTERUL MUNCII,   ³unde acesta isi pastreaza bunurile, in scopul        ³

³ SOLIDARITATII SOCIALE  ³identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi    ³

³     SI FAMILIEI        ³executate silit, precum si sa analizeze evidenta     ³

³                        ³contabila a debitorului in scopul identificarii      ³

³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄijtertilor care datoreaza sau detin in pastrare        ³

³                        ³venituri ori bunuri ale debitorului;                 ³

³     AGENTIA NATIONALA  ³  c) sa intre in toate incaperile in care se gasesc  ³

³ PENTRU OCUPAREA FORTEI ³bunuri sau valori ale debitorului, persoana fizica,  ³

³       DE MUNCA         ³precum si sa cerceteze toate locurile in care        ³

³                        ³acesta isi pastreaza bunurile;                       ³

³                        ³  d) sa solicite si sa cerceteze orice document sau  ³

³    LEGITIMATIE DE      ³element material care poate constitui o proba in     ³

³   EXECUTOR BUGETAR     ³determinarea bunurilor proprietate a debitorului     ³

³                        ³                                                     ³

³                        ³                                                     ³

³Seria _______, nr. ____,³                                                     ³

³                        ³Pierderea legitimatiei se face publica in presa si   ³

³                        ³se anunta institutia emitenta in termen de 15 zile.  ³

³Numele ________________ ³                                                     ³

³                        ³                                                     ³

³Prenumele _____________ ³                    VIZE                             ³

³                        ³   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿              ³

³C.N.P. ________________ ³   ³  AN    ³ AN     ³ AN    ³ AN     ³              ³

³                        ³   ³ SEM. I ³SEM. II ³SEM. I ³SEM. II ³              ³

³Semnatura               ³   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´              ³

³autorizata ____________ ³   ³  AN    ³ AN     ³ AN    ³ AN     ³              ³

³                        ³   ³ SEM. I ³SEM. II ³SEM. I ³SEM. II ³              ³

³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ              ³

³    Loc    ³    Data    ³                                                     ³

³fotografie ³  emiterii  ³                                                     ³

³           ³            ³                                                     ³

³           ³            ³                                                     ³

³           ³            ³                                                     ³

³           ³            ³                                                     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                                                     ³

³  Legitimatia nu este   ³                                                     ³

³     transmisibila      ³                                                     ³

³                        ³                                                     ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

*ST*

 

                          _________________ORDIN nr. 279 din 22 iulie 2004

pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI - AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2004

 

 

    In temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

    avand in vedere prevederile art. 116 alin. (4) din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    secretarul de stat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca emite urmatorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aproba Procedura privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa la prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

                     Presedintele Agentiei Nationale

                     pentru Ocuparea Fortei de Munca,

                             Ioan Cindrea,

                            secretar de stat

 

    Bucuresti, 22 iulie 2004.

    Nr. 279.

 

    ANEXA

 

                               PROCEDURA

    privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 

    Prezenta procedura reglementeaza modul de organizare si desfasurare a activitatii de control asupra respectarii prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, precum si drepturile si obligatiile organelor de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor prevazute de art. 116^1 din lege.

    De asemenea, procedura reglementeaza modul de realizare a activitatii de indeplinire a masurilor asiguratorii si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii.

 

    CAP. I

    Activitatea de control

 

    SECTIUNEA 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Activitatea de control cuprinde totalitatea verificarilor efectuate asupra respectarii de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit legii.

    ART. 2

    Sunt supuse controlului, in conditiile prezentei proceduri:

    a) persoanele fizice sau juridice cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursalele, filialele, agentiile, reprezentantele din Romania ale unor persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizate potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii, denumite in continuare angajatori;

    b) furnizorii de servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;

    c) agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca.

    ART. 3

    Controlul se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, potrivit competentelor prevazute in prezenta procedura.

    ART. 4

    (1) In exercitarea atributiilor de serviciu, persoanele din cadrul organelor de control masuri active sunt investite cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie potrivit legii.

    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt imputernicite, in fata persoanelor fizice sau juridice supuse controlului, prin legitimatii de control si delegatii.

    (3) Modelul legitimatiei de control este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Competenta organelor de control masuri active

 

    ART. 5

    Principalele obiective ale activitatii de control desfasurate de catre organele de control masuri active sunt:

    a) verificarea respectarii obligatiilor privind incadrarea in munca si mentinerea raporturilor de munca asumate de angajatorii care au beneficiat, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de subventii, credite sau fonduri nerambursabile, precum si de facilitati in temeiul art. 93 din lege;

    b) verificarea finantarii masurilor de stimulare a angajatorilor.

    ART. 6

    Organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca au, in ceea ce priveste activitatea de control, urmatoarele competente:

    a) elaboreaza metodologii, instructiuni, precizari privind activitatea de control masuri active;

    b) coordoneaza, indruma si verifica activitatea de control masuri active desfasurata la nivelul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca;

    c) verifica respectarea prevederilor legii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in calitate de furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;

    d) participa, impreuna cu organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, la verificarile efectuate asupra respectarii de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit legii.

    ART. 7

    Organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca au, in ceea ce priveste activitatea de control, urmatoarele competente:

    a) verifica respectarea de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 10 din lege;

    b) verifica respectarea de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 21 din lege;

    c) verifica respectarea de catre angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj, a obligatiei prevazute la art. 41 alin. (2) din lege;

    d) verifica respectarea de catre angajatorii prevazuti la art. 48^1 alin. (1) din lege a obligatiei ce le revine potrivit art. 48^1 alin. (4) din lege;

    e) verifica respectarea de catre angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 49 din lege a obligatiei prevazute la art. 50 alin. (3) din lege;

    f) verifica respectarea conditiilor de acordare a subventiilor prevazute la art. 78 din lege;

    g) verifica respectarea de catre angajatorii care incadreaza absolventi, in conditiile art. 80 din lege, a obligatiei ce le revine potrivit art. 83 din lege;

    h) verifica respectarea de catre angajatorii care incadreaza someri in varsta de peste 45 de ani, intretinatori unici de familie, sau persoane cu handicap a obligatiei ce le revine potrivit art. 85 alin. (1) si (2) din lege;

    i) verifica respectarea de catre angajatorii care au beneficiat de credite in conditii avantajoase, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86 alin. (7) lit. c) si d), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege;

    j) verifica respectarea de catre angajatorii care au beneficiat de fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86^1 alin. (5), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege;

    k) verifica respectarea de catre angajatorii care au beneficiat, potrivit legii, de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, a obligatiei prevazute la art. 93 alin. (1) din lege;

    l) verifica acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;

    m) verifica respectarea altor obligatii prevazute in conventiile sau contractele incheiate de catre angajatori cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Reguli privind desfasurarea controlului

 

    ART. 8

    (1) Activitatea de control asupra respectarii de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit legii se desfasoara in baza programelor de control aprobate de presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru compartimentul de control masuri active din cadrul acesteia, sau de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

    (2) Programele de control trebuie sa cuprinda denumirea angajatorului, obiectul si durata controlului.

    ART. 9

    Controlul efectuat de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, poate fi:

    a) control general, in cadrul caruia se verifica respectarea de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului a tuturor obligatiilor prevazute de lege, pentru o perioada de timp determinata;

    b) control partial, in cadrul caruia se verifica respectarea de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului a uneia sau mai multor obligatii prevazute de lege, pentru o perioada de timp determinata.

    ART. 10

    In realizarea atributiilor ce le revin, organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pot aplica urmatoarele proceduri de control:

    a) controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor ce prezinta relevanta asupra respectarii de catre angajatori a obligatiilor prevazute de lege;

    b) controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legii, fara anuntarea in prealabil a angajatorilor.

    ART. 11

    Perioada necesara efectuarii controlului la un angajator nu poate fi mai mare de 5 zile.

    ART. 12

    Perioada supusa controlului nu poate depasi termenul general de prescriptie prevazut de lege.

    ART. 13

    Controlul se desfasoara la sediul sau la domiciliul persoanelor fizice sau juridice care au calitatea de angajator potrivit legii.

    ART. 14

    Controlul poate fi repetat in situatia in care persoanele fizice sau juridice solicita in interes propriu efectuarea unei noi verificari sau ori de cate ori se considera justificat de catre directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv de catre directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

    ART. 15

    (1) Rezultatele controlului, masurile stabilite, eventualele debite, precum si sanctiunile prevazute de lege se consemneaza in mod obligatoriu in procese-verbale de control.

    (2) Procesele-verbale de control devin titluri executorii la data la care creantele consemnate sunt scadente prin expirarea termenului de plata stabilit de lege sau stabilit de organul competent.

    (3) Modelul procesului-verbal de control este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura.

    ART. 16

    Procesele-verbale de control se semneaza de organele de control masuri active si de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului, cu sau fara obiectiuni din partea acestora.

    ART. 17

    In cazul in care persoanele fizice sau juridice supuse controlului refuza sa semneze procesele-verbale de control, organele de control masuri active vor face mentiune despre aceasta in procesul-verbal de control.

    ART. 18

    Procesele-verbale de control se considera a fi comunicate persoanelor fizice sau juridice supuse controlului la data semnarii de catre acestea.

    ART. 19

    In situatia prevazuta la art. 17, proceseleverbale de control se considera a fi comunicate de la data consemnarii in acestea, de catre organele de control masuri active, a refuzului de a semna.

 

    SECTIUNEA a 4-a

    Drepturile si obligatiile organelor de control masuri active

 

    ART. 20

    In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 116^1 din lege, organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele drepturi:

    a) sa intre, in prezenta reprezentantilor legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau a altor persoane desemnate de acestea, in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea, in timpul programului normal de lucru; controlul se poate desfasura si in afara programului de lucru, cu acordul scris al persoanelor fizice sau juridice supuse controlului si cu aprobarea directorului general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru compartimentul de control masuri active din cadrul acesteia, sau a directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in cadrul carora functioneaza celelalte compartimente de control masuri active;

    b) sa examineze orice inscrisuri care pot fi relevante pentru determinarea modului in care persoanele fizice sau juridice supuse controlului respecta obligatiile ce le revin potrivit legii;

    c) sa primeasca copii de pe orice inscrisuri supuse controlului;

    d) sa solicite informatii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la organele administratiei publice centrale si locale, institutiile publice sau de interes public, institutiile publice sau private care inregistreaza, sub orice forma, incheierile de contracte, evidenta populatiei sau a bunurilor, exploatarea proprietatilor si altele asemenea;

    e) sa solicite declaratii scrise de la salariatii persoanelor fizice sau juridice supuse controlului in situatia in care informatiile furnizate de reprezentantii legali sau de persoanele numite de acestea sunt insuficiente; modelul declaratiei pe propria raspundere este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;

    f) sa expuna constatarile efectuate cu ocazia controlului si sa solicite explicatii scrise de la reprezentantii legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau de la imputernicitii acestora, dupa caz;

    g) sa solicite, in scris, cu cel putin 15 zile inainte, prezenta reprezentantilor legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau a imputernicitilor acestora la sediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sau al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in cadrul carora functioneaza compartimentele de control masuri active;

    h) sa dispuna masurile necesare in vederea indeplinirii, de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului, a obligatiilor ce le revin potrivit legii;

    i) sa stabileasca, in situatia in care se constata incalcari ale legii, eventualele debite;

    j) sa aplice sanctiunile prevazute de lege.

    ART. 21

    In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 116^1 din lege, organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele obligatii:

    a) sa notifice in scris persoanele fizice sau juridice care urmeaza a fi supuse controlului cu 15 zile lucratoare inaintea inceperii acestuia, cu exceptia cazurilor in care controlul se desfasoara la solicitarea persoanelor respective, a unor autoritati, potrivit legii, sau inopinat;

    b) sa prezinte persoanelor fizice sau juridice, la inceperea controlului, legitimatia de control si delegatia semnata, dupa caz, de directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca; inceperea controlului trebuie consemnata, potrivit legii, in registrul unic de control;

    c) sa efectueze controlul in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a persoanelor fizice sau juridice si sa utilizeze eficient timpul alocat in acest scop;

    d) sa furnizeze persoanelor fizice sau juridice, pe parcursul desfasurarii controlului, informatii asupra constatarilor efectuate, precum si a eventualelor situatii neclare;

    e) sa pastreze secretul asupra datelor si informatiilor privind persoanele fizice sau juridice supuse controlului, pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu;

    f) sa procedeze la sesizarea organelor de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia controlului si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de lege.

 

    SECTIUNEA a 5-a

    Drepturile si obligatiile persoanelor fizice sau juridice supuse controlului

 

    ART. 22

    Persoanele fizice sau juridice supuse controlului efectuat de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele drepturi:

    a) sa fie notificate in scris, cu 15 zile lucratoare inaintea inceperii controlului, cu exceptia cazurilor in care acesta se desfasoara la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, a unor autoritati, potrivit legii, sau inopinat;

    b) sa fie informate pe parcursul desfasurarii controlului asupra constatarilor efectuate de organele de control masuri active, precum si a eventualelor situatii neclare;

    c) sa beneficieze de asistenta de specialitate sau juridica;

    d) sa fie protejate in ceea ce priveste confidentialitatea datelor si a informatiilor furnizate;

    e) sa semneze procesele-verbale de control cu obiectiuni;

    f) sa solicite, din proprie initiativa, sa fie controlate.

    ART. 23

    Persoanele fizice sau juridice supuse controlului efectuat de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele obligatii:

    a) sa asigure desfasurarea in conditii optime a controlului prin respectarea drepturilor organelor de control masuri active si prin acordarea sprijinului necesar in exercitarea acestor drepturi;

    b) sa puna la dispozitia organelor de control masuri active spatii adecvate, precum si logistica necesara desfasurarii controlului;

    c) sa dea informatii si sa prezinte la locul de desfasurare a controlului toate inscrisurile, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor constatate;

    d) sa indeplineasca masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia controlului, in termenele si conditiile stabilite de organele de control masuri active.

 

    SECTIUNEA a 6-a

    Solutionarea contestatiilor

 

    ART. 24

    Masurile dispuse de organele de control masuri active prin actele de control pot fi contestate de persoanele fizice sau juridice supuse controlului, pe cale administrativa, la conducerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau la conducerea agentiilor pentru ocuparea de fortei de munca, pentru acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acestora.

    ART. 25

    (1) Contestatiile se formuleaza in scris si vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

    a) numele sau denumirea contestatarului, sediul sau domiciliul acestuia;

    b) obiectul si suma contestata;

    c) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza.

    (2) Contestatiile trebuie semnate de catre contestatari sau de catre reprezentantii legali ai acestora, iar in cazul persoanelor juridice trebuie sa poarte si stampila.

    (3) Dovedirea calitatii de reprezentant legal al contestatarilor, persoane fizice sau juridice, se face prin imputernicire avocatiala, in cazul avocatilor, sau prin procura autentificata, in cazul altor persoane.

    (4) Contestatarii pot depune in dovedirea contestatiilor formulate acte care nu au fost avute in vedere de organul de control masuri active.

    (5) Contestatiile impotriva masurilor dispuse de organele de control masuri active nu pot avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actele atacate.

    ART. 26

    (1) Contestatiile se depun, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de acestea.

    (2) Contestatiile trimise prin posta se socotesc formulate in termen daca au fost predate cu scrisoare recomandata la oficiul postal inainte de implinirea acestuia.

    ART. 27

    (1) Contestatiile se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare prin decizie motivata a directorului general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau prin decizii motivate ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de acestea.

    (2) Deciziile se semneaza de catre persoanele prevazute la alin. (1) ori de catre inlocuitorii de drept ai acestora.

    ART. 28

    (1) Prin decizii, contestatiile vor putea fi admise in totalitate sau in parte ori respinse.

    (2) In cazul admiterii contestatiilor se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actelor de control atacate.

    ART. 29

    (1) Deciziile se comunica prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la sediul sau la domiciliul contestatarilor, declarat prin contestatiile formulate, precum si la organele de control masuri active ale caror acte se ataca.

    (2) In situatia in care contestatarii si-au schimbat sediul sau domiciliul fara a aduce la cunostinta acest fapt agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, deciziile se comunica organelor de control masuri active ale caror acte se ataca.

    ART. 30

    Deciziile pot fi atacate la instantele judecatoresti competente potrivit dreptului comun.

 

    CAP. II

    Activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii

 

    ART. 31

    Activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii, se realizeaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, de catre personalul de specialitate din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, desemnat prin dispozitii ale directorilor executivi.

    ART. 32

    (1) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul de specialitate desemnat potrivit art. 31 este investit cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie potrivit legii.

    (2) Personalul prevazut la alin. (1) este imputernicit in fata debitorului sau a tertilor prin legitimatii de executor bugetar si delegatii.

    (3) Modelul legitimatiei de executor bugetar este prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura.

    ART. 33

    Fac obiectul executarii silite, in conditiile art. 31, urmatoarele debite rezultate din nerespectarea prevederilor legii:

    a) sumele platite fara temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create in conditiile legii, care se recupereaza in temeiul deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce constituie titluri executorii, potrivit art. 47 alin. (1) din lege, de la persoanele care le-au primit;

    b) sumele platite fara temei legal, cu titlu de prima de incadrare neimpozabila sau prima de instalare, care se recupereaza in temeiul angajamentelor beneficiarilor, ce constituie titluri executorii, potrivit art. 76 alin. (2) din lege;

    c) debitele si sanctiunile consemnate de organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in procesele-verbale de control ce devin titluri executorii la data la care creantele respective sunt scadente prin expirarea termenului de plata stabilit de lege sau stabilit de organul competent.

    ART. 34

    Personalul de specialitate din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, desemnat prin dispozitii ale directorilor executivi, este imputernicit sa indeplineasca masurile asiguratorii si sa efectueze executarea silita, in conditiile art. 31, in privinta urmatoarelor creante bugetare administrate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, altele decat cele rezultate din nerespectarea prevederilor legii:

    a) sume acordate in mod necuvenit, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care se recupereaza in temeiul deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce constituie titluri executorii, de la persoanele care le-au primit;

    b) orice alte debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj, altele decat cele provenind din contributii, care se recupereaza in temeiul deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce constituie titluri executorii, de la persoanele fizice sau juridice.

 

    CAP. III

    Dispozitii tranzitorii si finale

 

    ART. 35

    Controalele in curs la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se vor continua potrivit dispozitiilor acestuia, actele indeplinite anterior ramanand valabile.

    ART. 36

    Legitimatiile de control, precum si legitimatiile de executor bugetar se emit de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin Directia resurse umane si salarizare si sunt semnate de catre directorul general executiv.

    ART. 37

    Evidenta legitimatiilor se tine intr-un registru special care va contine: numarul de ordine, numele, prenumele si functia titularului, indicativul judetului, seria, data eliberarii si semnatura de primire.

    ART. 38

    La incetarea calitatii de executori bugetari a persoanelor desemnate in conditiile art. 31, precum si la modificarea sau incetarea raporturilor de serviciu ale persoanelor din cadrul compartimentelor de control masuri active, acestea vor preda legitimatiile in vederea anularii; anularea va fi consemnata in registrul special prevazut la art. 37.

 

 

    ANEXA 1

    ÄÄÄÄÄÄÄÄ

la procedura

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

*T*

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³                        ³In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit     ³

³            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  ³art. 116^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul    ³

³            ³ STEMA  ³  ³asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii     ³

³            ³ROMANIEI³  ³fortei de munca, cu modificarile si completarile     ³

³            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³ulterioare, organele de control masuri active din    ³

³                        ³cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei     ³

³                        ³de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ocuparea fortei de munca, au urmatoarele drepturi;   ³

³                        ³ a) sa intre in prezenta reprezentantilor legali     ³

³   GUVERNUL ROMANIEI    ³ai persoanelor fizice sau juridice supuse            ³

³   MINISTERUL MUNCII,   ³controlului sau a altor persoane desemnate de        ³

³ SOLIDARITATII SOCIALE  ³acestea, in orice incinta a sediului in care isi     ³

³     SI FAMILIEI        ³desfasoara activitatea, in timpul programului        ³

³                        ³normal de lucru; controlul se poate desfasura si     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´in afara programului de lucru, cu acordul scris      ³

³                        ³al persoanelor fizice sau juridice supuse            ³

³     AGENTIA NATIONALA  ³controlului si cu aprobarea directorului general     ³

³ PENTRU OCUPAREA FORTEI ³executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea       ³

³       DE MUNCA         ³Fortei de Munca, pentru compartimentul de control    ³

³                        ³masuri active din cadrul acesteia, sau a             ³

³                        ³directorilor executivi ai agentiilor pentru          ³

³ LEGITIMATIE DE CONTROL ³ocuparea fortei de munca in cadrul carora            ³

³                        ³functioneaza celelate compartimentele de control     ³

³Seria _______, nr. ____,³masuri active;                                       ³

³                        ³ b) se examineze orice inscrisuri care pot fi        ³

³                        ³relevante pentru determinarea modului in care        ³

³Numele ________________ ³persoanele fizice sau juridice supuse                ³

³                        ³controlului respecta obligatiile ce le revin         ³

³Prenumele _____________ ³potrivit legii;                                      ³

³                        ³ c) sa primeasca copii de pe orice inscrisuri        ³

³C.N.P. ________________ ³supuse controlului;                                  ³

³                        ³ d) sa solicite informatii care nu au, potrivit      ³

³Semnatura               ³legii caracter secret, de la organele                ³

³autorizata ____________ ³administratiei publice centrale si locale,           ³

³                        ³institutiile publice sau de interes public,          ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´institutiile publice sau private care                ³

³    Loc    ³    Data    ³inregistreaza, sub orice forma, incheierile de       ³

³fotografie ³  emiterii  ³contracte, evidenta populatiei sau a bunurilor,      ³

³           ³            ³exploatarea proprietatilor si altele asemenea;       ³

³           ³            ³ e) sa solicite declaratii scrise de la              ³

³           ³            ³salariatii persoanelor fizice sau juridice supuse    ³

³           ³            ³controlului in situatia in care informatiile         ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´furnizate de reprezentantii legati sau de            ³

³                        ³persoanele numite de acestea sunt insuficiente;      ³

³                        ³ f) sa expuna constatarile efectuate cu ocazia       ³

³                        ³controlului si sa solicite explicatii scrise de      ³

³                        ³la reprezentantii legali ai persoanelor fizice sau   ³

³                        ³juridice supuse controlului sau de la imputernicitii ³

³                        ³acestora, dupa caz;                                  ³

³                        ³ g) sa solicite, in scris, cu cel putin 15 zile      ³

³                        ³inainte, prezenta reprezentantilor legali ai         ³

³                        ³persoanelor fizice sau juridice supuse controlului   ³

³                        ³sau a imputernicitilor acestora, la sediul Agentiei  ³

³                        ³Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sau al     ³

³                        ³agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in        ³

³                        ³cadrul carora functioneaza compartimentele de        ³

³                        ³control masuri active;                               ³

³                        ³ h) sa dispuna masurile necesare in vederea          ³

³                        ³indeplinirii, de catre persoanele fizice sau         ³

³                        ³juridice supuse controlului, a obligatiilor ce le    ³

³                        ³revin potrivit legii;                                ³

³                        ³ l) sa stabileasca, in situatia in care se constata  ³

³                        ³incalcari ale legii, eventualele debite;             ³

³                        ³ j) sa aplice sanctiunile prevazute de lege          ³

³                        ³                                                     ³

³                        ³Pierderea legitimatiei se face publica in presa si   ³

³                        ³se anunta institutia emitenta in termen de 15 zile.  ³

³                        ³                                                     ³

³                        ³                    VIZE                             ³

³                        ³   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿              ³

³                        ³   ³  AN    ³ AN     ³ AN    ³ AN     ³              ³

³                        ³   ³ SEM. I ³SEM. II ³SEM. I ³SEM. II ³              ³

³                        ³   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´              ³

³                        ³   ³  AN    ³ AN     ³ AN    ³ AN     ³              ³

³                        ³   ³ SEM. I ³SEM. II ³SEM. I ³SEM. II ³              ³

³                        ³   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ              ³

³  Legitimatia nu este   ³                                                     ³

³    transmisibila       ³                                                     ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

*ST*

 

    ANEXA 2

    ÄÄÄÄÄÄÄÄ

la procedura

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

 

                                   PROCES-VERBAL

                  Incheiat astazi _____ luna _____  anul _____

 

    Subsemnatii _____________ indeplinind functia de ________ , in cadrul compartimentului control masuri active din Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca /Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a municipiului / judetului ________ in temeiul Hotararii Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza legitimatiilor de control nr. _____ si a delegatiilor nr. _____ / ____ am procedat, conform programului de control aprobat si atributiilor de serviciu, la efectuarea unui control de specialitate la ________ cu sediul in _______ str. ________ , nr ____ judetul / sectorul ______.

    Controlul a avut ca obiect verificarea respectarii de catre __________ a obligatiilor ce ii revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Verificarea s-a efectuat asupra actelor, documentelor si evidentelor aferente perioadei __________ , puse la dispozitia organului de control masuri active de catre persoana fizica /juridica supusa controlului.

    Persoana fizica / juridica nu / a mai fost controlata anterior conform procesului verbal nr. ________ / ______ , pentru perioada _____________ .

 

    CAPITOLUL I

    Date de identificare a persoanei fizice /juridice

 

    Numele / denumirea persoanei fizice /juridice ___________________

    Cod numeric personal _______________ (persoane fizice)

    Certificatul de inmatriculare inregistrat la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr. ______ din data de ______ si la Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului / judetului ________ sub nr. ______ / ____ (societati comerciale)

    Actul normativ in temeiul caruia functioneaza __________ (institutii publice)

    Codul fiscal: _____________________________________

    Codul postal: _____________________________________

 

    Forma si situatia juridica: ______________________________________________

 

    Structura actionariatului (societati comerciale): ________________________

 

    Domiciliul/sediul: _______________________________________________________

 

    Reprezentant legal: ______________________________________________________

 

    Capitalul social subscris si varsat (societati comerciale): ___________lei.

 

    Obiectul de activitate: __________________________________________________

 

    Telefon / Fax / e-mail: ______________________

 

    Conturile de disponibilitati in lei si in devize, bancile la care sunt deschise, precum si adresele acestora: __________________________________________

 

    La data incheierii prezentului proces verbal, persoana fizica /juridica isi desfasoara activitatea cu un numar de: _____ salariati, incadrati in baza unor contracte individuale de munca / acte de numire (functionari publici).

 

    CAPITOLUL II

    Respectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 

    Se completeaza de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca:

 

    a) verificarea activitatii de control masuri active desfasurata la nivelul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca: _________________________________

 

    b) verificarea respectarii prevederilor legii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in calitate de furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca: ________________________________________

 

    Se completeaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca:

 

    a) verificarea respectarii de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 10 din lege: _______________________________________________________________

 

    b) verificarea respectarii de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 21 din lege: _______________________________________________________________

 

    c) verificarea respectarii de catre angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj, a obligatiei prevazute la art. 41 alin. (2) din lege: ____________________________________

 

    d) verificarea respectarii de catre angajatorii prevazuti la art. 48^1 alin. (1) din lege, a obligatiei ce le revine potrivit art. 48^1 alin. (4) din lege: ___________________________________

 

    e) verificarea respectarii de catre angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 49 din lege, a obligatiei prevazute la art. 50 alin. (3) din lege: _____________________________________

 

    f) verificarea respectarii conditiilor de acordare a subventiilor prevazute la art. 78 din lege: _____________________

 

    g) verificarea respectarii de catre angajatorii care incadreaza absolventi, in conditiile art. 80 din lege, a obligatiei ce le revine potrivit art. 83 din lege: _______________________________

 

    h) verificarea respectarii de catre angajatorii care incadreaza someri in varsta de peste 45 de ani, intretinatori unici de familie sau persoane cu handicap a obligatiei ce le revine potrivit art. 85 alin. (1) si (2) din lege: ______________________________________

 

    i) verificarea respectarii de catre angajatorii care au beneficiat de credite in conditii avantajoase, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86 alin. (7) lit. c) si d), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege: ______________________________________________________

 

    j) verificarea respectarii de catre angajatorii care au beneficiat de fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86^1 alin. (5), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege: ________________________________________________________________

 

    k) verificarea respectarii de catre angajatorii care au beneficiat, potrivit legii, de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, a obligatiei prevazute la art. 93 alin. (1) din lege: ______________

 

    l) verificarea acreditarii furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca: __________

 

    m) verificarea respectarii altor obligatii prevazute in conventiile sau contractele incheiate de catre angajatori cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca: _______________________

 

    CAPITOLUL III

    Concluzii si masuri dispuse in urma controlului

    ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

 

    Prin semnarea procesului verbal de control persoana fizica /juridica recunoaste ca i s-au restituit toate documentele solicitate de catre organele de control masuri active si puse la dispozitia acestora in vederea verificarii.

    Masurile dispuse de organele de control masuri active prin prezentul proces verbal pot fi contestate, pe cale administrativa, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de acestea.

    Contestatia se depune, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la comunicarea prezentului proces verbal.

 

                  ORGAN DE CONTROL,

 

                      PERSOANA FIZICA / JURIDICA,

 

    NOTA: Prezentul model de proces-verbal va fi adaptat, in functie de obiectul controlului.

 

 

    ANEXA 3

    ÄÄÄÄÄÄÄÄ

la procedura

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

                            DECLARATIE

              Nr. ____ din ziua ____ luna ____ anul ____

 

    Subsemnatul(a) ___________ , legitimat(a) cu actul de identitate ___ , seria ___ , nr. ___ , CNP ______ , domiciliat(a) in localitatea _______, str. _____ , nr. ___ , bloc ___ , sc. __ , et. __ , ap. __ , judetul / sectorul ____ , avand functia de ____ , in cadrul _______ , cu sediul in _______ , str. ______ , nr. ____ , judetul / sectorul ___ .

    La solicitarea organelor de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca / Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a municipiului / judetului _________ , sub sanctiunea prevazuta de Codul penal pentru fals in declaratii, declar pe proprie raspundere urmatoarele*):

 

_____________

    *) Informatii solicitate de catre organele de control masuri active, in functie de obiectul activitatii de control.

 

          DATA __________

                                SEMNATURA,

 

    ANEXA 4

    ÄÄÄÄÄÄÄÄ

la procedura

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

*T*

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³                        ³                                                     ³

³            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  ³                                                     ³

³            ³ STEMA  ³  ³In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind ³

³            ³ROMANIEI³  ³Codul de procedura fiscala, republicata, titularul   ³

³            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³are calitatea de executor bugetar si are dreptul:    ³

³                        ³                                                     ³

³                        ³  a) sa aplice masurile asiguratorii si de executare ³

³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³silita;                                              ³

³                        ³  b) sa intre in orice incinta de afaceri a          ³

³   GUVERNUL ROMANIEI    ³debitorului, persoana juridica, sau in alte incinte  ³

³   MINISTERUL MUNCII,   ³unde acesta isi pastreaza bunurile, in scopul        ³

³ SOLIDARITATII SOCIALE  ³identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi    ³

³     SI FAMILIEI        ³executate silit, precum si sa analizeze evidenta     ³

³                        ³contabila a debitorului in scopul identificarii      ³

³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄijtertilor care datoreaza sau detin in pastrare        ³

³                        ³venituri ori bunuri ale debitorului;                 ³

³     AGENTIA NATIONALA  ³  c) sa intre in toate incaperile in care se gasesc  ³

³ PENTRU OCUPAREA FORTEI ³bunuri sau valori ale debitorului, persoana fizica,  ³

³       DE MUNCA         ³precum si sa cerceteze toate locurile in care        ³

³                        ³acesta isi pastreaza bunurile;                       ³

³                        ³  d) sa solicite si sa cerceteze orice document sau  ³

³    LEGITIMATIE DE      ³element material care poate constitui o proba in     ³

³   EXECUTOR BUGETAR     ³determinarea bunurilor proprietate a debitorului     ³

³                        ³                                                     ³

³                        ³                                                     ³

³Seria _______, nr. ____,³                                                     ³

³                        ³Pierderea legitimatiei se face publica in presa si   ³

³                        ³se anunta institutia emitenta in termen de 15 zile.  ³

³Numele ________________ ³                                                     ³

³                        ³                                                     ³

³Prenumele _____________ ³                    VIZE                             ³

³                        ³   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿              ³

³C.N.P. ________________ ³   ³  AN    ³ AN     ³ AN    ³ AN     ³              ³

³                        ³   ³ SEM. I ³SEM. II ³SEM. I ³SEM. II ³              ³

³Semnatura               ³   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´              ³

³autorizata ____________ ³   ³  AN    ³ AN     ³ AN    ³ AN     ³              ³

³                        ³   ³ SEM. I ³SEM. II ³SEM. I ³SEM. II ³              ³

³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ              ³

³    Loc    ³    Data    ³                                                     ³

³fotografie ³  emiterii  ³                                                     ³

³           ³            ³                                                     ³

³           ³            ³                                                     ³

³           ³            ³                                                     ³

³           ³            ³                                                     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                                                     ³

³  Legitimatia nu este   ³                                                     ³

³     transmisibila      ³                                                     ³

³                        ³                                                     ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

*ST*

 

                          _________________ORDIN nr. 279 din 22 iulie 2004

pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI - AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2004

 

 

    In temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

    avand in vedere prevederile art. 116 alin. (4) din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    secretarul de stat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca emite urmatorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aproba Procedura privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa la prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

                     Presedintele Agentiei Nationale

                     pentru Ocuparea Fortei de Munca,

                             Ioan Cindrea,

                            secretar de stat

 

    Bucuresti, 22 iulie 2004.

    Nr. 279.

 

    ANEXA

 

                               PROCEDURA

    privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 

    Prezenta procedura reglementeaza modul de organizare si desfasurare a activitatii de control asupra respectarii prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, precum si drepturile si obligatiile organelor de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor prevazute de art. 116^1 din lege.

    De asemenea, procedura reglementeaza modul de realizare a activitatii de indeplinire a masurilor asiguratorii si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii.

 

    CAP. I

    Activitatea de control

 

    SECTIUNEA 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Activitatea de control cuprinde totalitatea verificarilor efectuate asupra respectarii de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit legii.

    ART. 2

    Sunt supuse controlului, in conditiile prezentei proceduri:

    a) persoanele fizice sau juridice cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursalele, filialele, agentiile, reprezentantele din Romania ale unor persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizate potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii, denumite in continuare angajatori;

    b) furnizorii de servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;

    c) agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca.

    ART. 3

    Controlul se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, potrivit competentelor prevazute in prezenta procedura.

    ART. 4

    (1) In exercitarea atributiilor de serviciu, persoanele din cadrul organelor de control masuri active sunt investite cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie potrivit legii.

    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt imputernicite, in fata persoanelor fizice sau juridice supuse controlului, prin legitimatii de control si delegatii.

    (3) Modelul legitimatiei de control este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Competenta organelor de control masuri active

 

    ART. 5

    Principalele obiective ale activitatii de control desfasurate de catre organele de control masuri active sunt:

    a) verificarea respectarii obligatiilor privind incadrarea in munca si mentinerea raporturilor de munca asumate de angajatorii care au beneficiat, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de subventii, credite sau fonduri nerambursabile, precum si de facilitati in temeiul art. 93 din lege;

    b) verificarea finantarii masurilor de stimulare a angajatorilor.

    ART. 6

    Organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca au, in ceea ce priveste activitatea de control, urmatoarele competente:

    a) elaboreaza metodologii, instructiuni, precizari privind activitatea de control masuri active;

    b) coordoneaza, indruma si verifica activitatea de control masuri active desfasurata la nivelul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca;

    c) verifica respectarea prevederilor legii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in calitate de furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;

    d) participa, impreuna cu organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, la verificarile efectuate asupra respectarii de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit legii.

    ART. 7

    Organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca au, in ceea ce priveste activitatea de control, urmatoarele competente:

    a) verifica respectarea de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 10 din lege;

    b) verifica respectarea de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 21 din lege;

    c) verifica respectarea de catre angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj, a obligatiei prevazute la art. 41 alin. (2) din lege;

    d) verifica respectarea de catre angajatorii prevazuti la art. 48^1 alin. (1) din lege a obligatiei ce le revine potrivit art. 48^1 alin. (4) din lege;

    e) verifica respectarea de catre angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 49 din lege a obligatiei prevazute la art. 50 alin. (3) din lege;

    f) verifica respectarea conditiilor de acordare a subventiilor prevazute la art. 78 din lege;

    g) verifica respectarea de catre angajatorii care incadreaza absolventi, in conditiile art. 80 din lege, a obligatiei ce le revine potrivit art. 83 din lege;

    h) verifica respectarea de catre angajatorii care incadreaza someri in varsta de peste 45 de ani, intretinatori unici de familie, sau persoane cu handicap a obligatiei ce le revine potrivit art. 85 alin. (1) si (2) din lege;

    i) verifica respectarea de catre angajatorii care au beneficiat de credite in conditii avantajoase, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86 alin. (7) lit. c) si d), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege;

    j) verifica respectarea de catre angajatorii care au beneficiat de fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86^1 alin. (5), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege;

    k) verifica respectarea de catre angajatorii care au beneficiat, potrivit legii, de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, a obligatiei prevazute la art. 93 alin. (1) din lege;

    l) verifica acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;

    m) verifica respectarea altor obligatii prevazute in conventiile sau contractele incheiate de catre angajatori cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Reguli privind desfasurarea controlului

 

    ART. 8

    (1) Activitatea de control asupra respectarii de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit legii se desfasoara in baza programelor de control aprobate de presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru compartimentul de control masuri active din cadrul acesteia, sau de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

    (2) Programele de control trebuie sa cuprinda denumirea angajatorului, obiectul si durata controlului.

    ART. 9

    Controlul efectuat de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, poate fi:

    a) control general, in cadrul caruia se verifica respectarea de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului a tuturor obligatiilor prevazute de lege, pentru o perioada de timp determinata;

    b) control partial, in cadrul caruia se verifica respectarea de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului a uneia sau mai multor obligatii prevazute de lege, pentru o perioada de timp determinata.

    ART. 10

    In realizarea atributiilor ce le revin, organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pot aplica urmatoarele proceduri de control:

    a) controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor ce prezinta relevanta asupra respectarii de catre angajatori a obligatiilor prevazute de lege;

    b) controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legii, fara anuntarea in prealabil a angajatorilor.

    ART. 11

    Perioada necesara efectuarii controlului la un angajator nu poate fi mai mare de 5 zile.

    ART. 12

    Perioada supusa controlului nu poate depasi termenul general de prescriptie prevazut de lege.

    ART. 13

    Controlul se desfasoara la sediul sau la domiciliul persoanelor fizice sau juridice care au calitatea de angajator potrivit legii.

    ART. 14

    Controlul poate fi repetat in situatia in care persoanele fizice sau juridice solicita in interes propriu efectuarea unei noi verificari sau ori de cate ori se considera justificat de catre directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv de catre directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

    ART. 15

    (1) Rezultatele controlului, masurile stabilite, eventualele debite, precum si sanctiunile prevazute de lege se consemneaza in mod obligatoriu in procese-verbale de control.

    (2) Procesele-verbale de control devin titluri executorii la data la care creantele consemnate sunt scadente prin expirarea termenului de plata stabilit de lege sau stabilit de organul competent.

    (3) Modelul procesului-verbal de control este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura.

    ART. 16

    Procesele-verbale de control se semneaza de organele de control masuri active si de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului, cu sau fara obiectiuni din partea acestora.

    ART. 17

    In cazul in care persoanele fizice sau juridice supuse controlului refuza sa semneze procesele-verbale de control, organele de control masuri active vor face mentiune despre aceasta in procesul-verbal de control.

    ART. 18

    Procesele-verbale de control se considera a fi comunicate persoanelor fizice sau juridice supuse controlului la data semnarii de catre acestea.

    ART. 19

    In situatia prevazuta la art. 17, proceseleverbale de control se considera a fi comunicate de la data consemnarii in acestea, de catre organele de control masuri active, a refuzului de a semna.

 

    SECTIUNEA a 4-a

    Drepturile si obligatiile organelor de control masuri active

 

    ART. 20

    In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 116^1 din lege, organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele drepturi:

    a) sa intre, in prezenta reprezentantilor legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau a altor persoane desemnate de acestea, in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea, in timpul programului normal de lucru; controlul se poate desfasura si in afara programului de lucru, cu acordul scris al persoanelor fizice sau juridice supuse controlului si cu aprobarea directorului general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru compartimentul de control masuri active din cadrul acesteia, sau a directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in cadrul carora functioneaza celelalte compartimente de control masuri active;

    b) sa examineze orice inscrisuri care pot fi relevante pentru determinarea modului in care persoanele fizice sau juridice supuse controlului respecta obligatiile ce le revin potrivit legii;

    c) sa primeasca copii de pe orice inscrisuri supuse controlului;

    d) sa solicite informatii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la organele administratiei publice centrale si locale, institutiile publice sau de interes public, institutiile publice sau private care inregistreaza, sub orice forma, incheierile de contracte, evidenta populatiei sau a bunurilor, exploatarea proprietatilor si altele asemenea;

    e) sa solicite declaratii scrise de la salariatii persoanelor fizice sau juridice supuse controlului in situatia in care informatiile furnizate de reprezentantii legali sau de persoanele numite de acestea sunt insuficiente; modelul declaratiei pe propria raspundere este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;

    f) sa expuna constatarile efectuate cu ocazia controlului si sa solicite explicatii scrise de la reprezentantii legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau de la imputernicitii acestora, dupa caz;

    g) sa solicite, in scris, cu cel putin 15 zile inainte, prezenta reprezentantilor legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau a imputernicitilor acestora la sediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sau al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in cadrul carora functioneaza compartimentele de control masuri active;

    h) sa dispuna masurile necesare in vederea indeplinirii, de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului, a obligatiilor ce le revin potrivit legii;

    i) sa stabileasca, in situatia in care se constata incalcari ale legii, eventualele debite;

    j) sa aplice sanctiunile prevazute de lege.

    ART. 21

    In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 116^1 din lege, organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele obligatii:

    a) sa notifice in scris persoanele fizice sau juridice care urmeaza a fi supuse controlului cu 15 zile lucratoare inaintea inceperii acestuia, cu exceptia cazurilor in care controlul se desfasoara la solicitarea persoanelor respective, a unor autoritati, potrivit legii, sau inopinat;

    b) sa prezinte persoanelor fizice sau juridice, la inceperea controlului, legitimatia de control si delegatia semnata, dupa caz, de directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca; inceperea controlului trebuie consemnata, potrivit legii, in registrul unic de control;

    c) sa efectueze controlul in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a persoanelor fizice sau juridice si sa utilizeze eficient timpul alocat in acest scop;

    d) sa furnizeze persoanelor fizice sau juridice, pe parcursul desfasurarii controlului, informatii asupra constatarilor efectuate, precum si a eventualelor situatii neclare;

    e) sa pastreze secretul asupra datelor si informatiilor privind persoanele fizice sau juridice supuse controlului, pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu;

    f) sa procedeze la sesizarea organelor de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia controlului si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de lege.

 

    SECTIUNEA a 5-a

    Drepturile si obligatiile persoanelor fizice sau juridice supuse controlului

 

    ART. 22

    Persoanele fizice sau juridice supuse controlului efectuat de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele drepturi:

    a) sa fie notificate in scris, cu 15 zile lucratoare inaintea inceperii controlului, cu exceptia cazurilor in care acesta se desfasoara la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, a unor autoritati, potrivit legii, sau inopinat;

    b) sa fie informate pe parcursul desfasurarii controlului asupra constatarilor efectuate de organele de control masuri active, precum si a eventualelor situatii neclare;

    c) sa beneficieze de asistenta de specialitate sau juridica;

    d) sa fie protejate in ceea ce priveste confidentialitatea datelor si a informatiilor furnizate;

    e) sa semneze procesele-verbale de control cu obiectiuni;

    f) sa solicite, din proprie initiativa, sa fie controlate.

    ART. 23

    Persoanele fizice sau juridice supuse controlului efectuat de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele obligatii:

    a) sa asigure desfasurarea in conditii optime a controlului prin respectarea drepturilor organelor de control masuri active si prin acordarea sprijinului necesar in exercitarea acestor drepturi;

    b) sa puna la dispozitia organelor de control masuri active spatii adecvate, precum si logistica necesara desfasurarii controlului;

    c) sa dea informatii si sa prezinte la locul de desfasurare a controlului toate inscrisurile, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor constatate;

    d) sa indeplineasca masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia controlului, in termenele si conditiile stabilite de organele de control masuri active.

 

    SECTIUNEA a 6-a

    Solutionarea contestatiilor

 

    ART. 24

    Masurile dispuse de organele de control masuri active prin actele de control pot fi contestate de persoanele fizice sau juridice supuse controlului, pe cale administrativa, la conducerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau la conducerea agentiilor pentru ocuparea de fortei de munca, pentru acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acestora.

    ART. 25

    (1) Contestatiile se formuleaza in scris si vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

    a) numele sau denumirea contestatarului, sediul sau domiciliul acestuia;

    b) obiectul si suma contestata;

    c) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza.

    (2) Contestatiile trebuie semnate de catre contestatari sau de catre reprezentantii legali ai acestora, iar in cazul persoanelor juridice trebuie sa poarte si stampila.

    (3) Dovedirea calitatii de reprezentant legal al contestatarilor, persoane fizice sau juridice, se face prin imputernicire avocatiala, in cazul avocatilor, sau prin procura autentificata, in cazul altor persoane.

    (4) Contestatarii pot depune in dovedirea contestatiilor formulate acte care nu au fost avute in vedere de organul de control masuri active.

    (5) Contestatiile impotriva masurilor dispuse de organele de control masuri active nu pot avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actele atacate.

    ART. 26

    (1) Contestatiile se depun, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de acestea.

    (2) Contestatiile trimise prin posta se socotesc formulate in termen daca au fost predate cu scrisoare recomandata la oficiul postal inainte de implinirea acestuia.

    ART. 27

    (1) Contestatiile se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare prin decizie motivata a directorului general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau prin decizii motivate ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de acestea.

    (de drept ai acestora.

    ART. 28

    (1) Prin decizii, contestatiile vor putea fi admise in totalitate sau in parte ori respinse.

    (2) In cazul admiterii contestatiilor se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actelor de control atacate.

    ART. 29

    (1) Deciziile se comunica prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la sediul sau la domiciliul contestatarilor, declarat prin contestatiile formulate, precum si la organele de control masuri active ale caror acte se ataca.

    (2) In situatia in care contestatarii si-au schimbat sediul sau domiciliul fara a aduce la cunostinta acest fapt agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, deciziile se comunica organelor de control masuri active ale caror acte se 2) Deciziile se semneaza de catre persoanele prevazute la alin. (1) ori de catre inlocuitorii ataca.

    ART. 30

    Deciziile pot fi atacate la instantele judecatoresti competente potrivit dreptului comun.

 

    CAP. II

    Activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii

 

    ART. 31

    Activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii, se realizeaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, de catre personalul de specialitate din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, desemnat prin dispozitii ale directorilor executivi.

    ART. 32

    (1) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul de specialitate desemnat potrivit art. 31 este investit cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie potrivit legii.

    (2) Personalul prevazut la alin. (1) este imputernicit in fata debitorului sau a tertilor prin legitimatii de executor bugetar si delegatii.

    (3) Modelul legitimatiei de executor bugetar este prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura.

    ART. 33

    Fac obiectul executarii silite, in conditiile art. 31, urmatoarele debite rezultate din nerespectarea prevederilor legii:

    a) sumele platite fara temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create in conditiile legii, care se recupereaza in temeiul deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce constituie titluri executorii, potrivit art. 47 alin. (1) din lege, de la persoanele care le-au primit;

    b) sumele platite fara temei legal, cu titlu de prima de incadrare neimpozabila sau prima de instalare, care se recupereaza in temeiul angajamentelor beneficiarilor, ce constituie titluri executorii, potrivit art. 76 alin. (2) din lege;

    c) debitele si sanctiunile consemnate de organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in procesele-verbale de control ce devin titluri executorii la data la care creantele respective sunt scadente prin expirarea termenului de plata stabilit de lege sau stabilit de organul competent.

    ART. 34

    Personalul de specialitate din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, desemnat prin dispozitii ale directorilor executivi, este imputernicit sa indeplineasca masurile asiguratorii si sa efectueze executarea silita, in conditiile art. 31, in privinta urmatoarelor creante bugetare administrate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, altele decat cele rezultate din nerespectarea prevederilor legii:

    a) sume acordate in mod necuvenit, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care se recupereaza in temeiul deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce constituie titluri executorii, de la persoanele care le-au primit;

    b) orice alte debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj, altele decat cele provenind din contributii, care se recupereaza in temeiul deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce constituie titluri executorii, de la persoanele fizice sau juridice.

 

    CAP. III

    Dispozitii tranzitorii si finale

 

    ART. 35

    Controalele in curs la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se vor continua potrivit dispozitiilor acestuia, actele indeplinite anterior ramanand valabile.

    ART. 36

    Legitimatiile de control, precum si legitimatiile de executor bugetar se emit de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin Directia resurse umane si salarizare si sunt semnate de catre directorul general executiv.

    ART. 37

    Evidenta legitimatiilor se tine intr-un registru special care va contine: numarul de ordine, numele, prenumele si functia titularului, indicativul judetului, seria, data eliberarii si semnatura de primire.

    ART. 38

    La incetarea calitatii de executori bugetari a persoanelor desemnate in conditiile art. 31, precum si la modificarea sau incetarea raporturilor de serviciu ale persoanelor din cadrul compartimentelor de control masuri active, acestea vor preda legitimatiile in vederea anularii; anularea va fi consemnata in registrul special prevazut la art. 37.

 

 

    ANEXA 1

    ÄÄÄÄÄÄÄÄ

la procedura

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

*T*

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³                        ³In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit     ³

³            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  ³art. 116^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul    ³

³            ³ STEMA  ³  ³asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii     ³

³            ³ROMANIEI³  ³fortei de munca, cu modificarile si completarile     ³

³            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³ulterioare, organele de control masuri active din    ³

³                        ³cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei     ³

³                        ³de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ocuparea fortei de munca, au urmatoarele drepturi;   ³

³                        ³ a) sa intre in prezenta reprezentantilor legali     ³

³   GUVERNUL ROMANIEI    ³ai persoanelor fizice sau juridice supuse            ³

³   MINISTERUL MUNCII,   ³controlului sau a altor persoane desemnate de        ³

³ SOLIDARITATII SOCIALE  ³acestea, in orice incinta a sediului in care isi     ³

³     SI FAMILIEI        ³desfasoara activitatea, in timpul programului        ³

³                        ³normal de lucru; controlul se poate desfasura si     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´in afara programului de lucru, cu acordul scris      ³

³                        ³al persoanelor fizice sau juridice supuse            ³

³     AGENTIA NATIONALA  ³controlului si cu aprobarea directorului general     ³

³ PENTRU OCUPAREA FORTEI ³executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea       ³

³       DE MUNCA         ³Fortei de Munca, pentru compartimentul de control    ³

³                        ³masuri active din cadrul acesteia, sau a             ³

³                        ³directorilor executivi ai agentiilor pentru          ³

³ LEGITIMATIE DE CONTROL ³ocuparea fortei de munca in cadrul carora            ³

³                        ³functioneaza celelate compartimentele de control     ³

³Seria _______, nr. ____,³masuri active;                                       ³

³                        ³ b) se examineze orice inscrisuri care pot fi        ³

³                        ³relevante pentru determinarea modului in care        ³

³Numele ________________ ³persoanele fizice sau juridice supuse                ³

³                        ³controlului respecta obligatiile ce le revin         ³

³Prenumele _____________ ³potrivit legii;                                      ³

³                        ³ c) sa primeasca copii de pe orice inscrisuri        ³

³C.N.P. ________________ ³supuse controlului;                                  ³

³                        ³ d) sa solicite informatii care nu au, potrivit      ³

³Semnatura               ³legii caracter secret, de la organele                ³

³autorizata ____________ ³administratiei publice centrale si locale,           ³

³                        ³institutiile publice sau de interes public,          ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´institutiile publice sau private care                ³

³    Loc    ³    Data    ³inregistreaza, sub orice forma, incheierile de       ³

³fotografie ³  emiterii  ³contracte, evidenta populatiei sau a bunurilor,      ³

³           ³            ³exploatarea proprietatilor si altele asemenea;       ³

³           ³            ³ e) sa solicite declaratii scrise de la              ³

³           ³            ³salariatii persoanelor fizice sau juridice supuse    ³

³           ³            ³controlului in situatia in care informatiile         ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´furnizate de reprezentantii legati sau de            ³

³                        ³persoanele numite de acestea sunt insuficiente;      ³

³                        ³ f) sa expuna constatarile efectuate cu ocazia       ³

³                        ³controlului si sa solicite explicatii scrise de      ³

³                        ³la reprezentantii legali ai persoanelor fizice sau   ³

³                        ³juridice supuse controlului sau de la imputernicitii ³

³                        ³acestora, dupa caz;                                  ³

³                        ³ g) sa solicite, in scris, cu cel putin 15 zile      ³

³                        ³inainte, prezenta reprezentantilor legali ai         ³

³                        ³persoanelor fizice sau juridice supuse controlului   ³

³                        ³sau a imputernicitilor acestora, la sediul Agentiei  ³

³                        ³Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sau al     ³

³                        ³agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in        ³

³                        ³cadrul carora functioneaza compartimentele de        ³

³                        ³control masuri active;                               ³

³                        ³ h) sa dispuna masurile necesare in vederea          ³

³                        ³indeplinirii, de catre persoanele fizice sau         ³

³                        ³juridice supuse controlului, a obligatiilor ce le    ³

³                        ³revin potrivit legii;                                ³

³                        ³ l) sa stabileasca, in situatia in care se constata  ³

³                        ³incalcari ale legii, eventualele debite;             ³

³                        ³ j) sa aplice sanctiunile prevazute de lege          ³

³                        ³                                                     ³

³                        ³Pierderea legitimatiei se face publica in presa si   ³

³                        ³se anunta institutia emitenta in termen de 15 zile.  ³

³                        ³                                                     ³

³                        ³                    VIZE                             ³

³                        ³   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿              ³

³                        ³   ³  AN    ³ AN     ³ AN    ³ AN     ³              ³

³                        ³   ³ SEM. I ³SEM. II ³SEM. I ³SEM. II ³              ³

³                        ³   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´              ³

³                        ³   ³  AN    ³ AN     ³ AN    ³ AN     ³              ³

³                        ³   ³ SEM. I ³SEM. II ³SEM. I ³SEM. II ³              ³

³                        ³   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ              ³

³  Legitimatia nu este   ³                                                     ³

³    transmisibila       ³                                                     ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

*ST*

 

    ANEXA 2

    ÄÄÄÄÄÄÄÄ

la procedura

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

 

                                   PROCES-VERBAL

                  Incheiat astazi _____ luna _____  anul _____

 

    Subsemnatii _____________ indeplinind functia de ________ , in cadrul compartimentului control masuri active din Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca /Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a municipiului / judetului ________ in temeiul Hotararii Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza legitimatiilor de control nr. _____ si a delegatiilor nr. _____ / ____ am procedat, conform programului de control aprobat si atributiilor de serviciu, la efectuarea unui control de specialitate la ________ cu sediul in _______ str. ________ , nr ____ judetul / sectorul ______.

    Controlul a avut ca obiect verificarea respectarii de catre __________ a obligatiilor ce ii revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Verificarea s-a efectuat asupra actelor, documentelor si evidentelor aferente perioadei __________ , puse la dispozitia organului de control masuri active de catre persoana fizica /juridica supusa controlului.

    Persoana fizica / juridica nu / a mai fost controlata anterior conform procesului verbal nr. ________ / ______ , pentru perioada _____________ .

 

    CAPITOLUL I

    Date de identificare a persoanei fizice /juridice

 

    Numele / denumirea persoanei fizice /juridice ___________________

    Cod numeric personal _______________ (persoane fizice)

    Certificatul de inmatriculare inregistrat la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr. ______ din data de ______ si la Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului / judetului ________ sub nr. ______ / ____ (societati comerciale)

    Actul normativ in temeiul caruia functioneaza __________ (institutii publice)

    Codul fiscal: _____________________________________

    Codul postal: _____________________________________

 

    Forma si situatia juridica: ______________________________________________

 

    Structura actionariatului (societati comerciale): ________________________

 

    Domiciliul/sediul: _______________________________________________________

 

    Reprezentant legal: ______________________________________________________

 

    Capitalul social subscris si varsat (societati comerciale): ___________lei.

 

    Obiectul de activitate: __________________________________________________

 

    Telefon / Fax / e-mail: ______________________

 

    Conturile de disponibilitati in lei si in devize, bancile la care sunt deschise, precum si adresele acestora: __________________________________________

 

    La data incheierii prezentului proces verbal, persoana fizica /juridica isi desfasoara activitatea cu un numar de: _____ salariati, incadrati in baza unor contracte individuale de munca / acte de numire (functionari publici).

 

    CAPITOLUL II

    Respectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 

    Se completeaza de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca:

 

    a) verificarea activitatii de control masuri active desfasurata la nivelul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca: _________________________________

 

    b) verificarea respectarii prevederilor legii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in calitate de furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca: ________________________________________

 

    Se completeaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca:

 

    a) verificarea respectarii de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 10 din lege: _______________________________________________________________

 

    b) verificarea respectarii de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 21 din lege: _______________________________________________________________

 

    c) verificarea respectarii de catre angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj, a obligatiei prevazute la art. 41 alin. (2) din lege: ____________________________________

 

    d) verificarea respectarii de catre angajatorii prevazuti la art. 48^1 alin. (1) din lege, a obligatiei ce le revine potrivit art. 48^1 alin. (4) din lege: ___________________________________

 

    e) verificarea respectarii de catre angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 49 din lege, a obligatiei prevazute la art. 50 alin. (3) din lege: _____________________________________

 

    f) verificarea respectarii conditiilor de acordare a subventiilor prevazute la art. 78 din lege: _____________________

 

    g) verificarea respectarii de catre angajatorii care incadreaza absolventi, in conditiile art. 80 din lege, a obligatiei ce le revine potrivit art. 83 din lege: _______________________________

 

    h) verificarea respectarii de catre angajatorii care incadreaza someri in varsta de peste 45 de ani, intretinatori unici de familie sau persoane cu handicap a obligatiei ce le revine potrivit art. 85 alin. (1) si (2) din lege: ______________________________________

 

    i) verificarea respectarii de catre angajatorii care au beneficiat de credite in conditii avantajoase, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86 alin. (7) lit. c) si d), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege: ______________________________________________________

 

    j) verificarea respectarii de catre angajatorii care au beneficiat de fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86^1 alin. (5), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege: ________________________________________________________________

 

    k) verificarea respectarii de catre angajatorii care au beneficiat, potrivit legii, de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, a obligatiei prevazute la art. 93 alin. (1) din lege: ______________

 

    l) verificarea acreditarii furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca: __________

 

    m) verificarea respectarii altor obligatii prevazute in conventiile sau contractele incheiate de catre angajatori cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca: _______________________

 

    CAPITOLUL III

    Concluzii si masuri dispuse in urma controlului

    ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

 

    Prin semnarea procesului verbal de control persoana fizica /juridica recunoaste ca i s-au restituit toate documentele solicitate de catre organele de control masuri active si puse la dispozitia acestora in vederea verificarii.

    Masurile dispuse de organele de control masuri active prin prezentul proces verbal pot fi contestate, pe cale administrativa, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de acestea.

    Contestatia se depune, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la comunicarea prezentului proces verbal.

 

                  ORGAN DE CONTROL,

 

                      PERSOANA FIZICA / JURIDICA,

 

    NOTA: Prezentul model de proces-verbal va fi adaptat, in functie de obiectul controlului.

 

 

    ANEXA 3

    ÄÄÄÄÄÄÄÄ

la procedura

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

                            DECLARATIE

              Nr. ____ din ziua ____ luna ____ anul ____

 

    Subsemnatul(a) ___________ , legitimat(a) cu actul de identitate ___ , seria ___ , nr. ___ , CNP ______ , domiciliat(a) in localitatea _______, str. _____ , nr. ___ , bloc ___ , sc. __ , et. __ , ap. __ , judetul / sectorul ____ , avand functia de ____ , in cadrul _______ , cu sediul in _______ , str. ______ , nr. ____ , judetul / sectorul ___ .

    La solicitarea organelor de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca / Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a municipiului / judetului _________ , sub sanctiunea prevazuta de Codul penal pentru fals in declaratii, declar pe proprie raspundere urmatoarele*):

 

_____________

    *) Informatii solicitate de catre organele de control masuri active, in functie de obiectul activitatii de control.

 

          DATA __________

                                SEMNATURA,

 

    ANEXA 4

    ÄÄÄÄÄÄÄÄ

la procedura

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

*T*

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³                        ³                                                     ³

³            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  ³                                                     ³

³            ³ STEMA  ³  ³In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind ³

³            ³ROMANIEI³  ³Codul de procedura fiscala, republicata, titularul   ³

³            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³are calitatea de executor bugetar si are dreptul:    ³

³                        ³                                                     ³

³                        ³  a) sa aplice masurile asiguratorii si de executare ³

³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³silita;                                              ³

³                        ³  b) sa intre in orice incinta de afaceri a          ³

³   GUVERNUL ROMANIEI    ³debitorului, persoana juridica, sau in alte incinte  ³

³   MINISTERUL MUNCII,   ³unde acesta isi pastreaza bunurile, in scopul        ³

³ SOLIDARITATII SOCIALE  ³identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi    ³

³     SI FAMILIEI        ³executate silit, precum si sa analizeze evidenta     ³

³                        ³contabila a debitorului in scopul identificarii      ³

³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄijtertilor care datoreaza sau detin in pastrare        ³

³                        ³venituri ori bunuri ale debitorului;                 ³

³     AGENTIA NATIONALA  ³  c) sa intre in toate incaperile in care se gasesc  ³

³ PENTRU OCUPAREA FORTEI ³bunuri sau valori ale debitorului, persoana fizica,  ³

³       DE MUNCA         ³precum si sa cerceteze toate locurile in care        ³

³                        ³acesta isi pastreaza bunurile;                       ³

³                        ³  d) sa solicite si sa cerceteze orice document sau  ³

³    LEGITIMATIE DE      ³element material care poate constitui o proba in     ³

³   EXECUTOR BUGETAR     ³determinarea bunurilor proprietate a debitorului     ³

³                        ³                                                     ³

³                        ³                                                     ³

³Seria _______, nr. ____,³                                                     ³

³                        ³Pierderea legitimatiei se face publica in presa si   ³

³                        ³se anunta institutia emitenta in termen de 15 zile.  ³

³Numele ________________ ³                                                     ³

³                        ³                                                     ³

³Prenumele _____________ ³                    VIZE                             ³

³                        ³   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿              ³

³C.N.P. ________________ ³   ³  AN    ³ AN     ³ AN    ³ AN     ³              ³

³                        ³   ³ SEM. I ³SEM. II ³SEM. I ³SEM. II ³              ³

³Semnatura               ³   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´              ³

³autorizata ____________ ³   ³  AN    ³ AN     ³ AN    ³ AN     ³              ³

³                        ³   ³ SEM. I ³SEM. II ³SEM. I ³SEM. II ³              ³

³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ              ³

³    Loc    ³    Data    ³                                                     ³

³fotografie ³  emiterii  ³                                                     ³

³           ³            ³                                                     ³

³           ³            ³                                                     ³

³           ³            ³                                                     ³

³           ³            ³                                                     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                                                     ³

³  Legitimatia nu este   ³                                                     ³

³     transmisibila      ³                                                     ³

³                        ³                                                     ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

*ST*

 

                          _________________