Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanşei, nr. 20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 22.06.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post vacant: Referent,  grad profesional  principal -  Compartiment Analiza Pieţei Muncii şi Programe de Ocupare – Direcţia Analiza Pieţei Muncii, Programe de Ocupare şi Formare Profesională a Forţei de Muncă.
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Ø Pregătire de specialitate – studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Ø Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
Ø Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
Ø Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 22.06.2017 – ora 10:00 – proba scrisă. 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul ANOFM.
În acest sens, candidaţii vor depune dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere 
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Perioada de inscriere este 18.05.2017 - 06.06.2017
AtaşamentMărime
Bibliografie referent principal.pdf24.3 KB
urchinTracker();