Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul in Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, scoate la concurs, la sediul agenţiei, postul contractual vacant de Consilier IA, conform H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Consilier gradul IA din cadrul Serviciului Control şi Recuperare Debite:
-pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Programul concursului:
06.07.2017 ora 1000 - proba scrisa la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
10.07.2017 ora 1000 - interviul la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

Termenul limita de depunere a dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 14 - 27 iunie 2017.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6, alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt afişate la sediu şi pe site-ul instituţiei.

În acest sens, candidaţii vor depune dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a) copia actului de identitate;
b) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
c) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

AtaşamentMărime
bibliografie scrd.pdf57.73 KB
urchinTracker();