ANOFM

Ordin nr. 648_2005 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca

ORDIN nr. 648 din 28 decembrie 2005 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI-AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 26 ianuarie 2006


În temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 768/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca emite urmãtorul ordin:

ART. I
Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de munca sau indemnizaţie de şomaj, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca nr. 85/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Litera c) a articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:

"c) carnetul de munca sau, în situaţia în care nu s-a întocmit carnetul de munca, adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cazul persoanelor provenite din munca;".
2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
"(2) Dispoziţia de repartizare se elibereazã în vederea prezentãrii persoanei în cãutarea unui loc de munca, înregistratã în evidenta agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la angajator, pentru a participa la selecţia organizatã de acesta, cu respectarea prevederilor legale, pentru ocuparea unui loc de munca vacant."
3. Literele f) şi g) ale alineatului (3) al articolului 5 vor avea urmãtorul cuprins:
"f) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeazã venituri sau ca realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plata, în vigoare;
g) declaraţia pe propria rãspundere, din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeazã venituri sau ca realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plata, în vigoare."
4. Litera a) a punctului A al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
"a) carnetul de munca, în original şi în copie, şi adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de munca, doar adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;".
5. Litera a^1) a punctului A al alineatului (4) al articolului 5 se abroga.
6. Litera a) a punctului B al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
"a) carnetul de munca, în original şi în copie, şi adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de munca, doar adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;".
7. Litera a) a punctului C al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
"a) carnetul de munca, în original şi în copie, şi adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de munca, doar adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;".

AtaşamentMărime
Ordin 648. 2005.doc78 KB

Ordin nr. 123/2011 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca

ORDIN nr. 123 din 28 februarie 2011
privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE - AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011 

Având în vedere prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 113/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor mãsuri în domeniul protecţiei sociale, precum şi ale art. 296 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, republicatã, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã emite urmãtorul ordin:

ARTICOL UNIC
Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncã sau indemnizaţie de şomaj, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã nr. 85/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, literele c) şi d) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"c) carnetul de muncã sau alte acte care atestã, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncã ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncã;
d) adeverinţã medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptã de muncã ori cã are eventuale restricţii medicale."
2. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) Cererea prevãzutã la alin. (1) va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
a) actul de identitate, în original;
b) actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
c) adeverinţã medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptã de muncã ori cã are eventuale restricţii medicale;
d) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sã rezulte cã persoana nu realizeazã venituri sau cã realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare.
(4) În afara documentelor prevãzute la alin. (3), care urmeazã sã fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţitã, dupã caz, şi de urmãtoarele documente:
A. în cazul persoanelor provenite din muncã:
a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, în cazul în care nu existã carnet de muncã întocmit, adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;
b) copie de pe hotãrârea judecãtoreascã definitivã prin care instanţa competentã potrivit legii a dispus reintegrarea în muncã, atunci când reintegrarea nu mai este posibilã la unitatea la care persoana a fost încadratã în muncã anterior, din cauza încetãrii definitive a activitãţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
c) adeverinţã de la unitatea care a preluat patrimoniul unitãţii în care persoana a fost încadratã anterior, din care sã rezulte cã reîncadrarea în muncã nu mai este posibilã din cauza desfiinţãrii postului;
B. în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncã:
a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, în cazul în care nu existã carnet de muncã întocmit, adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;
b) decizia de revizuire medicalã, în original şi în copie, emisã de medicul expert al asigurãrilor sociale, din care sã rezulte redobândirea capacitãţii de muncã;
c) adeverinţã de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, dupã caz, din care sã rezulte cã reîncadrarea în muncã nu mai este posibilã din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;
C. în cazul persoanelor ale cãror raporturi de muncã sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:
a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, în cazul în care nu existã carnet de muncã întocmit, adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;
b) act din care sã rezulte data încetãrii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncã sau de serviciu;
D. în cazul absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt, în vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale:
a) actul de absolvire a formei respective de învãţãmânt, în original şi în copie;
b) adeverinţã eliberatã de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, prin care se certificã data înregistrãrii persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncã la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, acreditat sau notificat conform legii;
E. în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale: actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie."
3. La articolul 6, dupã alineatul (4) se introduc douã noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu urmãtorul cuprins:
"(5) Datele cu caracter personal ale solicitanţilor de indemnizaţie de şomaj, precum şi ale cetãţenilor români şi cetãţenilor Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Elveţiei şi ale strãinilor care au înregistratã rezidenţa/şederea în România şi care se înregistreazã în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã în condiţiile prezentei proceduri se pun, în condiţiile legii, la dispoziţia agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Oficiul Român pentru Imigrãri, dupã caz.

AtaşamentMărime
ordin 123.doc80.5 KB

Stadiul implementării proiectului FII INFORMAT!

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă implementează, în parteneriat cu Serviciul Public de Ocupare a Locurilor de Muncă din Castilla-La Mancha (SEPECAM), Asociaţia Hispano-Română din Castilla-La Mancha şi Institutul de Formare Integrală S.L.U. Madrid, proiectul FII INFORMAT!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul general constă în creşterea calităţii, eficienţei şi gradului de vizibilitate a serviciilor SPO în rândul clienţilor sau potenţialilor clienţi, iar cel specific în creşterea transparenţei şi accesibilităţii serviciilor SPO oferite clienţilor sau potenţialilor clienţi, cetăţeni români aflaţi în căutarea unui loc de muncă sau care desfăşoară o activitate lucrativă în Spaţiul Economic European.

Proiectul îşi propune să răspundă nevoii grupului ţintă, respectiv instituţii ale SPO, de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite, de creştere a gradului de adaptabilitate la nevoile clienţilor / potenţialilor clienţi, inclusiv ale unor categorii specifice (şomeri pe termen lung, lucrători tineri, lucrători cu vârsta mai înaintată, femei, lucrători sezonieri), având în vedere şi ultimele transformări survenite pe piaţa muncii, în special după aderarea României la Uniunea Europeană. Totodată, urmăreşte creşterea încrederii în serviciile oferite şi în transparenţa acestora. Atât grupul ţintă, cât şi clienţii / potenţialii clienţi ai acestuia vor beneficia de rezultatele şi experienţa dobândită în urma implementării acestui proiect, respectiv modernizarea SPO şi creşterea gradului de informare a clienţilor şi de conştientizare a serviciilor oferite pe piaţa muncii.

AtaşamentMărime
Implementare proiect FII INFORMAT! - un an .doc212 KB

Bugetul ANOFM pe anul 2012

Bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2012 a fost aprobat prin Legea nr.294/2011 priviind asigurarile sociale de stat pe anul 2012, apărută în Monitorul Oficial al României partea I nr. 913 din 22 decembrie 2011, anexa nr.1/04.

Bugetul cuprinde:
- Venituri in valoare de 2.443.035 mii lei
- Cheltuieli in valoare de 2.254901 mii lei
- Excedent in valoare de 188.134 mii lei

Trimestrializarea bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, dupa caz, este prezentată in ataşament, conform adresei MFP nr.90.571/28.12.2011.

AtaşamentMărime
trimestrializare 2012.xls232 KB

Prelungirea perioadei de selecţie pentru studenţii care doresc să muncească în Germania

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a prelungit perioada de desfăşurare a selecţiei pentru studenţii şi masteranzii care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei, pe perioada vacanţei de vară. Angajatorii străini oferă locuri de muncă în domeniile: servicii, hotel-gastronomie, curăţenie clădiri, agricultură.
Pentru a participa la selecţie, solicitanţii trebuie să aibă statutul de student (sunt înscrişi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la curs de zi, colegiu tehnic,colegiu).

Depunerea dosarelor şi susţinerea testului de limba germană se desfăşoară în perioada 06.02.- 22.02.2012, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale EURES şi Mediere, str. Avalanşei nr. 20-22, sect. 4, Bucureşti, tel: 021- 311.07.73.

Emite conţinut
urchinTracker();