ANOFM

INVITAŢIE DE PARTICIPARE-proiect „Sprijinirea tinerilor prin promovarea uceniciei - ID155294"

Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă - proiect „Sprijinirea tinerilor prin promovarea uceniciei - ID155294", are onoarea să vă invite să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Servicii hoteliere- CPV 5510000-1.

1. Procedura aplicată pentru atribuire este cea stabilită prin Normele procedurale interne privind achiziţia publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2B la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 591/03.11.2014;
2. Sursa de finanţare: FSE prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare": FSE - 75%, Contribuţia proprie a Solicitantului - 25%;
3. Oferta depusă de operatorii economici trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini;
4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.10.2015, ora 10:00;
5. Limba de redactare a ofertei: română;
6. Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut;
7. Perioada de executare a contractului: două (2) luni;
8. Adresa la care se depune oferta: str. Avalansei nr.20-22, sector 4, Bucuresti;
9. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 16.10.2015, ora 10;
10. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefon 0213039843 si la adresa de email: eliza.cretu@anofm.ro

AtaşamentMărime
serv_hoteliere_155294.pdf603.66 KB
Emite conţinut
urchinTracker();